Va­le­ri­jus Ven­cius:„Ne­pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo ne­si­i­mu ver­tin­ti, ta­čiau ta­ry­ba no­rė­jo man įgel­ti” (29)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Valerijus Vencius
Valerijus Vencius: „Ma­no nuo­mo­ne, ir me­ras, ir val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą su­da­ran­tys mies­to ta­ry­bos na­riai ne­no­ri, kad dirb­čiau Aplinkos ir plėtros ko­mi­te­te, nes daž­nai ke­liu jiems ne­pa­ran­kius klau­si­mus.“
Pra­ėju­sio gruo­džio 30-ąją Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė ne­pa­lan­kų spren­di­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vui Va­le­ri­jui Ven­ciui. At­mes­tas kaip ne­pa­grįs­tas jo skun­das dėl mies­to ta­ry­bos ne­pri­im­to spren­di­mo pa­skir­ti jį dirb­ti šios ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ne­iš­brau­kiant iš ki­to ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to. „Ne­pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo ne­si­i­mu ver­tin­ti, jo tik­riau­siai aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui ne­skų­siu, ta­čiau ta­ry­ba no­rė­jo man įgel­ti už tai, kad esu per daug ak­ty­vus ta­ry­bo­je ir vie­šai ke­liu val­dan­čia­jai dau­gu­mai ne­pa­to­gius klau­si­mus“, – sa­kė V.Ven­cius.

Teis­mui bu­vo svar­bus ne­pri­im­tas spren­di­mas

Per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo ne­ten­kin­tas Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vo V.Ven­ciaus pra­šy­mas dirb­ti šios ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te, ne­iš­brau­kiant iš ki­to ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to.

Nors įsta­ty­miš­kai ta­ry­bos na­riui ne­už­draus­ta bū­ti ke­lių ta­ry­bos ko­mi­te­tų na­riu be Kon­tro­lės ko­mi­te­to, ku­ris for­muo­ja­mas ta­ry­bo­je esan­čių frak­ci­jų ar gru­pių de­le­guo­tų at­sto­vų pa­grin­du, ta­čiau mies­to ta­ry­ba dėl mi­nė­to V.Ven­ciaus pra­šy­mo spren­di­mo ne­pri­ėmė. Dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių bal­suo­jant su­si­lai­kė, – taip šis ta­ry­bos na­rys ne­bu­vo pa­skir­tas į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą. Be­je, pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je ne vie­nas jos na­rys da­ly­va­vo ke­lių ko­mi­te­tų veik­lo­je.

To­kį mies­to ta­ry­bos veiks­mą V.Ven­cius ap­skun­dė Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams. Pra­šė pa­nai­kin­ti mies­to ta­ry­bos ne­pri­im­tą spren­di­mą, ku­riuo ji ta­ry­bos na­rio ne­pa­sky­rė į pa­si­rink­tą Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą, bei įpa­rei­go­ti ta­ry­bą jį įtrauk­ti į šio ko­mi­te­to su­dė­tį, ne­iš­brau­kiant iš Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad tei­sės ak­tai ne­drau­džia ta­ry­bos na­riui bū­ti ke­lių ko­mi­te­tų, iš­sky­rus Kon­tro­lės ko­mi­te­tą, na­riu. Ta­čiau, kaip pa­žy­mi­ma teis­mo spren­di­me, šio­je gin­čo si­tu­a­ci­jo­je mies­to ta­ry­ba, nau­do­da­ma­si jai su­teik­ta iš­im­ti­ne, Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ma­ty­ta kom­pe­ten­ci­ja – su­da­ry­ti ta­ry­bos ko­mi­te­tus, nu­spren­dė ne­pri­im­ti spren­di­mo dėl V.Ven­ciaus pa­ky­ri­mo į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tą. Sa­vo va­lią ta­ry­bos na­riai iš­reiš­kė bal­suo­da­mi.

Ka­dan­gi spren­di­mas mies­to ta­ry­bo­je mi­nė­tu klau­si­mu ne­bu­vo pri­im­tas, teis­mas V.Ven­ciaus skun­dą at­me­tė kaip ne­pa­grįs­tą. At­me­tus skun­do rei­ka­la­vi­mą dėl spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mo, ne­li­ko tei­si­nio pa­grin­do ten­kin­ti ki­tą šio ta­ry­bos na­rio pra­šy­mą – įpa­rei­go­ti mies­to ta­ry­bą jį įtrauk­ti į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­dė­tį, pa­lie­kant dirb­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te.

