Aly­tui il­gai lauk­ta ge­ra ži­nia: įsi­gis ko­vai su gal­vos sme­ge­nų in­sul­tu rei­ka­lin­gą įran­gą (79)

Ro­ber­tas Šar­knic­kas
Mie­li aly­tiš­kiai, ra­jo­no bei re­gio­no gy­ven­to­jai, Aly­tų pa­sie­kė svar­bi ži­nia, ku­ri bu­vo daug me­tų lau­kia­ma.

Sie­kiant, kad gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gos, ypač ūmi­nis in­sul­tas, bū­tų diag­no­zuo­ja­mos ope­ra­ty­viau, o rei­ka­lin­gas gy­dy­mas bū­tų pra­dė­tas kuo grei­čiau, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei skir­ta 844 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji įsi­gis kom­piu­te­ri­nius to­mog­ra­fus ir vaiz­dų ar­chy­va­vi­mo sis­te­mas. Pa­cien­tui įta­riant ūmi­nį gal­vos sme­ge­nų in­sul­tą, ne­ati­dė­lio­jant tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi tam tik­ri ty­ri­mai bei spren­džia­ma dėl gy­dy­mo ar to­les­nės pa­gal­bos or­ga­ni­za­vi­mo.

Nau­jo­ji įran­ga leis gy­dy­to­jams kie­ky­biš­kai įver­tin­ti gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­ką, sme­ge­nų au­di­nio pa­žei­di­mo ap­im­tį, nu­sta­ty­ti gal­vos sme­ge­nų au­di­nio grįž­ta­mus ir ne­grįž­ta­mus pa­ki­ti­mus.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos tei­gi­mu, įver­ti­nus, kad pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus iš ei­lės ša­ly­je re­gist­ruo­ja­ma apy­tiks­liai po 10 tūkst. ūmi­nių in­sul­tų at­ve­jų, o pa­ti li­ga anks­ty­vė­ja, šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­ti įran­ga tu­rė­tų už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką diag­nos­ti­ką ir di­des­nes ga­li­my­bes pa­cien­tams pa­sveik­ti.

Pro­gra­mi­nė ir tech­ni­nė įran­ga ra­dio­lo­gi­nius vaiz­dus ne tik leis ma­ty­ti ir ana­li­zuo­ti gy­dan­čiam gy­dy­to­jui, bet ir nu­siųs­ti juos ki­tam spe­cia­lis­tui. Tai reiš­kia, kad ki­tas spe­cia­lis­tas, ope­ra­ty­viai ga­vęs vaiz­dus, juos ga­lės tuoj pat per­žiū­rė­ti, iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, pa­kon­sul­tuo­ti.

Be to, esant po­rei­kiui, vaiz­dus bus ga­li­ma per­duo­ti ki­toms gy­dy­mo įstai­goms, taip už­tik­ri­nant ga­li­my­bę ste­bė­ti gy­dy­mo ei­gą, li­gos di­na­mi­ką.

Lin­kiu svei­ka­tos!

 

Nuo­šir­džiai

LR Sei­mo na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0198

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai