Gir­tu­mas pa­ki­šo ko­ją tei­sė­jui: įga­lio­ji­mai su­stab­dy­ti, gre­sia at­lei­di­mas iš pa­rei­gų (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Teisėjo vairuojamas automobilis „Ško­da Ka­roq“ fiksuotas sausio 5-osios pavakarę per eismo įvykį netoli jo gyvenamojo daugiabučio Likiškėlių gatvėje.
Teisėjo vairuojamas automobilis „Ško­da Ka­roq“ fiksuotas sausio 5-osios pavakarę per eismo įvykį netoli jo gyvenamojo daugiabučio Likiškėlių gatvėje.
Sau­sio 5-osios pa­va­ka­rė bu­vo ne­lai­min­ga Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jui aly­tiš­kiui Al­giui Mar­ke­vi­čiui. 17 val. 44 min. jis Aly­tu­je, Li­kiš­kė­lių gat­vės dau­gia­bu­čio na­mo kie­me vai­ruo­da­mas leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį „Ško­da Ka­roq“ ir bū­da­mas ne­blai­vus kliu­dė čia sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį „Vol­vo XC90“. Įvy­kio me­tu bu­vo ap­ga­din­ti abu au­to­mo­bi­liai. Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas dėl tei­sė­jo veiks­mų pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo. Sau­sio 6-ąją Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da su­stab­dė tei­sė­jo įga­lio­ji­mus ir krei­pė­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą pa­ta­ri­mo at­leis­ti iš pa­rei­gų sa­vo po­el­giu pa­že­mi­nus tei­sė­jo var­dą.

Nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas

Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, sau­sio 5-osios pa­va­ka­rę ko­mi­sa­ria­te gau­tas pra­ne­ši­mas apie Aly­tu­je, Li­kiš­kė­lių gat­vės dau­gia­bu­čio kie­me at­bu­li­ne ei­ga va­žia­vu­sį au­to­mo­bi­lį, ku­ris ap­ga­di­no ša­lia sto­vė­ju­sį ki­tą au­to­mo­bi­lį. Ne­tru­kus, apie 17 val. 44 min., pa­aiš­kė­jo, kad kie­me leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Ško­da Ka­roq“, vai­ruo­ja­mas ne­blai­vaus Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jo Al­gio Mar­ke­vi­čiaus, kliu­dė sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį „Vol­vo XC90“.

Per eis­mo įvy­kį, ku­ris fik­suo­tas ne­to­li tei­sė­jo gy­ve­na­mo­jo dau­gia­bu­čio, žmo­nės ne­nu­ken­tė­jo, ap­ga­din­ti abu au­to­mo­bi­liai. A.Mar­ke­vi­čiui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis 1,78 pro­mi­lės gir­tu­mas, už­trau­kian­tis bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę.

Tad Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą tei­sė­jui pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl ke­lių trans­por­to eis­mo sau­gu­mo ar trans­por­to prie­mo­nių eks­plo­a­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo. Už tai A.Mar­ke­vi­čiui gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki vie­ne­rių me­tų. Taip pat bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nės – au­to­mo­bi­lio kon­fis­ka­vi­mas ir vai­ra­vi­mo tei­sės pra­ra­di­mas iki pen­ke­rių me­tų. Tai tu­rės nu­spręs­ti teis­mas.

Pir­mi­nin­kas su tei­sė­ju kal­bė­jo te­le­fo­nu tuoj po įvy­kio

Sau­sio 6-ąją Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Gied­rai­tis, spau­dos at­sto­vams ko­men­tuo­da­mas su­si­klos­čiu­sią si­tu­a­ci­ją dėl tei­sė­jo A.Mar­ke­vi­čiaus po­el­gio, pir­miau­sia ap­gai­les­ta­vo, kad tai ga­li pa­kenk­ti teis­mų au­to­ri­te­tui ir vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mui teis­mais.

Pir­mi­nin­kas tvir­ti­no, kad su tei­sė­ju kal­bė­jo sau­sio 6-osios anks­ty­vą ry­tą, – jis ne­nei­gė to, kas įvy­ko ir dėl to iš­gy­ve­na, mi­nė­jo no­rė­jęs tik per­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį į pa­to­ges­nę vie­tą.

