„Jūs gra­ži, mū­sų Lie­tu­vos Gra­ži­na!“ (6)

Ro­ber­tas Šar­knic­kas
Robertas Šarknickas: „Ger­bia­mos ak­to­rės Gra­ži­nos Ba­lan­dy­tės vai­dy­ba yra iš­skir­ti­nė ir spe­ci­fi­nė: žvilgs­nis, pau­zės, iš­skir­ti­nis bal­sas ir ki­ti smul­kūs vai­dy­bos niu­an­sai pa­verg­da­vo žiū­rė­ti ir gy­ven­ti pa­mirš­tant vi­sus rei­ka­lus na­mie, dar­be.“
Šian­dien už­si­da­ro te­at­ro sce­nos užuo­lai­dos, šian­dien mes, žiū­ro­vų dau­gu­ma, min­ty­se gy­ve­na­me ir iš­gy­ve­na­me įvai­rius jaus­mus. Sce­na nuo šian­dien tam­pa tuš­čia, lie­ka Jū­sų ko­le­gos, bet be Jū­sų. Bet at­min­ty­je ir šir­dy­je, ne tik iš­ore, bet ir vi­du­mi, mū­sų gra­ži Lie­tu­vos ži­no­ma te­at­ro ir ki­no le­gen­da Gra­ži­na sce­no­je iš­liks il­gai.

Ger­bia­mos ak­to­rės Gra­ži­nos Ba­lan­dy­tės vai­dy­ba yra iš­skir­ti­nė ir spe­ci­fi­nė: žvilgs­nis, pau­zės, iš­skir­ti­nis bal­sas ir ki­ti smul­kūs vai­dy­bos niu­an­sai pa­verg­da­vo žiū­rė­ti ir gy­ven­ti pa­mirš­tant vi­sus rei­ka­lus na­mie, dar­be.

Ji su­kū­rė per šim­tą vaid­me­nų te­at­re ir ki­ne, ji yra ge­ras pa­vyz­dys bū­si­miems ak­to­riams mo­ky­tis ieš­ko­ti „per­liu­kų“ per­so­na­žuo­se, rei­ka­lau­ti daug dau­giau iš sa­vęs, kad vaid­me­ny­je bū­tų iš­gry­nin­ta tie­sa.

Tai yra aukš­to ly­gio ger­bia­mos ak­to­rės Gra­ži­nos Ba­lan­dy­tės mo­kyk­la, pa­sie­kia­ma ste­bint spek­tak­lius ar žiū­rint TV fil­mus.

Jau vai­kys­tė­je dar per ne­spal­vo­tą ek­ra­ną te­ko ma­ty­ti Jū­sų su­kur­tus vaid­me­nis ki­ne. Tuo­met ne­la­bai su­pra­tau, kas yra te­at­ras, bet jis bu­vo kaž­koks ki­toks, ne­apib­rėž­tas, pa­slap­tin­gas, bet tuo pat me­tu jis man at­ro­dė, kad yra tik­ras. O taip. Tai Jūs ma­ne, vai­ką, įti­ki­no­te sa­vo tie­sa. Fan­tas­ti­ka.

So­viet­me­čio te­le­vi­zo­rius il­ga­me ko­ri­do­riaus ga­le vis suk­da­vo TV spek­tak­lius per vie­nin­te­lį lie­tu­viš­ką LTV ka­na­lą, ro­dė aukš­to ly­gio spek­tak­lius, ku­riuo­se vai­di­no ta­len­tin­gų ak­to­rių ple­ja­da: Mo­ni­ka Mi­ro­nai­tė, Aud­ris Me­čis­lo­vas Cha­da­ra­vi­čius, Ge­di­mi­nas Voš­či­kas, Ire­na Ge­ra­sa­ma­vi­čiū­tė, Hen­ri­kas Ku­raus­kas, Le­o­nar­das Zel­čius, Rū­ta Sta­li­liū­nai­tė ir dau­ge­lis ki­tų, kar­tu su Ju­mis, ger­bia­ma Gra­ži­na, vai­di­nu­sių as­me­ny­bių. Tai le­gen­di­nė Jū­sų kar­ta, ku­ri pa­li­ko di­de­lį pėd­sa­ką Lie­tu­vos pa­sau­lio te­at­rui.

