Jur­gis Kras­nic­kas: „Kol kas ne­ga­liu pa­si­džiaug­ti ta­ry­bos dar­bais mies­tui”

Jurgis Krasnickas
„Nuoširdžiai džiau­giuo­si vi­sais me­ro ap­do­va­no­ji­mais po ki­lu­sio gais­ro. Bet tai jau praeitis. Da­bar tu­ri pra­si­dė­ti kon­kre­tūs dar­bai mies­tui“, – sako Jurgis Krasnickas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos va­do­vas Jur­gis Kras­nic­kas sa­ko, kad jo at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja nie­ka­da ne­tu­rė­jo to­kių ge­rų po­zi­ci­jų kaip da­bar: „Me­ras, vie­nas vi­ce­me­ras, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius yra mū­sų par­ti­jos na­riai. Bet kol kas ne­ga­liu pa­si­džiaug­ti mies­to va­do­vų ir ta­ry­bos dar­bais mies­tui.“

– Ko­dėl to­kia griež­ta Jū­sų nuo­mo­nė?

– Ne­ma­tau jo­kio pa­ge­rė­ji­mo mies­te. Tę­sia­ma bu­vu­sios ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos, ku­rią su­da­rė „Aly­taus pi­lie­čiai“, po­li­ti­ka. Kaip yra sa­kęs šios frak­ci­jos da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je se­niū­nas, bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas, jie da­bar ir at­ėjo dirb­ti į dau­gu­mą, kad bū­tų tę­sia­mi pra­dė­ti dar­bai.

Ta­čiau, kaip ga­li­ma tęs­ti jų dar­bus, jei pas­ta­ruo­sius per sa­vi­val­dos rin­ki­mus ne­igia­mai įver­ti­no rin­kė­jai. „Aly­taus pi­lie­čiai“ iš tu­rė­tų try­li­kos man­da­tų ga­vo tik tris. O ko­kia bu­vo jų po­li­ti­ka – vi­si ma­to. Su­kur­tas „Aly­tus-My­liu“ žen­kliu­kas, ku­ris, ma­no nuo­mo­ne, ne­ga­li bū­ti Aly­taus sim­bo­liu. Pra­dė­tos įgy­ven­din­ti ben­druo­me­nių ini­cia­ty­vos. Bet, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ben­druo­me­nė­mis bu­vo tik pri­si­den­gia­ma – apie ini­cia­ty­vų pro­jek­tus spren­dė po­li­ti­kai.

Dis­ku­tuo­ta apie ge­le­žin­ke­lio nu­tie­si­mą nuo Vil­niaus iki Aly­taus. Kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas – nau­jų­jų va­siu­kų pro­jek­tas.

Aš ne­ma­tau per rin­ki­mus de­kla­ruo­tos so­cial­de­mok­ra­tų po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mo. Su žmo­nė­mis ne­si­ta­ria­ma jo­kiais klau­si­mais: nei dėl švie­ti­mo per­tvar­kos, nei dėl Spor­to mo­kyk­los pa­sta­to pla­nuo­ja­mo par­da­vi­mo, nei dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos stei­gi­mo. Taip el­gia­si tik bai­lūs po­li­ti­kai, o žmo­nių nuo­mo­nės ne­rei­kia bi­jo­ti.

– „Aly­taus pi­lie­čiai“ jau pa­si­trau­kė iš ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos. Da­bar Jums teks ieš­ko­ti, kas juos pa­keis, nes dau­gu­ma li­ko la­bai tra­pi – tik 14 ta­ry­bos na­rių iš 27.

– „Aly­taus pi­lie­čiai“ ir tu­rė­jo pa­si­trauk­ti, nes ne­ga­li bū­ti pai­so­ma vien tik jų nuo­mo­nės. Gal klys­tu, ta­čiau iš kai ku­rių me­ro veiks­mų su­pra­tau, kad kai ku­riems jo spren­di­mams įta­ką da­rė bū­tent „Aly­taus pi­lie­čiai“.

