Žinu­tė jau­ni­mui: pri­si­im­ki­te as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę elg­tis kul­tū­rin­gai ir eis­mą į Dai­nų slė­nį ri­bo­jan­tis žen­klas bus nuim­tas

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (8)
2019 Sausis 15
nuotrauka
Alytaus policijos atstovų teigimu, pranešimų dėl nesaugaus ir chuliganiško vairavimo Dainų slėnio teritorijoje praėjusių metų pabaigoje ir naujųjų metų pradžioje tėra vienas. Tačiau 2018 m. vasaros sezono metu (birželį–rugpjūtį) pranešimų dėl nesaugaus ar chuliganiško vairavimo, taip pat KET pažeidimų užfiksuota 14 atvejų, dėl triukšmo – 5 atvejai. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ne­se­niai dėl gau­tų gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų ne­de­ra­mu jau­ni­mo el­ge­siu Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja nu­spren­dė ap­ri­bo­ti eis­mą į jau­ni­mo trau­kos cen­tru ta­pu­sį Dai­nų slė­nį. Tiek vie­ni, tiek ki­ti at­sto­vai ti­ki­na, kad jie nė­ra nu­si­tei­kę prieš jau­ni­mą, o prieš ne­kul­tū­rin­gą ir chu­li­ga­niš­ką jo el­ge­sį. Be to, nuos­to­lių dėl jau­no­sios kar­tos ken­kė­jiš­kos veik­los tu­rė­jo ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė. Esą jei­gu jau­ni­mas duos gar­bin­gą pa­si­ža­dė­ji­mą ir kiek­vie­nas jų pri­si­ims as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę kaip sa­vo tur­tą sau­go­ti šią lan­ky­ti­ną zo­ną, gam­tą ir jo­je lai­ky­sis rim­ties ir sau­gaus eis­mo bei vie­šo­sios tvar­kos tai­syk­lių, vil­ties dėl ri­bo­ji­mo pa­nai­ki­ni­mo tik­rai yra.

Dėl chu­li­ga­nų veik­los – nuos­to­liai sa­vi­val­dy­bei

Kaip pa­aiš­ki­no Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, eis­mą nuo 23 iki 6 va­lan­dos į Dai­nų slė­nį ri­bo­jan­tis žen­klas bu­vo už­dė­tas ga­vus Ku­ror­to gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų dėl chu­li­ga­niš­ko jau­ni­mo el­ge­sio šio­je te­ri­to­ri­jo­je. Esą jau­nuo­liai daž­nai čia el­gia­si lyg lenk­ty­nių tra­so­je, ne­pai­sy­da­mi ap­lin­ki­nių sau­gu­mo, be to, ten­ka ma­ty­ti ir ken­kė­jiš­ką jų veik­lą gam­tai – šiukš­li­na, triukš­mau­da­mi bai­do paukš­čius ir ki­tą gy­vū­ni­ją. Dėl sig­na­li­nių gar­sų, gir­ta­vi­mų, gar­siai lei­džia­mos mu­zi­kos ra­my­bės nak­ti­mis ne­ran­da ir šio mie­ga­mo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jai.

Bu­vo ne vie­nas at­ve­jis, kai dėl chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo, grei­čio vir­ši­ji­mo bu­vo par­trenk­ti ir vie­ti­nių gy­ven­to­jų au­gin­ti­niai. Kai ku­rie žmo­nės skun­džia­si, kad jau bi­jo į kie­mą žais­ti iš­leis­ti ir ma­žus vai­kus, nes ne­ga­li jaus­tis sau­gūs.

„Gy­ven­to­jai į mus dėl to pa­ties krei­pė­si ir va­sa­rą, ta­da pa­lai­kė­me jau­ni­mą ir ne­si­ė­mė­me ri­bo­ti eis­mo, ta­čiau po gruo­džio pra­džio­je įvy­ku­sio gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mo te­ko grįž­ti prie svars­ty­mo ri­bo­ti eis­mą į Dai­nų slė­nį. Ir tai, bent jau žie­mos lai­ko­tar­piui, pa­da­rė­me. Ma­ža to, dėl chu­li­ga­niš­ko jau­ni­mo el­ge­sio nuos­to­lių pa­ty­rė ir sa­vi­val­dy­bė. At­si­tren­kus au­to­mo­bi­liui, iš­vers­tas ka­me­ros stul­pas, elek­tros spin­ta, da­bar Dai­nų slė­ny­je ne­vei­kia ap­švie­ti­mas“, – sa­kė P.Raš­kaus­kie­nė.

