Nr. 7 (13677)

2022-01-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 7 (13677) skaitykite:

 • Dėl ko­vi­do su­stab­dy­tos pla­ni­nės chi­rur­gi­nės ir trau­ma­to­lo­gi­nės ope­ra­ci­jos
 • Jau­ni­mo ben­druo­me­nė „Drū­tas dzū­kas” drau­gėn bu­ria Luks­nė­nus ir jo žmo­nes
 • Gir­tas vai­ra­vęs tei­sė­jas at­leis­tas iš pa­rei­gų
 • In me­mo­riam Zdis­lo­vui Džiau­gu­čiui
 • Pa­gerb­ti ge­riau­si spor­ti­nin­kai
 • Vie­šė­jo Vil­niaus ver­slo va­do­vų klu­bo na­riai
 • Lais­vės gy­nė­jų die­nai pa­mi­nė­ti skir­tą tur­ny­rą Pu­nio­je lai­mė­jo Dai­nius Buk­le­ris
 • Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Gi­ri­nu­kas” ati­da­ry­tas Drus­kų kam­ba­rys: ko­kių dar sva­jo­nių tu­ri šio dar­že­lio vai­kai?
 • So­cia­li­nių part­ne­rių dia­lo­gas – sėk­min­gas, ben­druo­me­nės po­rei­kis iš­girs­tas
 • Kar­di­no­las Aud­rys Juo­zas Bač­kis sva­jo­ja, kad prie­globs­čio pra­šy­to­jai dirb­tų, o jų vai­kai lan­ky­tų mo­kyk­las
 • Apie Jur­gio Kun­či­no lai­kų Aly­tų su­ži­no­ta daug
 • Moliūgų ir deksterių kiemas
 • Ar rei­kia mo­kyk­lo­je psi­cho­lo­go?
 • Ko­dėl mo­kyk­lo­se rei­ka­lin­gi psi­cho­lo­gai?
 • Ae­ro­zo­li­niai fla­ko­nai: ku­riuos į kon­tei­ne­rį mes­ti ga­li­ma, ku­rių – ne?
Sau­sio 5-osios pa­va­ka­rė bu­vo ne­lai­min­ga Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jui aly­tiš­kiui Al­giui Mar­ke­vi­čiui. 17 val. 44 min. jis Aly­tu­je,...
Lie­tu­vos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se (Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je) vei­kia trys ko­ge­ne­ra­ci­nės jė­gai­nės, ku­rio­se su­de­gi­na­ma apie 540 000 to­nų at­lie­kų per me­tus. Ne­ma­žą...
Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pa­grin­di­nio ug­dy­mo ir dau­gia­funk­cio sky­riaus mo­ki­niai šią sa­vai­tę po atos­to­gų grį­žo jau ne į Pu­nios mo­kyk­lą, o į nau­jai jiems...
Su kūrybinės veiklos žmonėmis, sutuoktiniais Egle ir Nerijumi Malinauskais, kryptingai keliaujančiais ir muzikos keliais, kalbėjomės, kai gruodis sagstėsi savo šventinį kostiumą. Aktyvių, įvairiuose...
Praėjus 33 metams nuo tada, kai Europos Parlamentas įsteigė žymaus Rusijos mokslininko ir disidento Andrejaus Sacharovo vardo premiją už minties ir sąžinės laisvę, ji įteikiama laureatui iš Rusijos.
Buvusiam policijos generaliniam komisarui ir Alytaus miesto merui Vytautui Grigaravičiui persodinta širdis.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.