Žvilgs­nis iš ar­čiau: pa­gal is­lan­dų pa­tir­tį jau­nuo­sius krep­ši­nin­kus ug­dan­ti aka­de­mi­ja (100)

Ur­tė Pan­go­ny­tė
Po­vi­las Ta­mu­ly­nas
Aly­taus krep­ši­nio aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Po­vi­las Ta­mu­ly­nas: „Mū­sų sva­jo­nė, kad vai­kai pa­mil­tų krep­ši­nį, to­dėl bū­tent ja mes ir se­ka­me. Vi­sas tre­ni­ruo­tes pa­tei­kia­me žai­di­mo for­ma, be jo­kio ver­ti­mo ar per anks­ti ug­do­mo pro­fe­sio­na­lu­mo.“
Be­veik prieš pen­kis mė­ne­sius du­ris at­vė­ru­si Aly­taus krep­ši­nio aka­de­mi­ja ke­lia sau aukš­čiau­sius už­da­vi­nius or­ga­ni­zuo­ti krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes ir įvai­rius aka­de­mi­jos ren­gi­nius žais­min­gai ir ino­va­ty­viai, ska­ti­nant vai­kų sa­vi­raiš­ką už vi­siems pri­ei­na­mą kai­ną.

Mei­lė mies­tui ir krep­ši­niui – pa­grin­di­nė aka­de­mi­jos at­si­ra­di­mo prie­žas­tis

„Esa­me aly­tiš­kiai, la­bai my­lin­tys sa­vo mies­tą. Mums ne tas pats, kaip au­ga mū­sų jau­no­ji kar­ta, mū­sų at­ei­tis. No­ri­me su­teik­ti vai­kams ge­riau­sias ga­li­my­bes spor­tuo­ti, ug­dy­ti iš­tver­mę, stip­rin­ti svei­ka­tą“, – tei­gia Krep­ši­nio aka­de­mi­jos per­so­na­lo ko­man­da.

Sva­jo­nė ati­da­ry­ti Krep­ši­nio aka­de­mi­ją jau il­gai bu­vo min­ty­se. Ap­lin­ki­nių pa­ra­gi­ni­mai ir ne­dings­tan­ti mei­lė krep­ši­niui pa­stū­mė­jo įgy­ven­din­ti se­ną sva­jo­nę.

„Jau se­niai tu­rė­jo­me sva­jo­nę gim­ta­ja­me mies­te įkur­ti Krep­ši­nio aka­de­mi­ją, ku­ri teik­tų šiuo­lai­kiš­kas, ko­ky­biš­kas, for­ma­lų­jį švie­ti­mą pa­pil­dan­čias ug­dy­mo pa­slau­gas, ku­rios į krep­ši­nio spor­to ša­ką įtrauk­tų ir kar­tu ati­trauk­tų nuo te­le­fo­no ir kom­piu­te­rio ek­ra­nų kuo dau­giau Aly­tu­je gy­ve­nan­čių vai­kų ir mo­ki­nių“, – tei­gia Krep­ši­nio aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Po­vi­las Ta­mu­ly­nas.

Aka­de­mi­jo­je for­muo­ja­mos dar­že­li­nu­kų ir mo­kyk­li­nu­kų gru­pės. Dar­že­li­nu­kų gru­pė­je ga­li spor­tuo­ti vai­kai nuo maž­daug 3 iki 7 me­tų, t. y. kol lan­ko dar­že­lį. Mo­kyk­li­nu­kų gru­pės for­muo­ja­mos su 7–8 me­tų vai­kais.

