Aly­tui il­gai lauk­ta ge­ra ži­nia: įsi­gis ko­vai su gal­vos sme­ge­nų in­sul­tu rei­ka­lin­gą įran­gą

Ro­ber­tas Šar­knic­kas
Mie­li aly­tiš­kiai, ra­jo­no bei re­gio­no gy­ven­to­jai, Aly­tų pa­sie­kė svar­bi ži­nia, ku­ri bu­vo daug me­tų lau­kia­ma.

Sie­kiant, kad gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­kos li­gos, ypač ūmi­nis in­sul­tas, bū­tų diag­no­zuo­ja­mos ope­ra­ty­viau, o rei­ka­lin­gas gy­dy­mas bū­tų pra­dė­tas kuo grei­čiau, Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei skir­ta 844 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji įsi­gis kom­piu­te­ri­nius to­mog­ra­fus ir vaiz­dų ar­chy­va­vi­mo sis­te­mas. Pa­cien­tui įta­riant ūmi­nį gal­vos sme­ge­nų in­sul­tą, ne­ati­dė­lio­jant tu­ri bū­ti at­lie­ka­mi tam tik­ri ty­ri­mai bei spren­džia­ma dėl gy­dy­mo ar to­les­nės pa­gal­bos or­ga­ni­za­vi­mo.

Nau­jo­ji įran­ga leis gy­dy­to­jams kie­ky­biš­kai įver­tin­ti gal­vos sme­ge­nų krau­jo­ta­ką, sme­ge­nų au­di­nio pa­žei­di­mo ap­im­tį, nu­sta­ty­ti gal­vos sme­ge­nų au­di­nio grįž­ta­mus ir ne­grįž­ta­mus pa­ki­ti­mus.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos tei­gi­mu, įver­ti­nus, kad pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus iš ei­lės ša­ly­je re­gist­ruo­ja­ma apy­tiks­liai po 10 tūkst. ūmi­nių in­sul­tų at­ve­jų, o pa­ti li­ga anks­ty­vė­ja, šiuo­lai­ki­nius rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­ti įran­ga tu­rė­tų už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką diag­nos­ti­ką ir di­des­nes ga­li­my­bes pa­cien­tams pa­sveik­ti.

Pro­gra­mi­nė ir tech­ni­nė įran­ga ra­dio­lo­gi­nius vaiz­dus ne tik leis ma­ty­ti ir ana­li­zuo­ti gy­dan­čiam gy­dy­to­jui, bet ir nu­siųs­ti juos ki­tam spe­cia­lis­tui. Tai reiš­kia, kad ki­tas spe­cia­lis­tas, ope­ra­ty­viai ga­vęs vaiz­dus, juos ga­lės tuoj pat per­žiū­rė­ti, iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę, pa­kon­sul­tuo­ti.

Be to, esant po­rei­kiui, vaiz­dus bus ga­li­ma per­duo­ti ki­toms gy­dy­mo įstai­goms, taip už­tik­ri­nant ga­li­my­bę ste­bė­ti gy­dy­mo ei­gą, li­gos di­na­mi­ką.

Lin­kiu svei­ka­tos!

 

Nuo­šir­džiai

LR Sei­mo na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0198

  Komentaras

  Šis seimo narys yra Karbauskio klapčiukas.Džiaugiamės,kad nė vienas iš šeimos narių nebalsavo už ''valstiečius karbauskininkus''.Nesipiarink seimo nary čia,ne tavo nuopelnas.Kažkodėl seime nematomas esi.Argi rinks dar kas tokį į seimą-nemanau!!!

  Komentaras

  Nesupratau, o ponas turbūt ir investicinį projektą parengė pats? ir šimtus argumentų pateikė savarankiškai kad dabar čia taip didžiuojasi svetimu darbu? Juk lėšos iš ES. Ne Veryga gi davė iš stalčiuko asmeninio.

  Komentaras

  Alytaus miestas per negebėjimus vystyt projektų ir pertvarkų krizėj per savivalą. O rinktas nuo Alytaus m. Seimo narys neturi ką rimčiau pasakyt. O rinko ir vietos gudručiai po verslu, kur regis neatsičiaudo.

  Komentaras

  Taip per rinkimus raitysis norėdamas vietą išsaugot. Nes kur geriau išgyvent, nei čia..? Bet jis ne vienas. Taryboj toki... Trumpiau klanai žino ką rinkimams pakišt. Vėliau nepatenkinti. Deja ir būsimiems rinkimams geresnės kokybės nesimato.

  Komentaras

  Copy - paste :) Va ir visas Seimo nario indėlis. Išsirinkom tikrą nulį, kuris paverkia žiniasklaidoje tik dėl savo asmeninių bėdų. Kai ateis Seimo rinkimai, pamatysit, šitas "žaliasis" raitysis prieš mus, rinkėjus, kaip žaltys, nes norės vėl į šiltą vietą

  Komentaras

  mus pasiekė žinia, kurią paskelbė mūsų didžiai gerbiamas LR Seimo narys Robertas Šarknickas, sužinojęs žinią, kurią parašė „Alytaus naujienos“. Į sveikatą! Užs. Nr. Dar po šimtą ir alaus…

  Komentaras

  o Jūs kuo čia dėtas? Jūsų ar galiausiai Jūsų partijos, ar Verygos pinigais ši, neginčijamai, labai reikalinga aparatūra nupirkta Verygos? Gal savo reklaminiame straipsniukyje pasakykite tiesą, kad ji pirkta biudžeto, t.y. ir alytiškių pinigais, kur Jūsų indėlis niekinis

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.