Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras: „Ne­tu­ri­me bū­ti tik sau gra­žūs“

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (6)
2020 Vasaris 11
Policija
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alvydas Jurgelevičius (kairėje) ir Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Re­na­tas Po­žė­la. Zitos Stankevičienės nuotr.
Va­kar Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te bu­vo pri­sta­ty­ti pra­ėju­sių me­tų veik­los re­zul­ta­tai. Jie liu­di­jo, kad pa­di­dė­jo vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas Aly­taus po­li­ci­ja, ne­di­de­lis re­a­ga­vi­mo į įvy­kius lai­kas, ma­žė­ja nu­si­kals­ta­mų vei­kų ir pa­kan­ka­mai ge­ras jų iš­ty­ri­mas. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ge­rai tvar­kė­si pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ ki­lu­sio gais­ro me­tu, o da­bar at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šio gais­ro. Aly­taus po­li­ci­jos va­do­vai šį di­de­lio mas­to gais­rą pa­va­di­no di­de­liu jiems te­ku­siu iš­šū­kiu. Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vęs Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Re­na­tas Po­žė­la pa­si­džiau­gė Aly­taus po­li­ci­jos ge­rais veik­los re­zul­ta­tais, ta­čiau iš kar­to pa­ste­bė­jo: „Ne­tu­ri­me bū­ti tik sau gra­žūs. Sie­kiant di­des­nio nu­si­kals­ta­mu­mo iš­aiš­ki­ni­mo ir no­rint dar di­des­nio pa­si­ti­kė­ji­mo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, ma­tau di­de­lį dar ne­iš­nau­do­tą ben­dra­dar­bia­vi­mo re­zer­vą su ki­to­mis tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, sa­vi­val­dy­bė­mis.“

86 proc. vi­suo­me­nės pa­si­ti­ki Aly­taus po­li­ci­ja

Aly­taus  ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to per­nykš­tės veik­los at­skai­tą pri­sta­ty­da­mas ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vir­gi­ni­jus Ja­ru­še­vi­čius iš pra­džių pa­šmaikš­ta­vo, kad ge­riau jau­čia­si da­ly­vau­da­mas su­lai­ky­mo ope­ra­ci­jo­se nei pa­teik­da­mas šią ata­skai­tą.

O ją pra­dė­jo nuo itin svar­baus Aly­taus po­li­ci­jai ro­dik­lio – vi­suo­me­nės ja pa­si­ti­kė­ji­mo, ku­ris per me­tus pa­di­dė­jo. Lie­tu­vos po­li­ci­ja ir per­nai, ir už­per­nai pa­si­ti­kė­jo to­kia pat vi­suo­me­nės da­lis – 75 proc. Aly­taus po­li­ci­ja už­per­nykš­tis vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mo pro­cen­tas bu­vo 82, per­nai – 86.

Kaip sa­kė Aly­taus apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­kė Ir­mu­tė Kliu­čins­kie­nė, to­kį pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ci­ja pel­nė sa­vo dar­bais, ku­rie bu­vo vi­siems ma­to­mi.

Per­nai Aly­taus po­li­ci­jai te­ko re­a­guo­ti į 25 tūkst. 586 įvy­kius, o į juos vi­du­ti­niš­kai at­vyk­ta per 15 min. 52 sek. Iš šio įvy­kių skai­čiaus maž­daug į 12 tūkst. te­ko re­a­guo­ti Aly­taus mies­te.

V.Ja­ru­še­vi­čiaus tei­gi­mu, per­nai Aly­taus po­li­ci­jos ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je ma­žė­jo nu­si­kals­ta­mu­mas, o šių vei­kų iš­ty­ri­mas sie­kia 72 proc.

Dau­giau­sia pra­ne­ši­mų apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je

Kaip pa­brė­žė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas V.Ja­ru­še­vi­čius, per­nai, kaip ir anks­tes­niais me­tais, dau­giau­sia pra­ne­ši­mų gau­ta apie smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je.

Pa­vyz­džiui, 2018-ai­siais to­kių pra­ne­ši­mų gau­ta 3 tūkst. 710, pra­dė­ti 728 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai,   per­nai gau­ta 3 tūkst. 998 pra­ne­ši­mai, dėl 708 at­ve­jų pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai. Net 27 proc. to­kių pra­ne­ši­mų nepa­si­tvir­ti­no. Gau­ti 348 me­la­gin­gi pra­ne­ši­mai.