Tre­ni­ruo­čių kai­na 15 eu­rų mė­ne­siui, už­si­ė­mi­mai vyks­ta du kar­tus per sa­vai­tę Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je. Dar­že­li­nu­kams tre­ni­ruo­tės or­ga­ni­zuo­ja­mos pir­ma­die­nį ir tre­čia­die­nį, o mo­kyk­li­nu­kai jas lan­ko ant­ra­die­niais ir ket­vir­ta­die­niais. Sie­kiant su­da­ry­ti pa­to­ges­nes są­ly­gas, tre­ni­ruo­tės or­ga­ni­zuo­ja­mos po 17 va­lan­dos, vai­ku­čių tė­vams bai­gus dar­bą.

 

Per­so­na­las – il­ga­me­tę pa­tir­tį tu­rin­tys spor­ti­nin­kai

Pats di­rek­to­rius P.Ta­mu­ly­nas krep­ši­nį spor­tuo­ja nuo 8 me­tų ir tu­ri su­kau­pęs ne­men­ką pa­tir­tį šio­je sri­ty­je.

„Rung­ty­nia­vau Re­gio­nų krep­ši­nio ly­go­je (RKL), Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (NKL), Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos aukš­čiau­sio­je ly­go­je (BBL). Stu­di­ja­vau An­gli­jo­je (The uni­ver­si­ty of Wor­ces­ter) ir įgi­jau spor­to ver­slo va­dy­bos ba­ka­lau­ro laips­nį. Po stu­di­jų esu or­ga­ni­za­vęs ne vie­ną krep­ši­nio sto­vyk­lą vai­kams ir dau­gy­bę ma­si­nių spor­to ren­gi­nių Aly­taus mies­te“, – tei­gia aka­de­mi­jos įkū­rė­jas.

Sa­vo veik­lą krep­ši­nio sri­ty­je da­bar tę­sia ne tik aka­de­mi­jo­je, bet ir at­sto­vau­da­mas Dau­gų krep­ši­nio ko­man­dai.

Tre­ne­ris Ka­ro­lis Mar­cin­ke­vi­čius yra bai­gęs krep­ši­nio tre­ne­rio ba­ka­lau­ro bei ma­gist­ro stu­di­jas. Mo­ky­da­ma­sis kar­tu žai­dė krep­ši­nį Na­cio­na­li­nė­je krep­ši­nio ly­go­je (NKL) bei Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL). Pa­na­šu, kad K.Mar­cin­ke­vi­čių vi­sa­da trau­kė ne tik krep­ši­nis, bet ir Aly­taus mies­tas, ku­ria­me pra­si­dė­jo jo kaip tre­ne­rio kar­je­ra.

„Aly­tu­je tre­ni­ra­vau skir­tin­go am­žiaus ber­niu­kų gru­pes ir dar­ba­vau­si krep­ši­nio klu­bo „Dzū­ki­ja“ tre­ne­rių šta­be. Ke­le­tą va­sa­rų pri­si­dė­jau prie Lie­tu­vos na­cio­na­li­nių jau­ni­mo rink­ti­nių (vai­ki­nų U20 ir mer­gi­nų U18)“, – sa­ko tre­ne­ris.

Gi­męs ir au­gęs Dzū­ki­jo­je – tre­ne­ris Kęs­tas Čer­kaus­kas. Kaip tei­gia pats K.Čer­kaus­kas, krep­ši­nio tre­ne­rio spe­cia­ly­bė bu­vo jo sie­kia­my­bė, bū­tent to­dėl 2013 me­tais jis bai­gė krep­ši­nio tre­ni­ra­vi­mo sis­te­mas Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je (da­bar – Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­tas).

Pir­muo­sius sa­vo žings­nius tre­ne­rio kar­je­ro­je K.Čer­kaus­kas tei­gia žen­gęs už­sie­ny­je: „Pir­muo­sius žings­nius krep­ši­nio tre­ne­rio kar­je­ro­je žen­giau Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, te­ko pa­dir­bė­ti tre­ni­ruo­jant vai­kus, ta­čiau di­džio­ji da­lis pa­tir­ties bu­vo Bal­ti­jos lie­tu­vių krep­ši­nio ly­go­je.“

Grį­žęs į Dzū­ki­ją pas­ta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus dir­ba tre­ne­rio dar­bą, tre­ni­ruo­da­mas 2002, 2007, 2008, 2013 ir 2014 me­tais gi­mu­sius vai­kus.

