Gais­ra­vie­tei nuo­mo­ja­ma tech­ni­ka. Di­džiau­sia bai­mė – į Aly­tų at­si­su­kan­čio vė­jo

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2019 Spalis 21
Spaudos konferencija
Zenono Šilinsko nuotr.
Spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gė vals­ty­bi­nės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos Aly­tu­je įkur­tas Spau­dos cen­tras, ku­riam va­do­vau­ja Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Jis įsteig­tas sie­kiant teik­ti ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją apie pra­ėju­sį tre­čia­die­nį ki­lu­sio gais­ro pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ pa­tal­po­se Pra­mo­nės ra­jo­ne ge­si­ni­mą, šio gais­ro pa­da­ri­nius. To­kio vals­ty­bi­nio ly­gio Spau­dos cen­tro Aly­tu­je dar ne­bū­ta, o jo įkū­ri­mas liu­di­ja, kad si­tu­a­ci­ja dėl šio gais­ro mies­te pa­kan­ka­mai rim­ta. Mies­to ir ne­to­li jo esan­čių ra­jo­no gy­ven­vie­čių žmo­nėms ne­ri­mą ke­lia sklin­dan­tys kva­pai, iš­gy­ve­na­ma dėl po­vei­kio svei­ka­tai.

„Ma­no pa­ve­di­mu su­stip­rin­tos po­li­ci­jos pa­jė­gos“

Spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pra­dė­ju­si vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė sa­kė, kad gais­ra­vie­tės ge­si­ni­mo dar­bai tę­sia­mi, ug­nia­ge­siai gau­na vi­są rei­kia­mą pa­gal­bą: „Iš sa­vi­val­dy­bių eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jų ir iš da­bar įkur­to Spau­dos cen­tro gy­ven­to­jai gau­na tiks­lią in­for­ma­ci­ją apie gais­rą. Su­si­rū­pi­ni­mą ke­lia oro tar­ša, ku­ri kol kas Mik­lu­sė­nuo­se yra di­des­nė nei Aly­tu­je. Tai mo­men­ti­nė tar­ša. Gais­rui su­val­dy­ti at­lie­ka­mi ki­ti dar­bai, ver­ti­na­mos pa­sta­to kon­struk­ci­jos, kad į pa­sta­tą ga­lė­tų pa­tek­ti ki­ta tech­ni­ka. Ma­no pa­ve­di­mu su­stip­rin­tos po­li­ci­jos pa­jė­gos, jei gy­ven­to­jams tek­tų pa­lik­ti na­mus, jų tur­tas bū­tų ap­sau­go­tas.“

Mi­nist­rė dė­ko­jo ug­nia­ge­siams, ku­riems ten­ka su­dė­tin­gas gais­ro ge­si­ni­mas. Taip pat kaip ir ki­ti spau­dos kon­fe­ren­ci­jos ren­gė­jai R.Ta­ma­šu­nie­nė gy­ven­to­jams pa­ta­rė lik­ti na­muo­se, ne­vė­din­ti pa­tal­pų dėl oro už­terš­tu­mo.

Kad pa­dė­tis gais­ra­vie­tė­je nė­ra ge­ra, kal­bė­jo Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. „Dū­mai rūks­ta, sto­gas ne­nu­kel­tas. Gais­ras apė­męs apie 5 tūks­tan­čius kvad­ra­ti­nių met­rų. Ne­blo­gai pa­vy­ko iš­si­nuo­mo­ti tech­ni­ką to­les­niam gais­ro ge­si­ni­mui, skam­bi­no­me į daug Lie­tu­vos įmo­nių, ieš­ko­jo­me trak­to­ri­nin­kų ir bul­do­ze­ri­nin­kų, ku­rie ne­bi­jo šio gais­ro. Tech­ni­ka at­vyks­ta net iš Nau­jo­sios Ak­me­nės. Taip pat iš­nuo­mo­jo­me švies­tu­vus gais­ra­vie­tei“, – tvir­ti­no Aly­taus mies­to va­do­vas.

Jis pri­si­pa­ži­no be­si­bai­mi­nan­tis į mies­tą at­si­su­kan­čio vė­jo ir pra­dė­sian­čių sklis­ti ne­ma­lo­nių kva­pų gal­būt vi­sa­me mies­te.

