Aly­taus te­at­ras: vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui – pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, au­di­to iš­va­da – ga­li­mai iš­pluk­dy­ta per 50 tūkst. eu­rų (21)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių pa­ve­di­mų ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas nuo 2019-ųjų ru­dens iki pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­rio ga­li­mai per­ves­ta per 50 tūkst. eu­rų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių pa­ve­di­mų ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas nuo 2019-ųjų ru­dens iki pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­rio ga­li­mai per­ves­ta per 50 tūkst. eu­rų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je te­at­re baig­tos Kul­tū­ros pro­gra­mos lė­šų au­di­to procedūros ir iš­va­dos pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės va­do­vams. Kon­sta­tuo­ta, kad dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių veiks­mų iš šios įstai­gos ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas ga­li­mai iš­pluk­dy­ta per 50 tūkst. eu­rų. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja ir kon­tro­liuo­ja jau Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, te­at­ro vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui pa­reikš­tas pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo.

Pi­ni­gai ne pa­slau­gų tei­kė­jams ke­lia­vo nuo 2019-ųjų ru­dens

Aly­taus miesto te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė dėl šio­je įstai­go­je pa­ste­bė­tos ga­li­mai vyk­dy­tos fi­nan­si­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si sau­sio 5-ąją. Nuo pa­rei­gų tuoj pat bu­vo nu­ša­lin­tas šios įstai­gos vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris.

Sau­sio 6-ąją Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to – pi­ni­gi­nių lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mo, tai vir­ši­ja 250 MGL ar­ba dau­giau kaip 12 tūkst. 500 eu­rų. Įta­ria­ma, kad to­kios vei­kos vyk­dy­tos te­at­re. Pa­gal pir­mą­jį straips­nį tai pa­da­riu­siam as­me­niui gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki ket­ve­rių me­tų, pa­gal ant­rą­jį – iki de­šim­ties me­tų.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­ves­ta at­lik­ti Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba pla­nuo­tą sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pro­gra­mos nau­do­ja­mų lė­šų au­di­tą pra­dė­jo nuo te­at­ro. Pa­si­tel­kiant sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus spe­cia­lis­tus bu­vo su­da­ry­ta au­di­to gru­pė.

Šios sa­vai­tės pa­bai­go­je au­di­to iš­va­dos bu­vo pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės va­do­vams.

Kaip sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, iš pa­teik­tų au­di­to iš­va­dų ma­ty­ti, kad dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių pa­ve­di­mų ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas nuo 2019-ųjų ru­dens iki pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­rio ga­li­mai per­ves­ta per 50 tūkst. eu­rų.

Au­di­to­riai sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­duo­ja įpa­rei­go­ti te­at­ro di­rek­to­rę kreip­tis į teis­mą dėl ža­los iš­eiš­ko­ji­mo iš vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio. „Su­tin­ku su au­di­to iš­va­do­mis ir įpa­rei­go­siu te­at­ro di­rek­to­rę teik­ti ci­vi­li­nį ieš­ki­nį te­ismui dėl pi­ni­gų su­sig­rą­ži­ni­mo“, – tvir­ti­no me­ras.

 

Šią sa­vai­tę iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir kon­tro­lia­vi­mą pe­rė­mė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra

Tik pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl mi­nė­tų ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų te­at­re, jį ėmė or­ga­ni­zuo­ti ir kon­tro­liuo­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra. Ta­čiau iš kar­to bu­vo prog­no­zuo­ja­ma, kad pa­gal pro­ku­ra­tū­ros kom­pe­ten­ci­jų pa­si­skirs­ty­mo vi­di­nius nuo­sta­tus šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir kon­tro­lę ga­li per­im­ti pa­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. Šią sa­vai­tę taip ir at­si­ti­ko.

Kaip tei­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­jan­tis ir kon­tro­liuo­jan­tis Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Jau­nu­tis Vai­lio­nis, te­at­ro vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui jau pa­reikš­tas pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, tai pri­pa­žįs­ta ir šis te­at­ro dar­buo­to­jas, pi­ni­gus per­si­ve­dęs į sa­vo ir ar­ti­mo žmo­gaus są­skai­tas. Te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio są­skai­toms pa­gal Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­są tai­ky­tas lai­ki­nas nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mas.

Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me šiuo me­tu lau­kia­ma sa­vi­val­dy­bės at­lik­to au­di­to šio­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je iš­va­dų, pa­gal ku­rias­ bus spren­džia­ma dėl to­les­nės ty­ri­mo ei­gos.

Nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas te­at­ro vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris jau yra pa­ra­šęs pa­reiš­ki­mą at­leis­ti iš pa­rei­gų.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Savivaldoj aukščiausia oficiali valdžia pačių rinkta taryba iš 27 tarybos narių. Kur taryboj svarstomi klausimai įgyja galias tik tada, kai juos patvirtina tarybos narių aritmetinė dauguma. Kur tik vieno mero balso maža, jei aritmetinė dauguma netvirtina. Reiškia, meras vienas už tarybą negali sprest. Kaip ir šiuo atveju jei vienas įpareigoja teatro direktorę ieškinį teikt, kur nustatyta be rimto aiškinimosi kad ir taryboj, kad tik buhalterė kalta? Juo lab nesugebant taryboj patiems aiškintis, kreiptasi į teisėsaugą ir kol tyrimas nebaigtas, neaišku? Nes Konstitucijos 5 str.-Konstitucija riboja valdžios galias. Meras turi veikt tik pagal mero kompetencijoj nustatytas ribas. Ir už visą tarybą vienam nepriiminėt sprendimų.

  Komentaras

  Kadangi pačių rinkti 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi bei davus priesaikas laikytis įstatymų, kur ypač politikų garbės elgesio Kodekso normos kelia politikams aukštus reikalavimus, ir šiuo atveju taryba turėjo bandyt patys aiškintis. Išsikviest interesuotas puses ir išklausius abipuses nuomūnes sprest. Ką daryt, kreiptis į teisėsaugą ir tai įpareigot merą daryt? Ar..? Nes visi kiti vykdytojai, net ir teisėsauga įvertinant jų manipuliacijas. Taip turėjo taryba elgtis valdininkų viešo kolektyvinio pareiškimo dėl mobingo, istorijoj kur ligoninėj čiūdinos tarybos narys ir ligoninės kolektyvas laukė gal atsiprašys, dėl lėšų pervedomo į Ispanijos saskaitą, dėl nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 ir politiko čiūdų civ. byloj Nr.2-952-292/2017...Štai čia būt rimta taryba, pirmiau stengiantis patys objektyviai išsisprest. Už ką neša galutines atsakomybes ir atskaitingumą. Nes kiti į valdžią nerinkti ir todėl net neatskaitingi. Tik viešint apie savo veiklas gali. O šiuo atveju, kol teismas nenustatė kas kaltas, kodėl tik ant buhalterės fokusuoja, ieškinius bando primest? Kur kol kas neaišku, savo valia, ar..? Gi mobingų slopinimai parodė, kas tik tarsteli prieš, nesicackina. Kas daug negerų įtarimų kelia ir per savivaldos sistemą.

  Komentaras

  Prie rimto teisingumo 27 tarybos nariams išdalint ieškinio sumą, kur tvirtino taryboj įmonės veiklos metines ataskaitas, ir praeis jiems ir kitiems krėst cirkus miesto valdyme. Nes pagal įstatymus tik pačių rinkti 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi. Ir jokių nežinojimų pagal įstatymus negalioja. Nes turi žinot, o jei nesugeba nėra ko eit į valdžią. Kiti į apačias tik jų sprendimų vykdytojų lygiai. Kas per savivaldą neįtikę, atleisti iš postų. Anose kadencijose net buvus teatro direktorė atleista, kaip tarybos ereliams neįtiko. Ir iki šiandien niekas negali paaiškint, už ką tuo met buvo atleista buvus teatro direktorė. Ir šioje kadencijoje tarybos narė.

  Komentaras

  Kas paneigs, jei pati būt nesikreipus, gal būt ir nežonoję? Kaip atseit nematė nuo 2019 metų net per tarybą tvirtindami įmones metines veiklos ataskaitas? Kur Kūnst. 7 str.- nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės mero ir tarybos. Ir į apačias kur kiti tik vykdytojų lygių, ką taryboj talentai suformuoja. Vėl laist savo valia buhalterei, kur pervedimus įvirtina įstaigos vadovas ir dedamas parašą užtvirtina savo atsakomybę, čia ir dalinė atsakomybė. Kaip ir į viršų tai palaikantiems. Dėl teisėsaugos ir..rimtai vertinant, kaip turi gint viešą interesą, tokių Alytuj per dešimtmečius nesimato. Būtų, tai miestas sėkmingai vystytūs ir problemų nėra. Kaip ir dėl padangų gaisro pradinių prieasčių, prieš n metų eilė gausrų ir reikiamai nereaguota, kol galutinai nesudegė. O jei būt tuo met kas garsiau prabūlęs, gal būt bylas kaip už šmeižtą gavę? Alytuj pasipraktikavę taip slopont neįtonkančius dėl aerodromo, pramonės parko ir .. įpatumų. Ir visi žono, bet kartu ir nežiniukai. Už tai laisvi, kaip per sausio 13 d. iškilmes džiaugias.