Dėl trau­mų iš pro­fe­sio­na­laus krep­ši­nin­ko ke­lio pa­si­trau­kęs Ed­ga­ras Jan­čiu­kas tei­gia, jog stu­di­juo­da­mas su­pra­to, kad gy­ve­ni­me jam trūks­ta krep­ši­nio. Ne­tru­kus pa­si­tai­kius ga­li­my­bei iš­ban­dy­ti sa­ve tre­ni­ra­vi­mo sri­ty­je, E.Jan­čiu­kas ne­pra­lei­do pro­gos ir sėk­min­gai jau 6 me­tus ug­do Aly­taus vai­kus.

Kaip pa­sa­ko­ja tre­ne­ris, nors da­bar nė­ra pro­fe­sio­na­lus krep­ši­nin­kas krep­ši­niui dir­ba iš ki­tos po­zi­ci­jos: „Tei­sė­jau­ju krep­ši­nio var­žy­bo­se apie 7 me­tus, taip pat dir­bu su sta­tis­ti­ka aukš­čiau­sio­je Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je (LKL) ir že­mes­nė­se ly­go­se apie 10 me­tų.“

Vai­nius Ka­za­ke­vi­čius – fi­zi­nio ak­ty­vu­mo spe­cia­lis­tas / tre­ne­ris, mo­kė­si Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­te. Kaip tei­gia pats V.Ka­za­ke­vi­čius, jis ga­li vi­siems pa­dė­ti su­stip­rė­ti: „Nuo vai­kys­tės žai­džiau krep­ši­nį, ta­čiau po mo­kyk­los pa­si­rin­kau ki­tą spor­to ke­lią. No­rė­jau pa­keis­ti sa­vo kū­no for­mas ir su­stip­rė­ti fi­ziš­kai. Esu lai­mė­jęs 3 vie­tą Lie­tu­vos stu­den­tų jė­gos tri­ko­vės var­žy­bo­se sa­vo ka­te­go­ri­jo­je. Tai­gi jei­gu no­ri su­stip­rė­ti ir pa­si­keis­ti, aš tau pa­dė­siu.“

Sa­vo sva­jo­nės tap­ti krep­ši­nin­ku dėl svei­ka­tos pro­ble­mų at­si­sa­kęs Li­nas Ur­bo­na­vi­čius krep­ši­nį žai­dė dau­giau ne­gu 10 me­tų, yra tre­ni­ra­vę­sis Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre (ASRC). Bu­vęs spor­ti­nin­kas tei­gia, jog nuo krep­ši­nio ati­tol­ti ne­no­rė­jo, to­dėl pa­si­rin­ko tre­ne­rio dar­bą.

 

Įgy­ven­di­nant tiks­lus – iš­skir­ti­nis po­žiū­ris ir fi­lo­so­fi­ja

Anot P.Ta­mu­ly­no, pa­grin­di­nis Krep­ši­nio aka­de­mi­jos vei­ki­mo tiks­las yra iš­au­gin­ti vai­kų mei­lę krep­ši­niui bei pa­kel­ti jo ly­gį Aly­tu­je. Kaip at­ei­ties tiks­lą įstai­gos va­do­vas įvar­di­jo ir pro­fe­sio­na­lios ko­man­dos for­ma­vi­mą.

Įvar­dy­tų tiks­lų spar­čiai siek­ti pa­de­da iš­skir­ti­nis po­žiū­ris į krep­ši­nį, iš ki­tų spor­ti­nin­kų ug­dy­mo įstai­gų iš­si­ski­rian­ti fi­lo­so­fi­ja.