Ke­ti­na teik­ti nau­ją pra­šy­mą dirb­ti Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te

Mies­to ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vas V.Ven­cius tei­gė, kad ar­ti­miau­siu me­tu teiks nau­ją pra­šy­mą ta­ry­bai jį pa­skir­ti į Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to su­dė­tį. Ta­čiau dar­bo ki­ta­me ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te ke­ti­na at­si­sa­ky­ti.

„Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te svars­to­mi klau­si­mai, su­si­ję su in­ves­ti­ci­jo­mis, eko­no­mi­ka, mies­to tvar­ky­mu. Aš šiais klau­si­mais do­miuo­si, tu­riu aukš­tą­jį fi­nan­si­nį eko­no­mi­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Ma­nau, kad su­kaup­tos ži­nios ir ma­no dar­bas šia­me ko­mi­te­te ga­li duo­ti dau­giau nau­dos mies­tui. Aš ir ne­bū­da­mas šio ko­mi­te­to na­riu daž­nai lan­kau­si jo po­sė­džiuo­se. Ta­čiau ne­sant ko­mi­te­to na­riu ne­tu­ri bal­sa­vi­mo tei­sės. Ma­no nuo­mo­ne, ir me­ras, ir val­dan­či­ą­ją dau­gu­mą su­da­ran­tys mies­to ta­ry­bos na­riai ne­no­ri, kad dirb­čiau šia­me ko­mi­te­te, nes daž­nai ke­liu jiems ne­pa­ran­kius klau­si­mus. Pa­vyz­džiui, kad ir dėl bū­si­mų in­ves­tuo­to­jų į Pra­mo­nės par­ką, kai šie tu­ri vos ke­lių tūks­tan­čių eu­rų įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą ir vos vie­ną dar­buo­to­ją“, – sa­kė V.Ven­cius.

Mies­to ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius pa­tvir­ti­no, kad V.Ven­cius, ir ne­bū­da­mas šio ko­mi­te­to na­riu, pa­kan­ka­mai daž­nai da­ly­vau­ja ko­mi­te­to po­sė­džiuo­se: „Jis tik­rai yra ak­ty­vus, ini­cia­ty­vus, jo tei­kia­mi pa­siū­ly­mai iš tie­sų ver­ti dė­me­sio, pa­siū­ly­mams pa­grįs­ti su­ren­ka daug me­džia­gos. Jo dar­bas mū­sų ko­mi­te­te mies­tui bū­tų nau­din­gas.“

Nuo per­nykš­čio spa­lio V.Ven­cius yra at­si­sa­kęs at­ly­gi­ni­mo už dar­bą miesto ta­ry­bo­je ir jos ko­mi­te­tuo­se.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kas liko iš buvusio susireikšminusio didelio pono, net taryboj netinkamas. Atėjęs per socdemų sarašą nei partijai, nei... O taip propagavo voveriukų ir kitų žvėriukų bei skulptūrėlių temom. Ar rado tą skulptūrėlę, kur ar teisėtai pastatyta buvo?

  Komentaras

  Atsakingas elgesys, kai politikas atsako ką daro. Reiškia kadčncijos pradžioj proga pasirinkt komitetus, pasirinko ir dirba bei atsako. O ne praėjus laiko užsinorėjo, bėga į kitą. Plėtros komiteto vadovo postas, valdančių postas ir atsakomybę. Nes šio komiteto komprtencijoj miesto plėtra, paslaugų kainų pokyčiai..Kur miesto vystyme silpniausios grandys ir atsakomybė ant valdančių. Tai kas taryboje už ką atsako ir daro? Apart tarp savęs erzinas? Ir vis įsivėlę į saviblusinėjimus, vietoj rimtų klausimų sprendimų. Ir vis velias per kelis taryboj besiblaškančius.

  Komentaras

  Konstitucijos 33 str.- piliečiams laiduojama teisė kritikuot valdžios įstaigų ir pareigūnų, valdžios veiklas. Draudiama persekiot už kritiką. 109 str.- teisėjas nagrinėdamas bylą klauso tik įstatymo. 110 str.- galioja tik paskelbti įstatymai, atitinkantys Konstituciją. 22 str.- teismas ir įstatymas saugos asmens ir šeimos garbę. 25str.- piliečiai gali reikšt nuomones. 118 str.- prokuroras numatyrais atvejais gina asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus. Politikams galioja politikų garbės elgesio Kodekso normos. Būt nepriekaištingos reputacijos, kur neaišku aiškint ir žmonėm, kad įtarimų neliktų. Būt pavyzdys laikantis įstatymų. Ypač Alytuj nenori suvokt ir prisiimt atsakomybių už tarybos narių kompetencijas. Kur turi patys laikytis ir užtikrint įstatumų laikymasi per savivaldą ir mieste per institucojas. Savivaldybės juridinis skyrius užtikrint įstatymų laikymasi ir analizuot, kaip kitos institucijos prisilaiko teisingumo, kad ir žmogaus teisių srityje. Ir jei mato įtarimų, signalizuot atitinkamom ministerijom, seimui, Prezidentui. Kur Prezidentas ir Seimas kontroliuoja įstatymų laikymasi į apačias. Straipsnį tarybos narys ir dar keltas taryboj- jie nesuvokia ką taryboj veikia. Ir kaip dirbt pagal tarybos nario kompetencijas ir savo asmeniškas užgaidas stato aukščiau politkų reikalavimų. Kaip politikams keliami daug aukštesni reikalaimai, nei privatiems asmenims.

