„Šil­čiau­sias” olim­pi­nės ko­lek­ci­jos eks­po­na­tas – 1924 me­tų Pa­ry­žiaus olim­pia­dos sping­su­lė (23)

Saulė Pinkevičienė
Kolekcininkas Zenonas Gramackas
Kolekcininko Zenono Gramacko rankose – 1924 metų olimpiados Paryžiuje žalvarinė spingsulė su graviruotu užrašu, kuria olimpiečiai pasišviesdavo, nes nebuvo elektros. Saulės PINKEVIČIENĖS nuotr.
Pa­sau­li­nė sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad net 70 pro­cen­tų įvai­rių ko­lek­ci­jų yra su­kaup­tos pri­va­čiai ir tik 30 – mu­zie­juo­se. Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bas vie­ni­ja 90 na­rių, 40 jų – ak­ty­vūs, da­ly­vau­ja klu­bo veik­lo­je. Vi­si šie žmo­nės pri­va­čiai ren­ka pa­čias įvai­riau­sias ko­lek­ci­jas, daž­nai ne po vie­ną, ta­čiau pa­ma­ty­ti jas vie­šai ga­li­ma ne taip jau daž­nai. Ko­dėl? Vi­sų pir­ma to­dėl, kad eks­po­na­vi­mui rei­kia tin­ka­mų są­ly­gų, ir ne vi­sa­da tam pa­vyks­ta ras­ti lė­šų. Ne­pai­sant to, ko­lek­ci­nin­kų veik­la yra įdo­mi kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo da­lis. „Aly­tus ta­po Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė, ir mes su­gal­vo­jo­me su­reng­ti pa­ro­dų cik­lą, ku­rio­se bus pri­sta­ty­tos įvai­rios Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo na­rių ko­lek­ci­jos, nu­miz­ma­ti­kos, fi­la­te­li­jos, mi­li­ta­riz­mo ir pa­na­šiai. Jas jun­gian­tis ben­dra­var­dik­lis – eks­po­na­tai, cir­ku­lia­vę Lie­tu­vo­je“, – pa­sa­ko­ja Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo pre­zi­den­tas Ze­no­nas Gra­mac­kas. Va­sa­rio 4 die­ną, kai Pe­ki­ne vy­ko žie­mos olim­pia­dos ati­da­ry­mas, Aly­taus kul­tū­ros cen­tre pri­sta­ty­ta olim­pi­nė ko­lek­ci­ja iš Ze­no­no Gra­mac­ko, Al­gir­do Ta­tu­lio ir Ro­mu­al­do Zda­na­vi­čiaus rin­ki­nių.

Olim­pi­nė ko­lek­ci­ja – di­džiau­sia ne tik Lie­tu­vo­je

Spor­to in­for­ma­ci­jos cen­tre-mu­zie­ju­je, įsi­kū­ru­sia­me po Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos sto­gu, šiuo me­tu sau­go­ma per 6 tūkst. Z.Gra­mac­ko su­kaup­tų olim­pi­nės ko­lek­ci­jos eks­po­na­tų. Žie­mos olim­pi­nėms žai­dy­nėms skir­ta treč­da­lis jų. Maž­daug pu­sė šios uni­ka­lios ne tik mū­sų, bet ir vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se, ko­lek­ci­jos da­bar yra lai­ki­nai eks­po­nuo­ja­ma Aly­taus kul­tū­ros cen­tre.

„Ma­no su­rink­ta olim­pi­nė ko­lek­ci­ja yra tik­rai ver­tin­ga ir ne taip jau daž­nai jos eks­po­na­tai ke­liau­ja į pa­ro­das. La­bai džiu­gu, kad šį­kart drau­ge su mies­to va­do­vais pa­vy­ko ras­ti la­bai ge­rą vie­tą jai eks­po­nuo­ti“, – džiau­gia­si Z.Gra­mac­kas. Pa­ro­da su­reng­ta at­nau­jin­to­je pa­ro­di­nė­je erd­vė­je Aly­taus kul­tū­ros cen­tre. Olim­pi­nė eks­po­zi­ci­ja – pir­mo­ji, o vė­liau iki me­tų pa­bai­gos bus pri­sta­to­mos ki­tos ko­lek­ci­jos. Spe­cia­liai tam nu­pirk­ta 21 stik­li­nė vit­ri­na.

