Nr. 56 (13432)

2020-05-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 56 (13432) skaitykite:

  • Lai­ki­nus dar­bus ga­lės dirb­ti pus­šim­tis ra­jo­no gy­ven­to­jų
  • Mo­ti­nos džiaugs­mas – iš Lie­tu­vos ne­iš­skri­du­sios gra­žios aš­tuo­nių vai­kų šei­mos
  • Ko­ro­na­vi­ru­sas lyg di­di­na­ma­sis stik­las
  • Nuo pirmadienio bibliotekoje – daugiau paslaugų
  • Vir­tu­a­li Šei­mos die­na But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je
  • Sim­no baž­ny­čios šven­to­riu­je iš­kils kry­žius
  • Da­ly­tis ar ne?.. (2)
  • Mi­chel­le Oba­ma au­to­biog­ra­fi­jo­je „Ma­no is­to­ri­ja” pri­si­me­na pa­žin­tį su Ba­rac­ku
  • Nuo sėk­los iki dai­ge­lio
  • Ati­da­ry­tas sa­vi­val­dy­bės pri­ima­ma­sis – teiks pa­slau­gas, ku­rios ne­ga­li­mos nuo­to­li­niu bū­du
Ap­lin­ko­sau­gos kon­sul­ta­ci­jų sri­ty­je dir­ban­ti UAB AP­LIN­KOS VA­DY­BA ge­gu­žės 7 die­ną vie­šai pa­skel­bė in­for­ma­ci­ją apie pa­reng­tą iš­kas­ti­nių mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų...
Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė No­me­da Ur­bo­na­vi­čie­nė su­ra­šė kal­ti­na­mą­jį ak­tą ir per­da­vė į teis­mą...
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas už 2020 metus įgauna pagreitį. Primename, kad šie metai žemdirbių savivaldai išskirtiniai – pirmą kartą deklaruodami pasėlius žemdirbiai gali pasirinkti...
Aš­tuo­nios įdo­mios aly­tiš­kių ini­cia­ty­vos lau­kia Jū­sų pa­lai­ky­mo! Bal­suo­ki­te Jūs bei ra­gin­ki­te tai da­ry­ti ir sa­vo drau­gus, nes lai­mė­ję pro­jek­tai bus įgy­ven­din­ti...
Sušvelninus karantino sąlygas, Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje nuo gegužės 18 dienos bus teikiama dar daugiau paslaugų. Be knygų skolinimo į namus, dar bus galima naudotis kompiuteriais,...
Pa­sė­lių būk­lė Lie­tu­vo­je per pra­ėju­sį mė­ne­sį pa­blo­gė­jo, ta­čiau si­tu­a­ci­ja ge­res­nė nei pra­ėju­siais me­tais. Vis­gi kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se pa­dė­tį pa­blo­gi­no ne­ti­kė­tai...
Pa­sau­ly­je be­si­tę­siant ko­ro­na­vi­ru­so pan­de­mi­jai, Eu­ro­pa įsi­jun­gė į ko­vą ir su siau­čian­čiu dez­in­for­ma­ci­jos vi­ru­su. Ži­niask­lai­do­je ir so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se...
Gegužės 15 d. – šeimos diena! Ir moksliškai įrodyta, kad kryžiažodžių sprendimas, visgi, daugiau naudos duoda juos sprendžiant grupėse. Psichologė Džeinė Goldman pažymi, tada kiekvienas grupės narys...
Aly­tus tran­sliuo­ja ži­nią, kad jis yra at­vi­ras gat­vės me­nui mies­tas, ne­bi­jan­tis į sa­vo pil­ku­mą įsi­leis­ti spal­vų. Kiek ga­li­ma spręs­ti iš gy­vų re­ak­ci­jų ir so­cia­li­nė­je...
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena šiais metais gegužės 17 dieną dėl karantino sąlygų buvo minima kiekvienam asmeniškai prisiminus Lietuvos istorijos vingius, pagerbus...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.