Ne­re­giai vi­lia­si, kad Nau­jo­ji gat­vė jiems dar šie­met taps sau­gi

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Sausis 3
Naujoji g.
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių ben­dri­ja į nau­jus me­tus įšo­ko nau­jai per­va­din­ta, da­bar­ti­nis or­ga­ni­za­ci­jos pa­va­di­ni­mas – vie­šo­ji įstai­ga Lie­tu­vos ak­lų­jų ir sil­pna­re­gių są­jun­gos Piet­va­ka­rių cen­tro Aly­taus mies­to ir ra­jo­no fi­lia­las. Su ko­kiais lū­kes­čiais ši or­ga­ni­za­ci­ja įžen­gė į 2020-uo­sius?

Pra­ėju­sius me­tus fi­lia­lo va­do­vė Dai­va Mar­ki­nie­nė įvar­di­jo pu­siau ge­rais. Sil­pna­re­giai džiau­gia­si ži­nio­mis iš ro­tu­šės, kad į ne­to­li­mus pla­nus įtrauk­tas Nau­jo­sios gat­vės per­tvar­ky­mas pa­gal sun­kiai ma­tan­čių­jų po­rei­kius.

„Nau­jo­ji gat­vė – še­šia­juos­tė, blo­gai ma­tan­čiam ją sun­ku per­ei­ti, o ne­ma­tan­čiam ap­skri­tai ne­įma­no­ma. Šios gat­vės ruo­že ties po­li­kli­ni­ka jau įreng­tas bran­gus švie­so­fo­ras, bet jis ne­ten­ki­na sil­pna­re­gių po­rei­kių, nes ne­tu­ri gar­si­nės sis­te­mos, ne­cyp­si. Ne­re­giui sa­va­ran­kiš­kai per­ei­ti pla­čią gat­vę šio­je vie­to­je ne­įma­no­ma.

Au­to­bu­sų sto­tis yra prie la­bai di­de­lės ir jud­rios san­kry­žos. Sun­kiai vaikš­tan­tiems žmo­nėms dėl trum­pai de­gan­čios ža­lios švie­so­fo­ro akies pa­vyks­ta tik pu­sę ke­lio įveik­ti. Vi­lia­mės, kad bus leng­viai pri­tai­kius šią per­ėją ir sil­pna­re­giams bei ak­lie­siems.

Prie „Lidl“ par­duo­tu­vės re­gist­ruo­ja­ma daug eis­mo įvy­kių, gre­ta esan­ti san­kry­ža taip pat ne­pa­žy­mė­ta ne­įga­lie­siems leng­viau per­ei­ti skir­tais žen­klais. Švie­so­fo­rų, leng­vi­nan­čių sil­pna­re­gių bū­tį, rei­kia ir prie „Žu­vin­to“, „Iki“ pa­sta­tų, ku­riuo­se daug žmo­nių lan­ko­mų ob­jek­tų“, – var­di­ja sil­pna­re­giams ir ak­lie­siems sun­kiai įvei­kia­mus taš­kus jų va­do­vė D.Mar­ki­nie­nė.

Ji sa­ko, kad ir jai pa­čiai šie me­tai bu­vo vi­du­ti­niš­ki: dar­bas su ne­re­giais žmo­nė­mis nė­ra leng­vas. Jų ben­druo­me­nė kas­met pa­si­pil­do 5–6 nau­jais na­riais. D.Mar­ki­nie­nė ma­no, kad pra­ra­du­sių­jų re­gė­ji­mą yra daug dau­giau, bet žmo­nėms trūks­ta in­for­ma­ci­jos apie or­ga­ni­za­ci­ją.

Ne­įga­lių­jų dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo ko­mi­si­ja vi­sus dar­bin­gu­mo ne­te­ku­sius žmo­nės su­de­da į vie­ną ka­ti­lą, ne­re­gių ne­iš­ski­ria, pa­bi­ru­sius juos ne­leng­va su­ras­ti.

Ne­pai­sant to, fi­lia­lo va­do­vė džiau­gia­si kiek­vie­nu at­lik­tu dar­bu, ku­ris su­tei­kia re­gė­ji­mo pro­ble­mų tu­rin­tiems žmo­nėms ga­li­my­bę bū­ti sa­va­ran­kiš­kes­niems ir oriems.

 

  Komentaras

  Labai džiaugiuosi, kad Alytus turi tokią veiklią moterį kaip Daiva Markinienę. Va, ką reikia apdovanoti, nes Daiva iš tikrųjų labai rūpinasi regėjimo problemų turinčiais alytiškiais. Nors ir pati turi problemų, ji kovoja ir dėl kitų gerovės. Dėkui tau Daiva nuo mūsų visų. Mes labai jaučiame tavo rūpestį.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.