„Šil­čiau­sias” olim­pi­nės ko­lek­ci­jos eks­po­na­tas – 1924 me­tų Pa­ry­žiaus olim­pia­dos sping­su­lė (23)

Saulė Pinkevičienė
Kolekcininkas Zenonas Gramackas
Kolekcininko Zenono Gramacko rankose – 1924 metų olimpiados Paryžiuje žalvarinė spingsulė su graviruotu užrašu, kuria olimpiečiai pasišviesdavo, nes nebuvo elektros. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Pa­sau­li­nė sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad net 70 pro­cen­tų įvai­rių ko­lek­ci­jų yra su­kaup­tos pri­va­čiai ir tik 30 – mu­zie­juo­se. Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bas vie­ni­ja 90 na­rių, 40 jų – ak­ty­vūs, da­ly­vau­ja klu­bo veik­lo­je. Vi­si šie žmo­nės pri­va­čiai ren­ka pa­čias įvai­riau­sias ko­lek­ci­jas, daž­nai ne po vie­ną, ta­čiau pa­ma­ty­ti jas vie­šai ga­li­ma ne taip jau daž­nai. Ko­dėl? Vi­sų pir­ma to­dėl, kad eks­po­na­vi­mui rei­kia tin­ka­mų są­ly­gų, ir ne vi­sa­da tam pa­vyks­ta ras­ti lė­šų. Ne­pai­sant to, ko­lek­ci­nin­kų veik­la yra įdo­mi kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo da­lis. „Aly­tus ta­po Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė, ir mes su­gal­vo­jo­me su­reng­ti pa­ro­dų cik­lą, ku­rio­se bus pri­sta­ty­tos įvai­rios Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo na­rių ko­lek­ci­jos, nu­miz­ma­ti­kos, fi­la­te­li­jos, mi­li­ta­riz­mo ir pa­na­šiai. Jas jun­gian­tis ben­dra­var­dik­lis – eks­po­na­tai, cir­ku­lia­vę Lie­tu­vo­je“, – pa­sa­ko­ja Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo pre­zi­den­tas Ze­no­nas Gra­mac­kas. Va­sa­rio 4 die­ną, kai Pe­ki­ne vy­ko žie­mos olim­pia­dos ati­da­ry­mas, Aly­taus kul­tū­ros cen­tre pri­sta­ty­ta olim­pi­nė ko­lek­ci­ja iš Ze­no­no Gra­mac­ko, Al­gir­do Ta­tu­lio ir Ro­mu­al­do Zda­na­vi­čiaus rin­ki­nių.

Olim­pi­nė ko­lek­ci­ja – di­džiau­sia ne tik Lie­tu­vo­je

Spor­to in­for­ma­ci­jos cen­tre-mu­zie­ju­je, įsi­kū­ru­sia­me po Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos sto­gu, šiuo me­tu sau­go­ma per 6 tūkst. Z.Gra­mac­ko su­kaup­tų olim­pi­nės ko­lek­ci­jos eks­po­na­tų. Žie­mos olim­pi­nėms žai­dy­nėms skir­ta treč­da­lis jų. Maž­daug pu­sė šios uni­ka­lios ne tik mū­sų, bet ir vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se, ko­lek­ci­jos da­bar yra lai­ki­nai eks­po­nuo­ja­ma Aly­taus kul­tū­ros cen­tre.

„Ma­no su­rink­ta olim­pi­nė ko­lek­ci­ja yra tik­rai ver­tin­ga ir ne taip jau daž­nai jos eks­po­na­tai ke­liau­ja į pa­ro­das. La­bai džiu­gu, kad šį­kart drau­ge su mies­to va­do­vais pa­vy­ko ras­ti la­bai ge­rą vie­tą jai eks­po­nuo­ti“, – džiau­gia­si Z.Gra­mac­kas. Pa­ro­da su­reng­ta at­nau­jin­to­je pa­ro­di­nė­je erd­vė­je Aly­taus kul­tū­ros cen­tre. Olim­pi­nė eks­po­zi­ci­ja – pir­mo­ji, o vė­liau iki me­tų pa­bai­gos bus pri­sta­to­mos ki­tos ko­lek­ci­jos. Spe­cia­liai tam nu­pirk­ta 21 stik­li­nė vit­ri­na.

„Mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­nės vit­ri­nos yra la­bai bran­gios, ta­čiau šį­kart IKEA tin­kle pa­vy­ko ras­ti ir įsi­gy­ti tin­ka­mų mat­me­nų eks­po­zi­ci­nes spin­te­les, jos yra Aly­taus kul­tū­ros cen­tro nuo­sa­vy­bė ir bus nau­do­ja­mos pa­ro­doms“, – sa­ko Z.Gra­mac­kas.

Aly­tiš­kis ko­lek­ci­nin­kas pa­ste­bi, kad vis nau­jo lan­ky­to­jų su­si­do­mė­ji­mo jo ko­lek­ci­ja kas­kart su­lau­kia vyks­tant žai­dy­nėms, ta­čiau kau­pia­ma ji ir tarp šių spor­ti­nių įvy­kių. Aly­tiš­kiai ste­bė­jo­si, kad, nors pa­ro­dos ati­da­ry­mas vy­ko kar­tu su Pe­ki­no olim­pia­dos, jo­je jau bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti tri­jų spal­vų Pe­ki­no olim­pi­nius me­da­lius. Pa­si­ro­do, jų kom­plek­tų yra pa­ga­mi­na­ma dau­giau nei iš­da­li­ja­ma rung­ty­se, da­lis pa­ten­ka į ko­lek­ci­nin­kų ran­kas.

Į Z.Gra­mac­ko ko­lek­ci­ją me­da­liai at­ke­lia­vo per Lon­do­ną. Ko­lek­ci­nin­kas sa­ko, kad įpras­tai toks eks­po­na­tas ga­li kai­nuo­ti iki 1 tūks­tan­čio eu­rų. Vit­ri­nos, ku­rio­se eks­po­nuo­ja­mi me­da­liai, yra ra­ki­na­mos, tai­gi me­da­lių pa­si­ma­tuo­ti pa­ro­dos lan­ky­to­jams ne­pa­vyks, o ver­ta – jie sve­ria be­veik pu­sę ki­log­ra­mo.

 

Me­da­lis me­da­liui ne­ly­gu

Tri­jų spal­vų me­da­liai – la­bai svar­bus olim­pia­dos vei­das. Kiek­vie­no­se žai­dy­nė­se jie yra iš­skir­ti­nio di­zai­no, bet vie­no­di vi­soms spor­to ša­koms, tai pa­žy­mi­ma ant briau­nos ar­ba re­ver­se, nu­ro­dant ku­rio­je rung­ty­je lai­mė­ti. La­biau ver­ti­na­mi va­sa­ros nei žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių me­da­liai. Įdo­mu tai, kad iki 1908 me­tų me­da­lius gau­da­vo tik 1 ir 2 vie­tų lai­mė­to­jai, to­dėl auk­so me­da­liai yra tik­ra ko­lek­ci­nė ver­ty­bė.

Se­nų­jų olim­pia­dų auk­so me­da­liai ga­li kai­nuo­ti ir 10 tūkst. eu­rų, si­dab­ro ir bron­zos – ati­tin­ka­mai pi­giau. Vie­nas pa­čių ver­tin­giau­sių Z.Gra­mac­ko ko­lek­ci­jos esk­po­na­tų yra 1936 me­tų žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių, vy­ku­sių Gar­mi­šo-Par­ten­kir­che­no mies­te (Vo­kie­ti­ja), auk­so me­da­lis. Jį ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir pa­ro­do­je Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, ta­čiau tik tuo at­ve­ju, jei ją ap­žiū­rė­si­te su pa­čiu ko­lek­ci­nin­ku. Įdo­mi ir šio me­da­lio is­to­ri­ja. Apie jį aly­tiš­kiui ko­lek­ci­nin­kui pa­pa­sa­ko­jo bi­čiu­lis, esą kaž­kas Kau­ne par­da­vi­nė­ja „kaž­ko­kį daik­tą su olim­pi­niais žie­dais“.

Ne­gaiš­da­mas nu­va­žia­vęs į Kau­ną, Z.Gra­mac­kas iš­gir­do is­to­ri­ją, kaip kaž­kas bu­te po gais­ro ra­do me­da­lį. Au­ten­tiš­ką, bet nuo ug­nies nu­ken­tė­ju­sį, jį te­ko res­tau­ruo­ti, ne­iš­li­ko ir ori­gi­na­li juos­te­lė, ta­čiau eks­po­na­tas yra ser­ti­fi­kuo­tas, šį do­ku­men­tą taip pat ga­li­ma pa­ma­ty­ti pa­ro­do­je.