Ji pa­brė­žė, kad es­mė sly­pi vi­sai ne drau­di­muo­se ar ri­bo­ji­muo­se jau­ni­mui, o el­ge­sy­je. Jei­gu jie bū­tų el­gę­si pro­tin­gai, tvar­kin­gai, ta­da nie­kas net ne­bū­tų kė­lęs to­kio klau­si­mo.

„Ly­giai su to­kia pa­čia si­tu­a­ci­ja su­si­dū­rė­me ir Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je, ša­lia Dai­li­dės. Rei­kia su­pras­ti ir gy­ven­to­jus, ten jie gy­ve­na se­niai, trau­kos zo­nos, pa­ly­gin­ti su tuo, at­si­ra­do ne­se­niai, to­dėl nor­ma­lu, kad jie no­ri iš­lai­ky­ti ra­my­bę ir sau­gu­mą. No­riu pa­brėž­ti, kad Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja tik­rai nė­ra nu­si­tei­ku­si prieš jau­ni­mą, ta­čiau jau­ni­mas ir­gi tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę už to­kio sa­vo el­ge­sio pa­da­ri­nius. Da­bar mo­ty­vuo­tai ir su gar­bin­gu pa­si­ža­dė­ji­mu sau­go­ti gam­tą ir ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų ra­my­bę tu­ri kreip­tis pats jau­ni­mas. Mes tu­ri­me la­bai gra­žių jau­ni­mo ben­dra­dar­bia­vi­mo su sa­vi­val­dy­be pa­vyz­džių, kai jie pa­tys tam­pa kon­kre­čios vie­tos šei­mi­nin­kais. Jau­ni­mo par­ke esan­čias rie­du­ti­nin­kų aikš­te­les pri­žiū­ri pats jau­ni­mas, ir sa­vi­val­dy­bei pa­tys pra­ne­ša apie iš­šo­ku­sį varž­tą, ne­de­ra­mą el­ge­sį ar pa­na­šiai. Jei­gu ir čia vyk­tų ben­dra­dar­bia­vi­mas to­kiu pat prin­ci­pu, tai jau­ni­mas Dai­nų slė­ny te­gul sė­di kad ir kiau­ras nak­tis. Svar­bu elg­tis kul­tū­rin­gai. Rei­kia mo­kė­ti iš­si­tek­ti vi­siems ir ne­lip­ti ant gal­vų ki­tiems“, – pa­brė­žė P.Raš­kaus­kie­nė. Ji pa­tvir­ti­no, kad už­dė­jus eis­mą į Dai­nų slė­nį ri­bo­jan­tį žen­klą, pro­ble­ma pa­ža­bo­ta ir skun­dų ne­be­su­lau­kia­ma. Va­di­na­si, gy­ven­to­jai bu­vo tei­sūs.

 

Ne­rei­kia vis­ko nai­kin­ti

Su­si­sie­kus su Ku­ror­to se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­te Ge­no­vai­te Žiu­rins­kie­ne, pir­miau­sia, ką ji pa­sa­kė šiuo klau­si­mu, kad Ku­ror­to gy­ven­to­jai jo­kiu bū­du nė­ra nu­si­tei­kę prieš jau­ni­mą ir jo lan­ky­mą­si Dai­nų slė­ny­je, ta­čiau tu­ri bū­ti el­gia­ma­si taip, kad ne­kliu­dy­tų ra­miai gy­ven­ti ap­lin­ki­niams ir ne­trik­dy­tų gam­tos bei gy­vū­ni­jos har­mo­ni­jos.

