Mei­lė Pla­tū­kie­nė: „Mo­ky­to­jai ne­re­tai bi­jo kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je ga­jus po­žiū­ris, kad kal­ti yra jie pa­tys” (51)

Saulė Pinkevičienė
Meilė Platūkienė
Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mui vadovaujanti Meilė Platūkienė sako, kad prof­są­jun­gos ne tik gi­na sa­vo na­rių tei­ses, bet ir tam­pa tam tik­rais me­dia­to­riais, spren­džiant vi­di­nes mo­kyk­lų pro­ble­mas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Su ko­kio­mis pro­ble­mo­mis mū­sų mies­to švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai krei­pia­si į Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mą? Pa­si­ro­do, su pa­čio­mis įvai­riau­sio­mis. Tre­jus me­tus su­si­vie­ni­ji­mui va­do­vau­jan­ti Mei­lė Pla­tū­kie­nė sa­ko, kad krei­pia­ma­si daž­nai, vos ne kas­dien. Bū­na die­nų, kai ten­ka spręs­ti ir po ke­lis klau­si­mus, ne­re­tai pri­rei­kia tei­si­nin­ko pa­gal­bos. Vien šiais moks­lo me­tais jau tri­jų mo­kyk­lų dar­buo­to­jai, ne­skai­tant ano­ni­mi­nio mo­ky­to­jos laiš­ko apie jos įžvelg­tas pro­ble­mas Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je, krei­pė­si ir dėl pras­to mik­ro­kli­ma­to. Bū­tent ano­ni­mi­nių laiš­kų prof­są­jun­ga gau­na itin re­tai, šis Aly­tu­je – toks pir­mas, ta­čiau, kaip pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė, bai­mė vie­šai kal­bė­ti apie ne­ge­ro­ves mū­sų vi­suo­me­nė­je ga­ji ne tik švie­ti­mo sis­te­mo­je.

Prof­są­jun­gos sky­rių nė­ra tik ke­tu­rio­se Aly­taus mo­kyk­lo­se

Ru­dens atos­to­gų me­tu Aly­taus mies­to te­at­re įvy­ko Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo kon­fe­ren­ci­ja. Jos da­ly­vius pa­svei­ki­no me­ro pa­va­duo­to­jas Po­vi­las La­bu­kas. Šio po­li­ti­ko kaip ta­ry­bos na­rio ini­cia­ty­va Aly­tu­je pa­tvir­tin­tos lė­šos mo­ky­to­jų kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms, per­nai – 2 tūkst., šie­met – 6 tūkst. eu­rų.

P.La­bu­kas pa­si­džiau­gė pa­tir­ti­mis, ku­rių jis įgi­jo prieš ke­le­tą me­tų švie­ti­mo prof­są­jun­gos or­ga­ni­zuo­ta­me strei­ke. „Te­ko bū­ti Vil­niu­je, kai vy­ko tie įvy­kiai, daug ma­čiau, dar dau­giau iš­gir­dau, bu­vau liu­di­nin­kas, kaip strei­ko da­ly­viai įžen­gė į mi­nis­te­ri­ją. Pa­jau­čiau jė­gą, kai ne­pri­si­tai­kė­liš­kai su­si­vie­ni­ję mo­ky­to­jai, ne­lauk­da­mi po­li­ti­nių ma­lo­nių, su­dė­tin­gu lai­ko­tar­piu aiš­kiai iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją. Jų ini­cia­ty­vos stip­ry­bė – ne skait­lin­gu­mas, o in­ten­ci­ja ir va­lia ją įgy­ven­din­ti“, – švie­ti­mo dar­buo­to­jų ak­ty­vu­mu džiau­gė­si P.La­bu­kas, pa­ste­bin­tis, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė šiuo me­tu sėk­min­gai ben­dra­dar­biau­ja su švie­ti­mo prof­są­jun­ga, ieš­ko kon­kre­čių pro­ble­mų spren­di­mo, kai to­kios iš­ky­la vie­no­je ar ki­to­je mies­to švie­ti­mo įstai­go­je.

Pa­sak Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kės M.Pla­tū­kie­nės, šiuo me­tu jis vie­ni­ja per 300 švie­ti­mo dar­buo­to­jų. Ta­čiau šis skai­čius nuo­lat kin­ta, pa­vyz­džiui, ne­se­niai pri­si­jun­gė Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos sky­rius su be­ne gau­siau­siu na­rių bū­riu – 50, taip pat „Šal­ti­nė­lio“ lop­še­lis-dar­že­lis.

