Šie­me­tis Aly­taus biu­dže­tas: dau­giau kaip pu­sė jo – al­goms, pa­ra­ma jau­noms šei­moms – kol kas tik ge­ras no­ras, ta­ry­bos na­riai trokš­ta te­le­vi­zi­jos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2020 Sausis 31
nuotraua
Gy­ven­to­jų skai­čius Aly­tu­je per me­tus su­ma­žė­jo 1 tūkst. 488. Per­nai me­tų pra­džio­je bu­vo 57 tūkst. 529 gy­ven­to­jai, da­bar – 56 tūkst. 41. Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas svar­biau­sias fi­nan­si­nis me­ti­nis do­ku­men­tas – 2020-ųjų vie­ti­nis biu­dže­tas. Pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu, skai­čiais jis šiek tiek di­des­nis, ta­čiau įver­ti­nus vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų nu­sta­ty­tą di­des­nį ba­zi­nį mė­ne­si­nį dy­dį, nuo ku­rio pri­klau­so vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, ir di­des­nę mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą, šie­me­čia­me mies­to iž­de re­a­laus pa­di­dė­ji­mo ne­ma­ty­ti. Nors mies­to ta­ry­bos na­rių no­rai au­ga tar­si ant mie­lių, ta­čiau fi­nan­si­nė re­a­ly­bė nu­lei­džia ant že­mės, – dau­giau kaip pu­sė šie­me­čio biu­dže­to lė­šų bus pa­nau­do­ta sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jų ir iš jos biu­dže­to iš­lai­ko­mų įstai­gų dar­buo­to­jų al­goms.

Sens­tan­tis ir be­si­trau­kian­tis mies­tas

Prieš tvir­ti­nant šie­me­tį Aly­taus mies­to biu­dže­tą, ku­riam pri­ta­rė dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių, bu­vo pa­teik­tas tvir­tin­ti sa­vi­val­dy­bės 2020–2022 me­tų stra­te­gi­nis veik­los pla­nas.

Jam pri­tar­ta be dis­ku­si­jų, ne­at­si­ra­do nei klau­sian­čių­jų, nei no­rin­čių­jų kal­bė­ti. Tar­si tai bū­tų ne­reikš­min­gas do­ku­men­tas, o ja­me nu­ma­ty­tos prie­mo­nės – kas­die­nės, rei­ka­lin­gos sa­vi­val­dy­bei iš­gy­ven­ti.

Ka­dan­gi ap­si­spręs­ta mi­nė­tą pla­ną va­sa­rio mė­ne­sį pra­dė­ti per­žiū­rė­ti, šį ket­vir­ta­die­nį jis bu­vo pa­tvir­tin­tas tik kaip rei­ka­lin­gas do­ku­men­tas pri­imant spren­di­mą dėl šie­me­čio mies­to biu­dže­to. Be stra­te­gi­nio veik­los pla­no biu­dže­to pri­ėmi­mas ne­įma­no­mas.

Ta­čiau stra­te­gi­nia­me pla­ne kon­sta­tuo­ta mies­to plėt­rai ne­pa­lan­ki si­tu­a­ci­ja – sens­tan­ti vi­suo­me­nė, ma­žė­jan­ti eu­ro­pi­nė pa­ra­ma, ne­pa­kan­ka­mas už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas, ma­žas ver­slo sek­to­riaus kon­ku­ren­cin­gu­mas.

O tvir­ti­nant šie­me­tį mies­to biu­dže­tą, jau pa­teik­ti kon­kre­tūs skai­čiai, liu­di­jan­tys be­si­trau­kian­tį mies­tą. Tai tu­ri įta­kos sa­vi­val­dy­bės pa­ja­moms.

Gy­ven­to­jų skai­čius per me­tus su­ma­žė­jo 1 tūkst. 488. Per­nai me­tų pra­džio­je Aly­tu­je bu­vo 57 tūkst. 529 gy­ven­to­jai, da­bar – 56 tūkst. 41.

Pen­si­nio am­žiaus aly­tiš­kių – per 13 tūkst. 500, jų per me­tus pa­dau­gė­jo ne­daug – maž­daug 40.

Ta­čiau vai­kų iki 6 me­tų per me­tus su­ma­žė­jo 161. Nuo 2 tūkst. 851 iki 2 tūkst. 690.

Vai­kų nuo 7 iki 17 me­tų su­ma­žė­jo net 327. Nuo 5 tūkst. 613 iki 5 tūkst. 286.

Va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mais, ku­rie nu­ma­to sa­vi­val­dy­bė­je su­ren­ka­mo  gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio da­lį, ten­kan­čią mies­to biu­dže­tui, pas­ta­ro­ji ma­žė­ja jau dve­jus me­tus. Pa­vyz­džiui, 2018-ai­siais mies­to iž­dui te­ko 82,82 proc. su­ren­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio, per­nai – 46,88 proc., šį­met – 46,21 proc.