„Di­džiau­sia pro­ble­ma yra grei­čio vir­ši­ji­mas vi­so­se link Dai­nų slė­nio ve­dan­čio­se gat­vė­se. Nie­ka­da ne­ga­li ži­no­ti, kad iš­ėjęs iš pu­šy­no ga­li bū­ti par­trenk­tas. Jei­gu Dai­nų slė­ny­je lan­ky­tų­si blai­vūs žmo­nės, ten ne­rė­kau­tų ir ne­šū­kau­tų, ne­sig­na­li­zuo­tų ir ne­si­elg­tų kaip lenk­ty­nių tra­so­je, ta­da nie­kas jiems ne­pa­sa­ky­tų nė pu­sė žo­džio. Mū­sų ben­druo­me­nė ne­nu­si­tei­ku­si prieš jau­ni­mą, mes ne­si­sa­vi­na­me nei Dai­li­dės, nei Dai­nų slė­nio. Mes tik žmo­nės ir no­ri­me ra­my­bės. Mies­tui bū­tų nau­din­ga pa­skirs­ty­ti zo­nas: rek­re­a­ci­nė ir ak­ty­vio­ji. Aš už jau­ni­mą, bet už kul­tū­rin­gai, pa­do­riai be­si­el­gian­tį. Ne­bū­tų ki­lu­si jo­kia su­maiš­tis, jei­gu jie elg­tų­si at­sa­kin­gai. Da­bar la­bai pa­si­kei­tė jau­ni­mo lais­va­lai­kio lei­di­mo ma­dos, ta­čiau jos ne­tu­ri kenk­ti gam­tai ir ap­lin­ki­niams. Svar­bu su­gy­ven­ti ir su gam­ta, ir su ki­tais žmo­nė­mis, ir jau­ni­mas tu­ri to mo­ky­tis. Ga­liau­siai, pui­ki rek­re­a­ci­nė zo­na yra įreng­ta už pi­lia­kal­nio, kur yra pa­vė­si­nių, lau­ža­vie­čių, suo­liu­kų. Tai ko­dėl ten už­da­ry­tas eis­mas? Juk ten ir gy­ven­to­jų ar­ti nė­ra. Da­bar tu­ri­me pa­sta­ty­tą dvi­ra­čių ir pės­čių­jų til­tą, ta­ką, tad ko­dėl ne­ga­li­me į Dai­nų slė­nį tais ta­kais at­ei­ti ar at­va­žiuo­ti dvi­ra­čiais?“ – pro­ble­mą dės­tė se­niū­nai­tė ir pa­brė­žė, kad at­eis me­tas, kai da­bar­ti­nis jau­ni­mas kaž­ka­da no­rės į Dai­nų slė­nį at­vež­ti sa­vo vai­kus ir jiems taip pat no­rė­sis ra­my­bės. Bū­tent dėl to, pa­sak mo­ters, ir tu­ri­me at­ei­ties kar­toms iš­sau­go­ti pu­šy­ną, gam­tą, ne­bai­dy­ti paukš­čių, o dėl ken­kė­jiš­kos ir ža­lin­gos veik­los su­ser­ga ir nyks­ta me­džiai bei vi­sa ki­ta ap­link.

 

Svars­tys klau­si­mą dar kar­tą

Ta­ry­bos na­rys, bu­vęs Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos na­rys Sau­lius Ja­nu­le­vi­čius sto­ja jau­ni­mo pu­sėn ir pra­ėju­sį penk­ta­die­nį dar kar­tą Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jai ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui tei­kė siū­ly­mą svars­ty­ti klau­si­mą dėl eis­mą į Dai­nų slė­nį ri­bo­jan­čio žen­klo pa­nai­ki­ni­mo. Šis klau­si­mas dar kar­tą bus svars­to­mas šio mė­ne­sio pa­bai­go­je ar­ba va­sa­rio pra­džio­je vyk­sian­čia­me Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je.

Ta­ry­bos na­rio pa­sa­ko­ji­mu, 2017 me­tų rug­pjū­čio 25 die­ną Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja pa­tvir­ti­no jo teik­tą siū­ly­mą leis­ti į Dai­nų slė­nį įva­žiuo­ti 24 va­lan­das per pa­rą. Mies­to ūkio sky­rius tu­rė­jo nu­ro­dy­mą įreng­ti ste­bė­ji­mo ka­me­ras, fil­muo­jan­čias Dai­nų slė­nio te­ri­to­ri­ją.

„Šian­dien Dai­nų slė­nis yra vie­na pa­trauk­liau­sių lan­ky­ti­nų zo­nų, jau­ni­mas ją pa­mė­go. Ži­nau, kad jau anks­čiau bu­vo pa­sta­bų dėl jo ke­lia­mo triukš­mo, dėl ne­sau­gaus vai­ra­vi­mo at­ve­jų, bet tą­kart ko­mi­si­ja eis­mo ne­ap­ri­bo­jo, tik per­nai to­je te­ri­to­ri­jo­je bu­vo įreng­tos pa­pil­do­mos grei­tį ri­bo­jan­čios prie­mo­nės – kal­ne­liai. Gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mo su me­ru me­tu ga­vus pa­kar­to­ti­nį aly­tiš­kių pra­šy­mą, prie šio klau­si­mo vėl bu­vo su­grįž­ta ir nu­spręs­ta eis­mą ri­bo­ti. Įsi­vaiz­duo­ki­te si­tu­a­ci­ją, kad va­sa­rą 23 va­lan­dą dar ne­bū­na vi­siš­kai su­te­mę, o eis­mas jau drau­džia­mas. Tai vi­siš­kas ab­sur­das“, – sa­kė S.Ja­nu­le­vi­čius.