„Po­li­ci­nin­kai at­lie­ka di­de­lį dar­bą, ten­ka nu­vyk­ti į įvy­kius, aiš­kin­tis, o re­zul­ta­tų nė­ra. Kaip ten­ka pa­ste­bė­ti, ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je są­skai­tas su­ve­da gi­mi­nai­čiai, su­tuok­ti­niai. Tai yra vi­suo­me­nės pro­ble­ma“, – tvir­ti­no V.Ja­ru­še­vi­čius.

Per­nai, pa­ly­gin­ti su 2018-ai­siais, 30 proc. pa­dau­gė­jo ne­pil­na­me­čių pa­da­ry­tų tei­sės ak­tų pa­žei­di­mų. Šie as­me­nys dau­giau­sia da­ro vie­šo­sios tvar­kos su­trik­dy­mo pa­žei­di­mų.

Suk­čiais pa­ti­ki net įmo­nių di­rek­to­riai

Per­nai Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams te­ko re­a­guo­ti į 2 tūkst. 511 suk­čia­vi­mo at­ve­jų, o jų iš­tir­ta 1 tūkst. 806.

V.Ja­ru­še­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, suk­čia­vi­mu dau­ge­liu at­ve­jų už­si­i­ma pa­tai­sos na­muo­se esan­tys as­me­nys, ku­rių ak­to­ri­niais su­ge­bė­ji­mais pa­ti­ki ne tik gar­baus am­žiaus žmo­nės, bet ir įmo­nių di­rek­to­riai ar bu­hal­te­riai.

2019-ai­siais Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai už­re­gist­ra­vo 107 sun­kius ir la­bai sun­kius nu­si­kal­ti­mus, ku­rių iš­tir­ti 82 ar­ba 76,6 proc.

Šiuo me­tu Aly­taus po­li­ci­ja ieš­ko 16 as­me­nų, ku­rių 90 proc. yra už­sie­ny­je.

To­kie nu­si­kal­ti­mai daž­niau­siai sie­ja­mi su nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mu, stam­biais suk­čia­vi­mais ir ne­tei­sė­tu dis­po­na­vi­mu ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis.

Kaip di­džiau­sią pa­sie­ki­mą ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis V.Ja­ru­še­vi­čius įvar­di­jo per­nai su­lai­ky­tą 534 tūkst. 500 kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių kie­kį, ku­rio ver­tė 1 mln. 700 tūkst. eu­rų, o toks ty­ri­mas pra­si­dė­jo Aly­tu­je, bai­gė­si Že­mai­ti­jo­je.

Kaip di­de­lio suk­čia­vi­mo at­ve­jis pa­mi­nė­tos net 55 at­lik­tos kra­tos kepyklą valdančioje įmo­nė­je, kur ras­ta apie 400 tūkst. eu­rų ne­ap­skai­čiuo­tų lė­šų, vals­ty­bei ne­su­mo­kė­ta apie 70 tūkst. eu­rų mo­kes­čių.

Lie­tu­vos, tarp jų ir Aly­taus po­li­ci­nin­kams, bei Len­ki­jos po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams per­nai te­ko ben­dro­mis pa­stan­go­mis su­lai­ky­ti 4 Ma­ke­do­ni­jos ir Al­ba­ni­jos pi­lie­čius, ku­rie vyk­dė va­gys­tes iš įmo­nių vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Aly­taus po­li­ci­jos va­do­vų tei­gi­mu, at­sklei­džiant įvai­rias nu­si­kals­ta­mas vei­kas pa­dė­jo 1 tūkst. 460 ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je vei­kian­čių, ofi­cia­liai de­kla­ruo­tų fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų įsi­reng­tų ste­bė­ji­mo ka­me­rų. Jų įra­šais as­me­nys ge­ra­no­riš­kai pa­si­da­li­ja su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais.

Kaip sa­kė V.Ja­ru­še­vi­čius, di­džiau­sia bė­da dėl ke­liuo­se įvyks­tan­čių ava­ri­jų yra au­to­mo­bi­lių vir­ši­ja­mas grei­tis, o gir­tų vai­ruo­to­jų, ku­riems nu­sta­to­ma dau­giau nei 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mas ir kuo­met gre­sia bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, ma­žė­ja. 2017-ai­siais to­kių vai­ruo­to­jų su­lai­ky­ta 410, 2018-ai­siais – 345, per­nai – 336.

Ko­kia lau­kia per­tvar­ka?

