Nr. 102 (13332)

2019-09-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 102 (13332) skaitykite:

 • Kan­kli­nin­kei Ug­nei Ze­ne­vi­čiū­tei – III laips­nio di­plo­mas
 • Ma­mos į dė­vė­tus dra­bu­žius vai­kams ran­ka ne­mo­ja
 • Kas Lie­tu­vo­je stab­do pa­kar­to­ti­nį dra­bu­žių vai­kams nau­do­ji­mą?
 • Jokūbo ir senelių laimikis
 • Stab­do­mas trans­por­to prie­mo­nių eis­mas
 • Mildos baravykas vos tilpo ant svarstyklių
 • Aly­tu­je su­ju­do bu­tų pir­kė­jai:
 • par­da­vi­mai – di­džiau­si per pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį
 • Mi­ka­la­vo kai­mo ben­druo­me­nė pa­ly­dė­jo va­sa­rą nu­žy­giuo­da­ma 30 ki­lo­met­rų
 • Ant sto­vin­čio už­ei­na, bė­gan­tis pats už­bė­ga
 • Vė­žys – da­bar pa­grin­di­nė mir­čių prie­žas­tis tur­tin­go­se ša­ly­se
 • Tailandas: katinas padėjo moteriai rasti vyro paslėptus pinigus
 • Gi­ne­so re­kor­das – 16-me­tis vo­kie­tis ne­šio­ja 57 dy­džio ba­tus
 • Aly­taus ra­jo­ne dau­gė­ja glo­bė­jų
 • Aly­taus ra­jo­ne va­lo­mi gy­ven­to­jų ka­mi­nai
 • Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas vyks sa­vi­val­dy­bė­je ir se­niū­ni­jo­se
 • „Ma­žoj šir­de­lėj – di­de­lės idė­jos”
 • Kaip dirb­ti­nio in­te­lek­to am­žiu­je iš­gy­ven­ti po­ky­čius ir ne­pa­kar­to­ti di­no­zau­rų li­ki­mo
 • Elek­tro­ni­niai lei­di­niai  – tik iš pa­ti­ki­mų šal­ti­nių
 • Par­duo­tas bran­giau­sias te­le­vi­zo­rius Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je
 • Už 11 tūkst. eu­rų par­duo­tas laiš­kas, pa­bu­vo­jęs Mė­nu­ly­je
 • JAV ir Ki­ni­jos pre­ky­bos ka­ro pa­mo­kos Eu­ro­pai:
 • ko­dėl tu­rė­tu­me su­si­rū­pin­ti skait­me­ni­ne ne­pri­klau­so­my­be?
 • Pa­žin­tis su gim­to­jo Aly­taus sim­bo­liais – vos pra­dė­jus vaikš­čio­ti
 • Aly­tiš­kių gru­pė „Vel­vet” pri­sta­tė nau­ją dai­ną „Me­džiai me­la­giai”
Mie­li aly­tiš­kiai, ra­jo­no bei re­gio­no gy­ven­to­jai, Aly­tų pa­sie­kė svar­bi ži­nia, ku­ri bu­vo daug me­tų lau­kia­ma.
Ne­se­niai at­lik­ta Aly­taus kraš­to gy­ven­to­jų ap­klau­sa dėl Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) veik­los pa­trauk­lu­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo po­rei­kio...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.