Aly­tu­je švie­ti­mo prof­są­jun­ga tu­ri 14 sky­rių, dar yra pa­vie­nių na­rių mo­kyk­lo­se, ku­rio­se nė­ra pir­mi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Prof­są­jun­gos sky­rių iki šiol nė­ra Pi­lia­kal­nio ir Dai­na­vos pro­gim­na­zi­jo­se, Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je ir Se­na­mies­čio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. 

„P , ieš­kant ben­dros kal­bos tarp va­do­vo ir ben­druo­me­nės. De­ry­bos vyks­ta vi­sa­da, ieš­ko­ma kom­pro­mi­so, nes re­tai tei­si bū­na tik vie­na ku­ri pu­sė. Dau­ge­liu at­ve­ju klau­si­mai yra iš­spren­džia­mi, vyks­ta su­si­ti­ki­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius, švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai, mo­kyk­lų pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

Ano­ni­mi­nį laiš­ką tyrė

Spa­lio mė­ne­sį di­de­lį re­zo­nan­są Aly­tu­je su­kė­lė vie­šai iš­pla­tin­tas ano­ni­mi­nis mo­ky­to­jos laiš­kas, ku­ria­me kal­ba­ma apie ga­li­mą mo­bin­gą Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je. Ko­kia to­les­nė jo ty­ri­mo ei­ga ir ko­dėl bu­vo nu­spręs­ta vie­šin­ti net ir ano­ni­mo at­siųs­tą laiš­ką?

„Kaip su­si­vie­ni­ji­mo va­do­vė aš de­šimt die­nų svars­čiau, kaip tu­rė­tu­me pa­si­elg­ti. Vie­ša pa­slap­tis Aly­tu­je, kad pro­ble­mų to­je mo­kyk­lo­je yra. Ne­bu­vo taip, kad nu­spren­džiau vie­na. Pa­si­ta­riau su at­sa­kin­gais tuo me­tu mies­to va­do­vais, nu­spren­dė­me, kad rei­kia vie­šin­ti – kal­bė­tis, ieš­ko­ti kom­pro­mi­so, su­sė­dus abiem pu­sėms. Kon­kre­čių pro­ble­mų dėl vi­daus mok­rok­li­ma­to, dėl ku­rių kreip­ta­si į prof­są­jun­gą, yra dar tri­jo­se Aly­taus mo­kyk­lo­se, vie­no­je, kiek ži­nau, jas jau pa­vy­ko iš­spręs­ti. Su­pran­ta­ma, įstai­gos va­do­vas daž­niau jau­čia­si tei­sus, bet, jei po­kal­bis ne­vyks­ta, tai ir ne­iš­aiš­kės, kur sly­pi bė­dos“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė.

Ji pa­ste­bi, kad žmo­nės ne­re­tai bi­jo gar­siai kal­bė­ti apie ne­ge­ro­ves dėl ga­li­mo su­si­do­ro­ji­mo, ta­čiau tai yra ne tik mo­kyk­lų, bet ir įmo­nių, įstai­gų bė­da: „Po šio ano­mi­nio laiš­ko ir jo iš­tran­slia­vi­mo bi­jo­ma kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je yra toks po­žiū­ris, kad mo­ky­to­jas yra nie­kas, ne­ga­li pa­si­skųs­ti, jis vi­sa­da lie­ka kal­tas. Kar­tais ne­si­no­ri prieš­ta­rau­ti, bet mo­kyk­la juk yra gy­vas or­ga­niz­mas, ją su­da­ro ir vai­kai, ir tė­vai,  ir mo­ky­to­jai, jis nuo­lat kei­čia­si. La­bai svar­bu, kad bū­tų kal­ba­ma­si ir ran­da­mi vi­siems la­biau­siai pri­im­ti­ni spren­di­mai“, – sa­ko M.Pla­tū­kie­nė. 

Ar bu­vo ti­ria­mas ano­ni­mi­nis laiš­kas, ku­ris bu­vo ad­re­suo­tas ne tik ži­niask­lai­dai, mies­to va­do­vams, bet ir Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai, ku­ri prof­są­jun­goms at­siun­tė pa­ti­ki­ni­mą, kad ty­ri­mas vyks?