„Pa­grin­di­nis da­ly­kas, ku­ris ski­ria mus nuo kon­ku­ren­tų – ki­toks vai­ko spor­ta­vi­mo rai­dos su­vo­ki­mas. Mū­sų sva­jo­nė, kad vai­kai pa­mil­tų krep­ši­nį, to­dėl bū­tent ja mes ir se­ka­me. Vi­sas tre­ni­ruo­tes pa­tei­kia­me žai­di­mo for­ma, be jo­kio ver­ti­mo ar per anks­ti ug­do­mo pro­fe­sio­na­lu­mo. Vai­kai tu­ri mė­gau­ti tre­ni­ruo­tė­mis ir taip pa­mil­ti spor­tą. Ir tik vė­liau, vai­kams su­lau­kus 11–12 me­tų, per­ei­na­me prie pro­fe­sio­na­les­nių da­ly­kų, pra­de­da­me for­muo­ti kon­kre­čius įgū­džius“, – pa­sa­ko­ja P.Ta­mu­ly­nas.

Vai­kai ska­ti­na­mi spor­tuo­ti ir ne­ei­li­nė­mis do­va­no­mis. Kiek­vie­nas spor­ti­nin­kas, vie­nus me­tus lan­kęs tre­ni­ruo­tes, gau­na spor­ti­nę krep­ši­nio ap­ran­gą do­va­nų. Ta­čiau ke­le­tas pa­ska­ti­nan­čių staig­me­nų lau­kia ir se­zo­no me­tu.

„Kaip mo­ty­va­ci­nę prie­mo­nę vai­kams spor­tuo­ti nau­do­ja­me dė­lio­nės de­ta­les (me­da­lius), ku­rias spor­ti­nin­kai gau­na įgy­ven­di­nę pro­gra­mą. Kai auk­lė­ti­nis įgy­ven­di­na vi­sas pro­gra­mas, su­ren­ka vi­są dė­lio­nę – di­de­lį me­da­lį“, – tei­gia P.Ta­mu­ly­nas.

Nors sa­vo veik­lą Krep­ši­nio aka­de­mi­ja pra­dė­jo itin su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu, kai ga­li­my­bės bu­vo itin var­žo­mos pan­de­mi­jos ri­bo­ji­mų, da­bar ga­li pa­si­džiaug­ti di­de­liu su­si­do­mė­ji­mu ir sėk­me. Šiuo me­tu tre­ni­ruo­tes lan­ko apy­tiks­liai 145 vai­kai. Anot P.Ta­mu­ly­no, tai yra dau­giau, ne­gu jie ti­kė­jo­si: „Iš pra­džių gal­vo­jo­me star­tuo­ti tik su vie­na gru­pe, ta­čiau su­lau­kė­me la­bai di­de­lio skai­čiaus re­gist­ra­ci­jų ir pla­nas pa­si­kei­tė.“

„Į tre­ni­ruo­čių pro­ce­są sten­gia­mės žvelg­ti nau­jo­viš­kai. Pa­tei­kia­me daug in­for­ma­ci­jos tė­vams, da­li­ja­mės tre­ni­ruo­čių aki­mir­ko­mis so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, ži­niask­lai­do­je. Taip vi­si ga­li apie mus su­ži­no­ti ir ma­ty­ti, kaip se­ka­si vai­kams“, – sa­ko įstai­gos va­do­vas.

Krep­ši­nio aka­de­mi­ja kvie­čia ne tik lan­ky­ti už­si­ė­mi­mus, bet ir da­ly­vau­ti jų or­ga­ni­zuo­ja­muo­se spor­to ren­gi­niuo­se: „Šią sa­vai­tę vyks­ta ne­mo­ka­ma krep­ši­nio sto­vyk­la. O rug­pjū­čio 22 die­ną, sek­ma­die­nį, ren­gia­ma šei­mų krep­ši­nio šven­tė“,– sa­ko Aly­taus krep­ši­nio aka­de­mi­jos va­do­vas P.Ta­mu­ly­nas.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.