Ko­kie ir kie­no in­te­re­sai len­da Aly­taus mies­to va­do­vus su­pju­džiu­sia­me že­mės skly­pe?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (27)
2019 Spalis 8
Zemes sklypas
 Anks­čiau no­rė­ta skly­pus, su­for­muo­tus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, par­duo­ti auk­cio­nuo­se ir gau­ti pa­ja­mų į vie­ti­nį biu­dže­tą, o da­bar jie per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Vi­so­je šio­je is­to­ri­jo­je iš­ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas – kas iš tų skly­pų ga­li pra­tur­tė­ti?  Zenono ŠILINSKO nuotr.  
Rug­sė­jo vi­du­ry­je at­šiau­raus vė­jo šuo­ras pra­skrie­jo tarp dvie­jų Aly­taus mies­to va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio. Pas­ta­ra­sis Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­da­vė su­for­muo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nes by­las, siek­da­mas at­kur­ti nuo­sa­vy­bę. Tuo pa­si­pik­ti­nęs me­ras krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so ir spe­cia­liai šiuo klau­si­mu su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis to­les­nio dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Ta­čiau iki šiol jie to­liau dir­ba kar­tu. Pas­ta­ruo­ju me­tu ima ryš­kė­ti, ko­kie ir kie­no in­te­re­sai len­da mies­to va­do­vus su­pju­džiu­sia­me kon­kre­čia­me skly­pe, esan­čia­me Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, – bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se.

Pa­kan­ka­mas skai­čius skly­pų in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai

Maž­daug še­šių hek­ta­rų lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se daržuo­se, už­fik­suo­tas sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­ren­gus šio mik­ro­ra­jo­no de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą.

Šio­je te­ri­to­ri­jo­je maž­daug ke­tu­ri hek­ta­rai nu­ma­ty­ti ko­mer­ci­niams ob­jek­tams ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, o tam su­for­muo­ti aš­tuo­ni skly­pai nuo maž­daug 20 iki 60 arų.

Nors ir to­kios pa­skir­ties že­mės skly­pai ga­li bū­ti grą­žin­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams, ta­čiau pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai šiuo tiks­lu jų ne­per­da­vė Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai. Kaip sa­kė bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą Vy­tau­tas Jast­rems­kas, jie bu­vo lai­ko­mi par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­sui sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, nes mi­nė­tai tar­ny­bai pa­teik­tas pa­kan­ka­mas skly­pų skai­čius nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, už mies­te tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę su­tei­kia­mi skly­pai iki de­šim­ties arų. Jei bu­vę sa­vi­nin­kai nu­spręs­tų pre­ten­duo­ti į di­des­nius skly­pus, ko­kie yra su­for­muo­ti Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, jiems tek­tų ko­o­pe­ruo­tis ke­liems.

V.Jast­rems­kas pa­brė­žė, kad jo va­do­va­vi­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ko­tar­piu šioms tei­sėms at­kur­ti su­for­muo­ti ir Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­ti skly­pai skir­ti in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai: „Mes iki pat sa­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos lai­kė­mės to­kios po­zi­ci­jos: kam siū­ly­ti ko­mer­ci­nės ar dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pus bu­vu­siems sa­vi­nin­kams, jei už­ten­ka su­for­muo­tų in­di­vi­du­a­lia­jai sta­ty­bai.“

To­kie skly­pai, pa­sak V.Jast­rems­ko, su­for­muo­ti Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Slė­nio, Gluos­nių, Mo­kyk­los gat­vė­se, prie va­di­na­mo­jo Sa­na­to­ri­jos miš­ko esan­čio­se Žir­gų, Vo­ve­rai­čių gat­vė­se, prie Svei­ka­tos ta­ko esan­čio­je Pa­ba­lių gat­vė­je, bu­vu­sio be­to­no maz­go te­ri­to­ri­jo­je – Su­bar­to­nių gat­vė­je. Bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pri­pa­ži­no, kad ši te­ri­to­ri­ja dėl li­ku­sių be­to­no maz­go lie­ka­nų gal­būt ir nė­ra la­bai pa­trauk­li, bet vie­ta pa­trauk­li ki­tu as­pek­tu – yra ne­to­li mies­to cen­tro.