Taip yra sie­kiant iš­lai­ky­ti ki­tas, ma­žiau mi­nė­to mo­kes­čio su­ren­kan­čias ša­lies sa­vi­val­dy­bes. O trūks­ta­ma su­ma iš­si­lai­ky­ti Aly­taus mies­to kaip ir ki­toms sa­vi­val­dy­bėms ski­ria­ma per vals­ty­bės do­ta­ci­jas.

Pa­di­din­ti at­ly­gi­ni­mai me­rui ir vi­ce­me­rams

Šį ket­vir­ta­die­nį mies­to ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me biu­dže­te – 67 mln. 416 tūkst. eu­rų. Jo dy­dis pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je bu­vo 64 mln. 692 tūkst. eu­rų. Da­bar jis di­des­nis 4,2 proc.

Kaip sa­kė šie­me­tį biu­dže­tą pri­sta­ty­da­ma mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Ne­rin­ga Rin­ke­vi­čiū­tė, jis skai­čiais di­dė­ja, ta­čiau įver­ti­nus pa­di­din­tą ba­zi­nį mė­ne­si­nį dy­dį, nuo ku­rio pri­klau­so vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, ir di­des­nę mi­ni­ma­lią mė­ne­si­nę al­gą, biu­dže­to pa­di­dė­ji­mas ne­la­bai bus jau­čia­mas.

51 proc. šie­me­čio mies­to biu­dže­to ten­ka sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir jai pa­val­džių įstai­gų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams.

Va­do­vau­jan­tis nuo šie­me­čio sau­sio įsi­ga­lio­ju­siais Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mams, ku­riuo­se nu­ma­ty­tas sa­vi­val­dy­bių me­rų ir vi­ce­me­rų pa­rei­gi­nių al­gų ko­e­fi­cien­tas pa­gal sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jų skai­čių, ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si  mies­to ta­ry­ba pa­di­di­no al­gas me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui ir jo pa­va­duo­to­jams Jur­gi­tai Šu­ke­vi­čie­nei bei Ša­rū­nui Klė­ge­riui.

Iki šiol N.Ce­siu­liui bu­vo nu­sta­ty­tas pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas, pri­klau­san­tis nuo ba­zi­nio mė­ne­si­nio dy­džio – 18, lei­dęs gau­ti 3 tūkst. 168 eurų at­ly­gi­ni­mą iki mo­kes­čių. Da­bar ko­e­fi­cien­tas pa­di­din­tas iki 18,6 ir me­ro al­ga iki mo­kes­čių bus 3 tūkst. 273 eu­rai.

Vi­ce­me­rai J.Šu­ke­vi­čie­nė ir Š.Klė­ge­ris tu­rė­jo ta­ry­bos nu­sta­ty­tus pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tus 15 ir ga­vo 2 tūkst. 640 eu­rų al­gas iki mo­kes­čių. Abiem ko­e­fi­cien­tus pa­di­di­nus iki 15,6, me­ro pa­va­duo­to­jų at­ly­gi­ni­mai pa­di­dės iki 2 tūkst. 745 eu­rų ne­at­skai­čius mo­kes­čių.

Pla­nuo­ja­ma 1 mln. eu­rų pa­sko­la li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riui re­mon­tuo­ti

Iš  šie­me­čio biu­dže­to – 67 mln. 416 tūkst. eu­rų, kaip vi­sa­da dau­giau­sia, ati­teks švie­ti­mui, jo įstai­goms ir dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti, – 43 proc. ar­ba 28 mln. 729 tūkst. eu­rų.

Sa­vi­val­dy­bės tur­tui val­dy­ti ir jį at­nau­jin­ti bei pa­čiai sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai iš­lai­ky­ti – po 13 proc. šie­me­čio biu­dže­to ar­ba maž­daug po 9 mln. eu­rų.

So­cia­li­nei ap­sau­gai nu­ma­ty­ta 12 proc. vie­ti­nio iž­do lė­šų ar­ba per 8 mln. eu­rų, kū­no kul­tū­rai ir spor­tui bei kul­tū­rai – po 4 proc. biu­dže­to ar­ba maž­daug  po 2 mln. 500 tūkst. eu­rų.

Šiuo me­tu mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja tu­ri pa­ė­mu­si apie 12 mln. 900 tūkst eu­rų pa­sko­lų. Tad joms grą­žin­ti ir pa­lū­ka­noms mo­kė­ti šių me­tų biu­dže­te nu­ma­ty­ta 1 mln. 800 tūkst. eu­rų.

Šie­me­čia­me biu­dže­te nu­ma­ty­ta pla­nuo­ja­ma im­ti nau­ja 1 mln. eu­rų pa­sko­la Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riui re­mon­tuo­ti.