  Komentaras

  Kas met pačių rinkti 27 tarybos nariai, kurių tarpe ie meras, tvirtina įmonių veiklos metines ataskaitas. Ir per tai prisiima atsakomybes už pasekmes. Kur pagal atskaitingumą alytiškiai gali klaust, reikalat? Kodėl prie jų valdymo toks negatyvas vyksta? Kodėl laiku nepastebėta ir panašiai. Nes įstatyme nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. O jei nuo 2019 metų tvirtino kaip gerai, vadinas tiko? Dabar baigiantis metams jau..? O visi į apačias tik vykdytojai sprendimų, kuriuos taryba priima. Ir gali pasakyt, vykdom? Tad iš išorės net vykdytojų lygį kritikuot neetiška? Nes neaišku, kokiom aplinkybėm tai vyksta? Ar savo valia, o su tokiu lygiu ka žin ar prasileistų į tokius postus, ar tik eilinių vykdytojų lygis ir dar kokiom salygom? Juo lab, kad iš kitos pusės net nesiteikia komentaro viešint. Tik pirštu fas parodo, ir.. ?

  Komentaras

  Pagal sav. Įst. tarybos išimtinė kompetencija tvirtint strateginės vystymo kryptis ir tikslus ir savivaldybės įstaigoms ir įmonėms. Taryboj tvirtina įmonių vadovus, delioja valdybas. Kiek atskirų interesų įdėta ir dedama pastangų, kad prie valdymo neprieit kitokie. Ši kadencija taryba atvirai įrodė netvirtindami deleguoto valstiečių atstovo į dir. pav. postą. Taryba įrodę, kad geba pablusinėt net neįtinkančius kolegas. Ir jei kur skandaliukas, ant iešmininkų nukreipia. Net nuo 2019 metų nepastebėt, kaip prifarširuota ir perteklinės teisėsaugos, savivaldybės grandys...Anoj kadencijoj įrodė, neįtiko buvo ir švietimo skyriaus vadovas eliminuotas. Prie šių atgal atvesta. O kiek į apačias neįtikusių valdininkų eliminuota. Trumpiau kaip atsakingai renkas alytiškiai, taip turi. Tiek įmonių netekta, dabar iš įstaigų biudžetų likučius atvirai ir nesudėtingai. Pasirodo koks karžygis buhalteris, kur priimant reikalavimai ur bent ko nepriima, ima ir perveda? O gi kiekvienam pervedimui vadovo parašas reikalingas? To teatro pusgyvėj veikloj kiek tų pervedimų? Čia tik, tokios sumukės..? Būt milijonai, ka žin kaip..? Tokius naivius elitiniai vaizduoja..? Paima tegu interviu iš buhalterio, ka žin ką pasakytų?

  Komentaras

  Veikia dėsnis. Kaip nesistengiant sėkmingai vystyt miesto lieka vis mažiau potencialo. Dėl kurio dalybos vis sunkesnės. Alytuj per savivaldą pasižymi, kad negebėdami žmoniškai tarpusavį pasidalint vis dosniau ir teisėsaugai atsega.Ir nereikia kuklintis klaust pas savo rinktus politikus, kurie atsakingi ir atskaitingi todėl žmonėms turi aiškint, kodėl prie šios tarybos tokie ypatumai gaunasi? Juk tokie gudrūs, ne po smulkiai išmokas už anuos metus mokas, kodėl apart kainų didinimų ir šių nuansų, rimčiau nesimato? O štai kiti į valdžią nerinkti ir neatskaitingi. Gali tik viešint savo veiklas, replikuot..Bet už tarybą būt atsakingais negali, nes tai tik tarybos išimtinė kompetencija. Kur kiti tik siūlyt jiems gali, o anie reaguoja arba ne. Savivaldoj viskas paprasta, filosofijų nėra. Ir į savivaldos sistemą bent ko neprasileidžia. Tik gudriausius iš gudriausių. Dešimtmečiais.

  Komentaras

  Vėl iš anksto ant vieno buhalterio fokusuoja. Nors iš objektyvumo paviešintų komentarą ir iš kitos pusės. Nes buhalteris esmėj tik vykdantis. Direktorė tarybos tvirtinta į šį postą esmėj vykdančio lygis. Virš pavaldi sav. administr. direktorė - pavaldi tarybai, atskaitinga merui ir tarybai. Meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Kuri kaip atsakingai renkas, taip ir turi atgal.

  Komentaras

  Tai gi geri pavyzdžiai užkrečia. Iš pačios savivaldybės pervedė lėšų į įtartinas Ispanijos saskaitas ir nieko. Vaikiškai patrimitavo atstatysim ir atsakingų iki šiol nesimato. Tad kuo blogesni į apačias? Juk Konstitucija užtikrina lygybę. Jei galima vieniems, taip ir kitiems. Žiūrėkit į atskirų taryboje elgesį ligoninės ir kitais atvejais? Regis negalioja jokios normos? Kodėl pačioj taryboj įtartina vienų įstaigų metines veiklos ataskaitas tvirtina net nediskutuodami, retų netvirtina net neaišku už ką? Ir klausimų mieste dėl to niekam nekyla.

