Lie­tu­vos Stei­gia­mo­jo Sei­mo su­si­rin­ki­mo 100-me­čio mi­nė­ji­mas ki­taip (373)

nuotr.
Ge­gu­žės 15 die­ną Jot­vin­gių gim­na­zi­ja pla­na­vo šios is­to­ri­nės da­tos mi­nė­ji­mą, ku­ris bū­tų skir­tas vi­sai Aly­taus mies­to ben­druo­me­nei. Ta­čiau jot­vin­gie­čiai ran­kų ne­nu­lei­do ir pri­ėmė šio lai­ko iš­šū­kį – su­kur­ti ren­gi­nį ki­taip!

Ge­gu­žės 15 die­ną nuo 8 val. ry­to Jot­vin­gių gim­na­zi­jos YOU­TU­BE ka­na­le švie­ti­mo ben­druo­me­nės iš­vys in­teg­ruo­tą lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros, is­to­ri­jos, pi­lie­tiš­ku­mo ir te­at­ro edu­ka­ci­nį fil­mą „Su mei­le Lie­tu­vai!“, skir­tą Lie­tu­vos Stei­gia­mo­jo Sei­mo 100-me­čiui pa­mi­nė­ti. Tai pui­ki me­džia­ga penk­ta­die­nio sin­chro­ni­nėms pa­mo­koms vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Ką gi ma­ty­si­me šia­me fil­me?

Kū­ry­bi­nės ko­man­dos tiks­las – at­skleis­ti is­to­ri­nį kon­teks­tą, ku­rio gal­būt ne­ži­no­jo­te, įtrauk­ti į įdo­mi­ą­ją pra­ei­tį ir at­sa­ky­ti į pa­grin­di­nius klau­si­mus, to­kius kaip: ar ži­no­jo­te, kad 1920-ųjų ge­gu­žės 15-oji ne ma­žiau svar­bi nei 1918-ųjų va­sa­rio 16-oji, kaip vy­ko rin­ki­mų agi­ta­ci­ja ir rin­ki­mai, o ar ži­no­jo­te, kas pre­ten­da­vo tap­ti pir­mą­ja mo­te­ri­mi pre­zi­den­te pa­sau­ly­je?

Šį edu­ka­ci­nį fil­mą kū­rė mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių ko­man­da:

l Ma­ry­tė Sta­siu­ky­nie­nė, dra­mos stu­di­jos „Taš­kas“ va­do­vė

l Lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja – In­gri­da Vil­ki­nie­nė

l Is­to­ri­jos ir pi­lie­tiš­ku­mo mo­ky­to­jų ko­man­da Vir­gi­ni­ja Svin­kū­nie­nė, Lai­mu­tė Ar­laus­kai­tė, Vy­tau­tas Sken­de­lis

l Dra­mos stu­di­jos „Taš­ko“ ak­to­riai, abi­tu­rien­tai Lu­kas Ba­ra­naus­kas, Man­tas Ba­ra­naus­kas, Ti­mū­ras Ba­ra­naus­kas, Dei­man­tė Ko­lo­dzeis­ky­tė, Ug­nė Ba­ra­naus­kai­tė

l Mu­zi­kos mo­ky­to­ja Dai­va Mik­la­še­vičie­nė

l Vi­li­ja Dran­gi­ny­tė, bib­lio­te­kos ve­dė­ja

l Šokio mokytoja Deimantė Raižienė

Kū­ry­bi­nė gru­pė pra­tur­ti­no to laik­me­čio Lie­tu­vos is­to­ri­jos pa­ži­ni­mą ko­men­ta­rais, pa­sa­ko­ji­mais, te­at­ri­niais siu­že­tais ir vaiz­di­ne me­džia­ga.

Jot­vin­gių gen­tis kvie­čia švie­ti­mo ben­druo­me­nes ge­gu­žės 15 die­ną pri­si­jung­ti, įsi­jung­ti ir pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos Stei­gia­mo­jo Sei­mo su­si­rin­ki­mo 100-me­tį.

Fo­to­ak­ci­ja „Pa­trio­tiš­ku­mas ir ben­drys­tės jaus­mas ne­dings­ta net ir ka­ran­ti­no me­tu: Jot­vin­giai ke­lia vė­lia­vas Lie­tu­vos Stei­gia­mo­jo Sei­mo 100-me­čiui!“

Di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja ug­dy­mui

Re­na­ta Ro­ma­no­vie­nė

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Plaquenil Pmjeov A chronic idiopathic progressive disease of intrahepatic andor extrahepatic bile ducts characterized by thickening of bile duct walls and narrowing of their lumens leads to cirrhosis portal hypertension and liver failure

Kiti straipsniai