Jis ti­ki­no kal­bė­jęs ir su Aly­taus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, ku­rie už­tik­ri­no, kad po­li­ci­ja to­je zo­no­je daž­nai va­ži­nė­ja ir draus­mi­na jau­ni­mą dėl eis­mo tai­syk­lių ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų, esą ne vie­nam jau­nuo­liui yra su­ra­šy­ti pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai. Be to, te­ri­to­ri­ją ste­bi ir fil­ma­vi­mo ka­me­ros.

„Ne­su­pran­tu, ką vei­kia mū­sų Vie­šo­sios tvar­kos sky­rius, ku­ris at­sa­kin­gas už tai, kad to­kių pro­ble­mų ne­bū­tų. Jo spe­cia­lis­tai tu­rė­tų va­žiuo­ti ir ste­bė­ti, kas de­da­si, ir baus­ti, o ne nu­ei­ti leng­viau­siu ke­liu ir už­draus­ti“, – dės­tė ta­ry­bos na­rys.

Kaip tei­gė Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vė Eg­lė Ka­čins­kie­nė, Dai­nų slė­nis ir jo pri­ei­gos yra įtrauk­ti į Aly­taus po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus pat­ru­lių pat­ru­liavimo marš­ru­tą. Ati­tin­ka­mai pa­mai­nų me­tu tiek die­ną, tiek ir nak­tį pa­rei­gū­nai re­gu­lia­riai lan­ko­si nu­ro­dy­to­je vie­to­je ir ste­bi, ar nė­ra vyk­do­mi vie­šo­sios tvar­kos ar Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai. Pra­ne­ši­mų dėl ne­sau­gaus ir chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je ir nau­jų me­tų pra­džio­je tė­ra vie­nas. Ta­čiau 2018 m. va­sa­ros se­zo­no me­tu (bir­že­lį–rug­pjū­tį) pra­ne­ši­mų dėl ne­sau­gaus ar chu­li­ga­niš­ko vai­ra­vi­mo, taip pat KET pa­žei­di­mų už­fik­suo­ta 14 at­ve­jų, dėl triukš­mo – 5 at­ve­jai.

  Komentaras

  Mano nuomone, - protingam jaunimui visur gerai. Na, o chuliganaujantis jaunimas bėga iš Alytaus todėl, kad jiems neleidžiama mieste elgtis kaip jie nori, kur nori ir kada nori? Tegul bėga, - be jų Alytus gyvens tik kultūringiau ir gražiau.

  Komentaras

  Taip taip drauskim viską jaunimui! Jaunimas yra blogis! Ir tada nustokit skųstis, kad Alytus miręs miestas. Jaunuoliai tik ir laukia kol galės pabėgti studijuoti/dirbti į kitus miestus/šalis. Patys padarėt Alytu nuobodžiu miestu ir dar klausiat “kur dingo žmonės?”.

  Komentaras

  Vidai, kaip suprantu šiukšlinimas, triukšmavimas, mašinų "ralis" Dainų slėny jums normalu. Įdomu, kaip jūs elgiatės savo namuose? Gal, šeimai ilsintis, rėkalojat, garsiai klausotės muzikos? O gal namuose dar ir šiukšliadėže nesinaudojat ir viską metat kur papuola? Gėda.

  Komentaras

  Gyvenu prie naujosios gatves, vasara vakarais ir naktim lb.didelis triukšmas, tai gal reikia rinkt parašus ir uždraust eisma.Žmones, ramybes ieskokit vienkiemiuose, o jaunimui leiskit važineti i gamtą.

  Komentaras

  Virkauja, skundžiasi jaunimėlis, kad nuvažiuoti negali į Dainų slėnį. Juokinga. Visi turit labai geras transporto priemones - dvi kojas, tai pirmyn. Atstumai Alytuje juokingi. Pasivaikščiojus sveikata pagėrės ir pajudėję, atplėšę užpakalius nuo minkštų mašinų sėdynių, gal jau nenorėsite ir kriokti ant viso kvartalo :)

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.