Dviem Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nams pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo

nuotr.
Į tei­sia­mų­jų suo­lą ne­tru­kus sės Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Baut­ro­nis ir šios tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sau­lius Moc­ke­vi­čius
Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė No­me­da Ur­bo­na­vi­čie­nė su­ra­šė kal­ti­na­mą­jį ak­tą ir per­da­vė į teis­mą bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je dviem Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nams pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo. Su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad dėl jų ne­vei­ki­mo ne­bu­vo im­ta­si tei­si­nių, tech­ni­nių bei or­ga­ni­za­ci­nių prie­mo­nių, ga­lė­ju­sių už­kirs­ti ke­lią itin di­de­lio mas­to gais­ro ki­li­mui Aly­taus įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ 2019 me­tų spa­lį.

By­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams. Ši bau­džia­mo­ji by­la at­skir­ta iš te­be­vyks­tan­čio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl gais­ro Aly­tu­je.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą ne­tru­kus sės Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Baut­ro­nis ir šios tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sau­lius Moc­ke­vi­čius, anks­čiau ėjęs Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­rei­gas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, kal­ti­na­mie­ji ne­pri­sky­rė šios ben­dro­vės tik­rin­ti­nų ob­jek­tų gru­pei ir ne­įtrau­kė jos į me­ti­nius pla­ni­nius prieš­gais­ri­nių tech­ni­nių pa­tik­ri­ni­mų pla­nus. Taip ne­bu­vo už­tik­rin­ta vals­ty­bi­nė prieš­gais­ri­nė prie­žiū­ra ir prieš­gais­ri­nis re­ži­mas nu­ro­dy­to pa­sta­to da­ly­je, ne­bu­vo im­ta­si tei­si­nių ir tech­ni­nių prie­mo­nių bei už­kirs­tas ke­lias itin di­de­lio mas­to gais­rui kil­ti 2019 me­tų spa­lį, ne­bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos šį gais­rą iden­ti­fi­kuo­ti/ap­tik­ti, lo­ka­li­zuo­ti pir­mi­nė­je gais­ro sta­di­jo­je, už­kirs­ti ke­lią jo pli­ti­mui.

„Nuo 2016-ųjų gruo­džio kal­ti­na­mie­siems A.Baut­ro­niui ir S.Moc­ke­vi­čiui bu­vo ži­no­ma UAB „Eko­lo­gis­ti­ka“ veik­la – 25 000 to­nų nau­do­tų pa­dan­gų per­dir­bi­mas per me­tus pa­sta­te Pra­mo­nės g. 1, Aly­tus, ta­čiau ne­bu­vo im­ta­si jo­kių veiks­mų, ne­dė­ta jo­kių pa­stan­gų, net mi­ni­ma­lių, kad gais­ras 2019 me­tų spa­lio 16 die­ną ta­me ob­jek­te ne­įvyk­tų ar­ba, kad jų pa­da­ri­niai bū­tų mi­ni­ma­lūs“, – tei­gia iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­lia­vu­si ir or­ga­ni­za­vu­si Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė N.Ur­bo­na­vi­čie­nė.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą šio­je by­lo­je at­li­kę pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad nuo 2012 me­tų Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vės 1-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te, ku­ria­me įsi­kū­ru­si ir UAB „Eko­lo­gis­ti­ka“, ir te­ri­to­ri­jo­je jau bu­vo ki­lę 9 gais­rai, apie ku­riuos in­for­ma­ci­ją tu­rė­jo Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai. Pats di­džiau­sias gais­ras ki­lo 2019 me­tų spa­lio 16 die­ną. Jo pa­da­ri­niai žmo­nėms ir ap­lin­kai – mil­ži­niš­kai, o vals­ty­bei pa­da­ry­ta ža­la vir­ši­ja 5 mi­li­jo­nus eu­rų.