Esu įsi­ti­ki­nęs, kad gau­ses­nė ta­ry­bos dau­gu­ma at­si­ras ne­tru­kus. Aš as­me­niš­kai siū­ly­siu, kad prie jos pri­si­dė­tų frak­ci­ja „Už Aly­tų“, ku­rios žmo­nės su­pra­to, jog pra­ėju­sios ka­den­ci­jos ta­ry­ba nė­ra pa­da­riu­si reikš­min­gų dar­bų mies­tui.

Pa­ga­liau mes tu­ri­me pra­dė­ti dirb­ti taip, kad mū­sų dar­bai mies­tui bū­tų ma­to­mi.

– Jū­sų nuo­mo­ne, ko pir­miau­sia rei­kia im­tis?

– Rei­kia ne raš­tais, o re­a­liai ben­drau­ti su ša­lies va­do­vais, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja dėl kuo spar­tes­nio ke­lio į Kau­ną pro Prie­nus pra­pla­ti­ni­mo. Taip, apie tai daug kal­bė­jo bu­vu­si mies­to val­džia, kal­ba ir ši, bet kur kon­kre­tūs dar­bai?

Tu­ri­me im­tis ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo, nes esa­me jį pri­pa­ži­nę svar­biu mies­tui ob­jek­tu. Jis toks ir tu­ri bū­ti iš­plė­to­jus in­fra­struk­tū­rą.

Da­bar ren­gia­mo­je lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos stei­gi­mo stu­di­jo­je ae­ro­dro­mas nag­ri­nė­ja­mas kaip vie­na iš šios zo­nos stei­gi­mo vie­tų.

Dėl lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos stei­gi­mo rei­kia tar­tis su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ku­ri pla­nuo­ja kur­ti to­kią zo­ną, ir ieš­ko­ti ben­drų spren­di­mų.

Gal aš ir klys­tu, ta­čiau su­nai­ki­nus Aly­taus ae­ro­dro­mą, bū­tų padaryta didelė žala miestui, jo plėtros perspektyvoms.

Ki­tas da­ly­kas – ko­dėl tiek lai­ko ne­įveik­lin­tas Dai­nų slė­nis. Aly­tu­je daug žmo­nių gy­ve­na dau­gia­bu­čiuo­se, va­sa­rą sa­vait­ga­liais ne vi­si tu­ri ga­li­my­bes iš­vyk­ti į kai­mus ar so­dus, Dai­nų slė­nio te­ri­to­ri­jo­je ga­lė­tų at­si­ras­ti lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ob­jek­tų, pa­vyz­džiui, lau­ko aikš­te­lių, šaš­ly­ki­nių. Apie tai ir­gi daug kal­ba­ma, bet nie­ko ne­da­ro­ma.

– Gal­būt im­tis kon­kre­čių dar­bų su­truk­dė ki­lęs di­de­lis gais­ras pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“?

– Taip, tai bu­vo di­de­lė ne­lai­mė.

Nuoširdžiai džiau­giuo­si vi­sais me­ro ap­do­va­no­ji­mais po ki­lu­sio gais­ro. Bet tai jau praeitis. Da­bar tu­ri pra­si­dė­ti kon­kre­tūs dar­bai mies­tui.

– Lau­kia švie­ti­mo tin­klo re­for­ma. Ko­kia Jū­sų nuo­mo­nė dėl šio pro­ce­so?

– Vi­si su­pran­ta, kad švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ka rei­ka­lin­ga dėl ma­žė­jan­čio mo­ki­nių skai­čiaus. Bet vėl­gi, kaip sa­kiau, mano nuomone, kol kas šiuo klau­si­mu nebuvo reikiamų dis­ku­si­jų su švie­ti­mo ben­druo­me­ne, mo­ki­nių tė­vais.

Kiek­vie­na nu­ma­to­ma per­tvar­ky­ti švie­ti­mo įstai­ga kal­ba iš sa­vo var­pi­nės, tai natūralu, nes gina tik savo interesus.