Ne tik pi­ni­gi­ne raiš­ka bran­gios spor­ti­nės re­lik­vi­jos – me­da­liai – į auk­cio­nus pa­pras­tai pa­ten­ka iš olim­pie­čių vai­kų ir anū­kų ran­kų.

 

Fa­ke­lai, ku­riuo­se de­gė olim­pi­nė ug­nis

Kiek­vie­nos olim­pia­dos sim­bo­lis – olim­pi­nė ug­nis, kiek­vie­noms žai­dy­nėms su­ku­ria­mi sa­vi­to sti­liaus fa­ke­lai. Z.Gra­mac­ko ko­lek­ci­jo­je yra Miun­che­no (1972), Li­le­ha­me­rio (1994), Tu­ri­no (2006), Seu­lo (1988), Bar­se­lo­nos (1992), Rio de Ža­nei­ro (2016) olim­pia­dų fa­ke­lų ori­gi­na­lai. Juo­se de­gė olim­pi­nė ug­nis, įžie­bia­ma vi­du­je įmon­tuo­tu du­ji­niu žieb­tu­vė­liu ar­ba spe­cia­lu dag­čiu. To­kių deg­lų kiek­vie­nai olim­pia­dai pa­ga­mi­na­ma po ke­lis tūks­tan­čius. Juos tu­ri ga­li­my­bę įsi­gy­ti ar­ba gau­na do­va­nų pa­tys spor­ti­nin­kai, ku­rie ne­šė fa­ke­lus. Kar­tais jų ga­li­ma ras­ti eBay bir­žo­je, ta­čiau kai­nos di­de­lės. Ko­lek­ci­nin­kas sa­ko, kad re­tes­nio fa­ke­lo ver­tė ga­li pri­lyg­ti au­to­mo­bi­lio kai­nai.

Pa­klaus­tas, ku­rie eks­po­na­tai jo ko­lek­ci­jos pa­ro­do­je yra įdo­miau­si pa­čiam ir ne­bū­ti­nai fi­nan­si­ne iš­raiš­ka, Z.Gra­mac­kas ro­do ne­ti­kė­tą eks­po­na­tą – 1936 me­tų Ber­ly­no olim­pia­dos au­kų dė­žu­tę. Jo­je bu­vo ren­ka­mos lė­šos ne­tur­tin­gų ša­lių olim­pie­čiams. Pa­si­ro­do, jie ne­re­tai at­vyk­da­vo į žai­dy­nes, tu­rė­da­mi ki­še­nė­je lėk­tu­vo bi­lie­tą tik į vie­ną pu­sę.

Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir to­kių eks­po­na­tų, ku­rie iš pir­mo žvilgs­nio net ne­la­bai aiš­ku, kaip sie­ja­si su olim­pi­niu ju­dė­ji­mu. Pa­vyz­džiui, žiū­ro­nus, ku­riais bu­vo ste­bi­mi 1932 me­tais vy­ku­sių Los An­dže­lo žai­dy­nių star­tai.

Pa­pra­šy­tas pa­si­rink­ti vie­ną eks­po­na­tą, ku­ris yra tik­rai ver­tas dė­me­sio kaip ne­įpras­tas ir su­si­jęs su olim­pia­da, Z.Gra­mac­kas ro­do 1924 me­tų olim­pia­dos Pa­ry­žiu­je žal­va­ri­nę sping­su­lę su gra­vi­ruo­tu už­ra­šu, ku­ria olim­pie­čiai pa­si­švies­da­vo olim­pi­nia­me kai­me­ly­je, nes dar ne­bu­vo elek­tros.