Sie­kiant iš­tir­ti vi­sas gais­ro Aly­tu­je ap­lin­ky­bes, Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo su­da­ry­ta ke­tu­rių spe­cia­li­zuo­tų pro­ku­ro­rų, va­do­vau­jan­čių ir or­ga­ni­zuo­jan­čių iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, gru­pė. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vyks­ta ke­lio­mis kryp­ti­mis, ti­ria­mos įvai­rios gais­ro prie­žas­ties ver­si­jos, ver­ti­na­mi įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų, vyk­džiu­sių ūkio sub­jek­to prie­žiū­rą, veiks­mai bei pri­im­ti spren­di­mai.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rų kon­tro­liuo­ja­mą ir ko­or­di­nuo­ja­mą ty­ri­mą at­lie­ka Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai. Šia­me te­be­vyks­tan­čia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ri­mai pa­reikš­ti 5 as­me­nims.

 

Pa­reng­ta pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ros inf.

  Komentaras

  Jei 9 gaisrai ir sugebėt šiems pareigūnams objekto neįtraukt į tikrintinų sarašą, vienok ne tokie jie kvailiai tokiuose postuose. Nes iš pat pradžių pagal kompetencijas turėjo suvokt, kad rizikuoja neįtraukdami. Po pirmų gaisrų vieno, kito jau būt nedrysę savo valia. O čia 9 po - reiškia savo valia vargu? Galimai turėjo būt spaudimas iš viršaus, ko teisėsauga nevertindami dangsto? Įtarimai įtakų, spaudimų kur nuo gatvės eilinis taip nesugebėtų. Ir tiek prokurorų tiriant tik tiek virš pusmečio sugebėt, čia rimtoj valstybėj nesuvokiama. Vienok įtarimai, taip dalim gal manipuliuoja ir kitose situacijose pridęngiant ar slopinant neįtinkančius. Tokių pavyzdžių yra ir Alytaus teisęsaugoj.

  Komentaras

  Teisėsaugai lengviau buvo bylas už menkniekius fabrikuot, nei rimtus reikalus tirt. Čia jau silpnos kinkutės. Ištraukia epizoduką ant iešmininkų ir..Rimčiau žvilgtelt net vengia. O tiek prokurorų tiria su gerais atlyginimais. Dėl žemės sklypų kaip pasimetę. Kas Alytuj gslimai po kitų kompiuteriais rašinėja provokuojantis, net sustingsta susidūrę...Ne tik jie vieni tokie keisti. Kaip intrigos atgal gryžta.

  Komentaras

  Rimta atsakomybė tenka ne tik 2 pareigūnams. Kurių atstovaujamos institucijos atskaitingos politikams. Alytaus miesto lygiu - seimo nariui nuo miesto, merui ir tarybai. Lietuvos mastu - prezidentui ir seimui. Pagal kompetencijas jie ir turėjo būt infirmuoti ir žinot. Bei ųmtis priemonių pagal savo kompetencijas. Ir Alytuj tuomet įrodė, kaip susidorot su neįtinkančiais, jie per institucijas prikuria dirbtinių intrigų. Reiškia žino. O kaip atėjo momentas per šią bylą rimtai pastovėt už Alytaus ir valstybės interesą, atsakomybę tik į apačias taiko. Sau ne. Reiškia palieka sau galimybes vėl intriguot naudojant institucijas. Tai rodo, rimto teisingumo nėra.

  Komentaras

  Jei susiduriate su kokiais nors gyvenimo sunkumais ir norite ilgalaikio sprendimo, susisiekite su dr. Ajayi. Jis yra galingas rašytojas „Viber“ ar „WhatsApp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com.

  Mano vyras planavo išsiskirti iš manęs, sakydamas, kad jis pavargo nuo mūsų sąjungos, aš buvau nustebęs, nes staiga tai įvyko staiga ir mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai, vėliau sužinojau, kad mano vyras turi moterį lauke, paklausiau jo apie tai. , jis labai supyko ir pasakė, kad būtent todėl nori, kad mes skyrybų, jis paliko namus 6 mėnesiams, kai pamačiau dr. Ajayi rašybos atstovės kontaktą, moteris paaiškino, kas jai gali pastoti ir susilaukti savo vaiko su žolinis vaistas po 9 santuokos metų, aš paėmiau jo kontaktą ir paaiškinau jam savo situaciją su savo vyru, jis man pasakė, kad mano vyru yra manipuliuojama tamsiomis jėgomis, jis man liepė padaryti keletą dalykų ir atlikti man prabilimą po septynerių Praėjus kelioms dienoms, kai mano vyras atėjo namo ir suplėšė skyrybų popierių, dabar laimingai gyvename visų dėka Dr. Ajayi. Nebijokite dėl savo problemos kreiptis pagalbos ir ją išspręsti.