Tačiau viso švietimo tinklo pertvarką vykdo ir atsakomybę prisiima miesto taryba.

Manau, dabartiniu laikotarpiu reikia palikti veikti visas švietimo įstaigas, pakeičiant kai kurių statusą.

Nenoriu smulkiau detalizuoti, kadangi dabar vyksta intensyvios konsultacijos ir diskusijos su specialistais dėl švietimo tinklo pertvarkos.

Mano požiūriu, svarbiausia, kad reformos metu sąlygos mokiniams ne pablogėtų, o pagerėtų ir tai būtų akivaizdžiai matoma. Visa kita – ne taip svarbu.

–  Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je Jūs bu­vo­te įtrauk­tas į sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mų ben­dro­vių „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­bų at­ran­kos ko­mi­si­jų na­rius. Ar ke­ti­na­ma per­for­muo­ti šių įmo­nių val­dy­bas?

– Jei­gu mes no­ri­me mi­nė­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­bų ir pačių įmonių efek­ty­ves­nio dar­bo, val­dybas būtina keis­ti. Bet kai kurie esamų valdybų nariai, mano nuomone, gali toliau dirbti.

Man keis­tai at­ro­do „Aly­taus pi­lie­čių“ pa­si­gy­ri­mai, kad jų dė­ka su­ma­žin­ta cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na mies­to gy­ven­to­jams. Tai tik­rai ne jų nuo­pel­nas, – cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­na su­ma­žė­jo dėl bu­vu­sios ša­lies pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­tų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mų, ku­riais re­mian­tis yra ap­skai­čiuo­ja­ma ši­lu­mos kai­na.

Neneigiu fakto, kad buvę miesto savivaldybės administracijos vadovai stengiasi dėl šilumos kainos sumažinimo. Bet vis dėlto teisminius ginčus laikyčiau savi­valdybės laimėtais, jei biokuro katilas būtų mūsų.

Da­bar vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai su bu­vu­siais ši­lu­mos tie­kė­jais – „Li­tes­ko“ dėl „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ ir sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­no svar­biau­sio ši­lu­mos ga­my­bai rei­ka­lin­go įren­gi­nio – bio­ku­ro ka­ti­lo. Už jį „Li­tes­ko“ pra­šo ke­lio­li­kos mi­li­jo­nų eu­rų ir jį tu­rė­si­me vie­no­kio­mis ar ki­to­kio­mis są­ly­go­mis per­im­ti.

Su­mo­kė­ti mi­li­jo­nai at­guls į di­des­nę kai­ną ši­lu­mos var­to­to­jams.

– Ar ti­ki­tės, kad pa­ga­liau bus im­ta­si Jū­sų iš­var­dy­tų dar­bų?

– Ma­nau, kad bus im­ta­si, nes ki­to ke­lio nė­ra. Ir tai da­rys nau­jai su­for­muo­ta ta­ry­bos dau­gu­ma.

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je 2019-06-27 spren­di­mu Nr. T-186.

 

  Komentaras

  p. Krasnickas nepatenkintas Minedo darbu, tiesą sakant jis tik keliavo už savivaldybės pinigus. Tapo liubimčiku tautos. Kaip p. Krasnickas galvoja liubimčiką priversti dirbti alytiškių labui? Liubimčikas Minedas tuoj išvers skūrą ir eis ieškoti kitų, kurie jį mylės. Ir dirbti nereikalaus. Šiaip Minedas galėtų stoti į savo draugo Paulausko naują partiją- ten visus krasavčikus ir berazumius bei niekam nereikalingus politikus priima. Gal į seimą išrinks? Alytuj palengvėtų...

  Komentaras

  Vytautas Jastremskas geležinis žmogus.Aš nebūčia atlaikius penkių šakalų puolimo vakar studijoj. Jurgiui iš pykčio tikas prasidėjo. Ar jam maža sveikatos problemų?