Pa­sak Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ne­pai­sant to, kad laiš­ką pa­ra­šė ano­ni­mas, į jį bu­vo re­a­guo­ta ir ty­ri­mas vy­ko at­si­žvel­giant į tu­ri­nį. „Šį­kart prie­mo­nės pa­si­rink­tos kiek ki­to­kios. Tra­di­ci­nės dar­bo gru­pės, ku­ri mė­ne­sį lai­ko bū­tų ben­dra­vu­si su įstai­gos ben­druo­me­ne, pa­tei­ku­si iš­va­das, šį­kart ne­su­da­rė­me, bet re­a­ga­vo­me ki­tais bū­dais“, – sa­ko V.Va­lū­nas.

Su gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Lo­re­ta Šer­nie­ne tie­sio­giai pa­ben­dra­vo me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas V.Va­lū­nas. At­si­žvelg­ta į tai, kad ne­se­niai Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­ją pa­li­ko du mo­ky­to­jai. Pa­sak V.Va­lū­no, su di­rek­to­re ap­tar­ta, kaip ji ko­re­guos sa­vo el­ge­sį kaip va­dy­bi­nin­kė. Šiuo me­tu Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus dar­buo­to­jai taip pat ren­gia at­sa­ky­mus Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai bei Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos Aly­taus mies­to su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kei M.Pla­tū­kie­nei.

Per tą lai­ką, kai vy­ko ano­ni­mi­nio laiš­ko ty­ri­mas, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė taip pat su­lau­kė dvie­jų Šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos ben­druo­me­nės pa­reiš­ki­mų, ku­riuo­se ra­šo­ma, kad jie si­tu­a­ci­ją ver­ti­na ki­taip nei ano­ni­mi­nio laiš­ko au­to­rė. Vie­ną krei­pi­mą­si pa­si­ra­šė 21 gim­na­zi­jos dar­buo­to­jas, ki­tą – 51 mo­ky­to­jas. Iš viso gimnazijos kolektyve dirba 120 žmonių.

„Mo­ki­nių te­sta­vi­mas ne­tu­rė­tų „vog­ti“ mo­ky­to­jų lai­ko“

„Į prof­są­jun­gą Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai krei­pia­si daž­nai, vos ne kas­dien. Bū­na die­nų, kai ten­ka spręs­ti po ke­lis klau­si­mus, ne­re­tai tam rei­kia tei­si­nin­ko pa­gal­bos. Daug klau­si­mų yra su­si­ję su eta­ti­niu dar­bo už­mo­kes­čio skai­čia­vi­mu, Dar­bo ko­dek­so ne­si­lai­ky­mu. Kai ku­rios pro­ble­mos, at­ro­do, jau yra iš­spręs­tos, bet kai ku­rio­se įstai­go­se vėl at­si­nau­ji­na. Vis dar ky­la ne­aiš­ku­mų dėl ap­mo­kė­ji­mo už bu­dė­ji­mą per­trau­kų me­tu, dėl mo­ky­to­jų dar­bo mo­ki­nių atos­to­gų me­tu – mo­ky­to­jų pra­šo­ma bū­ti mo­kyk­lo­je vi­sas atos­to­gų die­nas. Jau bu­vo iš­spręs­ta, kad ne kon­tak­to me­tu mo­ky­to­jai ga­li ruoš­tis pa­mo­koms sa­vo pa­si­rink­to­je vie­to­je, bet vėl iš­ky­la to­kių klau­si­mų. Kaip ir dėl pro­fe­si­nio to­bu­lė­ji­mo, ku­riam ski­ria­mos pen­kios die­nos per me­tus, bet vie­nos įstai­gos mo­ky­to­jams jas su­tei­kia, o ki­tos ne. Taip pat ir dėl pen­kių svei­ka­ti­ni­mo die­nų, ku­rios pri­klau­so pro­fe­si­nės są­jun­gos na­riams pa­gal Na­cio­na­li­nę ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

Pa­si­ro­do, Aly­tu­je yra bent dvi mo­kyk­los, ku­rių va­do­vai „ne­pa­gei­dau­ja“, kad jo­se bū­tų stei­gia­mas pro­fe­si­nės są­jun­gos sky­rius. Kar­tais ky­la pro­ble­mų dėl „ma­ma­die­nių“, kai jau­nos ma­mos ar tė­čiai pa­gal gra­fi­ką ne­ga­li pa­si­im­ti lais­vos die­nos, ta­čiau kaip ge­rą­jį pa­vyz­dį M.Pla­tū­kie­nė mi­ni Dai­na­vos pro­gim­na­zi­ją. 

