Va­le­ri­jus Ven­cius:„Ne­pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo ne­si­i­mu ver­tin­ti, ta­čiau ta­ry­ba no­rė­jo man įgel­ti” (29)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Valerijus Vencius
Valerijus Vencius: „Ma­no nuo­mo­ne, ir me­ras, ir val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą su­da­ran­tys mies­to ta­ry­bos na­riai ne­no­ri, kad dirb­čiau Aplinkos ir plėtros ko­mi­te­te, nes daž­nai ke­liu jiems ne­pa­ran­kius klau­si­mus.“
Pra­ėju­sio gruo­džio 30-ąją Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė ne­pa­lan­kų spren­di­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vui Va­le­ri­jui Ven­ciui. At­mes­tas kaip ne­pa­grįs­tas jo skun­das dėl mies­to ta­ry­bos ne­pri­im­to spren­di­mo pa­skir­ti jį dirb­ti šios ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ne­iš­brau­kiant iš ki­to ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to. „Ne­pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo ne­si­i­mu ver­tin­ti, jo tik­riau­siai aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skų­siu, ta­čiau ta­ry­ba no­rė­jo man įgel­ti už tai, kad esu per daug ak­ty­vus ta­ry­bo­je ir vie­šai ke­liu val­dan­čia­jai dau­gu­mai ne­pa­to­gius klau­si­mus“, – sa­kė V.Ven­cius.

Teis­mui bu­vo svar­bus ne­pri­im­tas spren­di­mas

Per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ne­ten­kin­tas Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vo V.Ven­ciaus pra­šy­mas dirb­ti šios ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ne­iš­brau­kiant iš ki­to ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to.

Nors įsta­ty­miš­kai ta­ry­bos na­riui ne­už­draus­ta bū­ti ke­lių ta­ry­bos ko­mi­te­tų na­riu be Kon­tro­lės ko­mi­te­to, ku­ris for­muo­ja­mas ta­ry­bo­je esan­čių frak­ci­jų ar gru­pių de­le­guo­tų at­sto­vų pa­grin­du, ta­čiau mies­to ta­ry­ba dėl mi­nė­to V.Ven­ciaus pra­šy­mo spren­di­mo ne­pri­ėmė. Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių bal­suo­jant su­si­lai­kė, – taip šis ta­ry­bos na­rys ne­bu­vo pa­skir­tas į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą. Be­je, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je ne vie­nas jos na­rys da­ly­va­vo ke­lių ko­mi­te­tų veik­lo­je.

To­kį mies­to ta­ry­bos veiks­mą V.Ven­cius ap­skun­dė Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams. Pra­šė pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos ne­pri­im­tą spren­di­mą, ku­riuo ji ta­ry­bos na­rio ne­pa­sky­rė į pa­si­rink­tą Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą, bei įpa­rei­go­ti ta­ry­bą jį įtrauk­ti į šio ko­mi­te­to su­dė­tį, ne­iš­brau­kiant iš Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad tei­sės ak­tai ne­drau­džia ta­ry­bos na­riui bū­ti ke­lių ko­mi­te­tų, iš­sky­rus Kon­tro­lės ko­mi­te­tą, na­riu. Ta­čiau, kaip pa­žy­mi­ma teis­mo spren­di­me, šio­je gin­čo si­tu­a­ci­jo­je mies­to ta­ry­ba, nau­do­da­ma­si jai su­teik­ta iš­im­ti­ne, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta kom­pe­ten­ci­ja – su­da­ry­ti ta­ry­bos ko­mi­te­tus, nu­spren­dė ne­pri­im­ti spren­di­mo dėl V.Ven­ciaus pa­ky­ri­mo į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą. Sa­vo va­lią ta­ry­bos na­riai iš­reiš­kė bal­suo­da­mi.

Ka­dan­gi spren­di­mas mies­to ta­ry­bo­je mi­nė­tu klau­si­mu ne­bu­vo pri­im­tas, teis­mas V.Ven­ciaus skun­dą at­me­tė kaip ne­pa­grįs­tą. At­me­tus skun­do rei­ka­la­vi­mą dėl spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mo, ne­li­ko tei­si­nio pa­grin­do ten­kin­ti ki­tą šio ta­ry­bos na­rio pra­šy­mą – įpa­rei­go­ti mies­to ta­ry­bą jį įtrauk­ti į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­dė­tį, pa­lie­kant dirb­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te.

Ke­ti­na teik­ti nau­ją pra­šy­mą dirb­ti Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te

Mies­to ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vas V.Ven­cius tei­gė, kad ar­ti­miau­siu me­tu teiks nau­ją pra­šy­mą ta­ry­bai jį pa­skir­ti į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­dė­tį. Ta­čiau dar­bo ki­ta­me ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te ke­ti­na at­si­sa­ky­ti.

„Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te svars­to­mi klau­si­mai, su­si­ję su in­ves­ti­ci­jo­mis, eko­no­mi­ka, mies­to tvar­ky­mu. Aš šiais klau­si­mais do­miuo­si, tu­riu aukš­tą­jį fi­nan­si­nį eko­no­mi­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Ma­nau, kad su­kaup­tos ži­nios ir ma­no dar­bas šia­me ko­mi­te­te ga­li duo­ti dau­giau nau­dos mies­tui. Aš ir ne­bū­da­mas šio ko­mi­te­to na­riu daž­nai lan­kau­si jo po­sė­džiuo­se. Ta­čiau ne­sant ko­mi­te­to na­riu ne­tu­ri bal­sa­vi­mo tei­sės. Ma­no nuo­mo­ne, ir me­ras, ir val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą su­da­ran­tys mies­to ta­ry­bos na­riai ne­no­ri, kad dirb­čiau šia­me ko­mi­te­te, nes daž­nai ke­liu jiems ne­pa­ran­kius klau­si­mus. Pa­vyz­džiui, kad ir dėl bū­si­mų in­ves­tuo­to­jų į Pra­mo­nės par­ką, kai šie tu­ri vos ke­lių tūks­tan­čių eu­rų įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą ir vos vie­ną dar­buo­to­ją“, – sa­kė V.Ven­cius.

Mies­to ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad V.Ven­cius, ir ne­bū­da­mas šio ko­mi­te­to na­riu, pa­kan­ka­mai daž­nai da­ly­vau­ja ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se: „Jis tik­rai yra ak­ty­vus, ini­cia­ty­vus, jo tei­kia­mi pa­siū­ly­mai iš tie­sų ver­ti dė­me­sio, pa­siū­ly­mams pa­grįs­ti su­ren­ka daug me­džia­gos. Jo dar­bas mū­sų ko­mi­te­te mies­tui bū­tų nau­din­gas.“

Nuo per­nykš­čio spa­lio V.Ven­cius yra at­si­sa­kęs at­ly­gi­ni­mo už dar­bą miesto ta­ry­bo­je ir jos ko­mi­te­tuo­se.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Escorts in Karachi are available now. Most of the escort services in Karachi are available online and can be hired by anyone. Escorts services in Karachi are available now, but not all of them are legal. This is because the legal escorts services in Karachi have some restrictions and regulations. The article discusses the various escorts agencies available in Karachi and their legality. It also discusses their different types and pricing structure.
  https://pk.golocanto.com/category/personals/other-personals-services

  Komentaras

  Mumbai at an affordable price with a girlfriend experience.
  I am Ranita Jain passionate about Andheri Escorts I am absolutely hot and gorgeous additionally. It is been completely admitting in fact accept during this business, and over the years accept created acceptability for me collectively of the simplest account suppliers aural the boondocks of Mumbai.
  Read more at - https://www.ranitajain.com/
  https://www.tinadutta.com/independent-andheri-call-girls-service.html
  https://www.escortsserviceinmumbai.com/andheri-escorts.html

  Komentaras

  In school sensual massage women will hold erotic 4hands massage. Similar swedish massage, as in principle, and relaxation, influences on some area human body, this give a chance male gain strength.
  Sensitive touch rasprekrasnoy girls will flow through your body, dipping in depth boundless the ocean pleasure. In the quiet slip, donating your skin kisses, prelestress envelops the warmth of one's body. You will be surprised at, which sea bliss today it is possible to feel fromnude massage in Midtown.
  The energy massage inSoho it today skill give away bliss. The Soapy massage - on the influence on clients is meant practically unlimited available opportunities actions on bodily, and consequently, and psychoemotional state of health friends.
  Systematically visiting the four hands massage for clients, you guarantee himself excellent sexual relaxation.
  Dear gentlemen!

  [url=https://sites.google.com/view/eroticoutcallmassage]Что такое блог как его создать и заработать[/url]

  Komentaras

  Most sexual escort administrations are given by enticing call young ladies in Chhatarpur. At the point when Clients will go quite certain with regards to their necessities while booking an escort young lady we offer them the administrations of our 'particular interest specialists' the expert Chhatarpur accompanies. Our Chhatarpur Escorts are the stunning young ladies of your fantasy that realize every one of the stunts expected to satisfy every one of the determinations made by the clients with respect to the course of the sensual assistance.
  Visit at: https://kanikamalhotra.com/chhatarpur-escorts/