Aly­taus po­li­ci­jos per­nykš­tės veik­los re­zul­ta­tus iš­klau­sęs Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis tvir­ti­no, kad nau­jo Aly­taus po­li­ci­jos pa­sta­to sta­ty­bai ieš­ko­ma vie­tos mies­te. Pa­sta­čius nau­ją pa­sta­tą po­li­ci­nin­kams ne­be­reik­tų nau­do­tis da­bar tu­ri­mais ke­tu­riais pa­sta­tais.

Jo ko­le­ga Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas siū­lė po­li­ci­jos va­do­vams gal­vo­ti apie apy­lin­kių ins­pek­to­rių su­grą­ži­ni­mą, ku­riems esant gy­ven­to­jai jau­tė di­des­nį sau­gu­mą.

Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vęs Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras R.Po­žė­la Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams siū­lė ne­už­mig­ti ant ge­rų veik­los re­zul­ta­tų lau­rų: „Ar vi­sais at­ve­jais mes įsi­jau­čia­me į au­kos ar nu­ken­tė­ju­sio­jo vaid­me­nį? Ne vi­sa­da jie iš mū­sų su­lau­kia žmo­niš­ku­mo. Pa­ben­dra­vi­mas su to­kiais žmo­nė­mis dar la­biau pa­di­din­tų vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą po­li­ci­ja. Mū­sų šū­kis „Gin­ti. Sau­go­ti. Pa­dė­ti“ tu­rė­tų per­si­kel­ti į po­li­ci­jos vi­dų, kad ne­bū­tų ne­pa­si­ti­kė­ji­mo ir kon­flik­tų tarp va­do­vų ir pa­val­di­nių. Sis­te­ma tu­ri gin­ti pa­rei­gū­ną.“

R.Po­žė­la sa­kė, kad po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų lau­kia per­tvar­ka pen­kių Lie­tu­vos apy­gar­dų pa­grin­du, ko­kiu vei­kia pro­ku­ra­tū­ros ir teis­mai. Tad šio­je sri­ty­je jis kvie­tė ben­dra­dar­biau­ti vi­sus pa­rei­gū­nus. Ta­čiau ka­da bus įvyk­dy­ta to­kia ko­mi­sa­ria­tų per­tvar­ka, Lie­tu­vos policijos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras ne­įvar­di­jo. Jo­je neturėtų ­at­si­rasti Aly­taus po­li­ci­jos apy­gar­da, Alytaus policija turėtų tap­ti Kau­no po­li­ci­jos apy­gar­dos pa­da­li­niu.   

  Komentaras

  KAIP IŠSISKOLIAU IŠ ŠIOS DIDŽIOSIOS BENDROVĖS

  Sveiki, mano brangūs žmonės, aš esu Linda McDonald, šiuo metu gyvenanti Austine Teksase, JAV. Šiuo metu esu našlė su trimis vaikais ir 2018 m. Balandžio mėn. Buvau pakliuvusi į finansinę padėtį ir man reikėjo refinansuoti ir sumokėti sąskaitas. Bandžiau ieškoti paskolų iš įvairių privačių ir verslo paskolų firmų, bet niekada nesėkmingai. Dauguma bankų atmetė mano kreditą, nesiskundė tomis paskolų įmonėmis, kurios jas vadina savų pinigų skolintoju, nes jos visos yra apgaulės, visos jos nori pinigų, ir jūs iš jų dar negirdite, jie du kartus man tai padarė prieš susitikdami su ponu Davidu Wilsonu. Pats įdomiausias dalykas yra tas, kad mano paskola man buvo pervesta per 74 valandas, todėl patarsiu kreiptis į p. Davidą, jei jus domina paskolos gavimas ir esate tikri, kad galėsite jį laiku grąžinti, galite susisiekti su juo el. paštu ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Nėra kredito patikrinimo, jokio kredito davėjo su tik 2% palūkanų norma ir geresniais grąžinimo planais bei grafiką, jei turite susisiekti su bet kuria įmone dėl paskolos užtikrinimo be užstato, tada susisiekite su p. Davidu Wilsonu dėl paskolos

  Jie siūlo visų rūšių paskolas

  Trumpalaikė paskola (5_10 metų)
  Ilgalaikė paskola (20_40)
  Žiniasklaidos terminuota paskola (10_20)
  Jie siūlo paskolą kaip
  Būsto paskola ............., Verslo paskola ........ Skolos paskola .......
  Studentų paskola .........., verslo pradinė paskola
  Verslo paskola ......., įmonės paskola .............. ir kt
  El. Paštas .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com)
  Kalbant apie finansinę krizę ir paskolą, tuomet reikia kreiptis į Davido Wilsono paskolą, tiesiog pasakykite jam, kad ponia Linda McDonald nurodo jums sėkmės ................... ....

