Nr. 6 (13676)

2022-01-14

„Alytaus naujienų“ numeryje 6 (13676) skaitykite:

  • Aly­taus te­at­ras: vy­riau­sia­jam bu­hal­te­riui – pra­di­nis įta­ri­mas dėl di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, au­di­to iš­va­da – ga­li­mai iš­pluk­dy­ta per 50 tūkst. eu­rų
  • „Lie­tu­va – Ki­ni­ja: bu­vo ne­ge­rai, da­bar jau vi­sai blo­gai”
  • Ar yra efek­ty­vių vais­tų nuo ky­lan­čių elek­tros ener­gi­jos kai­nų?
  • Aly­tiš­kiai sa­vo gy­vū­nus jau ga­li lai­do­ti Už­upiuo­se
  • „Lais­vė per­ka­ma ne gra­žiais šū­kiais, ne pa­trio­ti­nė­mis dai­no­mis, o pa­si­au­ko­ji­mu, ko­va ir net mir­ti­mi”
  • Mak­niū­nų gas­pa­di­nė – su cik­rai dzi­dziu­le dzū­kiš­ka šir­dzi­mi
  • Sa­vi­val­dy­bė vėl skirs kom­pen­sa­ci­jas už nau­jus ka­ti­lus ir nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius
  • Lais­vės gy­nė­jų die­ną lin­kė­ta drą­sos ir vie­ny­bės da­bar­ty­je
  • Lie­tu­viai iš vi­sų Bal­ti­jos ša­lių gy­ven­to­jų atos­to­gau­ja ma­žiau­siai: ką tai ro­do?
Prieš Ka­lė­das po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė Vie­ti­nės rin­klia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą nuo­sta­tus. Jais va­do­vau­jan­tis nuo...
Prieš pat pra­ėju­sias Ka­lė­das Aly­taus ben­dro­vė „Al­kes­ta“, už­si­i­man­ti til­tų ir ke­lių sta­ty­ba, pa­si­ra­šė su­tar­tį su ke­lių in­fra­struk­tū­ros įren­gi­mo ben­dro­ve „Kau­no til­tai“...
Pra­ėju­sio gruo­džio 30-ąją Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pri­ėmė ne­pa­lan­kų spren­di­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Miš­rios ta­ry­bos na­rių...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios biu­dže­ti­nės įstai­gos te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė sau­sio 5-ąją krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės...
Sau­sio 12-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 540 aly­tiš­kių ir 129 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jai. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo Po­vi­lo...
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė pa­si­ra­šė įsa­ky­mą dėl gy­vū­nų ka­pi­nių stei­gi­mo Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­čio...

Biuro baldai – reikšminga įmonės įvaizdžio dalis. Ofiso baldai ne tik formuoja biuro interjerą, tačiau taip pat lemia ir darbuotojų sveikatą bei savijautą darbo metu.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.