Mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­to ne­be­lie­ka: kas to­liau?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (7)
2020 Sausis 10
„Ai­gin­ta“
Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­tas maž­daug du de­šimt­me­čius vei­kia Nau­jo­jo­je gat­vė­je, pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je ir pa­tal­po­se, ku­rios pri­klau­so ver­sli­nin­ko Va­liaus Smai­džiū­no vadovaujamai ben­dro­vei „Ai­gin­ta“. Zenono ŠILINSKO nuotr.
Dar prieš dve­jus me­tus bu­vo iš­ki­lęs klau­si­mas dėl mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­to to­les­nio gy­va­vi­mo, nes jis ne­ati­tin­ka to­kiems pos­tams ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų. Ta­čiau per tą lai­ką nie­kas ne­pa­si­kei­tė, – pos­tas ir to­liau ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų, tad jį nu­ma­to­ma už­da­ry­ti nuo at­ei­nan­čio ba­lan­džio. Da­bar­ti­niai mies­to va­do­vai dėl kro­vi­nių pos­to su ver­sli­nin­kais dis­ku­ta­vo prieš tris mė­ne­sius, šį tre­čia­die­nį į dis­ku­si­ją bu­vo pa­kvies­ti at­sto­vai iš Mui­ti­nės de­par­ta­men­to prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ir jos pa­da­li­nio – Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės, ku­riai pri­klau­so Aly­taus kro­vi­nių pos­tas. Kad to­liau ne­be­ga­li gy­vuo­ti toks pos­tas, vi­siems ta­po tar­si aiš­ku, ver­slui pa­gei­dau­jant vie­toj jo ga­li iš­lik­ti mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­ta, ta­čiau tam rei­kia ir ver­slo, ir sa­vi­val­dy­bės pa­stan­gų.

Bran­gus pos­to iš­lai­ky­mas ir ko­kių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­ka

Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­tas maž­daug du de­šimt­me­čius vei­kia Nau­jo­jo­je gat­vė­je, pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je ir pa­tal­po­se, ku­rios pri­klau­so ver­sli­nin­ko Va­liaus Smai­džiū­no vado­vaujamai ben­dro­vei „Ai­gin­ta“. Pas­ta­ro­ji, be ki­tų veik­lų, vyk­do ir kro­vi­nių ga­be­ni­mą au­to­mo­bi­liais.

Dar prieš dve­jus me­tus, kai bu­vo iš­ki­lęs klau­si­mas dėl kro­vi­nių pos­to, kaip ne­ati­tin­kan­čio rei­ka­la­vi­mų, už­da­ry­mo, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vai pa­brė­žė, kad de­par­ta­men­tui tei­sės ak­tai ne­lei­džia in­ves­tuo­ti į pri­va­čią te­ri­to­ri­ją. Taip pat mi­nė­ta, kad ir sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li dė­ti in­ves­ti­ci­jų į to­kią te­ri­to­ri­ją.

Šį tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me mies­to ver­sli­nin­kų ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­si­ti­ki­me su Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vais tai ak­cen­ta­vo ir Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės, ku­riai pri­klau­so Aly­taus kro­vi­nių pos­tas, di­rek­to­rius Juo­zas Ra­ge­lis: „Ne kar­tą pa­si­ta­ri­mo da­ly­vius in­for­ma­vo­me apie esa­mos Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės Aly­taus kro­vi­nių pos­to in­fra­struk­tū­ros ne­ati­ti­ki­mą ke­lia­miems rei­ka­la­vi­mams, apie pa­sta­tų ir te­ri­to­ri­jos, ku­rio­je įsteig­tas pos­tas, sa­vi­nin­ko ne­no­rą in­ves­tuo­ti į pos­to in­fra­struk­tū­ros pri­tai­ky­mą nu­sta­ty­tiems rei­ka­la­vi­mams.“

 Pa­mi­nė­ti kon­kre­tūs trūkumai   pos­te – nė­ra au­to­mo­bi­lių nu­me­rių nu­skai­ty­mo sis­te­mos, įva­žia­vi­mai į pos­tą ir iš­va­žia­vi­mai ne­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų. Taip pat bai­gia­si ir pos­to te­ri­to­ri­jos bei pa­sta­tų sa­vi­nin­ko su­tar­tis su Kau­no te­ri­to­ri­ne mui­ti­ne, apie tai pra­neš­ta mies­to sa­vi­val­dy­bei ir re­gio­no ver­slui.

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to Mui­ti­nės kon­tro­lės or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Lai­mis Žla­bys tvir­ti­no, kad Kau­no te­ri­to­ri­nei mui­ti­nei, at­si­žvel­giant į san­ty­ki­nai ne­di­de­lį Aly­taus re­gio­no ver­slo, vyk­dan­čio tarp­tau­ti­nę pre­ky­bą, po­rei­kį naudotis muitinės paslaugomis, ne­tiks­lin­ga svars­ty­ti apie in­ves­ta­vi­mą į pos­to sta­ty­bą.