  Komentaras

  Ir Alytaus miesto teisėsaugos institucijoms netiesiai gryžta atgal. Kad per neatsakingumą miesto valdyme ir tarpais ar ne be jų palaikymo, mažėjant gyventojų skaičiui jiems patiems blogėja. Per pertvarkas prijunginėjant prie Kauno patys vietinių dalis tampa nereikalingais. Kolektyvuose auganti įtampa. Tyrimai per gaisrą ar žemės sklypų skandalus kur jei rimtai iki tol būt dirbę, iki tiek neišsivystytų. Nei dabar kur tarpais vaizdas, ar ne patys dalim ir savo galimus neatsakingumus tirias. Ir neaišku kaip baigsis.

  Komentaras

  Jei pagal info per žiniasklaidą kur prokurorai informavo virš 100 apklausų dėl gaisro ir daugiau gali būt, tai...Alytus kaip jų rankose? Kiek likimų nuo jų priklauso. Reiškia tikras miesto šeimininkas ne pačių rinkti politikai. Štai ką reiškia į valdžią rinkt atsakingus, kad patys tikri šeimininkai būtų. Dabar kaip eulinis alytiškis reikalauji iš rinktos valdžios atsakyt už kas vyksta mieste. O jie mes ne mes..., patys nežinom kaip čia baigsis.

  Komentaras

  Komisaras pataikė. Frazė sau gražūs - tiksliau neapibūdinsi Alytaus elitėlio. Ir kiek nemažai Alytui tas susireikšminimas kainuoja... Tas pats ir su atskirais politikieriais. Jei kas suabejoja, iškart...teisėsaugoj guodėjų suranda. Per ką atskirais atvwjais Alytuj paprastiems negalioja Konstitucijos normos. Užtikrinančios ir paprastų miestelėnų elementarias žmogiškumo teises.

  Komentaras

  Pagal įstatymus tik alytiškių rinkti 27 tarybos nariai, kurių tarpe ir meras, už kas mieste dedasi atsakingi ir atskaitingi bendruomenei. Teisėsauga žmonių nerinkti, bet proporcingai pavaldūs ir atskaitingi kas juos į pareigas skyrė ir tvirtino. Atskaitingi miesto valdžiai. Kur būtent ir merą kvietės į ataskaitinį ausirinkimą. Ko nekvietė, ten nedalyvavo. Dabar per ikiteisminiių tyrimų per savivaldą galutinius verdiktus jie lemia - lems Alytaus miesto vystymą. Dabar kiek lemia, pirmą kart net Alytaus istorijoj irsta miesto taryboj valdančioji dauguma. Net su emocijom ir galimai vieni prieš kitus per institucijas manipuliuojant. Dalim dėl to miestas nepakyla į sėkmingą vydtymą, kad gyventojų daugėtų. Ką kitur pasiekia. Vaizdas per savivaldą per didelė teisėsaugos įtaka. Nes išimtinė kompetencija skaitos, kaip rinkti 27 tarybos nariai patys priima sprendimus ir už juos atsako. O Alytuj atvirkščuai, bent dslis politikų per tyrimus pas juos kaip...

  Komentaras

  Savotiškai skiriasi Generalinio komisaro ir vietinių emocijos. Jei vietiniai pilni savipagyrų, komisaras iš Vilniaus trumpiau. Po pertvarkos gali būt prie Kauno prijungti. Nepasakė, kad per metus mieste sumažėjo 1500 gyventojų. Kaip didmiesčiuose daugėja. Reiškia Alytuj nepakankamai ginas viešą interesą. Smulkmenose super uolūs, rimčiau trūksta. Tyrimai dėl gaisro, kur jei prieš atsakingiau būt kontroliavęsi kažin ar būt įvykę, skandalai dėl žemės sklypų kur jei valdžioj patys būt neapsiskundę kažin ar teisėsauga būt pastebėjus, net savivaldybės Etikos komisijos atskiri nariai pakraupę susidūrę su atskirais epizodais- laikas ir kitoms institucijoms retintis reaguojant į gyventojų mažėjimą. Dėl pastato tradiciškai - tęsiniai. Mada statyt naujus, kai apleistų ne trūkumas. Nugriovė buvusią autobusų srotį - stovi tuščia. Šalia pačios savivaldybės pastatas vaiduoklis ... 10 n mečiais sėkmingai yra.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.