Nr. 6 (13236)

2019-01-15

„Alytaus naujienų“ numeryje 6 (13236) skaitykite:

 • Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės per­ga­lė teis­me dėl vie­šo­jo trans­por­to kon­kur­so
 • Dau­gų se­niū­ni­jos smi­gi­nio var­žy­bų čem­pio­nai vėl ne­nu­ga­li­mi!
 • Lau­ki ste­buk­lin­gos die­nos? Tai bus ta, ku­rią pra­ver­si ano­ni­mi­nių al­ko­ho­li­kų gru­pės du­ris
 • Le­do skulp­tū­rų ir švie­sų fes­ti­va­lis „Pa­sa­ka”
 • Tar­pu­ka­rio Aly­taus mies­to ar­chi­tek­tą pri­mins ir jo ta­py­ba
 • Fan­ta­zi­jai ri­bų nė­ra: ko­kias bran­gių
 • daik­tų slap­ta­vie­tes ren­ka­si lie­tu­viai?
 • Dar vie­na Eu­ge­ni­jaus Dro­be­lio do­va­na gam­tos my­lė­to­jams
 • Ri­mas Tu­mi­nas apie spek­tak­lį „Re­vi­zo­rius”: „Tai vie­ni­šų žmo­nių mei­lės is­to­ri­ja”
 • Pu­nios tur­ny­ro tau­rė an­trą kar­tą iš­ke­lia­vo į Kau­ną
 • Te­gul lais­va Lie­tu­va vi­sa­da bū­na mū­sų vi­sų li­ki­mas...
 • Ri­mas Tu­mi­nas apie spek­tak­lį „Re­vi­zo­rius”: „Tai vie­ni­šų žmo­nių mei­lės is­to­ri­ja”
 • Lais­vės gy­nė­jų die­ną aly­tiš­kiai pa­ger­bė ko­vo­ju­sius ir žu­vu­sius už lais­vę
Jau aš­tun­tą kar­tą vos įšo­kus į nau­jus me­tus Aly­taus gy­ven­to­jai tra­di­ciš­kai yra pa­kvie­čia­mi pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms gy­ve­ni­mo sri­tims...
Ne­se­niai dėl gau­tų gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų ne­de­ra­mu jau­ni­mo el­ge­siu Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja nu­spren­dė ap­ri­bo­ti eis­mą į jau­ni­mo trau­kos cen­tru ta­pu­sį Dai­nų slė­nį. Tiek...
Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, gra­žiau­sias ge­o­met­ri­nio pla­no tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos par­kas ir Aly­taus sim­bo­lis Mies­to so­das džiu­gi­na aly­tiš­kius ir jiems rū­pi. Tai liu­di­ja ir...
Pra­ėju­siais me­tais Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jų pa­sie­kė ma­lo­ni ir ver­tin­ga do­va­na iš to­li­mos Ka­na­dos – tai in­ži­nie­riaus ar­chi­tek­to Vy­tau­to Tre­čio­ko (1912–2002) ta­py­bos...
Internetas daugeliui mūsų tapo neatskiriama gyvenimo dalimi.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.