  Komentaras

  Krasnūckas - narcizų narcizas, jam gydytis privalomai! Pats durnas tai dar ir Alytų durnina. Kas nors išmeskit jo feisą iš ekranų ir interneto. Šlykštu. Pykina!
  Tik nuomonė,Jurgi :p

  Komentaras

  Jurgiui prieš pilnatį paūmėjo. Nors gal jam ir per delčią, ir per priešpilnį, ir visas 365 dienas per metus tokia būsena. Pasiklydo žmogus savyje - su Laura po teismus valkiojosi, pylė vienas ant kito š....., o dabar jau draugai didžiausi. Neatsirenkas su kuo ir į kur lėkt!

  Komentaras

  Alytaus mieste ne eiliniai kadrai politikoj. T.P. į rinkimus atvedęs gausiausią frakciją ,,Už Alytų", kiek dabar taryboj liko. Kiek iš šio judėjimo iš pirmų dienų išsilakstė. Laura per partiją per rinkimus laimėjo 2 vietas. Regis iš kart į kitą partiją ir dabar frakcijoj ,,Už Alytus". Kur dar klausimas ar ir su satelitais socdemų ir konservatorių nesus... Nes bent per atskirus komentarus užmetonėja. Kol kas tik konservatoriai su valstiečiais kaip suglaudę ausukes. Kol išsiaiškins kas čia dedasi. Ar ir ne suvoks kas kaip delioja juos?

  Komentaras

  Ir per šios kadencijos 9 mėnesius buvo galima sėkmingai vystyt miestą. Dėl to turėjo iš pirmo tarybos posėdžio meras teikt tarybai tvirtint strategiją. Kad tai pasiekt ir kontroliuot vykdymą. Bet reikia sugebėt. Laiku raštus dėl kelio Alytus- Kaunas teikt atitinkamoms ministerijoms ir vyriausybei. Laikas nuo laiko merui nuvykt į Vilnių ir dėl to kžnkretint. Pagryst, kad Alytaus projektas geresnis už kitus. Nes čia konkurencija.- Dabar meras atostogos, komandiruotės..- nėra kada. Kompetencijos maža, iš tarybos pusės ir ne blizga. Tik dėl sklypų aerodromo, sporto ir Likiškėlių mokyklų.. Juo lab ir pasiūlymai iš pirmų dienų dirbt rimtai priešiškai atmetinėjami. Visuomenė ne palaiko ir tokių. Apart bent kokia kaina patiems ir dzin. Tad šis ir tradiciškai ant kitų... Pats meras paskaitęs gal vėl ners kuo toliau į komandiruotę ir kaip pasinervinę aprims, sugryž. Sakys ne žinojau..

  Komentaras

  Kiekviena diena turi kainą per savivaldą. Šiauliuose per metus padaugėjo virš 1000 gyventojų. Reiškia finansiniai lėšų srautai sureguliuoti taip, kad dirba daugumos žmonių naudai. Dėl ko su kasdien padaugėja n gįventojų Šiauliuos. Alytuj per paskutinius metus sumažėjo 1500 gyventojų. Su kas darbo doena miestas ne tenka 5 gyventojų. Nes emigruoja dėl blogėjančių išgyventi salygų. Reiškia finansiniai srautai per savivaldą atreguliuoti ne efwktyviausiais būdais žmonių naudai. O politikai etzinasi vieni ant kitų versdami. Reiškia iki būsimų rinkimų per pusmetį sumažės dar apie 700 gyventojų. Kol jie vietoj sutelkto darbo erzelyną daro. Tęsia, ką ir anoje kadencijoje darė. Trumpiau miestui ne prieš gerą. Galimi būsimi įvykiai...pakitimai.

  Komentaras

  Tramdyk juos. Tik gavo truputį pasijaust ir jau visi kiti kalti. Bet ne jie patys..Ir taip toliau šviečiasi. Pažiūrėkit, kiek jie per Etikos komisijos sprendimus vieni ant kitų prirausė per 9 mėnesius.