Ak­cen­tuo­ta, kad pa­gal sta­tis­ti­nius duo­me­nis, ku­rie pa­ro­do ma­žas Aly­taus re­gio­no ver­slui su­teik­tų pa­slau­gų ap­im­tis Aly­taus kro­vi­nių pos­te pra­ėju­sių me­tų sau­sio–rug­sė­jo mė­ne­siais, čia ne­efek­ty­vu teik­ti mui­ti­nio įfor­mi­ni­mo for­ma­lu­mus.

Tad dabartinio posto išlaikymas muitinei tampa per brangus.

Aly­taus kro­vi­nių pos­tą už­da­rius nuo ba­lan­džio, ar­ti­miau­si pos­tai nuo Aly­taus lie­ka Kau­ne ir Ma­ri­jam­po­lė­je.

„Kro­vi­nių pa­tik­ra mies­tui yra la­bai svar­bi“

Su­si­ti­ki­me su mui­ti­nės at­sto­vais da­ly­va­vu­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio tei­gi­mu, jei mies­te ne­lik­tų mui­ti­nės pos­to, bū­tų ap­sun­kin­tas kro­vi­nių ju­dė­ji­mas.

„Kro­vi­nių pa­tik­ra mies­tui yra la­bai svar­bi, to­dėl dėl to su ver­sli­nin­kais su­si­tin­ka­me ne pir­mą kar­tą, šį­kart į su­si­ti­ki­mą pa­kvie­tė­me ir mui­ti­nės at­sto­vus. Jei ne­lie­ka kro­vi­nių pos­to, gal­būt ga­li­ma vie­toj jo įsteig­ti mui­ti­nės pa­tik­ros vie­tą“, – kė­lė klau­si­mą mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Klė­ge­ris.

Tu­ri­mais sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, da­bar vei­kian­čio kro­vi­nių pos­to pa­slau­go­mis nau­do­ja­si per 100 Aly­taus ap­skri­ties įmo­nių.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs „Ai­gin­tos“ di­rek­to­rius V.Smai­džiū­nas sa­kė du kar­tus krei­pę­sis į mui­ti­nės va­do­vus, pra­šy­da­mas pa­aiš­kin­ti, ko­kių rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­ka kro­vi­nių pos­tas, ta­čiau at­sa­ky­mų at­seit ne­ga­vęs.

Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės at­sto­vai pa­nei­gė, kad  bu­vo ne­at­sa­ky­ta ver­sli­nin­kui, nes in­for­ma­ci­ja apie pa­si­kei­tu­sius rei­ka­la­vi­mus mui­ti­nės įstai­goms įreng­ti bu­vo iš­siųs­ta vi­siems te­ri­to­ri­jų, ku­rio­se įsteig­ti pos­tai ir mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­tos, sa­vi­nin­kams.

Šį tre­čia­die­nį su­si­ti­ki­me su mui­ti­nin­kais da­ly­va­vę ver­sli­nin­kai, pa­vyz­džiui, „Kau­no grū­dų“, „So­fa Brands“ at­sto­vai, ku­riems rei­ka­lin­gos mui­ti­nės pa­slau­gos, tei­gė, jog jiems ne­svar­bu, kaip ši vie­ta va­din­sis – pos­tu ar pa­tik­ros vie­ta, svar­biau­sia, kad toks taš­kas Aly­tu­je bū­tų. 

Ver­sli­nin­kai pa­brė­žė, kad mui­ti­nės vie­ta Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je taps ypač svar­bi  įvy­kus „Bre­xi­tui“ – Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, kai ver­slo nau­do­ji­ma­sis mui­ti­nės pa­slau­go­mis ga­li pa­di­dė­ti 20–30 proc. Mui­ti­nės at­sto­vai prog­no­zuo­ja šį pa­di­dė­ji­mą 9 proc.

Kaip pa­ste­bė­jo Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės di­rek­to­rius J.Ra­ge­lis, kai ku­rios di­džio­sios Aly­taus įmo­nės sa­vo te­ri­to­ri­jo­je yra įsi­stei­gu­sios aš­tuo­nias pre­kių pa­tei­ki­mo mui­ti­nei vie­tas, tad joms mies­te vei­kian­ti mui­ti­nės vie­ta nė­ra ak­tu­a­li. Ta­čiau su­si­ti­ki­me da­ly­va­vę ver­sli­nin­kai iš mies­to val­džios rei­ka­la­vo im­tis ini­cia­ty­vos vie­toj kro­vi­nių pos­to steig­ti mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­tą.

Vi­ce­me­ras su­si­ti­ko su te­ri­to­ri­ją pos­tui su­tei­ku­siu ver­sli­nin­ku

Su­si­ti­ki­me su mui­ti­nės at­sto­vais ne kar­tą klaus­ta, ko­kie rei­ka­la­vi­mai ke­lia­mi mui­ti­nės pa­tik­ros vie­tai, jei­gu ji at­si­ras­tų už­da­rius kro­vi­nių pos­tą.

