Nr. 18 (13394)

2020-02-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 18 (13394) skaitykite:

 • Ne­pa­si­ti­kė­ji­mas – ne iš Ki­ni­jos, o iš mū­sų po­li­ti­kų at­ke­lia­vęs už­kra­tas
 • Nau­ji kon­tei­ne­riai kai kur pa­sta­ty­ti, bet dar ne­ati­da­ry­ti. Ne­dras­ky­ki­te jų!
 • Tę­sia­mas sa­vi­val­dy­bės įstai­gų bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo cen­tra­li­za­vi­mas
 • Aly­taus ra­jo­no nau­ja­gi­miui – di­des­nė vien­kar­ti­nė iš­mo­ka
 • Kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai di­dės
 • Spek­tak­lio „Tes­tas” re­ži­sie­rius Kos­tas Smo­ri­gi­nas: „Pa­ža­du, pa­si­rin­ki­mai nu­ste­bins vi­sus”
 • I Juo­zo Kar­pa­vi­čiaus ka­me­ri­nių
 • an­sam­blių kon­kur­sas „Tau, Aly­tau”
 • Kvie­čia­ma no­mi­nuo­ti la­biau­siai ap­do­va­no­ji­mų ver­tas žmo­gaus tei­sių ini­cia­ty­vas
 • Sen­gi­res įtrauk­ti į ne­lie­čia­mų­jų są­ra­šą – sa­va­nau­diš­ka
 • At­sa­ky­mai vi­siems ir eko­lo­gui dr. Žyd­rū­nui Preik­šai
 • Žvelk gi­liau, gi­liau į gam­tą, ir ta­da su­pra­si vis­ką ge­riau
 • TEI­SĖ ir PA­REI­GA:  Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo rin­ki­mai 1920–1940 metais
 • „Kaip skam­ba mū­sų lais­vės is­to­ri­ja?”
 • Mes – už svei­ką Lie­tu­vą! O tu?
 • Kos­tas Smo­ri­gi­nas su ge­riau­sio­mis dai­no­mis at­vyks­ta į Aly­tų
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas svar­biau­sias fi­nan­si­nis me­ti­nis do­ku­men­tas – 2020-ųjų vie­ti­nis biu­dže­tas....
Šį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no svar­biau­sią me­ti­nį fi­nan­si­nį do­ku­men­tą – 2020-ųjų biu­dže­tą. Jis pri­im­tas be di­de­lių...
Šią sa­vai­tę Aly­tu­je įreng­tos švie­so­fo­rų sek­ci­jos su švie­čian­čio­mis ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis Rū­tų, Nau­jo­sios ir Tvir­to­vės gat­vių san­kry­žo­je. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis...
Kaimyninėje Lenkijoje paukščių gripu paveikta teritorija toliau plečiasi – naujas didelio patogeniškumo (H5N8) protrūkis užfiksuotas Ostruvo regione, apie 50 km atstumu nuo šiose apylinkėse anksčiau...
Ieškantiems vertėjo paslaugų neretai kirba mintis ką pasirinkti: vertimo biurą ar individualiai paslaugas teikiantį specialistą. Dažniausiu atveju įmonė bus kur kas pranašesnė dėl kelių esminių...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.