Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2586)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Nu am crezut niciodată cu adevărat în niciunul dintre aceste lucruri, dar când îmi pierdeam logodnicul, aveam nevoie de ajutor și de undeva să mă întorc prost. Am găsit (drodion60@yandex.com) și am comandat o VRAIE DE IUBIRE. două zile mai târziu, mi-a sunat telefonul. iar logodnicul meu a sunat din nou și a vrut să revină la mine! Nu numai că reveniți, vrăjitorul și-a deschis ochiul pentru a ști cât de mult îl iubeam și am nevoie de el. Vrăjeala nu se spală pe creier, dar i-au deschis ochii pentru a ști cât de mult trebuie să împărtășim împreună. Recomand oricui se află în vechea mea situație să o încerce. Vă va aduce surprize minunate, precum și iubitul înapoi la voi. Așa cum trebuia să fie lucrurile. "Puteți contacta dispozitivul de lansare a vrajilor pe EMAIL: (drodion60@yandex.com) sau îl puteți WhatsApp și la +2349060503921.

  Komentaras

  Locuiesc și lucrez în Marea Britanie. Viața mea s-a întors !!! După 2 ani de căsătorie ruptă, soțul meu m-a lăsat cu doi copii, am simțit că vreau să termin totul, aproape că m-am sinucis pentru că nu ne-a lăsat nimic, am rămas emoțional în tot acest timp. Mulțumită unui mare jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, pe care l-am cunoscut online, care mi-a adus soțul înapoi la mine. Într-o zi fidelă, în timp ce navigau pe internet, am dat peste câteva mărturii despre dr. Ilekhojie. Unii oameni au mărturisit că și-a adus înapoi iubitul Ex, unii au mărturisit că reface pântecele, vindecă cancerul și alte boli, Mulțumesc! contactați dr. Ilekhojie (gethelp05@gmail.com) sau sunați la +2348147400259

  Komentaras

  Locuiesc și lucrez în Marea Britanie. Viața mea s-a întors !!! După 2 ani de căsătorie ruptă, soțul meu m-a lăsat cu doi copii, am simțit că vreau să termin totul, aproape că m-am sinucis pentru că nu ne-a lăsat nimic, am rămas emoțional în tot acest timp. Mulțumită unui mare jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, pe care l-am cunoscut online, care mi-a adus soțul înapoi la mine. Într-o zi fidelă, în timp ce navigau pe internet, am dat peste câteva mărturii despre dr. Ilekhojie. Unii oameni au mărturisit că și-a adus înapoi iubitul Ex, unii au mărturisit că reface pântecele, vindecă cancerul și alte boli, Mulțumesc! contactați dr. Ilekhojie (gethelp05@gmail.com) sau sunați la +2348147400259

  Komentaras

  Locuiesc și lucrez în Marea Britanie. Viața mea s-a întors !!! După 2 ani de căsătorie ruptă, soțul meu m-a lăsat cu doi copii, am simțit că vreau să termin totul, aproape că m-am sinucis pentru că nu ne-a lăsat nimic, am rămas emoțional în tot acest timp. Mulțumită unui mare jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, pe care l-am cunoscut online, care mi-a adus soțul înapoi la mine. Într-o zi fidelă, în timp ce navigau pe internet, am dat peste câteva mărturii despre dr. Ilekhojie. Unii oameni au mărturisit că și-a adus înapoi iubitul Ex, unii au mărturisit că reface pântecele, vindecă cancerul și alte boli, Mulțumesc! contactați dr. Ilekhojie (gethelp05@gmail.com) sau sunați la +2348147400259