„Pa­ša­li­nus sto­go kon­struk­ci­jas, gais­ras bū­tų ga­lu­ti­nai už­ge­sin­tas per pa­rą, ki­tą“

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Min­dau­go Ka­na­pic­ko tei­gi­mu, pa­vy­kus pa­ša­lin­ti sto­go kon­struk­ci­jas, gais­ras bū­tų ga­lu­ti­nai už­ge­sin­tas per pa­rą, ki­tą.

Jis sa­kė, kad sek­ma­die­nį, po at­lik­tų žval­gy­bų ir pa­te­kus į tech­no­lo­gi­nes pa­tal­pas pa­sta­to rū­sy­je, gais­ras pra­dė­tas ge­sin­ti jau pa­nau­do­tu van­de­niu: „Jo­kia pu­tų ata­ka ne­nu­ma­to­ma. Ji bu­vo tik gais­ro pra­džio­je, pu­tų pa­nau­do­ta iki vie­no ku­bi­nio met­ro.“

Gais­ra­vie­tė­je pra­ėju­sį penk­ta­die­nį dir­bo vie­nas eks­ka­va­to­rius, sek­ma­die­nį jų jau bu­vo du. At­si­ra­dus šios tech­ni­kos dau­giau, tu­rė­tų spar­tė­ti gais­ro lik­vi­da­vi­mas.

M.Ka­na­pic­kas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ pa­tal­po­se, ku­rios anks­čiau pri­klau­sė teks­ti­li­nin­kų įmo­nei, yra li­ku­sių kaž­ko­kių šios įmo­nės me­džia­gų, ku­rios ga­lė­tų di­din­ti oro už­terš­tu­mą deg­da­mos: „Gal pa­aiš­kės po eks­per­tų ty­ri­mo.“ Šio­je vie­to­je ug­nia­ge­sių va­do­vą pa­pil­dė vi­daus rei­ka­lų mi­nist­rė, pa­reikš­da­ma, kad dėl šio gais­ro pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rio me­tu bus aiš­ki­na­ma­si gais­ro prie­žas­tys.

„Nor­ma­ty­vai vir­ši­ja­mi, bet nė­ra dra­ma­tiš­ki“

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros di­rek­to­rius Rim­gau­das Špo­kas tvir­ti­no, kad Aly­taus pra­mo­nės zo­no­je jau­čia­mas smo­gas, abie­jo­se Mik­lu­sė­nų pu­sė­se pa­sta­ty­tos mo­bi­lio­sios tar­šos ma­ta­vi­mo la­bo­ra­to­ri­jos, nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­die­nį oro tar­ša bu­vo pa­di­dė­ju­si Mik­lu­sė­nuo­se: „Nor­ma­ty­vai vir­ši­ja­mi, bet nė­ra dra­ma­tiš­ki. Ne­mu­no van­duo nė­ra labai už­terš­tas.“

Di­rek­to­rius mi­nė­jo, kad ne­ap­tik­ta di­de­lių pa­ki­ti­mų ir „Dzū­ki­jos van­de­nų“ iš­lei­džia­mo­se nuo­te­ko­se.

Agen­tū­ra tik įvy­kus gais­rui pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ pra­ėju­sį tre­čia­die­nį, spa­lio 16-ąją, pa­sta­tė mo­bi­li­ą­ją la­bo­ra­to­ri­ją oro už­terš­tu­mui ma­tuo­ti ties Aly­taus ir ša­lia esan­čios Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tės ri­ba Nau­jo­ji g. 146 / Jur­gi­nų g. 2A.

Vė­liau, no­rint iš­tir­ti, ko­kia oro ko­ky­bė yra Aly­taus mies­te, sto­tis bu­vo per­kel­ta į Kau­no g. 69. Spa­lio 18-ąją po pie­tų įver­ti­nus tai, jog vė­jas pu­čia nuo mies­to į ra­jo­ną, sto­tis vėl iš­va­žia­vo tir­ti oro ko­ky­bės į anks­tes­nę vie­tą.

Nuo pra­ėju­sio sek­ma­die­nio dvi mo­bi­lio­sios la­bo­ra­to­ri­jos, va­do­vau­jan­tis ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Ma­žei­kos su­si­ta­ri­mu su Len­ki­jos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kais, at­vy­ko į Aly­tų, ir jos oro tar­šą ma­tuo­ja mi­nė­to­je Aly­taus ir Mik­lu­sė­nų ri­bos vie­to­je, taip pat Aly­tu­je, prie Pu­ti­nų g. 8A. Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros mo­bi­lio­ji la­bo­ra­to­ri­ja vei­kia dar vie­no­je Mik­lu­sė­nų vie­to­je – Pu­ti­nų g. 2.