„Mu­zie­ji­nės eks­po­zi­ci­nės vit­ri­nos yra la­bai bran­gios, ta­čiau šį­kart IKEA tin­kle pa­vy­ko ras­ti ir įsi­gy­ti tin­ka­mų mat­me­nų eks­po­zi­ci­nes spin­te­les, jos yra Aly­taus kul­tū­ros cen­tro nuo­sa­vy­bė ir bus nau­do­ja­mos pa­ro­doms“, – sa­ko Z.Gra­mac­kas.

Aly­tiš­kis ko­lek­ci­nin­kas pa­ste­bi, kad vis nau­jo lan­ky­to­jų su­si­do­mė­ji­mo jo ko­lek­ci­ja kas­kart su­lau­kia vyks­tant žai­dy­nėms, ta­čiau kau­pia­ma ji ir tarp šių spor­ti­nių įvy­kių. Aly­tiš­kiai ste­bė­jo­si, kad, nors pa­ro­dos ati­da­ry­mas vy­ko kar­tu su Pe­ki­no olim­pia­dos, jo­je jau bu­vo ga­li­ma pa­ma­ty­ti tri­jų spal­vų Pe­ki­no olim­pi­nius me­da­lius. Pa­si­ro­do, jų kom­plek­tų yra pa­ga­mi­na­ma dau­giau nei iš­da­li­ja­ma rung­ty­se, da­lis pa­ten­ka į ko­lek­ci­nin­kų ran­kas.

Į Z.Gra­mac­ko ko­lek­ci­ją me­da­liai at­ke­lia­vo per Lon­do­ną. Ko­lek­ci­nin­kas sa­ko, kad įpras­tai toks eks­po­na­tas ga­li kai­nuo­ti iki 1 tūks­tan­čio eu­rų. Vit­ri­nos, ku­rio­se eks­po­nuo­ja­mi me­da­liai, yra ra­ki­na­mos, tai­gi me­da­lių pa­si­ma­tuo­ti pa­ro­dos lan­ky­to­jams ne­pa­vyks, o ver­ta – jie sve­ria be­veik pu­sę ki­log­ra­mo.

 

Me­da­lis me­da­liui ne­ly­gu

Tri­jų spal­vų me­da­liai – la­bai svar­bus olim­pia­dos vei­das. Kiek­vie­no­se žai­dy­nė­se jie yra iš­skir­ti­nio di­zai­no, bet vie­no­di vi­soms spor­to ša­koms, tai pa­žy­mi­ma ant briau­nos ar­ba re­ver­se, nu­ro­dant ku­rio­je rung­ty­je lai­mė­ti. La­biau ver­ti­na­mi va­sa­ros nei žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių me­da­liai. Įdo­mu tai, kad iki 1908 me­tų me­da­lius gau­da­vo tik 1 ir 2 vie­tų lai­mė­to­jai, to­dėl auk­so me­da­liai yra tik­ra ko­lek­ci­nė ver­ty­bė.

Se­nų­jų olim­pia­dų auk­so me­da­liai ga­li kai­nuo­ti ir 10 tūkst. eu­rų, si­dab­ro ir bron­zos – ati­tin­ka­mai pi­giau. Vie­nas pa­čių ver­tin­giau­sių Z.Gra­mac­ko ko­lek­ci­jos esk­po­na­tų yra 1936 me­tų žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių, vy­ku­sių Gar­mi­šo-Par­ten­kir­che­no mies­te (Vo­kie­ti­ja), auk­so me­da­lis. Jį ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir pa­ro­do­je Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, ta­čiau tik tuo at­ve­ju, jei ją ap­žiū­rė­si­te su pa­čiu ko­lek­ci­nin­ku. Įdo­mi ir šio me­da­lio is­to­ri­ja. Apie jį aly­tiš­kiui ko­lek­ci­nin­kui pa­pa­sa­ko­jo bi­čiu­lis, esą kaž­kas Kau­ne par­da­vi­nė­ja „kaž­ko­kį daik­tą su olim­pi­niais žie­dais“.