 

Aly­tus kaip ko­lek­ci­nin­kų mies­tas

Ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė yra kaž­kuo iš­skir­ti­nė, jei ver­tin­si­me pa­gal tai, kad čia gy­ve­na bū­rys aist­rin­gų ko­lek­ci­nin­kų? Z.Gra­mac­kas sa­ko, kad at­sa­ky­mas bū­tų ir taip, ir ne. Vie­na ver­tus, įvai­rias ko­lek­ci­jas kau­pian­čių žmo­nių ga­li­ma su­tik­ti bet ku­ria­me Lie­tu­vos mies­te ar mies­te­ly­je, ta­čiau Aly­tu­je ak­ty­vi ko­lek­ci­nin­kų klu­bo veik­la. Iš­skir­ti­nė as­me­ny­bė ir ko­lek­ci­nin­kas – JAV gy­ve­nan­tis ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, iš Aly­taus ki­lęs Ze­no­no Gra­mac­ko ben­dra­moks­lis Sa­mu­e­lis Ta­cas. Jo dai­lės kū­ri­nių ko­lek­ci­ja, ku­rią su­kau­pė JAV, yra 4 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių ver­tės. Ti­ki­ma­si, kad šių me­tų va­sa­rą da­lį šios ver­tin­gos ko­lek­ci­jos pa­ma­tys ir aly­tiš­kai, o ji bus eks­po­nuo­ja­ma Aly­taus si­na­go­go­je – Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tre.

„15 me­tų Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo ju­bi­lie­jaus pro­ga iš­lei­do­me lei­di­nį, o me­tų pa­bai­go­je – atri­bu­tiką. Tu­ri­me kak­la­raiš­tį, se­ga­mą em­ble­mą ir žie­dą su klu­bo em­ble­ma, tai­gi mū­sų veik­la gal tuo ir iš­si­ski­ria, kad ak­ty­vus yra pats klu­bas“, – pa­sa­ko­ja Z.Gra­mac­kas.

Šil­tuo­ju me­tų lai­ku Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo na­riai šeš­ta­die­niais ren­ka­si prie pre­ky­bos cen­tro „Lan­ka­va“, o žie­mą – sek­ma­die­niais Aly­taus sta­dio­no pa­tal­po­se.

 

Tig­ro me­tų links­my­bės ir do­va­nos

Pe­ki­nas – pir­ma­sis mies­tas olim­pi­nio ju­dė­ji­mo is­to­ri­jo­je, ku­ria­me su­reng­tos ir va­sa­ros, ir žie­mos žai­dy­nės. 2022 me­tų žie­mos olim­pia­dos ati­da­ry­mas su­ta­po su ki­nų nau­jų me­tų šven­tės links­my­bė­mis, pa­si­tin­kant Tig­ro me­tus. Nors me­tai nau­ji, ta­čiau pei­za­žas ga­na ža­lias. Ka­dan­gi šia­me re­gio­ne be­veik ne­snin­ga, tai vi­so­se olim­pi­nė­se rung­ty­se nau­do­ja­mas tik dirb­ti­nis snie­gas. Pe­ki­no žie­mos olim­pia­da – jau ant­ro­sios žai­dy­nės, ku­rios vyks­ta esant CO­VID-19 ri­bo­ji­mams. Šių iš­ban­dy­mų jau te­ko pa­ra­gau­ti ir To­ki­jo olim­pia­dos da­ly­viui aly­tiš­kiui šau­liui Ka­ro­liui Gi­ru­liui.

Jis ap­si­lan­kė ir Z.Gra­mac­ko olim­pi­nės ko­lek­ci­jos pa­ro­do­je Aly­taus kul­tū­ros cen­tre bei įtei­kė do­va­ną – To­ki­ju­je vy­ku­sių olim­pi­nių žai­dy­nių me­tu su­rink­tų žen­kliu­kų ko­lek­ci­ją. Pa­si­ro­do, į ko­lek­cio­na­vi­mo karš­ti­nę olim­pia­dų me­tu ne­re­tai įsi­trau­kia ne tik ko­lek­ci­nin­kai, ku­rie į jas nu­vyk­ti tu­ri ma­žiau ga­li­my­bių, bet ir pa­tys spor­ti­nin­kai. Ka­ro­lis su­rin­ko įvai­rių ša­lių de­le­ga­ci­jų olim­pi­nių žen­kliu­kų ko­lek­ci­ją, juos kei­tė į lie­tu­viš­kus.

Kaip jis pats pa­sa­ko­jo įteik­da­mas do­va­ną, kar­tais tik­ras iš­šū­kis yra su­ras­ti de­šim­tūks­tan­ti­nė­je mi­nio­je tą vie­ną ar du ma­žes­nės ša­lies at­sto­vus, su ku­riais ga­li pa­si­keis­ti jų olim­pi­niu žen­kliu­ku, juk kuo ša­lis ma­žes­nė, tuo jie bus ver­tin­ges­ni, nes re­tes­ni.