R.Gied­rai­čio tei­gi­mu, sau­sio 5-ąją A.Mar­ke­vi­čius tu­rė­jo vie­ną ad­mi­nist­ra­ci­nę by­lą iki pie­tų ir tris by­las po pie­tų, ku­rio­se pa­skel­bė spren­di­mus. Iš dar­bo iš­vy­ko apy­tiks­liai 15 val. 45 min. kar­tu su ki­tais Aly­tu­je gy­ve­nan­čiais tei­sė­jais, ne­bu­vo jo­kių po­žy­mių ar įta­ri­mų, kad tei­sė­jas ga­lė­tų bū­ti ne­blai­vus.

Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas sa­kė, jog jam nė­ra ži­no­ma, ar tei­sė­jas A.Mar­ke­vi­čius tu­ri ko­kių nors as­me­ni­nių pro­ble­mų, dėl ku­rių kiltų poreikis svai­gin­tis al­ko­ho­liu. Ta­čiau pa­žy­mė­jo, jog tei­sė­jų dar­bas nė­ra leng­vas, tei­sė­jai pa­ti­ria di­džiu­lę įtam­pą, stre­są, pri­ima į sa­ve ne­ga­ty­vius reiš­ki­nius ir po dar­bo ieš­ko ke­lių, kaip tuos sun­ku­mus įveik­ti, ir tie ke­liai ne­bū­ti­nai yra tin­ka­mi.

1967-ai­siais gi­męs A.Mar­ke­vi­čius Vil­niaus uni­ver­si­te­te yra įgi­jęs tei­si­nin­ko kva­li­fi­ka­ci­ją, dir­bo tar­dy­to­ju tuo­me­čia­me Aly­taus mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Kaip tei­sė­jas kar­je­rą 1995-ai­siais pra­dė­jo Aly­taus apy­lin­kės teis­me. Nuo 2007-ųjų pa­va­sa­rio pra­dė­jo tei­sė­jau­ti da­bar­ti­nio Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­muo­se, ku­rie anks­čiau va­di­no­si Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niu teis­mu.

 

Pre­zi­den­to dek­re­tas – ki­tą­dien po įvy­kio

Sau­sio 6-ąją Lie­tu­vos pre­zi­den­tas G.Nau­sė­da pa­si­ra­šė dek­re­tą dėl krei­pi­mo­si į Tei­sė­jų ta­ry­bą. Pra­šo­ma pa­tar­ti dėl A.Mar­ke­vi­čiaus at­lei­di­mo iš Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jo pa­rei­gų, sa­vo po­el­giu pa­že­mi­nus tei­sė­jo var­dą.

Tuo pa­čiu dek­re­tu su­stab­dy­ti šio tei­sė­jo įga­lio­ji­mai, iki bus pri­im­tas spren­di­mas dėl jo at­lei­di­mo iš pa­rei­gų.

„Teis­mų sis­te­ma tu­ri bū­ti stip­ri­na­ma, ta­čiau prie to tu­ri pri­si­dė­ti ir pa­ti teis­mų ben­druo­me­nė iš vi­daus. Vals­ty­bei yra itin svar­bu, kad teis­mų sis­te­mo­je dirb­tų pro­fe­sio­na­liau­si tei­si­nin­kai, ku­rių re­pu­ta­ci­ja ne­kel­tų abe­jo­nių. Pa­stan­gas pri­trauk­ti to­kius pro­fe­sio­na­lus ir juos iš­sau­go­ti tu­ri dė­ti vi­sos val­džios“, – sa­kė pre­zi­den­tas.

Ša­lies va­do­vas pa­brė­žė, kad tei­sė­jai pri­va­lo sau­go­ti sa­vo pro­fe­si­jos gar­bę ir pres­ti­žą, o vi­sos val­džios tu­ri dė­ti pa­stan­gas teis­mų sis­te­mai stip­rin­ti, nes nuo to pri­klau­so žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mas tei­sin­gu­mu vals­ty­bė­je.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kodėl Prezidentas, Konstitucijos garantas, ne visur mato Alytuj konstitucinių teisių pažeidimus. Juk rinktas žmonių ir atsakingas bei atskaitingas. Turi žmonėms aiškint rūpimus klausimus.

Kiti straipsniai