Aly­taus te­at­ras: vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui – pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, au­di­to iš­va­da – ga­li­mai iš­pluk­dy­ta per 50 tūkst. eu­rų (23)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių pa­ve­di­mų ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas nuo 2019-ųjų ru­dens iki pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­rio ga­li­mai per­ves­ta per 50 tūkst. eu­rų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių pa­ve­di­mų ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas nuo 2019-ųjų ru­dens iki pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­rio ga­li­mai per­ves­ta per 50 tūkst. eu­rų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je te­at­re baig­tos Kul­tū­ros pro­gra­mos lė­šų au­di­to procedūros ir iš­va­dos pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės va­do­vams. Kon­sta­tuo­ta, kad dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių veiks­mų iš šios įstai­gos ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas ga­li­mai iš­pluk­dy­ta per 50 tūkst. eu­rų. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja ir kon­tro­liuo­ja jau Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra, te­at­ro vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui pa­reikš­tas pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo.

Pi­ni­gai ne pa­slau­gų tei­kė­jams ke­lia­vo nuo 2019-ųjų ru­dens

Aly­taus miesto te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė dėl šio­je įstai­go­je pa­ste­bė­tos ga­li­mai vyk­dy­tos fi­nan­si­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mos vei­kos į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si sau­sio 5-ąją. Nuo pa­rei­gų tuoj pat bu­vo nu­ša­lin­tas šios įstai­gos vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris.

Sau­sio 6-ąją Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to – pi­ni­gi­nių lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mo, tai vir­ši­ja 250 MGL ar­ba dau­giau kaip 12 tūkst. 500 eu­rų. Įta­ria­ma, kad to­kios vei­kos vyk­dy­tos te­at­re. Pa­gal pir­mą­jį straips­nį tai pa­da­riu­siam as­me­niui gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki ket­ve­rių me­tų, pa­gal ant­rą­jį – iki de­šim­ties me­tų.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­ves­ta at­lik­ti Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­jam po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­ba pla­nuo­tą sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pro­gra­mos nau­do­ja­mų lė­šų au­di­tą pra­dė­jo nuo te­at­ro. Pa­si­tel­kiant sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus spe­cia­lis­tus bu­vo su­da­ry­ta au­di­to gru­pė.

Šios sa­vai­tės pa­bai­go­je au­di­to iš­va­dos bu­vo pa­teik­tos sa­vi­val­dy­bės va­do­vams.

Kaip sa­kė mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, iš pa­teik­tų au­di­to iš­va­dų ma­ty­ti, kad dėl te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio at­lik­tų fi­nan­si­nių pa­ve­di­mų ne į pa­slau­gų tei­kė­jų, o į jo ir ar­ti­mų as­me­nų są­skai­tas nuo 2019-ųjų ru­dens iki pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­rio ga­li­mai per­ves­ta per 50 tūkst. eu­rų.

Au­di­to­riai sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­duo­ja įpa­rei­go­ti te­at­ro di­rek­to­rę kreip­tis į teis­mą dėl ža­los iš­eiš­ko­ji­mo iš vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio. „Su­tin­ku su au­di­to iš­va­do­mis ir įpa­rei­go­siu te­at­ro di­rek­to­rę teik­ti ci­vi­li­nį ieš­ki­nį te­ismui dėl pi­ni­gų su­sig­rą­ži­ni­mo“, – tvir­ti­no me­ras.

 

Šią sa­vai­tę iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir kon­tro­lia­vi­mą pe­rė­mė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra

Tik pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl mi­nė­tų ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų te­at­re, jį ėmė or­ga­ni­zuo­ti ir kon­tro­liuo­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra. Ta­čiau iš kar­to bu­vo prog­no­zuo­ja­ma, kad pa­gal pro­ku­ra­tū­ros kom­pe­ten­ci­jų pa­si­skirs­ty­mo vi­di­nius nuo­sta­tus šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo or­ga­ni­za­vi­mą ir kon­tro­lę ga­li per­im­ti pa­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. Šią sa­vai­tę taip ir at­si­ti­ko.

Kaip tei­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­jan­tis ir kon­tro­liuo­jan­tis Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros 2-ojo bau­džia­mo­jo per­se­kio­ji­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras Jau­nu­tis Vai­lio­nis, te­at­ro vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui jau pa­reikš­tas pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, tai pri­pa­žįs­ta ir šis te­at­ro dar­buo­to­jas, pi­ni­gus per­si­ve­dęs į sa­vo ir ar­ti­mo žmo­gaus są­skai­tas. Te­at­ro vy­riau­sio­jo bu­hal­te­rio są­skai­toms pa­gal Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­są tai­ky­tas lai­ki­nas nuo­sa­vy­bės tei­sių ap­ri­bo­ji­mas.

Iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me šiuo me­tu lau­kia­ma sa­vi­val­dy­bės at­lik­to au­di­to šio­je biu­dže­ti­nė­je įstai­go­je iš­va­dų, pa­gal ku­rias­ bus spren­džia­ma dėl to­les­nės ty­ri­mo ei­gos.

Nuo pa­rei­gų nu­ša­lin­tas te­at­ro vy­riau­sia­sis bu­hal­te­ris jau yra pa­ra­šęs pa­reiš­ki­mą at­leis­ti iš pa­rei­gų.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Del tarybos atsakomybes abejociau. Paskaityk istatyma ka veikia ir uz ka atsako 26 tarybos nariai plius meras. Tam yra audito ir kontroles funkcijas turincios savivaldybes istaigos ar skyriai. Ne paskutinej vietoj savivaldybes administracija.
  Be kita ko…
  Pavartyk LR biudzetiniu istagu istatyma. -
  2. Biudžetinės įstaigos vadovo pareigos:
  1) organizuoti biudžetinės įstaigos darbą, kad būtų įgyvendinami biudžetinės įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
  2) užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir biudžetinės įstaigos nuostatų;
  3) nustatyta tvarka priimti ir atleisti biudžetinės įstaigos darbuotojus;
  4) tvirtinti biudžetinės įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  5) organizuoti biudžetinės įstaigos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
  6) užtikrinti racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

  Komentaras

  Pagal įstatymus už padėtį savivaldos sistemoj atsakingi ir atskaitingi pačių rinkti 27 tarybos nariai. Reiškia nepastebėt nuo 2019 metų- menas nepastebėt. Pagal Konst. 7 str.- nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Reiškia ir taryba turi užtikrint įstatymų laikymąsi, teisingumą. Teisėsaugos institucijos į valdžią nerinktos ir už ką Alytuj atlyginimai joms mokami, bent miesto intereso sritį nesimato už ką? Klausimas, ar kaip padangų gaisro priežastis ten link pelės nukreipinėja, ar buchalterė tik savo valia būt drysus. Nes į savivaldos sistemą prasileidžia tik ištikimus ir patikrintus. Belekas nepatenka. O principingesnių bet iš partijų nelabai mėgsta. Tai už ką bent dalis tarybos narių gan dideles išmokas ima, kad apart paslaugų kainų didinimų ir erzelynų rezultatai tragiški? Kur ta didvyriška stt anoj kadencijoj taip karžygiškai blusinėję Alytuj neįtinkančius? Vėl pačios savivaldybės kontroliuojantys organai? Jei tokias sumas galima, tai ar čia savivalda?

Kiti straipsniai