Kaip pa­grin­di­nai šie­me­čiai dar­bai mies­te nu­ma­ty­ti: Kal­nė­nų, Eže­rė­lio, Kal­nų, Šlai­to, Mė­tų gat­vių re­konst­ruk­ci­jos, 10 so­cia­li­nių būs­tų pir­ki­mas, maž­daug 1 tūkst. vie­ne­tų me­džių, krū­mų ir ro­žių krū­mų pa­so­di­ni­mas mies­to ben­dro­jo nau­do­ji­mo te­ri­to­ri­jo­se, pa­min­klo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams pa­sta­ty­mas, lie­tu­vių di­si­den­to, Aly­tu­je gi­mu­sio Ro­mo Ka­lan­tos skve­ro su­tvar­ky­mas, Tai­kos gon­go įren­gi­mas, pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau Aly­tau“ pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mas.

Ge­roms ini­cia­ty­voms lė­šų ne­nu­ma­ty­ta, ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jai pri­rei­kė te­le­vi­zi­jos

Šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pri­tar­ta sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mai jau­noms šei­moms, ku­rioms bū­tų ski­ria­mos lė­šos pir­ma­jam būs­tui įsi­gy­ti.

Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­si­nės pa­ra­mos dy­dis jau­nai šei­mai, ku­rio­je abu šei­mos at­sto­vai iki 36-erių me­tų, bū­tų 5 proc. būs­to kre­di­to pir­ma­jam būs­tui įsi­gy­ti su­mos, bet ne dau­giau kaip 5 tūkst. eu­rų.

Šios pa­ra­mos ga­li ti­kė­tis šei­mos, ku­rio­se vie­nas iš šei­mos na­rių yra mies­te trūks­ta­mų spe­cia­ly­bių at­sto­vas –  gy­dy­to­jas, mo­ky­to­jas, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas ar in­ži­nie­rius ir tu­rė­tų dar­bo san­ty­kius Aly­tu­je.

To­kia ge­ra sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va yra vie­na pir­mų­jų Lie­tu­vo­je. Ta­čiau jai lė­šų mies­to biu­dže­te ne­nu­ma­ty­ta. Jei at­si­ras­tų su­si­do­mė­ji­mas gau­ti mi­nė­tą sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mą, pi­ni­gų tek­tų ieš­ko­ti vie­ti­nio iž­do ei­lu­tė­se.

Už­va­kar po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė pa­pil­do­mam su­si­ta­ri­mui dėl Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos me­mo­ran­du­mo, ku­ria­me nu­ma­to­mos skir­ti pa­pil­do­mos lė­šos kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jų dar­bo ap­mo­kė­ji­mui di­din­ti. Tam vals­ty­bė iš šie­me­čio sa­vo biu­dže­to ski­ria 7 proc. jo dy­džio, sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų pri­si­dė­ti 3 proc. nuo su­mos, skir­tos kul­tū­rai fi­nan­suo­ti.

Pa­gal šį me­mo­ran­du­mą mies­to sa­vi­val­dy­bei iš vals­ty­bės biu­dže­to tek­tų 77 tūkst. eu­rų, sa­vi­val­dy­bei ten­ka skir­ti 33 tūkst. eu­rų.

Nors me­mo­ran­du­mui pri­tar­ta, ta­čiau pi­ni­gų šie­me­čia­me mies­to biu­dže­te vėl­gi kol kas ne­nu­ma­ty­ta.

Svars­tant pa­pil­do­mų lė­šų sky­ri­mą kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la pik­ti­no­si: „Me­ro, vi­ce­me­rų al­gas pa­di­di­nom, o kul­tū­ros dar­buo­to­jams ne­ran­dam.“

Šis ta­ry­bos na­rys tvir­ti­no, kad jam ten­ka da­ly­vau­ti tvir­ti­nant de­vin­tą mies­to biu­dže­tą, ta­čiau to­kio ne­nau­din­go mies­tui kaip šie­me­čio dar nė­ra ma­tęs.

Ne­pai­sant lė­šų sty­giaus vie­ti­nia­me biu­dže­te ge­roms ini­cia­ty­voms, dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių šį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­ta­rė ta­ry­bos na­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės pa­teik­tam spren­di­mo pro­jek­tui dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­ci­jų per te­le­vi­zi­ją.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vy­bė įpa­rei­go­ta ne­del­siant pa­skelb­ti ir or­ga­ni­zuo­ti vie­šą kon­kur­są šiems po­sė­džiams tran­sliuo­ti per te­le­vi­zi­ją. O tai mies­to biu­dže­tui ga­li kai­nuo­ti ne vie­ną de­šim­tį tūks­tan­čių eu­rų.