  Komentaras

  Chennai is a city where different Escort Agencies focus on their singular landscape and each has assorted kinds of young ladies. Be that as it may, when we as Chennai Escorts furnish you with data in regards to a few exceptional women whom you can term Elite Escorts, what you will get is far past what you might potentially think. These special young ladies are best portrayed as a striking daze for whom presence implies living as they wish to. Our Elite Escort women are collectively exceptionally charitable in the city. They approach their existence with outright effectiveness. As far as they might be concerned, there are various methods for carrying on with their life. They believe it to be a fulfillment to be truly wealthy and that is the justification for which they do exercises a large number of mornings. Since working out on an ordinary premise helps in providing new energy the first-class escorts of our organization are constantly keyed up when with their clients. These fine characteristics of being vivacious, grinning, and radiating an uplifting tone make our Chennai escort young ladies to some degree unique.
  Visit at: https://shehnaazkhan.com/chennai-escorts/

  Komentaras

  Kodėl dar šios kadencijos pradžioj nedryso politikai kalbėt tai, ką dabar virš įpusėjus kadencijos prabyla apie pramonės parko įpatumus. Viena politikė teisingai akcentuoja, kad rimtam investuotojui trūksta sukoncentruotų plotų, kitas kodėl praleisti amulkūs kur ar dar sugebės? Bet per tai plotai užimti ir..? Taai todėl, kad už šiuos dalykus, kad slopint atskiri po politika rezgė intriginius derinius per teisėsaugą. Pridčngdami po primityviu - šmeižia. Todėl Alytuj pramonės parkas rimtai neužvestas ir miestui nauda, kad investuota pramonės parko kūromui apie 10 milijonų, vėl kaip neefektyvumo pavydys. Pilnai neišnaudotas potencialas mažint bedarbystę ir gerint išgyvenimo salygas daugumai Alytuj. Kaip Vilniuj, Kaune aukštesni atlyginimų vidurkiai todėl, kad ten į pramonės parkų lygius praleisti rimti invesruotojai. Turintys įdirbius ir į savivaldybių bei valstybių biudžetus nesidairo. Patys išlaiko normalių atlyginimų lygius ir skatina lygiuotis kitus. Jų kiti mentalitetai nei Alytuj ant vergų įpratę plaukt. Ir dar su piktumu, kad nenori už vergus dirbt..Nes kur Alytuj geri atlyginimai, dirbančių srygiaus nėra.

  Komentaras

  Teisingas pastebėjimas dėl pramonės parko, kodėl prasileidžia smulkų ir įtartiną investuotoją? Kaip kita tarybos narė metinėj ataskaitoj pastebėjo, trūksta plotų rimtam investuotojui, kuris galėtų garantuoti į parko įrengimą savivaldybės investuotų lėšų atsipirkimą? Nes per smulkius atsiperkamumu negresia.- Būtent čia brokas plėtros komiteto, tarybos - per smulkius užimt parką, vietoj rimto investuotojo. Kuriam atėjus, kur mažiau uždirba pereitų dirbt kur daugiau moka ir atskiri po verslu vietiniai ereliai lieka vieni su firmų įsipareigojimais. Ir per tarybą tik regzt intrigas net per teisėsaugos derinius, kad slopint retus neįtinkančius. Su ko pasekmėm susidūrė ir savivaldybės Etikos komisija tirdami 2020 metų pradžioj po KPPn-16 nustatyt, kas konkrečiai rašinėjo teisėsaugos nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 nustatyta po moters darbo ir namų kompiuteriais rašinėta žeidžiančiom triadom - kas ubagui davė teisę aiškint, užvaikysim per teismus..- kai buvo paliečiamos temos dėl pramonės parko ir aerodromo. Moteris atsisakė duot parodymus, įtariamas kviestas politikas neatėjo į komisiją aiškiai pasakyt jis, ar ne jis. O šis tarybos narys, dar kalbėjo kad policijoj niekas nežino- nors komisija turėjo kreiptis į policiją konkrečiai nustatyt ir vertint. Nors tas pats politikas po privačiu kaltinimu civ. byloj Nr.2-952-292/2017 tom pačiom triadom prieš alytiškį iki nualpinėjomų sklaidės. Ir jei būt tablete neatgaivinę, vargu, ar gyvas būt likęs? Alytaus primityvai mano, kad jų primityvių intrigų niekas nesuvokia, kas yra netiesa. O plėtros komitetas tvirtina abejotinos kokybės projektus, vėliau erzinas. Kaip dėl ąžuolų prie mokyklos kirtimų, patys projektą tvirtino, vėliau prieš kyla. Kaip turėjo savo laiku komitete aiškintis, tada jie interpeliacijom ar peticijom užsiiminėja, vėliau atbudę įvedinėja aiškumą blusinėdamiesi.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.