Nr. 6 (13236)

2019-01-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 6 (13236) skaitykite:

 • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės per­ga­lė teis­me dėl vie­šo­jo trans­por­to kon­kur­so
 • Dau­gų se­niū­ni­jos smi­gi­nio var­žy­bų čem­pio­nai vėl ne­nu­ga­li­mi!
 • Lau­ki ste­buk­lin­gos die­nos? Tai bus ta, ku­rią pra­ver­si ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pės du­ris
 • Le­do skulp­tū­rų ir švie­sų fes­ti­va­lis „Pa­sa­ka”
 • Tar­pu­ka­rio Aly­taus mies­to ar­chi­tek­tą pri­mins ir jo ta­py­ba
 • Fan­ta­zi­jai ri­bų nė­ra: ko­kias bran­gių
 • daik­tų slap­ta­vie­tes ren­ka­si lie­tu­viai?
 • Dar vie­na Eu­ge­ni­jaus Dro­be­lio do­va­na gam­tos my­lė­to­jams
 • Ri­mas Tu­mi­nas apie spek­tak­lį „Re­vi­zo­rius”: „Tai vie­ni­šų žmo­nių mei­lės is­to­ri­ja”
 • Pu­nios tur­ny­ro tau­rė an­trą kar­tą iš­ke­lia­vo į Kau­ną
 • Te­gul lais­va Lie­tu­va vi­sa­da bū­na mū­sų vi­sų li­ki­mas...
 • Ri­mas Tu­mi­nas apie spek­tak­lį „Re­vi­zo­rius”: „Tai vie­ni­šų žmo­nių mei­lės is­to­ri­ja”
 • Lais­vės gy­nė­jų die­ną aly­tiš­kiai pa­ger­bė ko­vo­ju­sius ir žu­vu­sius už lais­vę
Jau aš­tun­tą kar­tą vos įšo­kus į nau­jus me­tus Aly­taus gy­ven­to­jai tra­di­ciš­kai yra pa­kvie­čia­mi pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms gy­ve­ni­mo sri­tims...
Ne­se­niai dėl gau­tų gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų ne­de­ra­mu jau­ni­mo el­ge­siu Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja nu­spren­dė ap­ri­bo­ti eis­mą į jau­ni­mo trau­kos cen­tru ta­pu­sį Dai­nų slė­nį. Tiek...
Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, gra­žiau­sias ge­o­met­ri­nio pla­no tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos par­kas ir Aly­taus sim­bo­lis Mies­to so­das džiu­gi­na aly­tiš­kius ir jiems rū­pi. Tai liu­di­ja ir...
Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jų pa­sie­kė ma­lo­ni ir ver­tin­ga do­va­na iš to­li­mos Ka­na­dos – tai in­ži­nie­riaus ar­chi­tek­to Vy­tau­to Tre­čio­ko (1912–2002) ta­py­bos...
Internetas daugeliui mūsų tapo neatskiriama gyvenimo dalimi.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.