  Komentaras

  Kokiais metodais jie išlaiko...paskaitykit savivaldybės Etikos komisijos sprendimus Nr.KKPn-110 2019-11-04 ir Nr.KPPn- 128 2019-12-30. Pamatysit, kaip ant tarybos nario V.J. jei kaip šakalų.. su kokiu entuziazmu eina. Kur jei ne twisėsaugos dvigubi standartai, kažin? Be je dėl aerodromo ko jie nori? Reiškia anoje kafencijoje jei priėmė sprendimą, kad inbesticijom gaivint, reikėjo ir gaibint. Dabar erelis anoj kadencijoj tarubos narys, vietoj to, kad kontroliutų administraciją, kad aerodromą per investicijas modetnizuotų, vaikos eilinį alytiškį po teismhs už kaip asmens įžeidimą. Nors politiku tituluojas. Reiškia kalba ir ne sirūpina to aerodromo modernizavimu. Kaž kaip pas juos viena kalba, kitaip darosi. Vėl patys valdžioje ir už fiasko kitus kaltona. Etzelynai ir priešų paieška. O kas žmonėms iš to gera, kad jie dėl likučių vėl erzinasi. Ne veltui ir meras per komandiruotes ir atostogas..- bėga nuo jų kuo toliau. Dar ir su T.P. kiek jie ilgai...Nes jau iir komentaruose užmetinėja vieni prieš kitus.Dar tos oficialios koalicijos ir ne pasirašę. Dar kiek gali pasikeist iki būsimo tarybos posėdžio.

  Komentaras

  Teisingai pastebėta, kad per 9 mėnesius pabloginta ir blogėja. Sumažėję per metus 1500 gyventojų, kur kitur miestuose daugėja reiškia savivaldybės sistemoj cirkuliuojantys finansiniai srautai ne efektyviai žmonių naudai reguliuojami. Pagrinde atsakomybė ir valdančiai koalicijai taryboj. Tai socdemai- konservatoriai - piliečiai- valstiečiai- liberalai. Nors realiai kita valdanto koalicija veikia. Dėl sprendimų, n piketų/peticijų rodo. Primerami visuomenei įtartini sprendimau saujelės labui. Vaizdas iš šono - meras vykdo dalim tų ir anų.. Ir visur fiasko. Nes ne sugeba sprendimų techniškai transformuot į miestui naudą. Techniškai prieš ne paruošti. Esmėj ir savo, kaip valdančios koalicijos sicdemų flagmano veiklą, dalim blogai įvertino. Būsimas tarybos posėdis - ką turėjo padaryt iš kadencijos pradžios. Tarybos posėdį viešai pasiskelbt pozicija ir opozicija su politikų sarašais ir veiklos programom. Išsiskiria su pliusaus minusais, drysta reikšt poziciją ir ne bijo ne palankių argumentų. Kiti jų ne išlaiko, konservatoriai be asmenybių, nors partijos svoriui reikėtų sugebėt išsiugdyt. Vienok kol širšalynas ir aiškinas kas yra kas, per pusmetį pagal esamus tempus sumažės apie 700 gyventojų prieš rinkimus. Vėl žvilgsnis į strateginių įmonių nepriklausomus baldybose, kur šlipsuoti nuo Vilniaus ir ne prasčiausi, ten kaip savos valstybės Alytuje. Tokių arogantiškų iki tol ne buvo Alytuj. Vėl keli ikiteisminiai tyrimai ant savivakdybės, žemės sklypai.., kur patys ir be to susitvarkyt galėjo, regis su dvigubų standartų teisėsauga dėl įtakos per savivaldą konkuruoja. Ir pavyzdys, kaip ir į postus nusigriebę, o štai pilnaverčiais šeimininkais būt savo miesto valdyme, ka žin ar po metų pasiseks. Nes vardint, kad kiti reguliuoja, kaip posruose su atsakomybe pačių deleguoti, čia toli nuo rimtų politikų. Jei ne sugebi, ne lysk. Gal ateis kuris sugeba. Dabar patys kalba blogsi ir regis naudojasi tokia situacija. Kad būt ant ko kaip išoriniams stebėtojams nurašyt.