Kau­no te­ri­to­ri­nės mui­ti­nės at­sto­vai tvir­ti­no, kad dėl to­kios vie­tos stei­gi­mo tu­ri bū­ti su­in­te­re­suo­tas ver­slas ir sa­vi­val­dy­bė, o jai ke­lia­mi pa­na­šūs rei­ka­la­vi­mai kaip ir pos­tui, tik skir­tu­mas toks, kad mui­ti­nė už pa­tik­ros vie­tą ne­mo­ka nuo­mos mo­kes­čio, ne­pa­den­gia ki­tų su jos iš­lai­ky­mu su­si­ju­sių iš­lai­dų, kaip bu­vo da­ro­ma vei­kiant kro­vi­nių pos­tui pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je. Mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­to­je pa­gal po­rei­kį ga­li dirb­ti vie­nas mui­ti­nin­kas.

Iš kar­to po vy­ku­sios dis­ku­si­jos su mui­ti­nės at­sto­vais vi­ce­me­ras Š.Klė­ge­ris su­si­ti­ko su kro­vi­nių pos­tui teritoriją su­tei­ku­siu ver­sli­nin­ku V.Smai­džiū­nu dėl ga­li­my­bės vie­toj pos­to įsteig­ti pa­tik­ros vie­tą.

„Kal­bė­ta apie du va­rian­tus. Apie ga­li­my­bę tar­tis su mui­ti­nės tar­pi­nin­kais dėl mui­ti­nio tik­ri­ni­mo  vie­tos stei­gi­mo ar­ba steig­ti su­in­te­re­suo­tų pu­sių aso­cia­ci­ją no­rint įkur­ti to­kią vie­tą. Sa­vi­val­dy­bė tik­rai ne­ga­li in­ves­tuo­ti į pri­va­čią te­ri­to­ri­ją dėl ver­slui rei­ka­lin­go sub­jek­to įkū­ri­mo, ta­čiau ima­si ini­cia­ty­vos jam pa­dė­ti kvies­da­ma dis­ku­si­jų ir siek­da­ma kar­tu ieš­ko­ti spren­di­mo bū­dų“, – sa­kė Š.Klė­ge­ris.

Tad, ar Aly­tu­je vie­to­je ba­lan­dį už­da­ro­mo kro­vi­nių pos­to at­si­ras mui­ti­nio tik­ri­ni­mo vie­ta,  la­biau­siai pri­klau­sys nuo vie­ti­nio ver­slo su­si­tel­ki­mo, su­in­te­re­suo­tu­mo ir sa­vi­val­dy­bės pa­stan­gų jį suvienyti  ben­dram sie­kiui. 

Reklama: Ingstad.lt

   

  Komentaras

  O kam tokiam nykstančiam miestui muitinė? Dėl dviejų įmonių? Taigi parvažiuojant nuo Kalvarijos pakeliui Marijampolė. Arba galima muitininką parsivežti iš Kauno su įmonės lengvuoju automobiliu.

  Komentaras

  Nusispjaut Smaidžiūnui ant kolegų verslininkų. Dar apsimeta šlanga, kad atseit negavo jokios informacijos. Tingi užpakalį pajudinti arba pinigų gaila. Gal geriau muitininkai l'ai pasieško kitų patalpų, o nelieka pas skrudžą.

  Komentaras

  Įdomu ar čia šitam mieste kuria naujas darbo vietas, ar čia tik naikinama, jau darosi baisu gyventi, nes kuo toliau tuo daugiau bedarbių, baisu išeit į gatvę, nes gali gauti per galvą. Reikia gelbėti mūsų miestą .

  Komentaras

  Alytuj visi mato. Kad nuo anos kadencijos padidėjęs nuosmukis per savivaldą šioje kadencijoje dar labiau grimzta. Esami miesto valdžios atsakingiausiuose postuose teūksta ūkinės kompetencijos. Net ir noro suvokt problemas ir spręst. Nėra kada eksperimentuot. Per tarybą reikia rimto lyderio su savybėm. Stipria ūkine kompetencija ir ypač sugebėt dirbt per es paramos projektus. Savivaldybėj dirbo Sonata stipri šiose srityse. Bet esamų valdžioje tai nedomino. Ir ją persiviliojo Lazdijų savivaldybė. Kur per projektus suaktuvėjo. Taryboj yra stiprus buvęs meras Č.D.. Bet ir jo stiprių pusių esami valdžipje neišnaudoja. Patiems be šansų. Nors mero patirtis politikoj solidi, jam neįkandami tokie dalykai. Kur pristraukė patarėją, tokio niekad prie savivaldos negalima prileist. Daugiau nesimato. Juolab laikas nelaukia. Pokyčių reikia. Arba nespės paskui sunkėjančias pasekmes.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.