L.Ra­dze­vi­čiū­tės tei­gi­mu, to­kios tran­slia­ci­jos są­ly­go­tų di­des­nį vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mą į ta­ry­bos dar­bą, žmo­nės ma­ty­tų, ką vei­kia ta­ry­ba, kaip įgy­ven­di­na­mi per rin­ki­mus duo­ti pa­ža­dai. Ta­ry­bos na­rė pa­brė­žė, kad ne­bū­tų vie­nam sub­jek­tui or­ga­ni­zuo­ja­mas kon­kur­sas, bū­tų su­lau­kia­ma ir ki­tų te­le­vi­zi­jos pa­slau­gų tie­kė­jų pa­siū­ly­mų.

Da­bar mies­to ta­ry­bos po­sė­džiai ne­mo­ka­mai tran­sliuo­ja­mi „You­Tu­be“, per „Go­og­le“ ben­dro­vės so­cia­li­nį tin­klą.

Spren­di­mo pro­jek­tą dėl ta­ry­bos po­sė­džių tran­slia­vi­mo per te­le­vi­zi­ją pri­sta­čiu­si ta­ry­bos na­rė  pa­gal su­tar­tį yra dir­bu­si Aly­taus re­gio­ni­nė­je te­le­vi­zi­jo­je, ku­riai va­do­vau­ja ta­ry­bos na­rio To­mo Pa­čė­so žmo­na. Šiuo me­tu L.Ra­dze­vi­čiū­tė su ta­ry­bos na­riu T.Pa­čė­sa dir­ba vie­no­je frak­ci­jo­je „Už Aly­tų“. Tad ne vie­nam ta­ry­bos na­riui ki­lo įta­ri­mų, kad ta­ry­bos na­rė mi­nė­to spren­di­mo ini­cia­ty­vos ėmė­si siek­da­ma fi­nan­si­nės nau­dos vie­ti­nei te­le­vi­zi­jai.

 „Tik ka­žin kiek lai­ko pail­gės ta­ry­bos po­sė­džiai, jei bus tran­sliuo­ja­mi per te­le­vi­zi­ją?“ – re­to­riš­kai klau­sė mies­to me­ras N.Ce­siu­lis.    

  

 

 

  Komentaras

  Tęsiasi problema dėl dirbančio mero. Nes šią savaitę tai komandiruotė, tai atostogos... Reiškia psicholgiškai ne paneša. Pagal kompetenciją teikt strategijų ne sugeba. Ir taryba šioje srityje ne blizga. Būt tik įrankių po atskirų per tarybą interesų grupių naudai - pavojinga. Nes kaip merui atsakomybė ir atskaitingumas už kas vyksta per savivaldą tenka visais atvejais. Ne žiūrint žino ar ne žino. Čia tik primityvią publiką po tuo ne žinau galima linksmint. Pagal įstatymus tai ne veikia.

  Komentaras

  Reiškia jei per metus mažėja apie 1500 gyventojų, miestas senėja ir valdžia pagal savo kompetencijas ne sugeba teikt rimtų miesto vystymų, už bloginimą žmonėms valdžia atlyginimus keliasi. O tarybos dauguma palaiko. Keista, į apačias lyg geri žmonės alytiškiai . O valdžią išsirinkę pikti piktą. Kas rodo per 9 mėnesius apie 5 piketai/ peticijos. Reiškia ne siskaito su žmonėmis juos erzindami Kas už miesto interesus bando, iš tų pašaipos. Reiškia kaip samoningai savo miestą nykina.

  Komentaras

  Per metus sumažėja apie 1500 gyventojų. Likusiems stresai kaip išgyventt. Per 9 mėnesius apie 5 peticijos tai daug. Reiškia ne siskaitoma su gyventojų nuomonėm. Apie rimtas strategijas dirbant per es paramos projektus žalio suvokimo. Biudžete per kelias eilutes vos ne stveria lyg po ryt tvanas. Patriotiškiausų partijų socdemų ir konservatorių išugdyti postuose didinas atlyginimus. Už, kad pas vienintelius reformos ne juda. Trumpiau kaip ekonominis genocidas per tyrimus su dvigubų standartų teisėsauga vykdomas per Alytų. Kaip toli nuo rimtos savivaldos. Po gaisro ne pasimokė. Dar blogina kiek jėgų turi.

  Komentaras

  Gyventojų mažėja, vadovams atlyginimai keliami. Kad per Lietuvą pas vienintelius nei pertvarkų ne simato, nei strategijų dirbt per es paramos projektus . Pasiskolija ir investicija- tokio primityvumo valdyme šiais laikais niekas sau ne leidžia. Po gaisro ne surimtėjo . Iš biudžeto tik atskirom grupėm rinkimams formuoja. Įdomus vaidmuo su dvigubais standartais teisėsaugos per tyrimus. Praktiškai gniuždantis Alytų.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.