  Komentaras

  Vienam beraščiui jau halicinacijos prasidėjo prieš pilnatį. Savo keverzonėse į merus jau du kartus T.P, pasiūlė. Matyt žebravotojui gerai patepė rankelę jei taip giedoti pradėjo :)

  Komentaras

  Matom ,kad žmonės ,kurie stengėsi dėl miesto nereikalingi juos reikia juodinti ir juodinti gali žmogus pats juokinęs visą Lietuvą (turbūt neužmiršot gražių pokalbių su ponia Laura)dabar jie diktuoja miestui žmonės atsikvošėkit.Labai "blogas "buvo vicemeras Tautvydas ,bet jis labai gerai dirbantis viceministras tai ir aišku ,kad Alytuje mąstantys žmonės nereikalingi.Ponas Jurgis buvo geras daktaras ,bet politikais turbūt lemta būti ne visiems.Linkiu jums sveikatos ,bet regėjimą reiktų pasitikrinti nes aš kaip eilinė alytiškė matau daug gerų darbų buvusiųjų juk didžioji dalis džiaugiasi ir autobusais ir sutvarkytu centru ir be abejo šiluma dėl senos sutarties juk Jūs labai stengėtės.Mieli žmonės susimastykim .Gaila ,kad vis pasimaunam ant rėksnių ir gražbylių.

  Komentaras

  Kol tarybos nariu bus renkamas intrigų meistras Krasnickas, tol ir bus taryboje tokia padėtis. Pažiūrėkit jo darbus, Daugėla jis su intrigoms nuėmė, Džiautą nuvertė ir sukurstė visus kad ji pastatytu meru. Dabar atėjo Cesiulio eilė, nes jis tikėjosi merą tampyt už virvučių bet pamatė kad nesigauna. Manau socdemai turėtų atsikratyt šito intriganto atiduoti partijos vairą valdyt jaunimui su meru priešakį.

  Komentaras

  Pirmas objektyvesnis interviu, teisingas poziuris i mero indeli miesto gyvenimo kokybe. Jurgi, spaudziu desine uz tai! Ir nesvarbu, kad jis ,,savas”, reikalai pradejo pelyti.... Miestieciai jauciasi ignoruojami! Merui laikas lipti nuo scenos ir, kol aiidi aplodismentai, mautis darbines pirstines ir kibti i darbus! Ir taip rimtai, nesizvalgant, nes 8 menesiai su tais gaisro dumais išsisklaide kaip rukas 😅! O po praeitį nera ko kapstytis, ten jau nieko nepakeisi, nors reikia buti labai dideliems BUKIAMS, kad nepasinaudoti geraja praeitos kadencijos praktika - pagarba miestieciui ir sugebejimu tartis su bendruomene bei ieskoti kompromiso visais klausimais !

  Komentaras

  Jei rinkimų išvakarės ne Jurgio energija, anam ne tapt meru. Kaip ir būtų savo gabumais mero postą pasiekęs, iki tokios blogos būklės miesto vystymo ir darbo per tarybą kokybės ne būtų. Dabar Nerijui visais atvejais sunku ir sunkėja. Per gaisrą ir prisikvėpavo, ir ne aišku kaip įvertins kaip galimą kišimąsi..? Mero kompetencija per sunki ir sunkėjanti, didinanti erzinimąsi mieste ir jam pačiam nervų kainuoja. O atsakomybė kaip merui visais atvejais. Ar įrankis, ar vykdytojas.., bet už kas vyksta atsako mero poste esantis. Nežiūrint kokiu vardu ar pavarde. Vienas reikalas atsakyt už savo sprendimus, kitas po kitų kombinacijom būt pakištu.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.