Nr. 102 (13332)

2019-09-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 102 (13332) skaitykite:

 • Kan­kli­nin­kei Ug­nei Ze­ne­vi­čiū­tei – III laips­nio di­plo­mas
 • Ma­mos į dė­vė­tus dra­bu­žius vai­kams ran­ka ne­mo­ja
 • Kas Lie­tu­vo­je stab­do pa­kar­to­ti­nį dra­bu­žių vai­kams nau­do­ji­mą?
 • Jokūbo ir senelių laimikis
 • Stab­do­mas trans­por­to prie­mo­nių eis­mas
 • Mildos baravykas vos tilpo ant svarstyklių
 • Aly­tu­je su­ju­do bu­tų pir­kė­jai:
 • par­da­vi­mai – di­džiau­si per pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį
 • Mi­ka­la­vo kai­mo ben­druo­me­nė pa­ly­dė­jo va­sa­rą nu­žy­giuo­da­ma 30 ki­lo­met­rų
 • Ant sto­vin­čio už­ei­na, bė­gan­tis pats už­bė­ga
 • Vė­žys – da­bar pa­grin­di­nė mir­čių prie­žas­tis tur­tin­go­se ša­ly­se
 • Tailandas: katinas padėjo moteriai rasti vyro paslėptus pinigus
 • Gi­ne­so re­kor­das – 16-me­tis vo­kie­tis ne­šio­ja 57 dy­džio ba­tus
 • Aly­taus ra­jo­ne dau­gė­ja glo­bė­jų
 • Aly­taus ra­jo­ne va­lo­mi gy­ven­to­jų ka­mi­nai
 • Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas vyks sa­vi­val­dy­bė­je ir se­niū­ni­jo­se
 • „Ma­žoj šir­de­lėj – di­de­lės idė­jos”
 • Kaip dirb­ti­nio in­te­lek­to am­žiu­je iš­gy­ven­ti po­ky­čius ir ne­pa­kar­to­ti di­no­zau­rų li­ki­mo
 • Elek­tro­ni­niai lei­di­niai  – tik iš pa­ti­ki­mų šal­ti­nių
 • Par­duo­tas bran­giau­sias te­le­vi­zo­rius Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je
 • Už 11 tūkst. eu­rų par­duo­tas laiš­kas, pa­bu­vo­jęs Mė­nu­ly­je
 • JAV ir Ki­ni­jos pre­ky­bos ka­ro pa­mo­kos Eu­ro­pai:
 • ko­dėl tu­rė­tu­me su­si­rū­pin­ti skait­me­ni­ne ne­pri­klau­so­my­be?
 • Pa­žin­tis su gim­to­jo Aly­taus sim­bo­liais – vos pra­dė­jus vaikš­čio­ti
 • Aly­tiš­kių gru­pė „Vel­vet” pri­sta­tė nau­ją dai­ną „Me­džiai me­la­giai”
Mie­li aly­tiš­kiai, ra­jo­no bei re­gio­no gy­ven­to­jai, Aly­tų pa­sie­kė svar­bi ži­nia, ku­ri bu­vo daug me­tų lau­kia­ma.
Ne­se­niai at­lik­ta Aly­taus kraš­to gy­ven­to­jų ap­klau­sa dėl Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tro (AKKC) veik­los pa­trauk­lu­mo ir at­si­nau­ji­ni­mo po­rei­kio...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.