  Komentaras

  Žaviai atrodo. 2016 m. gruodžio mėnesį miesto valdžioje ekspolicininkai. Po to vrm 2 vicministrais tampa buvęs prieš Alytaus policijos vadovas. Kuris kaip vicministras kuruoja priešgaisrinę sistemą. Kitas buvęs vicmeras...Pats eksmeras jei dabar poli ijos gen. komisaro visuomeninis patarėjas, reiškia politikas. Tirianti Alytaus policija pavaldi vrm. Šauniai nuo 2017 metų kitiems per..Dabar patys matos, neturi ką aiškųnt. Karma gryžta.

  Komentaras

  Būt 2016 metų gruodį meras su reikiama ūkine kompetencija ir jo komanda rimta, būt reagavę ir į 9 gaisrus įmonėj. Su institucijom išdirbę specpriemonių planą švelnint ir iki gaisrų būt nepriėję. Jei ir po jo dabartinis meras būt su reikiama kompetencija. Bet ima postus kur nesugeba ir visur bėdos, kur tik prisiliečia. Ir net vengia alytiškiams paaiškint už kas vyksta. Štai mandrumo kauna valdyme patiems ir gryžta.

  Komentaras

  Yra valstybėj vsd. Ne jau nežino, kas iš tikro dedas Alytaus valdyme ir per teisėsaugos ir kitas kontroliuojančias institucijas? Gi jei buvo žinoma nuo 2016 m. gruodžio mėnesio ir į 9 gaisrus nereaguot..- čia visa grandinė eina.

  Komentaras

  Yra valstybėj vsd. Ne jau nežino, kas iš tikro dedas Alytaus valdyme ir per teisėsaugos ir kitas kontroliuojančias institucijas? Gi jei buvo žinoma nuo 2016 m. gruodžio mėnesio ir į 9 gaisrus nereaguot..- čia visa grandinė eina.

  Komentaras

  O ką veikė ir kaip vertina teisėsauga patys save, kad nematė ir nereagavo kaip nuo 2016 m. gruodžio mėnesio Alytaus gaisrininkų vadovai žinodami neįtraukė įmonės į tikrinamų sarašą bei 9 gaisrai kodėl ir meras neinicijavo specpriemonių sarašo su institucijom.. ir leido iki tiek įvykt? Kur jei būt reagavę, gal būt pavykę išvengt gaisro? Nors tuomet blusinėjo buvusį dzūkijos vandenų vadovą ir su represinėm priemonėm, kur buvo galima žmoniškiau? Iki šiol dėl žemės sklypų skandalų ir ..paaiškint nesugeba. Jei įėjimai į firmą blusinėt užkastų atliekų ir nematyt problemų padangų perdirbimo įmonėj vadinas pagal pobūdį turėjo žinot? Kur ką surašė gaisribinkams tinka ir pačiai teisėsaugai ir tuometinei bei dabartinei miesto valdžiai. Reiškia kaip slopint neįtinkančius stropūs, kur rimčiau tradiciškai. Gal neatsitiktinai Vilniaus teisėsaugininkai organizuoto nusikaltimo šaltinius aiškinas ir Alytuj be Kauno ir Alytaus teisėsaugininkų. Kur pirmi savo teritorijose turi pastebėt ir susitvarkyt. Vadinas jie nepatikimi?

  Komentaras

  Teisėsaugai nelengvai gavos ir šį epizodą teismui perduot vertinant atskirų alytiškių išsidėstymą vrm ir ..atsakinguose postuose. Vienok turi būt paaiškinta merų vaidmuo prieš gaisrą ir gaisro metu. Kaip atitiko gaisrų gesinimo įstatymo punktus kur žurnalistas E.J. laidoj po gaisro iškart merą egzaminavo. Ir visai Lietuvai paaiškino, tik teisėsauga nedrysta kol kas vertint. Kodėl ne per kelias paras užgesinta? Kaip ir kiti epizodai bei žemės sklypų skandalai ir...