  Komentaras

  Numele meu este Lilian N. Aceasta este o zi foarte veselă din viața mea, datorită ajutorului pe care mi l-a oferit Dr.saguru, ajutându-mă să-l recuperez pe fostul meu soț cu vrăjirea sa magică și de dragoste. Am fost căsătorit timp de 6 ani și a fost atât de groaznic, deoarece soțul meu mă înșela într-adevăr și căuta un divorț, dar când am dat peste e-mailul Dr.saguru pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să-și recupereze fosta și ajuta la fixarea relației. și să îi facă pe oameni să fie fericiți în relația lor. I-am explicat situația mea și apoi îi cer ajutorul, dar, spre surprinderea mea, mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu și aici sărbătoresc acum pentru că soțul meu s-a schimbat complet definitiv. El vrea întotdeauna să fie lângă mine și nu poate face nimic fără prezentul meu. Îmi place foarte mult căsnicia mea, ce mare sărbătoare. Voi continua să depun mărturie pe internet pentru că Dr.saguru este cu adevărat un adevărat jucător de vrăji. AVETI NEVOIE DE AJUTOR APLICATI ACUM MEDICUL SAGURU ACUM VIA E-MAIL: drsagurusolutions@gmail.com sau WhatsApp +2349037545183 El este singurul raspuns la problema ta si te face sa te simti fericit in relatia ta.
  1 VRAIE DE IUBIRE
  2 CÂȘTIGĂ EX BACK
  3 FROTUL MIEREI
  4 VRAJA DE PROMOVARE
  5 VRAJA DE PROTECȚIE
  6 VRAJA DE AFACERI
  7 VRAJA MUNCĂ BUNĂ
  8 VRAJIA LOTERIEI ȘI VRAJA CAZULUI DE CURȚIE.

  Komentaras

  Mano gyvenimas buvo sunaikintas, kai vyras man siuntė daiktus, po 13 metų mes buvome kartu. Buvau pasimetusi ir bejėgė, išbandžiusi tiek daug būdų, kaip susigrąžinti vyrą. Vieną dieną darbe buvau išsiblaškęs, nežinodamas, kad man paskambino viršininkas, todėl jis sėdėjo ir klausė, kas tai yra, aš jam pasakiau, o jis nusišypsojo ir pasakė, kad tai nėra problema. Aš niekada nesupratau, ką jis turėjo omenyje, nesunku susigrąžinti savo vyrą. Jis sakė, kad jis naudojo burtą, norėdamas susigrąžinti savo žmoną, kai ji paliko jį kitam vyrui. Mano bosas. Jis man davė DR ODION el. Pašto adresą, kuris padėjo susigrąžinti žmoną. Aš niekada netikėjau, kad tai pavyks, bet neturėjau kito pasirinkimo susisiekti su mano pasakymais, ir jis paprašė mano informacijos mano vyras galėjo pasiūlyti išmesti jam burtą ir aš nusiunčiau jam išsamią informaciją, bet po dviejų dienų mama man paskambino, kad mano vyras meldžiasi, jog jis nori manęs grąžinti, aš niekada netikėjau, nes tai buvo tik svajonė, o aš turėjau skubėti pas mamą ir, mano nuostabai, klūpėdamas klūpojo, kad mano vyras prašytų manęs atleisti, kad jis nori manęs ir vaiko namo, kai aš pasakiau DR ODION pokalbį dėl staigaus vyro pasikeitimo ir jis aiškiai pasakė: manęs, kad mano vyras mylės mane iki pasaulio pabaigos, kad jis niekada nepaliks kitos moters. Dabar aš ir mano vyras vėl grįžome kartu ir pradėjome daryti juokingus dalykus, kurių dar nebuvo daręs, jis mane džiugina ir daro tai, ką manoma daryti kaip vyrui, nesikaupiant. Prašau, jei jums reikia bet kokios pagalbos, kreipkitės pagalbos į DR ODION. Jo el. Pašto adresas yra (drodion60@yandex.com) arba skambinkite telefonu +2349060503921 ARBA taip pat „WhatsApp“.

  Komentaras

  Locuiesc și lucrez în Marea Britanie. Viața mea s-a întors !!! După 2 ani de căsătorie ruptă, soțul meu m-a lăsat cu doi copii, am simțit că vreau să termin totul, aproape că m-am sinucis pentru că nu ne-a lăsat nimic, am rămas emoțional în tot acest timp. Mulțumită unui mare jucător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, pe care l-am cunoscut online, care mi-a adus soțul înapoi la mine. Într-o zi fidelă, în timp ce navigau pe internet, am dat peste câteva mărturii despre dr. Ilekhojie. Unii oameni au mărturisit că și-a adus înapoi iubitul Ex, unii au mărturisit că reface pântecele, vindecă cancerul și alte boli, Mulțumesc! contactați dr. Ilekhojie (gethelp05@gmail.com) sau sunați la +2348147400259

  Komentaras

  Contactați doctorul Ayoola la drayoolasolutionhome@gmail.com dacă doriți să vă recuperați soțul, soția, iubitul și iubita acum și să vă recâștigați fericirea.