  Komentaras

  From requesting a jury trial (as opposed to a court trial in front of a judge) to telling your opponent the witnesses you plan to call at trial, you will face various deadlines once you file the required documents to initiate a lawsuit. Local rules are usually listed on the court's website. Before the trial, the rules will inform you everything you need to do. Make a list of these deadlines and make sure you stick to them all. Because you're representing yourself, the judge won't allow you any leeway—missing a vital deadline could result in a monetary penalty, the inability to present evidence or testimony, or the dismissal of your case. Get among us game or go to: Soul Ark: New World.

  Komentaras

  Kodėl šis tarybos narys 2020 metais būdamas savivaldybės Etikos komisijos nariu komisijai tiriant Nr. KPPn-16 tyrimą pareiškė, kad? Policijoj niekas nežino, kas teisėsaugos nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 nustatyta, kad. Žeidinėjantys komentarai triadom- kas ubagui davė teisę aiškint, užvaikysim ubagą po teismus nes neturės pinigų gintis, už teismus baudas dėjo..- žeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompiuteriais. Moteris atsisakė duot parodymus. Čia vis palietus temas apie aerodromą ir pramonės parką pastoviai apie metus pildavosi. Tai kalbėt už policiją, kas davė tarybos nariui įgaliojimus? Ar nejaučia savo kompetencijos ribų? Ir komisija tyrimą nutraukė, palikus landas intrigom. Nors buvo kviestas į komisiją ateit įtariamas politikas, kurio leksikos panašios ir aiškiai prie kolegų pasakyt, rašė, ar ne? Po ko aišku būt. Bet neatėjo. O jei rašė po kito kompais, tai pažeidimai naudojantis kito asmens duomenimis ir kitos pasekmės. Tad normaliai komisija turėjo nenutraukt tyrimo, o kreiptis į policiją aiškiai įvardint. Po ko būt neaiškumų nelikę. Nes politikai davę priesaikas laikytis įstatymų ir jų veikloj neaiškumų neliktų. Nors surinkęs atsikirtimus ir pridėjęs ofiacialius kaip tarybos nariui paklausimus dėl orlaivio, pats tarybos narys nešė į teismą kaip už jo asmens įžeidimą. Ten tokia pačia leksika iki nualpimų šaipės iš alytiškio. Primokėjęs advokatei 1300 eurų, kad paruoštų ieškinį kaip plitikas pats prisilygindamas privačiam, šaipos iš alytiškio per ieškinį. Suprantama,, tada pasitraukia iš tarybos nario pozicijos ir išsidirbinėja kaip privatus, jei pats save tokiam prilygino. Bet, vaizduodamas kaip tarybos narys neima išmokų. Tad per Alytaus teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017 parodyta, kaip būnant politiku per schemas prilyginant save privačiam, galima tiesiog teismo salėj šaipytis. Kas ubagam davė teisę klaust. Tai yra kaip ir baudžiava įteisinta dorot neįtinkančius. Nepaisant Konstitucijos 6,7,22,25,29,33,109,110,118 straipsnių. Ir tesia vietoj rimtų miesto problemų susireikšminę blusinėjas..Neskiria savo asmeninių ambicijų nuo politikams keliamų reikalavimų. Pradžioj buvo voveriukų temos, dabar patobulėjo. Juo lab, jei per socdemų partiją atėjo, tai ir garbinga elgsena kitokia. Nes taryboj sprendimai tvirtinami tarybos aritmetinės daugumos balsais, reikia gerbt kolegų nuomones. Juo lab nesimato, kad taryboj kur atsakinga, būt tvirtinta komitetų vadovo postas. Nes komitetas tik gali siūlyt tarybai įvirtint, kur įsigalioja tik taryboj patvirtinus. Nes komitetas kur apie 10 narių negali sprest už visus 27 tarybos narius.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.