„Krei­pia­ma­si ir dėl iš­ei­ti­nių pa­šal­pų iš­mo­kė­ji­mo, nes mo­ky­to­jų am­žiaus vi­dur­kis yra ga­nė­ti­nai di­de­lis ir ne­ma­žai jų pa­lie­ka mo­kyk­las. Vien šiais moks­lo me­tais te­ko spręs­ti ke­lis to­kius at­ve­jus, kai iš pra­džių bu­vo sa­ko­ma, kad mo­ky­to­jas gaus ma­žes­nę iš­ei­ti­nę ar­ba vi­sai ne­gaus, bet įsi­ki­šus prof­są­jun­gai iš­si­spren­dė dar­buo­to­jo nau­dai. Ky­la klau­si­mų ir dėl dar­bo su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais ap­mo­kė­ji­mo, nes vals­ty­bė ža­da nuo 1 iki 15 proc., o mo­ky­to­jai gau­na 1–2 proc. ar­ba ne­gau­na vi­sai. Kaip ži­no­me, 2024 me­tais in­teg­ruo­ti vai­kai at­ke­liau­ja į vi­sas mo­kyk­las, nors nei vals­ty­bė, nei vi­suo­me­nė tam dar nė­ra pa­si­ruo­šu­si“, – pa­ste­bi M.Pla­tū­kie­nė.

Ar mo­ky­to­jai ne­si­skun­džia prof­są­jun­gai dėl to, kad jie yra pa­pil­do­mai ap­krau­na­mi dar­bu, su­si­ju­siu su te­sta­vi­mu nuo ko­vi­do? Pa­si­ro­do, Aly­tu­je pa­na­šių skun­dų ne­su­lau­kia­ma, ta­čiau si­tu­a­ci­ja dar la­bai  pri­klau­so nuo kiek­vie­nos mo­kyk­los in­di­vi­du­a­liai. Pa­vyz­džiui, Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je dir­ba ir pa­ti M.Pla­tū­kie­nė, ser­gan­tį svei­ka­tos spe­cia­lis­tą pa­va­duo­ja ir te­sta­vi­mu rū­pi­na­si so­cia­li­nis pe­da­go­gas, psi­cho­lo­gas, bib­lio­te­kos ve­dė­ja, o ne mo­ky­to­jai. „Aš ma­nau, kad mo­ky­to­jai ne­tu­rė­tų bū­ti už­krau­na­mi su te­sta­vi­mu su­si­ju­sia pa­pil­do­ma veik­la, nes jiems svar­biau­sias yra ug­dy­mo pro­ce­sas. Ta­čiau ypač pra­di­nė­se mo­kyk­lo­se, jei daug mo­ki­nių yra te­stuo­ja­mi, tai tie­siog pra­de­da trūk­ti žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, ir tai tik­rai yra pro­ble­ma“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytaus politinių partijų pagrindiniai elektoratai - pedagogai. Vos ne per mokyklas pasidaliję. Skaitos visuomenės šviesulys, baigę aukštuosius mokslus. Mero, vicmerės, direktorės postuose skaitos ir nuo miesto akademinės cisuomenės. Ima postus drasiai neturėdami reikiamų ūkinių kompetencijų valdyme net ir per šiuolaikinės savivaldos vadybų lygius. Teisėsaugoj ir daug vietos švietimo sistemos išugdytų. Kaip ir taryboj. Vienok negebėjimas šiuolaikiškai sprest problemų rodo - neaukšti intelektai. Gudrūs kaip lengviausiu būdu sau išgyvent miesto interesų saskaita, virnok išminties sėkmingai vystyt miestą trūksta. Ar net pasiūlymus efektyviau dirbt miesto labui kaip nusikaltimus vertina. Tokie mentalitetų vidurkiai.