Jei skai­to­te šias ei­lu­tes ir gal­vo­ja­te, kad bū­tų įdo­mu pa­ma­ty­ti K.Gi­ru­lio do­va­ną, tai dar pa­lau­ki­te ke­lias die­nas – ne­tru­kus rin­ki­nys pa­pil­dys pa­ro­dą jau įrė­min­tas. Olim­pi­nę ko­lek­ci­ją ga­li­te pa­ma­ty­ti Aly­taus kul­tū­ros cen­tre iki kovo vi­du­rio, eks­po­zi­ci­jos dar­bo lai­kas – pir­ma­die­nį–penk­ta­die­nį 10–19 val. Ar­ba ta­da, kai vyks­ta ren­gi­niai.

 

Sidabriniai žiedai internetu

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Dėl Alytaus teisėsaugos ypatumų palaikoma nuo Vilniaus. Anoje kadencijoje ir stt Alytuj įrodė fabrikuodama bylas retiems neįtinkantiems už menkniekius. Tik klausimas, ar alytiškiai nori suvokt ką renkas į merą, tarybą, seimą, Prezidentą? Būtent Prezidentas su seimo pritarimu skiria teisėsaugos institucijų vadovus, reguliuoja teismus. Kartu tvirtina institucijų veiklų ataskaitas ir per tai užtiktina būtent tokią teisėsaugos kokybę, kokia yra. Alytuj vyrauja oligarchinis, monopolinis, partinukų interesas pridengiant teisėsaugai. Viešas interesas paskutinėj vietoj. Rodo, pinigai.. Patys alytiškiai rimtą valdžią išsirinkt nepersistengia. Renka interesų grupių atstovus pagal save, kas ką parduos. Geriausias pavyzdys, jei Alytaus labui turėjo būt pramonės parką užvestas per strateginį stambų invesruotoją ir dėl aerodromo 100 ha vertės apie 40 milijonų per tarybą priimti naudingi miesto sprendimai ir Alytus klestėt, priešingai saujelės labui dūsta. Pramonės parkas per smulkius nereikšmingus išbarstytas, aerodromo 100 ha per teismus įveliant prarandamas brangus laikas miestui gerui sprendimus priimt. Dėl to malšinant neįtinkančius per n kadencijų stengias atskiri po politika esmėj padedant teisėsaugos sistermai nuo apačių ir pridengiant viršuj. Pražiūrėto padangų gaisro pradmenys viską pasako, kiek reikia organizuotumo nematyt.

  Komentaras

  Jeigu Alytaus politika galimai paremta policijos veiksmais ( ar gali vietos galimai Alytaus policinės sistemos kunigaikštystėje būti susiję policija, teismas, prokuratūra, kai kurie žurnalistai ? ) t.y. gal Alytaus politikai nurodo policijai persekioti neįtinkamus asmenis - konkurentus, būtų įdomu Alytiškiams patiems susižinoti ( nes tokių dalykų iki šiol galimai netyrė STT, vietinė prokuratūra, vietinė policija, vietinė prokuratūta ) kas Alytuje šiuo metu valdo politinį procesą, t.y. KAS KURIA SCENARIJŲ ( dainas ), KAS REALIZUOJA SCENARIJŲ ( kas groja, kas dainuoja ? ). Gero klausymosi:

  https://www.facebook.com/watch/?v=316572417093179&extid=NS-UNK-UNK-UNK-…

  Komentaras

  Realybėj žino problemas LR Generalinėj prokuratūroj, LR Prezidentas, kuriam pavaldi vsd ir kitos institucijos, tik. Panašu vyksta dangstymo sistema ir gal ne už dyką? Alytuj jau nuo Nepriklausomybės pradžios fokusuojant dėmesį į vaikų gaujukes nepastebėta, kaip prarasta daug įmonių.. Prie socdemų projektuose Žaliosios gatvės, Rotušės aikštės brokai, įtartini savivaldybės lėšų pervedimai į Ispanijos saskaitas, teatro...Anoj kadencijoj nepastebėta padangų gaisro pradmenys, bet...Net su stt pagalba Alytuj anuliuoti reti neįtinkantys esmėj per menkavertės, fabrikuotas bylas. O Alytaus teismo civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 tarybos narys po privačiu kaltinimu neįtinkančiam alytiškiui dėl pramonės parko, aerodromo, orlaivių temų atvirai triadom turiniu, kas ubagui davė teisę aiškint, klaust, linki blogo jam ir jo šeimai pats iki nualpinėjimų.., saujelė išbujoję be atsakomybės. Negalioja jiems Konstitucija ir kiti įstatymai.

  Komentaras

  Manau, kad teisėsaugoj dirba dauguma sąžiningų profesionalių žmonių. Lietuvos teisėsaugos sistema pajėgi suvaldyti didžiąją nusikaltimų dalį, turi profesionalius darbuotojus, moderniausią techniką. Dėl suvaldyto nusikalstamumo Lietuvoje gyventi saugu. Tačiau, kaip ir visose kitose srityse, yra ir išimčių - yra neviena byla, kai buvo nuteisti policininkai, kurie veikė lyg nusikalstama gauja ir pan. Tai yra išimtys, kurios lyg deguto šaukštas gadina statinę medaus. Ar Alytuje negali būti piktnaudžiavimo atvejo ? Manau, kad toks piktnaudžiavimas tikrai galimas dėl aukščiau jau nurodytų priežasčių.

  Komentaras

  Prašome nerašyti komentrų - paklausimą Generalinei prokuratūrai patikslinsime sekančiuose komentaruose. Jeigu bus komentuojama per daug - skaitytojų / visuomenės nesudominsime galimus nusikaltimus atliksiančiu asmeniu.

  Komentaras

  Alytuje turime problemą. Vienas labai įtakingas teisėsaugininkas galimai prekiauja poveikiu ( tikslaus teisinio jo veiklos formulavimo nežinome, nes nesame teisininkai ). Del kelių jo galimai padarytų nusikaltimų buvo pateikta medžiaga teisėsaugos institucijoms, tačiau tyrimus atliko su šiuo asmeniu gerus asmeninius santykius palaikantys teisėsaugos darbuotojai arba šio asmens draugų kolegos ir tyrimai baigėsi palankiai šiam asmeniui. Tik išskirtinės reikšmės bylose tyrimą gali perimti Generalinė prokuratūra ( todel negalejome kreiptis į Generalinę prokuratūrą ). Norėtume paklausti - koks yra būdas pasiekti, kad galimus šio asmens nusikaltimus ( jeigu tokius atliks ateityje ) tirtų ne X ir ne Y teisėsaugos institucijos. Problema čia tame, kad anksčiau šio asmens atliktos veikos nebuvo ypatingos reikšmės ( nebuvo didelio masto ) ir pagal Baudžiamąjį kodeksą bei kitus teisės aktus tokias medžiagas privalo tirti tik X arba Y miestų teisėsaugininkai. Jeigu šis asmuo atliks pakartotines panašaus masto veikas, nukentėję asmenys negalės tikėtis objektyvios teisinės pagalbos, nes tyrimus atliks su šiuo asmeniu susiję asmenys. Šis asmuo tą žino, taip planuojasi savo veiksmus ir taip tuo piktnaudžiauja. Koks yra būdas ( kokie yra variantai ), kad tyrimą atliktų ne X ir ne Y miestų teisėsaugininkai ? Klausimą dar tikslinsime.

  Komentaras

  Kas Alytuj tik bando stot už miesto, daugumos, interesus rizikuoja neįtikt vietos dominuojantiems interesams. Oligarchams, jei prabils apie pramonės parko, aerodromo, orlaivių ypatumus. Šie žiauriausi per intrigas su teisėsauga. Monopoliniams jei pareikalausi, kad dirbtų per es paramą vietoj paslaugų kainų didinimo, netinki. Partinukams jei vykdyt pertvarkas ir stipront per es paramą, ir netinka. Žiniasklaida, penkta valdžia rimtų problemų nemato, apart į apačias. Ir kur klaneliai dėl likučių erzinas, tiek miesto intereso ir prasiskverbia. Politikai mentais manipuliuodami vėliau tradiciškai ant jų bando pakištukus daryt. Bet mentai jais pasinaudoję šypsos. Į valdžią neronkti, bet kuo daugiau politikų intrigų, tuo teisėsaugai daugiau landų jais manipuliuot. Vilnius žino Alytaus ypatumus ir kol kas iš kuliusių šaipos, gal net tuo pasinaudami ir? Nes Alytuj gudručiai išskirtiniai, turi savo braižą. Parduot, kas ką gali.