Kaip sa­kė šios agen­tū­ros Oro ko­ky­bės ver­ti­ni­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vil­ma Bim­bai­tė, la­bai aukš­tas oro už­terš­tu­mas kie­to­sio­mis da­le­lė­mis KD10 ir KD2.5 bei ben­ze­nu fik­suo­tas Pu­ti­nų g. 2 Mik­lu­sė­nuo­se nak­tį iš spa­lio 18-osios į spa­lio 19-ąją ir nak­tį iš spa­lio 20-osios į 21-ąją: „Šio­je ty­ri­mų vie­to­je bu­vo vir­šy­ta pa­ros ri­bi­nė ver­tė, ku­ri sie­kia 50 mik­ro­gra­mų ku­bi­nia­me met­re, čia vi­du­ti­nė pa­ros kon­cen­tra­ci­ja mi­nė­tų da­le­lių sie­kė 63,7 mik­ro­gra­mų vie­na­me ku­bi­nia­me met­re. Di­de­lės šių ter­ša­lų kon­cen­tra­ci­jos iš­ma­tuo­tos spa­lio 21-osios penk­tą va­lan­dą ry­to ir mo­bi­lio­jo­je la­bo­ra­to­ri­jo­je, esan­čio­je Nau­jo­ji g. 146 / Jur­gi­nų g. 2A. Kaip ma­ty­ti iš mies­te, Pu­ti­nų g. 8A, vei­kian­čios mo­bi­lio­sios la­bo­ra­to­ri­jos duo­me­nų, oro ko­ky­bė nak­tį iš spa­lio 20-osios į 21-ąją bu­vo ge­res­nė nei Mik­lu­sė­nuo­se. Bu­vo pa­di­dė­ju­si tik kie­tų­jų da­le­lių KD2.5 kon­cen­tra­ci­ja. Ti­kė­ti­na, kad oro už­terš­tu­mą taip pat di­di­na ir ka­mi­nų, šil­dy­mo įren­gi­nių ke­lia­ma tar­ša.“

Spa­lio 21 die­ną įdie­no­jus ir pa­si­kei­tus vė­jo kryp­čiai į šiau­rės ry­tų, pa­sak V.Bim­bai­tės, ter­ša­lų kon­cen­tra­ci­jos Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tė­je ma­žė­ja iki vi­du­ti­nio ly­gio, ta­čiau Aly­tu­je, Pu­ti­nų g. 8A, esan­ti sto­tis fik­sa­vo kie­tų­jų da­le­lių ir ben­ze­no di­dė­ji­mą: „Vy­rau­ja sil­pnas vė­jas, są­ly­gos ter­ša­lams skai­dy­tis ne­pa­lan­kios, to­dėl oro už­terš­tu­mo si­tu­a­ci­ja ga­li keis­tis.“

V.Bim­bai­tės tei­gi­mu, ypač pa­vo­jin­gos yra kie­to­sios da­le­lės KD2.5, ku­rios yra ma­žes­nio sker­smens nei KD10, jos skver­bia­si į kvė­pa­vi­mo ta­kus, krau­ją, o šios kie­to­sios da­le­lės su­si­da­ro smil­ki­mo pro­ce­so me­tu.

Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros Oro ko­ky­bės ver­ti­ni­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė tvir­ti­no, kad kie­to­sios da­le­lės ne­tu­ri jo­kio kva­po, ben­ze­nas tu­ri sal­dų kva­pą, esant to­kiai si­tu­a­ci­jai gy­ven­to­jai ne­tu­rė­tų di­din­ti oro už­terš­tu­mo, pa­tal­pų šil­dy­mui nau­do­ti sau­są, kuo ma­žiau tar­šų ku­rą.

 Kam oro už­terš­tu­mas ga­li bū­ti la­bai pa­vo­jin­gas?

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­ju­si Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Da­ly­tė Ne­kra­še­vi­čie­nė įvar­di­jo, kam ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas oro už­terš­tu­mas: „Kie­to­sios, ypač smul­kio­sios, da­le­lės pa­vo­jin­gos kvė­pa­vi­mo ta­kams, tai ga­li pa­jus­ti ser­gan­tie­ji šio­mis li­go­mis, tu­rin­tie­ji šir­dies krau­ja­gys­lių su­tri­ki­mų. Ben­ze­nas – tai kan­ce­ro­ge­nas, jis da­ro il­ga­lai­kį po­vei­kį.“

Di­rek­to­rė ke­lis kar­tus ak­cen­ta­vo, kad pa­tar­ti­na kiek ga­li­ma dau­giau lai­ko pra­leis­ti na­muo­se, už­si­da­ry­ti gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų lan­gus.