Ne­gaiš­da­mas nu­va­žia­vęs į Kau­ną, Z.Gra­mac­kas iš­gir­do is­to­ri­ją, kaip kaž­kas bu­te po gais­ro ra­do me­da­lį. Au­ten­tiš­ką, bet nuo ug­nies nu­ken­tė­ju­sį, jį te­ko res­tau­ruo­ti, ne­iš­li­ko ir ori­gi­na­li juos­te­lė, ta­čiau eks­po­na­tas yra ser­ti­fi­kuo­tas, šį do­ku­men­tą taip pat ga­li­ma pa­ma­ty­ti pa­ro­do­je.

Ne tik pi­ni­gi­ne raiš­ka bran­gios spor­ti­nės re­lik­vi­jos – me­da­liai – į auk­cio­nus pa­pras­tai pa­ten­ka iš olim­pie­čių vai­kų ir anū­kų ran­kų.

 

Fa­ke­lai, ku­riuo­se de­gė olim­pi­nė ug­nis

Kiek­vie­nos olim­pia­dos sim­bo­lis – olim­pi­nė ug­nis, kiek­vie­noms žai­dy­nėms su­ku­ria­mi sa­vi­to sti­liaus fa­ke­lai. Z.Gra­mac­ko ko­lek­ci­jo­je yra Miun­che­no (1972), Li­le­ha­me­rio (1994), Tu­ri­no (2006), Seu­lo (1988), Bar­se­lo­nos (1992), Rio de Ža­nei­ro (2016) olim­pia­dų fa­ke­lų ori­gi­na­lai. Juo­se de­gė olim­pi­nė ug­nis, įžie­bia­ma vi­du­je įmon­tuo­tu du­ji­niu žieb­tu­vė­liu ar­ba spe­cia­lu dag­čiu. To­kių deg­lų kiek­vie­nai olim­pia­dai pa­ga­mi­na­ma po ke­lis tūks­tan­čius. Juos tu­ri ga­li­my­bę įsi­gy­ti ar­ba gau­na do­va­nų pa­tys spor­ti­nin­kai, ku­rie ne­šė fa­ke­lus. Kar­tais jų ga­li­ma ras­ti eBay bir­žo­je, ta­čiau kai­nos di­de­lės. Ko­lek­ci­nin­kas sa­ko, kad re­tes­nio fa­ke­lo ver­tė ga­li pri­lyg­ti au­to­mo­bi­lio kai­nai.

Pa­klaus­tas, ku­rie eks­po­na­tai jo ko­lek­ci­jos pa­ro­do­je yra įdo­miau­si pa­čiam ir ne­bū­ti­nai fi­nan­si­ne iš­raiš­ka, Z.Gra­mac­kas ro­do ne­ti­kė­tą eks­po­na­tą – 1936 me­tų Ber­ly­no olim­pia­dos au­kų dė­žu­tę. Jo­je bu­vo ren­ka­mos lė­šos ne­tur­tin­gų ša­lių olim­pie­čiams. Pa­si­ro­do, jie ne­re­tai at­vyk­da­vo į žai­dy­nes, tu­rė­da­mi ki­še­nė­je lėk­tu­vo bi­lie­tą tik į vie­ną pu­sę.

Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir to­kių eks­po­na­tų, ku­rie iš pir­mo žvilgs­nio net ne­la­bai aiš­ku, kaip sie­ja­si su olim­pi­niu ju­dė­ji­mu. Pa­vyz­džiui, žiū­ro­nus, ku­riais bu­vo ste­bi­mi 1932 me­tais vy­ku­sių Los An­dže­lo žai­dy­nių star­tai.