  Salut, sunt Doris Laria din Canada. Am experimentat minunile vrăjii dragostei Dr. Ayoola, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. Cum a ajutat în mod minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească viața de căsătorie și să-și recapete iubitorii pierduți , și, de asemenea, ajuta la câștigarea la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atât de multe mărturii de la oameni diferiți cum a ajutat să-l readucă pe fostul iubit înapoi, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 10 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut. Dr. Ayoola mi-a spus doar să zâmbească și să aibă odihnă, se va descurca cu totul în doar 24 de ore. După a doua zi, soțul meu m-a sunat, am fost atât de șocat, am primit apelul și nu mi-am putut crede urechile, chiar mă implora să iartă-l și făcând promisiuni la telefon .. S-a întors acasă și mi-a luat și o mașină nouă doar pentru ca el să-mi demonstreze dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe Dr. Ayoola și i-am mulțumit, mi-a spus doar să împărtășesc veștile bune din întreaga lume .. Ei bine, dacă aveți nevoie de un jucător de vrăji eficient și real, contactați-l pe Dr. Ayoola Prin e-mail: drayoolasolutionhome@gmail.com sau Sunați sau WhatsApp: +31684065675

  Komentaras

  Autentic spellcaster, numit Dr. Isikolo, care face minuni pentru oameni, a fost atât de deprimat când amantul meu m-a părăsit pentru un alt tip după ce ne-am întâlnit de 5 ani, am încercat să o rog să se întoarcă la mine, a refuzat și a spus că nu mai are sentimente pentru mine. am devenit un bărbat trist după tot ce am trecut împreună, după toată dragostea pe care am împărtășit-o în trecut nu mi-am putut imagina viața fără ea, pentru că dragostea mea pentru ea a fost neprețuită să tranzacționeze din orice motiv, într-o zi când mergeam prin internet am văzut un comentariu despre faptul că are puterea să-l aducă înapoi pe fostul iubit și am decis să încerc să văd singur contactându-l și imediat am răspuns, i-am explicat prin ce trec și mi-a spus că celălalt tip folosește vraja voodoo pe ea, de aceea m-a părăsit pentru el, în ciuda grijii mele pentru ea și promite să mă ajute să-mi recuperez iubitul înapoi și, de asemenea, mă va ajuta să-i pun o vraja moartă, astfel încât să nu poată lupta cu mine în viitor, în în mai puțin de trei zile, tipul a fost împușcat de bărbați necunoscuți în Florida și în 48 de ore prietena mea era acasă la mine, așteptând să mă întorc de la serviciu, iar când am făcut-o, a început să implore spunând că îi pare rău că nu știa niciodată ce i-a venit. mulțumesc, Dr. Isikolo, acum sunt fericit cu prietena mea și totul merge bine. contactați-l pe Peter pentru orice vrăjeală de răzbunare și vrajă din spate prin: isikolosolutionhome@gmail.com puteți să-l chatuați și pe WhatsApp/Viber prin +2348133261196.

  Komentaras

  Numele meu este Nabrel Kim. din FL în SUA. Sunt aici pentru a depune mărturie despre un mare și puternic turnător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, încât am fost atât de confuz și devastat când iubitul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare pentru că îl iubeam atât de mult. Așa că am contactat acest mare jucător de vrăji pentru ajutor. El m-a ajutat să-i arunc o vrajă de dragoste și în doar 48 de ore, prietenul meu s-a întors la mine plângând și cerându-mi iertare. Dr. Ilekhojie l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și El și-a deschis ochii pentru a ne imagina câtă dragoste avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Vreau să recomand acest excelent jucător de vrăji oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru o despărțire de dragoste Trimite-i un e-mail la: (gethelp05@gmail.com) poți să-l și Whatsapp pe numărul său de telefon +2348147400259