  Komentaras

  Iš kart matos teisėsaugos įprastas bruožas. Silpnesnį pakišt, savesnį pridengt. Dabar įsidilginę grandine vienas kitą įtraukia. Nors pradžioj po pasakaitėm bando pridengt. Papuolė momente, kaip nuo Vilniaus teisėsaugoj tarp savų trintis prasidėjo. Reiškia kolegos kolegų klaidas naudos.

  Komentaras

  Priešgaisrinė priklauso vrm. Kur nuo Alytaus 2 vrm vicministrai ir ne prasti Alytuj buvę. Pats eksmeras jei policijos gen. komisaro visuomeninis patarėjas, kur policija ir vrm pavaldi, čia nebaisu. Kaip ir šio epizodo atveju nevertina svarbiausia miesto valdžios elgesio, palikdama terpę intrigoms. Kaip ir Alytaus policija tiria su savo ypatumais dar didesni čiūdai galimi. Trumpiau vietoj operatyvaus ištyrimo link manipuliacijų. Būt operatyviai vertinę, iškart apsaugos priemonių rezervas savivaldybėj sukomplektuotas. Kur viruso atveju iš kart naudoja. Bet šie per institucijas velia, velia..taip neliko pusė buvusio Alytaus potencialo. Taip ir likučius pribaiginėja per dvigubus standartus. Tik dabar ant savo uodegų užsimynę klimpsta.

  Komentaras

  Iki dabar akyse stovi gaisrininkų kilnojamo vado vaizdas. Koks susireikšminęs, koks išdidus, besijaučiantis nugalėtoju. Negi žmogau tuomet nesupratai, kad pats prisidėjai prie šio gaisro? Negi nė viena kūno ląstele nesupratai ir leidaisi kilnojamas nuvargusių, išsekusių nuo alinančio gesinimo savo pavaldinių. Koks pasirodo gali būti žmogaus niekšumas.

  Komentaras

  Anoj kadencijoj, kur galima buvo žmoniškiau, buvusį dzūkijos vandenų vadovą stt su išsivežė su areštais.. ir palyginus menkniekiai. Kaip baigęs aukštąjį inžinierinį ir stiprų paruošimą civilinės ir priešgaisrinės apsaugos sritį, klausimas. Kodėl gaisras profesonaliai neužgesintas per kelias paras su maža tarša, o? Gesinta didvyriškai 10 parų kol sudegė ir didele tarša? Profesorė ne šiaip sau rašė, gaisro pasekmės galimi apsigimimai kartom. O čia pasakėlėm..tas anas truputį. Dar vieną faktelį parašyčiau, vietiniai pasiustų. Nors ir taip manęs nevirškina. Teisėsaugai- pagal karmas ir jiems gryžta. Nes, kad prisižais, jau anoj kadencijoj matės. Tad patarimas, nelaikyt kad visi kvaili Lietuvoj. Dėl Alytaus lesinkites pradėję...serijom.

  Komentaras

  Kad pagal savivaldos Įst. 20 str., 1) - meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Reiškia merai šios kadencijos ir anos už 2016 m. gruodžio mėnesį ir turėtų paaiškint alytiškiams, kodėl į 9 gaisrus nereaguota specpriemonių planų su institucijom nesudaryta? Kodėl anoj kadwncijoj įeitą į vietos firmą blusinėt užkastų atliekų ir nematyta problemų padangų perdirbimo įmonėj? Kur reagavus, gal gaisrų būt išvengta? Dėl žemės sklypų skandalų...Kaip gerus merų atlyginimus gaut ir naudotis galiomis gerai, kaip atsiskaityt alytiškiams pagal atskaitingumą jau nepauso. Negalioja išrinktiems... Nors per spectarnybų dvigubų standartų intrigas Alytaus miestas valdyme dūsta. O čia visus kaip už naivius laiko.

  Komentaras

  Nevertina gaisro gesinimo aplinkybių ir galimų merų atsakomybių užtikrint veiksmus pagal jų kompetencijas palieka spragas neatsakyt. Kaip kitose bylose už menkniekius pripaišo, kaip nuslopint nori, čia ne rimtas teisingumas. Čia daugiau manipuliavimas. Kad jaust ribą tarp liečiamų ir neliečiamų. Per ką Alytus per 30 metų nykt nenustoja ir valdyme akivaizdi gilėjanti krizė.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.