Pa­pra­šy­tas pa­si­rink­ti vie­ną eks­po­na­tą, ku­ris yra tik­rai ver­tas dė­me­sio kaip ne­įpras­tas ir su­si­jęs su olim­pia­da, Z.Gra­mac­kas ro­do 1924 me­tų olim­pia­dos Pa­ry­žiu­je žal­va­ri­nę sping­su­lę su gra­vi­ruo­tu už­ra­šu, ku­ria olim­pie­čiai pa­si­švies­da­vo olim­pi­nia­me kai­me­ly­je, nes dar ne­bu­vo elek­tros.

 

Aly­tus kaip ko­lek­ci­nin­kų mies­tas

Ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad Dzū­ki­jos sos­ti­nė yra kaž­kuo iš­skir­ti­nė, jei ver­tin­si­me pa­gal tai, kad čia gy­ve­na bū­rys aist­rin­gų ko­lek­ci­nin­kų? Z.Gra­mac­kas sa­ko, kad at­sa­ky­mas bū­tų ir taip, ir ne. Vie­na ver­tus, įvai­rias ko­lek­ci­jas kau­pian­čių žmo­nių ga­li­ma su­tik­ti bet ku­ria­me Lie­tu­vos mies­te ar mies­te­ly­je, ta­čiau Aly­tu­je ak­ty­vi ko­lek­ci­nin­kų klu­bo veik­la. Iš­skir­ti­nė as­me­ny­bė ir ko­lek­ci­nin­kas – JAV gy­ve­nan­tis ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, iš Aly­taus ki­lęs Ze­no­no Gra­mac­ko ben­dra­moks­lis Sa­mu­e­lis Ta­cas. Jo dai­lės kū­ri­nių ko­lek­ci­ja, ku­rią su­kau­pė JAV, yra 4 mi­li­jo­nų JAV do­le­rių ver­tės. Ti­ki­ma­si, kad šių me­tų va­sa­rą da­lį šios ver­tin­gos ko­lek­ci­jos pa­ma­tys ir aly­tiš­kai, o ji bus eks­po­nuo­ja­ma Aly­taus si­na­go­go­je – Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tre.

„15 me­tų Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo ju­bi­lie­jaus pro­ga iš­lei­do­me lei­di­nį, o me­tų pa­bai­go­je – atri­bu­tiką. Tu­ri­me kak­la­raiš­tį, se­ga­mą em­ble­mą ir žie­dą su klu­bo em­ble­ma, tai­gi mū­sų veik­la gal tuo ir iš­si­ski­ria, kad ak­ty­vus yra pats klu­bas“, – pa­sa­ko­ja Z.Gra­mac­kas.

Šil­tuo­ju me­tų lai­ku Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bo na­riai šeš­ta­die­niais ren­ka­si prie pre­ky­bos cen­tro „Lan­ka­va“, o žie­mą – sek­ma­die­niais Aly­taus sta­dio­no pa­tal­po­se.

 

Tig­ro me­tų links­my­bės ir do­va­nos

Pe­ki­nas – pir­ma­sis mies­tas olim­pi­nio ju­dė­ji­mo is­to­ri­jo­je, ku­ria­me su­reng­tos ir va­sa­ros, ir žie­mos žai­dy­nės. 2022 me­tų žie­mos olim­pia­dos ati­da­ry­mas su­ta­po su ki­nų nau­jų me­tų šven­tės links­my­bė­mis, pa­si­tin­kant Tig­ro me­tus. Nors me­tai nau­ji, ta­čiau pei­za­žas ga­na ža­lias. Ka­dan­gi šia­me re­gio­ne be­veik ne­snin­ga, tai vi­so­se olim­pi­nė­se rung­ty­se nau­do­ja­mas tik dirb­ti­nis snie­gas. Pe­ki­no žie­mos olim­pia­da – jau ant­ro­sios žai­dy­nės, ku­rios vyks­ta esant CO­VID-19 ri­bo­ji­mams. Šių iš­ban­dy­mų jau te­ko pa­ra­gau­ti ir To­ki­jo olim­pia­dos da­ly­viui aly­tiš­kiui šau­liui Ka­ro­liui Gi­ru­liui.

