Dviem Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nams pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo

nuotr.
Į tei­sia­mų­jų suo­lą ne­tru­kus sės Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Baut­ro­nis ir šios tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sau­lius Moc­ke­vi­čius
Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė No­me­da Ur­bo­na­vi­čie­nė su­ra­šė kal­ti­na­mą­jį ak­tą ir per­da­vė į teis­mą bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je dviem Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nams pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo. Su­rink­ti duo­me­nys lei­džia pa­grįs­tai ma­ny­ti, kad dėl jų ne­vei­ki­mo ne­bu­vo im­ta­si tei­si­nių, tech­ni­nių bei or­ga­ni­za­ci­nių prie­mo­nių, ga­lė­ju­sių už­kirs­ti ke­lią itin di­de­lio mas­to gais­ro ki­li­mui Aly­taus įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ 2019 me­tų spa­lį.

By­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams. Ši bau­džia­mo­ji by­la at­skir­ta iš te­be­vyks­tan­čio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo dėl gais­ro Aly­tu­je.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą ne­tru­kus sės Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­gir­das Baut­ro­nis ir šios tar­ny­bos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Sau­lius Moc­ke­vi­čius, anks­čiau ėjęs Aly­taus ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros sky­riaus vir­ši­nin­ko pa­rei­gas.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, kal­ti­na­mie­ji ne­pri­sky­rė šios ben­dro­vės tik­rin­ti­nų ob­jek­tų gru­pei ir ne­įtrau­kė jos į me­ti­nius pla­ni­nius prieš­gais­ri­nių tech­ni­nių pa­tik­ri­ni­mų pla­nus. Taip ne­bu­vo už­tik­rin­ta vals­ty­bi­nė prieš­gais­ri­nė prie­žiū­ra ir prieš­gais­ri­nis re­ži­mas nu­ro­dy­to pa­sta­to da­ly­je, ne­bu­vo im­ta­si tei­si­nių ir tech­ni­nių prie­mo­nių bei už­kirs­tas ke­lias itin di­de­lio mas­to gais­rui kil­ti 2019 me­tų spa­lį, ne­bu­vo su­da­ry­tos są­ly­gos šį gais­rą iden­ti­fi­kuo­ti/ap­tik­ti, lo­ka­li­zuo­ti pir­mi­nė­je gais­ro sta­di­jo­je, už­kirs­ti ke­lią jo pli­ti­mui.

„Nuo 2016-ųjų gruo­džio kal­ti­na­mie­siems A.Baut­ro­niui ir S.Moc­ke­vi­čiui bu­vo ži­no­ma UAB „Eko­lo­gis­ti­ka“ veik­la – 25 000 to­nų nau­do­tų pa­dan­gų per­dir­bi­mas per me­tus pa­sta­te Pra­mo­nės g. 1, Aly­tus, ta­čiau ne­bu­vo im­ta­si jo­kių veiks­mų, ne­dė­ta jo­kių pa­stan­gų, net mi­ni­ma­lių, kad gais­ras 2019 me­tų spa­lio 16 die­ną ta­me ob­jek­te ne­įvyk­tų ar­ba, kad jų pa­da­ri­niai bū­tų mi­ni­ma­lūs“, – tei­gia iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­lia­vu­si ir or­ga­ni­za­vu­si Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė N.Ur­bo­na­vi­čie­nė.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą šio­je by­lo­je at­li­kę pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad nuo 2012 me­tų Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vės 1-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te, ku­ria­me įsi­kū­ru­si ir UAB „Eko­lo­gis­ti­ka“, ir te­ri­to­ri­jo­je jau bu­vo ki­lę 9 gais­rai, apie ku­riuos in­for­ma­ci­ją tu­rė­jo Aly­taus prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai. Pats di­džiau­sias gais­ras ki­lo 2019 me­tų spa­lio 16 die­ną. Jo pa­da­ri­niai žmo­nėms ir ap­lin­kai – mil­ži­niš­kai, o vals­ty­bei pa­da­ry­ta ža­la vir­ši­ja 5 mi­li­jo­nus eu­rų.

Sie­kiant iš­tir­ti vi­sas gais­ro Aly­tu­je ap­lin­ky­bes, Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo su­da­ry­ta ke­tu­rių spe­cia­li­zuo­tų pro­ku­ro­rų, va­do­vau­jan­čių ir or­ga­ni­zuo­jan­čių iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, gru­pė. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vyks­ta ke­lio­mis kryp­ti­mis, ti­ria­mos įvai­rios gais­ro prie­žas­ties ver­si­jos, ver­ti­na­mi įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų, vyk­džiu­sių ūkio sub­jek­to prie­žiū­rą, veiks­mai bei pri­im­ti spren­di­mai.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rų kon­tro­liuo­ja­mą ir ko­or­di­nuo­ja­mą ty­ri­mą at­lie­ka Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai. Šia­me te­be­vyks­tan­čia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me įta­ri­mai pa­reikš­ti 5 as­me­nims.

 

Pa­reng­ta pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pro­ku­ra­tū­ros inf.

  Komentaras

  Nevisapusiškai ištirtas epizodas. Nesimato vertinimų, kaip gaisro gesinimo metu elgės gaisro gesinimo vadovai leisdami merui reguliuot? Kaip ir mero elgsena gaisro gesinimo metu. Ką po gaisro iškart televizijos laidoj žurnalistas E.J. egzaminavo merą pagal gaisrų gesinimo įstatymo punktus. Po mero nežinai, pats meras galėjo l. nusišalint nuo mero pareigų, kol viskas bus visapusiškai įvertinta. Nesimato merų, kur nuo 2016 m. gruodžio ir jei 9 gaisrai - turėjo reaguot. Ir su atskaitingom institucijom paruošt specpriemonių planus. Vėl neaiškūs motyvai, ar jie tik savo valia neįtraukė į tikrinamų objektų sarašą, net esant 9 gaisrams? Kol kas pridengiama miesto valdžios veiksmai, o į apačias. O intrigų tesiniai per žemės sklypų ir kitus akandalus tesias. Esmėj teismas galėtų gražint bylą visapusiškam ištyrimui, po ko neliktų landų intrigų tesimui per Alytaus savivaldą. Kita vertus, stt perdavė epizodą teismui. O ką veikia Alytaus policija tirdami, kur ar nusišalint nereikėtų dėl galimų brolių interesų..? Kitiems tai už menkniekius.., patiems - negaluoja? Ar ne pačių intrigos pagal karmą gryžta jau rimtuose reikaluose? Panašu tiria Alytus, šiuos kontroliuoja Kaunas, Vilnius Kauną..Institucijose kolega kolegą..Trumpiau visi uždirba kontroliuodami iš alytiškių ..mandrumų.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.