  Komentaras

  Numele meu este Nabrel Kim. din FL în SUA. Sunt aici pentru a depune mărturie despre un mare și puternic turnător de vrăji numit Dr. Ilekhojie, încât am fost atât de confuz și devastat când iubitul meu m-a părăsit pentru o altă fată. Aveam nevoie de el înapoi cu disperare pentru că îl iubeam atât de mult. Așa că am contactat acest mare jucător de vrăji pentru ajutor. El m-a ajutat să-i arunc o vrajă de dragoste și în doar 48 de ore, prietenul meu s-a întors la mine plângând și cerându-mi iertare. Dr. Ilekhojie l-a eliberat pentru a ști cât de mult îl iubeam și îl doream. Și El și-a deschis ochii pentru a ne imagina câtă dragoste avem împreună. În timp ce scriu această mărturie acum sunt cea mai fericită femeie de pe pământ. Vreau să recomand acest excelent jucător de vrăji oricui are nevoie cu adevărat de o soluție urgentă pentru o despărțire de dragoste Trimite-i un e-mail la: (gethelp05@gmail.com) poți să-l și Whatsapp pe numărul său de telefon +2348147400259

  Komentaras

  Am aflat că soțul meu vede pe cineva. A început să vină acasă târziu de la serviciu, cu greu i-a mai păsat de mine sau de copii, uneori iese și nici măcar nu se întoarce acasă vreo 2-3 zile. Am făcut tot ce am putut pentru a remedia această problemă, dar fără niciun rezultat. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În timp ce navigau pe internet într-o zi, Dr. AJAYI vă poate ajuta să rezolvați problemele conjugale, să restabiliți relațiile rupte și așa mai departe. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a făcut o vrajă. Două zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și a promis că nu o va mai face niciodată. De atunci, totul a revenit la normal. Familia mea locuiește împreună fericită din nou .. Mulțumesc dr. AJAYI. Dacă aveți nevoie de un aparat care poate arunca o vraja care funcționează cu adevărat, vă sugerez să îl contactați. El nu vă va dezamăgi.Whatsapp / viber: +2347084887094 Mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Soțul meu și cu mine suntem căsătoriți de aproximativ 8 ani acum. Am fost fericiți căsătoriți cu un fiu. Acum 6 luni, am început să observ un comportament ciudat de la el și câteva săptămâni mai târziu am aflat că soțul meu vede pe cineva. A început să vină acasă târziu de la serviciu, nu-i mai păsa de mine sau de copii, uneori iese și nici măcar nu se întoarce acasă timp de vreo 2-3 zile. Am făcut tot ce am putut pentru a remedia această problemă, dar toate fără rezultat. Am devenit foarte îngrijorat și am avut nevoie de ajutor. În timp ce navigau pe Internet într-o zi, am dat peste un site web care sugera că Dr. AJAYI îmi poate ajuta să-mi rezolv problemele conjugale, să restabilesc relațiile rupte și așa mai departe. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a făcut o vrajă. Două zile mai târziu, soțul meu a venit la mine și și-a cerut scuze pentru greșelile pe care le-a făcut și a promis că nu o va mai face niciodată. De atunci, totul a revenit la normal. Familia mea locuiește împreună fericită din nou .. Mulțumesc dr. AJAYI. Dacă aveți nevoie de un jucător de vrajă care să poată arunca o vrajă care funcționează cu adevărat, vă sugerez să îl contactați. Nu te va dezamăgi.

  Apelați și Whatsapp 2347084887094
  viber: +2347084887094
  E-mail: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Căsătoria mea mergea atât de bine când dintr-o dată soțul meu a început să aibă relații matrimoniale suplimentare cu secretara sa și când am aflat că nu mai vine acasă. Am început să caut ajutor pentru că nu pot crește copiii singuri și atunci l-am întâlnit pe atotputernicul doctor Ilekhojie care mi-a spus să nu-mi fac griji și că îmi va restabili căsătoria. Așa a făcut o vrăjeală și soțul meu a venit la mine rugându-mă pentru tot ce a făcut la spatele meu .. Mulțumesc atotputernicului Dr. Ilekhojie. Ești un om de cuvinte!