  Komentaras

  Neatsitiktinai minima, kad bijojama reikšt savo nuomones. Neįtinkančias atskirų interesų veikėjams. Kur kaip schema pradeda falšifikuot kaip šmeižtus ir atvejais net per teisėsaugą doroja. Net teismas prilygina politiką ar viešą asmenį privačiam ir sega ieškinius. Net civ. byloj Nr. 2-952-292/2017 teismo salėj atvirai tyčiojantis tarybos nariui iš neįtinkančio alytiškio. Triadom kas ubagui davė teisę klaust, aiškint..vos ne teisėjai pritariant linkčiojant. Nors pagal Konstituciją teismas ir įstatymas gina asmens garbę, teisėja turi klausyt tik įstatymo. Žino taryba, meras, teisėsauga ir ..- patogu slopint neįtinkančius. Net savivaldybės valdininkų kolektyvinio pareiškimo dėl mobingo meras su taryba nedryso atvirai ir garbingai viešai aiškintis ir informuot visuomenę apie rezultatus. Net ir kitais atvejais, kaip dėl mobingų taryba operatyviai sukurtų laikinas komisijas ir objektyviai išaiškinę apie rezuktatus informuotų visuomenę, velia tie patys save pačius tiria. Kita vertus, labai neatsakinga Alytuj teisėsauga. Kur pagal Konst. 118 str. - prokuroras numatytais atvejai gina asmens, visuomenės teises ir teisėtus interesus, visi mato. Kaip Alytuj jie stropūs gint viešą interesą. Gali iš savivaldybės pervest lėšas į Ispanijos saskaitą ir atsakingų nebus nustatyta.

  Komentaras

  Rašoma, kad A. Ramanausko- Vanago gimnazijoje sergantį sveikatos specialistą pavaduoja ir testavimu rūpinasi socialinis pedagogas, psichologas, bibliotekos vedėja" ... Reiškia testavimas mokytojams - tai užkrovimas papildomu darbu, o minėtiems specialistams tai jau ne ??? Ką bendro testavimas turi su jų tiesioginiu darbu ??? Kas čia, dvigubi šios profsąjungos standartai ? Ar rūpinatės TIK mokytojais, o į kitus darbuotojus nusispjaunate ?

  Komentaras

  Alytuj netapatinkit visos visuomenės su atskirom siaurom interesų grupėm. Kur saujelė bando visuomenės vardu formuot sau palankias situacijas. Esmėj manipuliavimo tikslu, nei miesto labui. Problemas mero neatsakingumas. Kur pagal įstatymus meras už savo ir savovaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Iki šiandien iš mero kompetencijos nesimato net tarybai teiktų priotitetinių klausimų. Kokie ekonominio efektyvumo rodikliai iškelti per savivaldis sistemą, kiek paskolų ir kaip gražins, kokios pertvarkos reaguojant realiai į gyventojų skaičiaus mažėjimą. Nes tai nesprendiant, problemos tik didėja ir išsuveržia per mobūngus ir kitus erzelynus. Ir tai aštrės. Gaila, kad ir taryba nesustengia pakilt į rimtų ir strateginių klausimų lygį. Kur būtent lemia Alytaus vystymo kokybę, netiesiai paliečia visų likimus.

  Komentaras

  Su žmogaus teisėmis seniai problema. Ypač aštrėja laiku neatlikus kokybiškų švietimo reformų, nesugebant vystyti sėkmingų miesto vystymo programų per es paramą gerinant salygas žmonėms normaliai išgyvent Alytuj. Ir kaip pasirodančiuus oareiškimus dėl mobūngo, vietoj to kad ištirt ir paviešint, į šiukšliadėžę.. Tokių cirkų niekur neleudžia. Vienok problema, jei pagal įstatymus gali piliečiai valdžiai siūlyt miesto labui naudingus sprendimus pramonės oarko, aeridromo ar švietimo reikalais - viskas, neįtinka atskirom interesų grupėm. Kur pradeda atvirai nesiskaityt su drystančiais išreikšt neįtonkančias saujelei nuomones. Sistema pradeda kaip šmeižtus vertint, atskirais atvejais net su teusėsaugos ir teismų palaikymu nereaguojant į Konstitucijos straipsnius, ginančius asmens teises ir leidžiančias kritikuot politikų ir valdininkų veiksmus..Nors Kūnst. 118 str. aiškiai aako. Prokuroras numatytais atvejais gina asmens, visuomenės teisėtus interesus ir teises. Dabar Alytuj net per savivaldą kaip vergovinė sistema. Neįtinka valdžiai, marš..į laisvą vietą sočiai lojalesnių partūnukų. Požymis priešrinkiminės iniciatyvos per savus kur prieina mobilizuot sau palankų elektoratą. O pedagogai, aukšus mokslus baigę, visuomenės šviesulys ir ši sistema nesugeba apsigūnt, tai kas kitur? Kur nėra tų baimių prarast darbo vietas?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.