  Komentaras

  Kas čia per reiškinys, kaip tarybos narys davęs priesaiką laikytis įstatymų, kur politikams reikalavimai daug aukštesni ir turi atsakingu būt ir aiškint alytiškiams rūpimus klausimus, vietoj to. Dėl nepatogių temų dėl aerodromo, orlaivių.., pats primoka advokatei net 1300 eurų, kad politiką prilygintų eiliniui ir taikyt eiliniui neįtinkančiui alytiškiui per teismą ieškinius tūkstančių eurų sumoje. Kad ubagą per ieškinius užvaikytų uū nepatogias temas per teisėsaugos kombinacijas. Neištirtą iki galo ikiteisminį tyrimą Nr. 03-2-00215-17, kur nustatyta po moters darbo ir namių kompiuteriais ant alytiškio rašinėta žeidinėjančiais komentarais triadom, turiniu. -Kas ubagui davė teisę aiškint apie aerodromą.. Ir surinkęs atsikirtimus į įžeidinėjančius, teisėsaugai nutylint kas rašinėjo, pats politikas neša į teismą kaip už asmens įžeidimą. Ir teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 pats nuo savo šių triadų nualpinėja. Kad jei tablete būt advokatė neatgaivinus, ka žin? O jei būt numiręs teismo salėj? Kas kaltas, lad politikas ir teisėja davę prisaikas laikytis įstatymų, nepaiso? Kžnst. 109 str.- teisėja byloj klauso tik įstatymo.110 str.- galioja tik įstatymai. 22 str.- teismas ir įstatymas saugo nuo kišimosi į asmens garbę. 33 str. - įstatymas laiduoja teisę kritikuot valdžią. 118 str.- prokuroras ginas asmens, visuomenės, valstybės interesus.-Tad kas kaltas, kad Alytuj atvirai momentais įstatymų patys nepaiso ir, pasinaudoję nuo savo intrigų patys..

  Komentaras

  Parodykit Alytaus teisėsaugoj sažiningus ir principingus? Kaip ir politikus. Būtų, kitas vaizdelis būt Alytaus valdume, klestėtų. Nei dabar kuo mažiau likučių, tuo aršesni. Keista, Alytuj apačioj lyg geranoriški, geri rzūkeliai. Valdžioj ir teisėsaugoj iki nužmogėjimų atskirais atvejais nuo savo ūntrigų. Šiandien, kaip niekad, nemėgstama tiesos, kas iš tikro dedas ir kas ką reiškia miesto vystymui ir lemia blogąja prasme.

  Komentaras

  Apačioj komentaruose bando ant mentų liet. Iš ties teisėsauga į tarybą nerinkti, jie esmėj vykdytojai. Alytuj už padėtį mieste atsakingi savo laikais pačių rinktos tarybos, merai, į Seimą. Kur alytiškiai per savo neatsakingumus renkas nestsakingus politikus, kurie. Užsižaidę su teisėsaugom slopint neįtinkančius patys į teisėsaugos ontrigas patenka. Po to kaltinimai, kiti kalti. Kaip bumerango principu atgal sugryžta.

  Komentaras

  Normaliai Alytaus miesto valdyme turi vyraut viešas interesas. Bet Alytuj su teisėsaugos dvigubų standartų palaikymu vyrauja taip vadinami oligarchiniai, monopoliniai ir partiniai interesai. Kur tik epizodus viešo intereso prisidengiant naudoja savo įtakų stiprinimui. Kol alytiškiai neišsilukštens ypatybių kaip slopinami reti drystantys stot už viešą onteresą, net nepaisant Konstitucijos eilės straipsnių, kaip politikas naudoja privatų institutą, kad nuslopint neįtinkantį dėl temų apie pramonės parko, aerodromo, orlaivių .. viešinimo. Konkrečiai naudojant schemą pasiprovokuojant per nutrauktą ikiteisminį turimą Nr.03-2-00215-17 ir tiesiai pačiam politikui realizuojant per Alytaus teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017 iki pačio politiko nualpinėjimų teusmo salėj nuo savų neapykantos triadų, tol valdyme vaizduoja Alytuj. O esmėj nuo savo intrigų, kad išgyvent vieni kitų saskaita.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.