Įreng­tos švie­so­fo­rų sek­ci­jos, grą­ži­na­mos ža­lio­sios ro­dyk­lės

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Vasaris 7
Sankryža
Šią sa­vai­tę švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis pa­sta­ty­tos Rū­tų, Nau­jo­sios ir Tvir­to­vės gat­vių san­kry­žo­je. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je įreng­tos švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis Rū­tų, Nau­jo­sios ir Tvir­to­vės gat­vių san­kry­žo­je. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis pra­dė­tos grą­žin­ti ir pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je nuim­tos prie švie­so­fo­rų bu­vu­sios len­te­lės su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis.

Pa­pil­do­mos sek­ci­jos vie­toj ža­liųjų ro­dyk­lių

Va­do­vau­jan­tis pa­keis­to­mis Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis, Aly­tu­je, kaip ir ki­tuo­se mies­tuo­se, pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo nuim­tos prie švie­so­fo­rų įreng­tos len­te­lės su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis, ku­rios au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams lei­do suk­ti į de­ši­nę de­gant rau­do­nam sig­na­lui.

To­kias ro­dyk­les nu­spręs­ta pa­ša­lin­ti sie­kiant pa­di­din­ti au­to­mo­bi­lių pra­lai­du­mą san­kry­žo­se, kai jiems ga­li­ma suk­ti į de­ši­nę de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui, ir no­rint už­tik­rin­ti sau­gu­mą žmo­nėms ei­nant per per­ėją. Mat vie­ni vai­ruo­to­jai pra­leis­da­vo pės­čiuo­sius, ki­ti sku­bė­da­mi į tai ne­kreip­da­vo dė­me­sio.

Aly­tu­je de­šim­ty­je san­kry­žų bu­vo švie­so­fo­rai su ža­lių­jų ro­dyk­lių len­te­lė­mis, ku­rios bu­vo pra­dė­tos įren­gi­nė­ti maž­daug prieš de­šimt­me­tį.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lės ne­drau­džia sa­vi­val­dy­bėms san­kry­žo­se prie švie­so­fo­rų įreng­ti sek­ci­jas su švie­čian­čio­mis ža­lio­siomis ro­dyk­lė­mis, ku­rios au­to­mo­bi­liams su­tei­kia tei­sę suk­ti į de­ši­nę de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui.

To­kias ro­dyk­lių sek­ci­jas Aly­tu­je iki šiol tu­rė­jo Sta­ty­bi­nin­kų ir Nau­jo­sios, A.Jo­ny­no, Pu­ti­nų bei Nau­jo­sios, Kal­niš­kės ir Pu­ti­nų gat­vių san­kry­žų švie­so­fo­rai.

Šią sa­vai­tę švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis pa­sta­ty­tos Rū­tų, Nau­jo­sios ir Tvir­to­vės gat­vių san­kry­žo­je. Vie­na jų au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams leidžia suk­ti į de­ši­nę iš Tvir­to­vės į Nau­ją­ją gat­vę, ki­ta – iš Rū­tų į Jot­vin­gių gat­vę.

Iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos šio­je san­kry­žo­je bu­vo švie­so­fo­rai su ža­lių­jų ro­dyk­lių len­te­lė­mis.

Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, mi­nė­to­je san­kry­žo­je švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis pa­sta­ty­tos dėl in­ten­sy­vaus au­to­mo­bi­lių ju­dė­ji­mo šio­je san­kry­žo­je.

To­kias sek­ci­jas dar pla­nuo­ja­ma įreng­ti prie švie­so­fo­rų Pul­ko ir Jot­vin­gių gat­vių san­kry­žo­je.

Iš vi­so mies­te yra 20 švie­so­fo­rų.

Vėl bus len­te­lės su ža­lio­siomis ro­dyk­lė­mis

Nuo me­tų pra­džios ne­be­li­kus prie švie­so­fo­rų įreng­tų len­te­lių su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis, ki­lo ne­ma­žas vai­ruo­to­jų ir sa­vi­val­dy­bių at­sto­vų pa­si­pik­ti­ni­mas, nes san­kry­žo­se su­si­da­ry­da­vo au­to­mo­bi­lių spūs­tys.

Į tai su­re­a­ga­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, ne­tru­kus pa­kei­tu­si švie­so­fo­rų įren­gi­mo tai­syk­les. Jo­se nu­ro­dy­ta, ko­kių są­ly­gų rei­ka­lau­ja­ma prie švie­so­fo­rų įren­giant len­te­les su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis.

To­kių len­te­lių ne­ga­li at­si­ras­ti nau­jai įren­gia­mo­se ir re­konst­ruo­ja­mo­se san­kry­žo­se. O at­ku­ria­mos ro­dyk­lės ga­li bū­ti tik tais at­ve­jais, kai ties ža­liu švie­so­fo­ro sig­na­lu ne­įreng­ta pa­pil­do­ma švie­so­fo­ro sek­ci­ja su ža­li­ą­ja ro­dyk­le de­ši­nia­jam po­sū­kiui, ne­įreng­tas at­ski­ras tam skir­tas švie­so­fo­ras. Taip pat, jei į de­ši­nę lei­džia­ma suk­ti iš vie­nos eis­mo juos­tos, už­tik­ri­nama, kad į de­ši­nę ke­ti­nan­tys suk­ti vai­ruo­to­jai, su­sto­ję prieš „Stop“ li­ni­ją, ge­rai ma­to pės­čiuo­sius ir trans­por­to prie­mo­nes.

Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą grą­žin­ti ar įreng­ti lenteles su ža­li­osiomis ro­dyk­lėmis prie švie­so­fo­rų tu­ri su­de­rin­ti su Trans­por­to kom­pe­ten­ci­jų agen­tū­ra, pa­val­džia Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jai.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čios Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos spren­di­mą dėl len­te­lių su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis grą­ži­ni­mo iš­siun­tė Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai, ku­ri su mi­nė­ta agen­tū­ra ben­drai de­ri­na šių įren­gi­nių at­sta­ty­mą sa­vi­val­dy­bė­se.

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis Aly­tu­je prie švie­so­fo­rų jau pra­dė­tos grą­žin­ti len­te­lės su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis. Dar­bai tu­rė­tų bū­ti baig­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę.

Len­te­lės prie švie­so­fo­rų su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis grą­ži­na­mos sep­ty­nio­se san­kry­žo­se: Ulo­nų, Pul­ko ir San­tai­kos gat­vių, Rau­don­kal­nio, Jur­giš­kių ir Li­kiš­kė­lių gat­vių, Nau­jo­sios, Žu­vin­to ir Rau­don­kal­nio gat­vių, Puns­ko ir Sta­ty­bi­nin­kų gat­vių, A.Juo­za­pa­vi­čiaus, Jiez­no ir Mer­ki­nės gat­vių, Pul­ko ir Jot­vin­gių gat­vių bei Vil­niaus ir S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vių.

Ki­to­se san­kry­žo­se, kur nuo švie­so­fo­rų bu­vo nuim­tos len­te­lės su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis, švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ro­dyk­lė­mis jau įreng­tos ar­ba nu­ma­to­mos įreng­ti.

 

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.