„Vie­ta, dėl ku­rios da­bar iš­ki­lęs kon­flik­tas, tie va­di­na­mie­ji bu­vę mies­tie­čių dar­žai ne­to­li „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cen­tro, daug pra­stes­nė te­ri­to­ri­ja nei ki­tos pa­siū­ly­tos vie­tos nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Ji ap­au­gu­si me­džiais ir krū­mais, ten yra so­do na­me­lių, šu­li­nių ir ki­tų sta­ti­nių, no­rint ją pa­ruoš­ti sta­ty­boms rei­kia ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų. Pra­stes­nė vie­ta – tik bu­vu­sio be­to­no maz­go“, – sa­ko V.Jast­rems­kas.

Jo pa­si­tei­ra­vus, kas kon­kre­čiai sa­vi­val­dy­bė­je nu­spren­dė bu­vu­sių dar­žų te­ri­to­ri­jo­je su­for­muo­tų ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­boms nu­ma­ty­tų skly­pų ne­per­duo­ti Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo, bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­vi­rai pa­reiš­kė, kad tai bu­vo jo, kaip ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo, jo bu­vu­sios pa­va­duo­to­jos Vi­li­jos Ra­ma­naus­kie­nės bei Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Bar­tu­se­vi­čie­nės spren­di­mas: „Pa­si­bai­gus mies­te že­mės grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­sui, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba šiuos skly­pus bū­tų ga­lė­ju­si par­duo­ti auk­cio­ne, o pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką pu­sė gau­tos su­mos ati­tek­tų vals­ty­bės, pu­sė – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad tai kal­ba bū­tų apie mi­li­jo­nus.“

 Dau­giau nei prieš me­tus pra­si­dė­jo pra­šy­mai per­duo­ti skly­pus

Kai bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius jau bu­vo pa­tvir­ti­nęs Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą, ku­ria­me bu­vo ma­ty­ti su­for­muo­ti ko­mer­ci­nės bei dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, per­nykš­tį bir­že­lį ga­vo raš­tą iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus ve­dė­jos Ilo­nos Mar­čins­kie­nės. Ja­me pra­šy­ta per­duo­ti šiuos skly­pus nuo­sa­vy­bei at­kur­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai že­mė­tvar­ki­ninkams at­sa­kė, kad to­kiu tiks­lu skly­pai su­for­muo­ti ir for­muo­ja­mi ki­to­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se, o mi­nė­ta vie­ta ga­li bū­ti kaip vie­na iš svars­to­mų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Po mė­ne­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus dar kar­tą su­lau­kė pa­na­šaus raš­to.

Kaip pri­si­me­na V.Jast­rems­kas, ta­da jis bei Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja atos­to­ga­vo, tuo­met at­si­ra­do lai­ki­nai jį pa­va­da­vu­sios ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Sil­vi­jos Peš­te­nie­nės raš­tas Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai, ku­rį pa­ren­gė mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas, o ja­me jau siū­ly­ta pen­kis skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Ta­čiau toks raš­tas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos ne­pa­sie­kė, jo iš­siun­ti­mas bu­vo su­stab­dy­tas, ap­si­žiū­rė­jus, kad no­rė­ta per­duo­ti pla­nuo­tus auk­cio­nuo­se par­duo­ti že­mės skly­pus.

Iš­siųs­tas ki­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­si­ra­šy­tas raš­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog šiuo klau­si­mu tar­ny­bai at­sa­ky­mas jau iš­siųs­tas, – pa­si­lik­ta prie anks­tes­nės nuo­mo­nės, kad nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti per­duo­ti ir bus per­duo­ti skly­pai in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai ki­to­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se.

Re­gis, tuo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vų su­si­ra­ši­nė­ji­mas su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba dėl ko­mer­ci­nės ir dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pų bu­vu­siuo­se mies­tie­čių sa­va­va­liš­kai už­im­tuo­se dar­žuo­se per­da­vi­mo nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti ir pa­si­bai­gė.