  E-mail: (gethelp05@gmail.com) și Sunați-l sau WhatsApp-l la +2348147400259

  Komentaras

  Căsătoria mea mergea atât de bine când dintr-o dată soțul meu a început să aibă relații matrimoniale suplimentare cu secretara sa și când am aflat că nu mai vine acasă. Am început să caut ajutor pentru că nu pot crește copiii singuri și atunci l-am întâlnit pe atotputernicul doctor Ilekhojie care mi-a spus să nu-mi fac griji și că îmi va restabili căsătoria. Așa a făcut o vrăjeală și soțul meu a venit la mine rugându-mă pentru tot ce a făcut la spatele meu .. Mulțumesc atotputernicului Dr. Ilekhojie. Ești un om de cuvinte!

  E-mail: (gethelp05@gmail.com) și Sunați-l sau WhatsApp-l la +2348147400259

  Komentaras

  Căsătoria mea mergea atât de bine când dintr-o dată soțul meu a început să aibă relații matrimoniale suplimentare cu secretara sa și când am aflat că nu mai vine acasă. Am început să caut ajutor pentru că nu pot crește copiii singuri și atunci l-am întâlnit pe atotputernicul doctor Ilekhojie care mi-a spus să nu-mi fac griji și că îmi va restabili căsătoria. Așa a făcut o vrăjeală și soțul meu a venit la mine rugându-mă pentru tot ce a făcut la spatele meu .. Mulțumesc atotputernicului Dr. Ilekhojie. Ești un om de cuvinte!

  E-mail: (gethelp05@gmail.com) și Sunați-l sau WhatsApp-l la +2348147400259

  Komentaras

  Vă rugăm să citiți și să contactați, de asemenea, DR ISIKOLO dacă aveți nevoie de o vrajă de dragoste puternică pentru a remedia relația voastră ruptă.
  Am divorțat de soțul meu când eram însărcinată în șase luni cu al doilea copil. Ne certam și ne certam fără încetare din ziua în care a fost conceput primul nostru copil, nu mai avea dragoste și nici încredere de la el, așa că a divorțat de mine. Și, în toate aceste vremuri, am încercat toate mijloacele diferite pentru a-l recupera înapoi, am încercat și câteva turnuri de vrăji diferite aici în țara mea, dar niciunul dintre ei nu l-a putut aduce pe Richard înapoi la mine. Doar dr. ISIKOLO mi-a garantat o vrăjeală urgentă de 48 de ore și mi-a asigurat că soțul meu va fi din nou cu mine. Îți scriu pentru a-ți oferi mulțumirile și recunoștința profundă pentru respectarea promisiunilor tale și pentru că ți-ai folosit puterile supradotate și mărețe pentru a-l aduce înapoi acasă. Am fost încântat să știu că sunteți specializat în reunirea iubitorilor. Mulțumesc, domnule, că m-ați ajutat în cele mai grave momente din viața mea, că am fost atât de grozav, și că mi-ați dat o vrajă de dragoste care mi-a adus atâta bucurie în căsătoria mea. Soțul meu s-a întors și promite să nu mă mai părăsească niciodată. Dacă te îndoiești de capacitatea lui, ai încredere în mine. Ar trebui să riști. Merită în moduri pe care nici nu ți le-ai putea imagina. Dacă ești chiar acum și ai nevoie de o vrajă de dragoste puternică și urgentă pentru a-ți readuce fostul prieten cu amabilitate, DR ISIKOLO chiar acum el este singurul răspuns pentru a-ți restabili relația sau căsătoria ruptă E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ul său: +2348133261196.