Kaip va­kar sa­kė Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja me­di­ci­nai El­vi­na Ma­chan­ko­vie­nė, kol kas pa­cien­tų pa­gau­sė­ji­mo dėl ki­lu­sio gais­ro ne­pa­ste­bi­ma.

Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rius per tris pra­ėju­sio sa­vait­ga­lio pa­ras su­lau­kė aš­tuo­nių pa­cien­tų, be­si­skun­džian­čių gal­vos svai­gi­mu, py­ki­ni­mu, pa­blo­gė­ju­sia sa­vi­jau­ta. Li­go­ni­nės di­rek­to­riaus Ar­tū­ro Va­si­liaus­ko tei­gi­mu, tai bu­vo pa­cien­tai nuo 72 me­tų iki 4 mė­ne­sių, jų pa­blo­gė­ju­si sa­vi­jau­ta ga­li bū­ti su­si­ju­si su gais­ro pa­da­ri­niais, at­li­kus bū­ti­nus ty­ri­mus pa­cien­tai iš­leis­ti gy­dy­tis į na­mus.

Spaudos konferencijoje kalbėjęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas tvirtino, kad šiuo metu jautriausioje rajono vietoje – Miklusėnuose aplankyta kiek­viena sodyba, gyventojams nemo­kamai dalijamas vanduo, tačiau žmonės palikti namų nenori, kol kas tik trys asmenys laikinai apsigyveno Daugų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje.

Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patarėjas Jonas Vaikšnoras gyventojams, dėl gaisro  išvykstantiems iš gyvena­mųjų teritorijų,  rekomendavo su savimi pasiimti ir naminius augin­tinius, o ūkiniams gyvuliams neleisti ganytis laukuose, šerti žiemai paruoštu pašaru.   

  Komentaras

  Per Alytaus ypatumus vėl. Reiškia šalie vietos firma rekonsteuoja kelio Alytus- Kaunas atkarpą. Privažiuot prie gaisro vietos kelios minutės. Bet realybė sutinka nuomuot nuo Akmenės techniką. Kelios dienos kol tariasi, perveža dideliu atstumu, sanaudos didesnės nei vietos naudojant. Reiškia galimybė ir keliom dienom anksčiau, ir pigiau, ir mažiau prikvėpavę bei galimų ligų nuo jų .

  Komentaras

  Praktiškai per neatsakingumą Alytus tapę valstybės problema. Po šio atviriausio atvejo per visas sritis Alytuj padidėjo problemos. Miesto valdyme biudžetas nepajėgus išlaikyt esamo lygio ir spręst atwitį didėjančias problemas. O čia prisideda ir gaisro padariniai. Kiek įmanoma išvalyt, medicinos sritį stiprint. Likusiems verslams ir pablogino. Problema, ir teikiant pagalbą užtikrint efektyvumą. Kad eilinį žmogų pasiektų. Nes per po klanais persipynusį elitėlį, kur ir būsimiems rinkimams deliojas jau dalį tų pačių, ar blogesnius pakaitalus, per kuriuos bėdos ir ateitį.

  Komentaras

  Dalim tiesioginio valdymo vyksta. Nes vyriausybė suvokia, iki ko nusiritę Alytuj. Ne tik nematydami priežasčių, kur esmėj lygioj vietoj ekologinę bombą užsiritinę, bet kaip ir po to tęst? Nes skaityk vieninteliai kur per es paramą nestiprino biudžeto, po žemės skandalų vis tiek čiūdai, švietimo reformų nėra. Jei techniką iš kitur nuomuoja, reiškia savos firmos žino užkuliusius ir gyvenimų trumpintis neskuba. Tai, kad dabar atviriau pradeda, neleist vaikų.. ką iš pradžių reikėjo daryt, o tai pasiūlius kaip ir dėl terštumo kelt panikieriais buvo bandoma vaizduot, taip ir... Reiškia jei verslininko nesimato, vadinas elabai jis bijo? Vadinas turi ką pasakyt. Būsimiems rinkimams dalis tų pačių, ar blogesni pakaitalai, per kuriuos problemos dabar. Ir ateičiai numestos.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.