  Komentaras

  Teisingumas Alytuj toks ir kol kas visus tenkina. Kaip konkrečiam teisėsaugos nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 .Kur nustatyta, kad žeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompiuteriais. Moteris atsisakė duot parodymus. Teisėsauga atsisako vardint konkrečiai. Tyrus Alytaus m. savivaldybės Etikos komisija sprendime Nr.KPPn-16 ir nesiekia išsiaiškint. Kviestas įtariamas politikas neateina į komisiją aiškiai pasakyt. Nes jei kiti rašo po kitų kompais, byla naudojantis kitų asmens duomenimis. Tad, kad konkrečiai vardint kas rašė, to nedaro. Palieka landa pridengt, vietoj konkretindami aiškumą įvest. O ten komentarų turinys- kas ubagui davė teisę aiškint, klaust, ubagą per teismus užvaikysim nes neturės pinigų apsigint,..Teismų metu už teismus į priekį baudas skirstė, kvietė bendrijų pirmininkus į teismą ateit..Trumpiau kaip skuduru teismu manipuliuoja ir atseit niekas nedrysta vertint, kas konkrečiai rašė. Ir po eiline moterim pridengta net eilės pareigūnų parašais. Kur kitur už tai bylas gautų iki galo nekonkretindami. O Alytuj tinka. Nors žino ir politikai. Dar šioj situacijoj atseit, užsinorėjo ir vienas tokias sumas pervedinėja. Pačios savivaldybės kontrolės institucijos nemato tiek metų...STEBUKLAI.

  Komentaras

  Pagal įstatymus už viską per savivaldą atsakongi ir atskaitingi pačių rinkti 27 tarybos nariai. Nuo jų priimamų taryboj sprendimų ir kontrolės į apačias priklauso savivaldybės veiklos kokybė. Visi kiti teisėsauga ir savivaldybės apačioj į valdžią nerinkti. Ir net neatskaitongi žmonėms. Apie savo veiklas gali tik viešint. Skirkit atsakomybes. Pati savivaldybės administracijos direktorė pavaldi tarybai ir atskaitinga merui ir tarybai. Kaip ir kiti į apačias. O savivaldybės sistemoj mato visi. Kas neįtinka ar principingiau, net nepraleidžia. Kaip anais metais nuo valstiečių deleguotas įrodęs proncipingumą šilumos tinklų sritį per tarybą netvirtino į sav. administracijos direktorės pavaduotojo postą. Nepergyvenkit, užkuliusį kam reikia per savivaldą kiekvieną centuką kontroliuoja. Kiekvieną pletkutį apie kas netinka surenka. O teisėsaugos veiklos kokybę kontroliuoja Prezidentas su Seimo pritarimu skiria į atsakingiausius postus, vertina institucijų metines veiklos ataskaitas. Todėl anoj kadencijoj Alytuj teisėsauga ypač blusinėjo retus neįtinkančius, bet nematė padangų gaisro pradmenų, dar...Ir šio atvejo nematė. Rimčiau kokia vertė tokios savivaldos, jei nuo 2019 metų taip gali vykt? Ir, kas paneigs, ar kitur ne panašiai, tik gal tarpusavį ausitaria? Kokie nežiniukai likę Alytuj? Tiek įmonių netekta per dešimtmečius esmėj per primityvias schemas ir vis dar stebėtis sugeba?Žiūrėkit, kokios kokybės politikus į tarybą ir mero postus renkasi. Nes jie atsakingi ir atskaitingi. Todėl žmonės tik iš jų reikalaut gali. Kiti nerinkti ir gal jie tik vykdo..? Nes kas nevykdo, tokių sistema neprasileidžia net, ar eliminuoja.

  Komentaras

  Del tarybos atsakomybes abejociau. Paskaityk istatyma ka veikia ir uz ka atsako 26 tarybos nariai plius meras. Tam yra audito ir kontroles funkcijas turincios savivaldybes istaigos ar skyriai. Ne paskutinej vietoj savivaldybes administracija.
  Be kita ko…
  Pavartyk LR biudzetiniu istagu istatyma. -
  2. Biudžetinės įstaigos vadovo pareigos:
  1) organizuoti biudžetinės įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  2) užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;
  3) nustatyta tvarka priimti ir atleisti biudžetinės įstaigos darbuotojus;
  4) tvirtinti biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  5) organizuoti biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
  6) užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

Kiti straipsniai