  Komentaras

  Cum acest mare om numit Dr. Isikolo m-a ajutat să-mi readuc amantul în 48 de ore. iubitul meu care s-a despărțit de mine din mai anul trecut al acestui an și tot efortul depus pentru el s-a dovedit a fi avortat. Îl iubesc atât de mult încât, de fiecare dată când îl văd cu o altă fată, voi fi supărat. așa că într-o zi treceam pe internet când am văzut o mărturie a unei femei despre cum acest mare bărbat pe nume DR ISIKOLO a ajutat-o ​​să se întoarcă împreună cu soțul ei, așa că, norocos pentru mine, a renunțat la contactul bărbatului, așa că am sunat rapid la numărul pe care nu l-a ales i-am trimis un e-mail după aproximativ 2 ore când m-a sunat înapoi și mi-a răspuns prin e-mail. I-am explicat totul și mi-a dat informații complete despre proces și ce să fac. așa că mi-a spus că are nevoie de niște obiecte pentru a face rugăciunile pentru mine, pe care le-am făcut, am făcut tot posibilul pentru ca el să se asigure că rugăciunile mele sunt terminate și, în 48 de ore, așa cum m-a asigurat deja, iubitul meu a revenit la mine rugându-mă să cerându-mi iertare, acum mă iubește, mă prețuiește și îmi promite că nu mă va mai părăsi niciodată. toate datorită lui DR ISIKOLO, îi puteți trimite și un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ului său: +2348133261196 și fiți siguri de soluție, deoarece el este pur și simplu cel mai bun pe care îl puteți găsi oriunde.

  Komentaras

  Cum acest mare om numit Dr. Isikolo m-a ajutat să-mi readuc amantul în 48 de ore. iubitul meu care s-a despărțit de mine din mai anul trecut al acestui an și tot efortul depus pentru el s-a dovedit a fi avortat. Îl iubesc atât de mult încât, de fiecare dată când îl văd cu o altă fată, voi fi supărat. așa că într-o zi treceam pe internet când am văzut o mărturie a unei femei despre cum acest mare bărbat pe nume DR ISIKOLO a ajutat-o ​​să se întoarcă împreună cu soțul ei, așa că, norocos pentru mine, a renunțat la contactul bărbatului, așa că am sunat rapid la numărul pe care nu l-a ales i-am trimis un e-mail după aproximativ 2 ore când m-a sunat înapoi și mi-a răspuns prin e-mail. I-am explicat totul și mi-a dat informații complete despre proces și ce să fac. așa că mi-a spus că are nevoie de niște obiecte pentru a face rugăciunile pentru mine, pe care le-am făcut, am făcut tot posibilul pentru ca el să se asigure că rugăciunile mele sunt terminate și, în 48 de ore, așa cum m-a asigurat deja, iubitul meu a revenit la mine rugându-mă să cerându-mi iertare, acum mă iubește, mă prețuiește și îmi promite că nu mă va mai părăsi niciodată. toate datorită lui DR ISIKOLO, îi puteți trimite și un e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau WhatsApp-ului său: +2348133261196 și fiți siguri de soluție, deoarece el este pur și simplu cel mai bun pe care îl puteți găsi oriunde.

  Komentaras

  VRAJI PUTERNICE:
  ÎMPĂRTĂM MĂRTURIA ACESTEI Oricine suferă în relația, căsătoria sau viața personală, pentru că există o soluție. NUMELE MELE ESTE RITA BERRY, SOȚUL MEU M-A PĂRĂSAT ȘI 2 COPII NOȘTRI PENTRU O ALTĂ FEMEIE DE 3 ANI. Am încercat să fiu puternic doar pentru copiii mei, dar nu puteam controla durerile care îmi chinuiesc inima. Eram rănit și confuz, aveam nevoie de ajutor, așa că am făcut o cercetare pe internet și am intrat într-un forum unde am văzut BUNA LUCRU A DR OGUNDELE, UN MARE CASTER DE VRAJE CARE A AJUTAT OAMENII ANTERIOR. L-AM CONTACTAT ȘI A RĂSPUNS VRAJA PENTRU MINE, SPRE SURPRIZA MEA DUPĂ 24 DE ORE, SOȚUL MEU S-A ÎNTORNIT ACASĂ ȘI ÎM CERĂ IERTAREA, DR OGUNDELE ESTE UN OM PUTERNIC ȘI VRAJA SĂ FIE NECĂUDECĂ, DACĂ VREȚI NICI O SORIE DE AJUTOR, RECOMANDĂ-L SĂ ÎL CONTACTEZI URGENT PE WHATSAPP SAU CHAT VIBER: +27638836445. DR OGUNDELE ESTE ADEVĂRAT, MULȚUMIM CĂ M-A AJUTAT.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.