O da­bar sce­nos švie­sos silps­ta iki blan­kios, šil­tos žva­kių švie­sos. Ji mus su­kvie­čia pa­bū­ti ra­my­bė­je, pa­bū­ti be pyk­čių, go­du­mų ar net džiaugs­mų. Tie­siog pa­bū­ti, pri­si­min­ti ir kaž­ką bran­gaus įpras­min­ti. „Taip rei­kia“, – taip, ko ge­ro, pa­sa­ky­tų mū­sų Die­vas. Pa­bū­ki­me, pail­sė­ki­me ir, vėl iš pra­ei­ties pa­si­sė­mę ge­ros Jū­sų gy­ve­ni­mo ak­to­rys­tės, žmo­gaus mo­kyk­los, ei­si­me kur­ti Ry­to­jaus.

Kaip sa­ko dzū­kai, „eis­ma pa­ka­voc“ sa­vo žmo­gų. Ži­no­da­mas Jū­sų hu­mo­rą, net su­dė­tin­giau­siuo­se gy­ve­ni­mo ver­pe­tuo­se drįs­tu sa­ky­ti, kad at­ei­si­me ir mes Jū­sų „pa­ka­voc“, ži­no­da­mi Jū­sų są­ly­gą – „jo­kių aša­rų, ki­taip jums nė­ra ko čia sė­dė­ti“.

Ge­rai, mes taip ir pa­da­ry­si­me, kad bū­tų vi­siems leng­viau, gal net ir pra­smin­giau. Dė­ko­ja­me Jums už pra­smin­gas pa­mo­kas mums, žiū­ro­vams, su pa­aiš­ki­ni­mais, kaip gy­ven­ti ir bū­ti nors šiek tiek po­zi­ty­viems!

 

 Sei­mo na­rys, ak­to­rius Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0065

Bus apmokėta iš R. Šarknicko parlamentinės veiklos viešinimo sąskaitos

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Taip jūs teisus, kaip politikas Šarknickas turi ką pasakyti... Top klausimas"...ar kolos buteliuko atsukamo kamštelio garsas neasocijuosi su šampano išaunamu kamščio garsu...? (tokį klausimą „gerb.“ R.Š. iškėlė Seimo posėdyje kai buvo kalbėta apie gėrimų žalą ir naudą ). Dar genialesnis buvo Šarknicko inicijuotas projektas Seime – ištirti lietuvių priklausomybę nuo sekso...Gerai aišku būtų suprasti ką Jis būtų daręs su šio tyrimo rezultatais kai juos būtų gavęs...o kur dalyvavimai TV laidose liūdint dėl savo sunkios vaikystės vaikų namuose ir t.t. Ar Alytuje nėra politiškai išprususių, finansų, ekonomikos srityse turinčių žinių, žmonių??? Ar ir toliau teks jausti nusivylimą dėl alytiškių atstovų Seime?

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs. sau în orice alt caz sau WhatsApp, la +2348069032895
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Sveikinu Robertą su puikiu straipsniu. Apmokamo kaip politinės reklamos lėšų. Reiškia tik taip kaip politikas sugeba šiam momente prieš rinkimus reklamuotis. Kiti ir tiek nesugeba. Ypač pagal kompetencijas vardint Alytaus skaudulius ir kaip juos sprest. Ką įrodo ir per miesto tarybą. Kur 27 tarybos nariai gilioj stagnacijoj. Kaip ir jų atstovai kandidatuojantys į seimą nuo Alytaus. Reiškia Alytaus miesto rinkimuose iš apie 40 tūkstančių galinčių balsuot, balsuoja apie 20 tūkstančių. Taip išskirtinės pensininkų grupės ir valdininkai per partijas ir, kurių išgyvenimai priklauso nuo jų valios. Todėl rudenį, kaip prasitarė iš vietos valdančių, gali būt šokai ir...Nors prie tokių politikierų kitaip būt negali. Tad nors seimo narys straipsnį meistriškai ašarukę išspaudžia.

Kiti straipsniai