Jis ap­si­lan­kė ir Z.Gra­mac­ko olim­pi­nės ko­lek­ci­jos pa­ro­do­je Aly­taus kul­tū­ros cen­tre bei įtei­kė do­va­ną – To­ki­ju­je vy­ku­sių olim­pi­nių žai­dy­nių me­tu su­rink­tų žen­kliu­kų ko­lek­ci­ją. Pa­si­ro­do, į ko­lek­cio­na­vi­mo karš­ti­nę olim­pia­dų me­tu ne­re­tai įsi­trau­kia ne tik ko­lek­ci­nin­kai, ku­rie į jas nu­vyk­ti tu­ri ma­žiau ga­li­my­bių, bet ir pa­tys spor­ti­nin­kai. Ka­ro­lis su­rin­ko įvai­rių ša­lių de­le­ga­ci­jų olim­pi­nių žen­kliu­kų ko­lek­ci­ją, juos kei­tė į lie­tu­viš­kus.

Kaip jis pats pa­sa­ko­jo įteik­da­mas do­va­ną, kar­tais tik­ras iš­šū­kis yra su­ras­ti de­šim­tūks­tan­ti­nė­je mi­nio­je tą vie­ną ar du ma­žes­nės ša­lies at­sto­vus, su ku­riais ga­li pa­si­keis­ti jų olim­pi­niu žen­kliu­ku, juk kuo ša­lis ma­žes­nė, tuo jie bus ver­tin­ges­ni, nes re­tes­ni.

Jei skai­to­te šias ei­lu­tes ir gal­vo­ja­te, kad bū­tų įdo­mu pa­ma­ty­ti K.Gi­ru­lio do­va­ną, tai dar pa­lau­ki­te ke­lias die­nas – ne­tru­kus rin­ki­nys pa­pil­dys pa­ro­dą jau įrė­min­tas. Olim­pi­nę ko­lek­ci­ją ga­li­te pa­ma­ty­ti Aly­taus kul­tū­ros cen­tre iki kovo vi­du­rio, eks­po­zi­ci­jos dar­bo lai­kas – pir­ma­die­nį–penk­ta­die­nį 10–19 val. Ar­ba ta­da, kai vyks­ta ren­gi­niai.

 

Sidabriniai žiedai internetu

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Dėl vaistinės uždarymo
  Kodėl Alplius neklausė vaistinės uždarymo priežasties ? Karbauskis norėjo daryt valstybinių vaistinių tinklą. Dabar mentas gal darys jeigu jį išriks ? Alytuj irgi bus Alytaus mento vaistinių tinklas. Mentas ir sąžiningi policininkai neturi nieko bendro. Alytuj teisėsauga įtraukta į politikos reikalus. Kas organizatorius ir per ką vyksta šis procesas - Alytaus policinės kunigaikštystės formavimas. Šiaip imuniteto tarnyba, stt turėtų užsiimti ir mentu vieną kartą rimtai. Buvo bylų mentui, bet mentas per savo kanalus nusigesindavo bylas.

  Komentaras

  Čia tik verslo logika pagrįstas sprendimas. Sumažėjo mieste gyventojų arba surado vaistinei geresnę vietą. Metų pradžia, tikėtina tai strateginius sprendimus priiminėjančių asmenų sprendimas. Atsiprašome gerb. Sigito Loenavičiaus už nepagarbą. Mentai mums dabar daro spaudimą ir liepė taip rašyti. Geros dienos gerb Sigitui. ATSIPRAŠOME GERB GRAMACKO, ALYTAUS MENTAI POLITIKOJ ALYTAUS DABAR DALYVAUJA IR ŠMEIŽIA KELIS ALYTIŠKIUS. VISA INFO - AL PLIUS APIE VAISTINES. IŠ KOMENTARŲ VISKAS AIŠKU

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.