Nr. 92 (13615)

2021-08-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 92 (13615) skaitykite:

 • Aly­taus ae­ro­klu­bo ir mies­to sa­vi­val­dy­bės gin­čuo­se – ir ne­le­ga­lių mig­ran­tų kor­ta, Lie­tu­vos ae­ro­dro­mų aso­cia­ci­ja iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si
 • CO­VID sky­rius pil­do­si, du pa­cien­tai gy­do­mi re­a­ni­ma­ci­jos lo­vo­se
 • Mi­rė pei­liu gat­vė­je su­ža­lo­tas jau­nas žmo­gus
 • Jū­ra­tė Če­sy­nai­tė: „Šau­dy­me kaip ma­ra­to­ne, kar­tais ži­nai, kad jau ne­bū­si pir­ma, bet vis tiek trau­ki ir tem­pi sa­ve iki pas­ku­ti­nio ki­lo­met­ro, pas­ku­ti­nio šū­vio”
 • Nie­kuo­met ne­pra­šyk pa­ta­ri­mo iš žmo­gaus, jei bent kiek nu­ma­nai, ką jis pa­sa­kys
 • Žvilgs­nis iš ar­čiau: pa­gal is­lan­dų pa­tir­tį jau­nuo­sius krep­ši­nin­kus ug­dan­ti aka­de­mi­ja
 • Lie­tu­vos var­tų į Va­ka­rus pro­jek­tas ar­tė­ja prie pa­bai­gos: į „Lit­Pol Link” kei­tik­lių sto­tį „Lit­grid” at­ve­žė tre­či­ą­jį au­to­trans­for­ma­to­rių
 • Su­lai­ky­tas Va­rė­nos r. PK ty­rė­jas
 • Aly­tu­je tik su ga­li­my­bių pa­sais klien­tus ap­si­spren­dė pri­im­ti ba­ras „Fe­nik­sas”
 • Ga­li­my­bių pa­sas Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams – be­veik į na­mus
 • Įsi­ren­gu­siems nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius gy­ven­to­jams ski­ria­ma sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma
 • Pa­ro­dos iš­va­ka­rė­se pra­žy­du­sį vis­te­ri­jos bon­są Kęs­tu­tis va­di­na sėk­mę le­mian­čiu žen­klu
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės tarybos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to po­sė­dy­je iš­klau­sy­ti Sei­nų gat­vės gy­ven­to­jai, ku­rie ne­ri­mau­ja dėl...
Jūsų dėmesiui pristatomi nuostabūs, įvairių aromatų kvepalai. Internetu įsigysite greitai ir patogiai, beveik nesugaišdami laiko. Skaitydami toliau sužinosite apie platų kvepalų pasirinkimą...
Be­veik prieš pen­kis mė­ne­sius du­ris at­vė­ru­si Aly­taus krep­ši­nio aka­de­mi­ja ke­lia sau aukš­čiau­sius už­da­vi­nius or­ga­ni­zuo­ti krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes ir įvai­rius aka­de­mi­jos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.