Šie­me­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je da­bar­ti­nis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­da­vė nau­jai su­for­muo­tus že­mės skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, tarp ku­rių at­si­ra­do ir te­ri­to­ri­ja Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je. Jis taip pa­si­el­gė re­a­guo­da­mas į mi­nė­tos tar­ny­bos raš­tą ir pre­ten­den­tų į skly­pus skun­dus, kad jų ne­ten­ki­na da­bar siū­lo­mi skly­pai, jie nu­ro­dė ir bu­vu­sių dar­žų te­ri­to­ri­ją.

„Aš apie to­kį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nį pra­ne­šiau me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, ta­da jis krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so, su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis ga­li­my­bių to­liau dirb­ti su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Me­ras pa­lai­kė mū­sų ka­den­ci­jos ap­si­spren­di­mą tuos skly­pus par­duo­ti auk­cio­nuo­se, taip pa­pil­dy­ti mies­to biu­dže­tą, o di­rek­to­rius pa­si­el­gė ki­taip“, – tvir­ti­no V.Jast­rems­kas.

Kaip ži­nia, ne­tru­kus spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys, ku­rio­je pa­reiš­kė, kad skly­pus per­duo­da­mas Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai el­gė­si tei­sė­tai.

Net Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai bu­vo skun­džia­mos ap­lin­ky­bės, su­si­ju­sios su anks­tes­nės ka­den­ci­jos va­do­vų veiks­mais for­muo­jant skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, ta­čiau tar­ny­ba, pa­tiks­li­nu­si in­for­ma­ci­ją, at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­nu­sta­ty­tų nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių.

Va­di­na­si, tiek pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai, Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­per­duo­da­mi vi­sų su­for­muo­tų že­mės skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, tiek da­bar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, juos per­duo­da­mas, ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų ne­pa­žei­dė. Ta­čiau anks­čiau no­rė­ta skly­pus, su­for­muo­tus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, par­duo­ti auk­cio­nuo­se ir gau­ti pa­ja­mų į vie­ti­nį biu­dže­tą, o da­bar jie per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Vi­so­je šio­je is­to­ri­jo­je iš­ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas – kas iš tų skly­pų ga­li pra­tur­tė­ti? Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas, ku­rio lė­šos nau­do­ja­mos vi­sų mies­tie­čių po­rei­kiams ten­kin­ti, ar sa­vi­nin­kai, ku­rie ga­li par­duo­ti su­grą­žin­tus skly­pus?

 Skly­pas pa­do­va­no­tas ir su­da­ry­ta pir­ki­mo–par­da­vi­mo su­tar­tis

Bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, kon­kre­čio­je vie­to­je, Li­kiš­kė­lių gat­vė­je, jau da­bar yra at­kur­ta nuo­sa­vy­bė. Kaip liu­di­ja vals­ty­bės įmo­nės Re­gist­rų cen­tro skel­bia­mi duo­me­nys, tai at­si­ti­ko dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus.

Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba nuo­sa­vy­bės tei­ses at­kū­rė ke­liems as­me­nims, o maž­daug po me­tų be­veik 31 aro že­mės skly­pas pa­do­va­no­tas vie­nam Aly­taus ver­sli­nin­kui, už­si­i­man­čiam ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu. Ne­tru­kus, pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je, jis su ben­dro­ve „Lidl Lie­tu­va“ su­da­rė skly­po pir­ki­mo–par­da­vi­mo su­tar­tį. Skly­pas kol kas kaip šios ben­dro­vės nuo­sa­vy­bė dar ne­įre­gist­ruo­tas.

Kaip sa­ko bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas, prie pat šio skly­po yra su­for­muo­tas 56 arų skly­pas dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, ku­ris ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ir ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­jek­tams sta­ty­ti, bū­tent dėl šio skly­po jis jau­tė vie­no bu­vu­sio Sei­mo na­rio do­mė­ji­mą­si, ką ren­gia­ma­si ja­me da­ry­ti, ar ke­ti­na­ma per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms grą­žin­ti: „Nau­jo pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bai ne­to­li „Ma­xi­mos“ 31 aro ne­už­ten­ka. Jei sa­vi­nin­kams bū­tų grą­žin­ta dar be­veik 60 arų, pre­ky­bos cen­trą jau ga­li­ma sta­ty­ti. Kai su­ži­no­jau apie at­kur­tą nuo­sa­vy­bę kon­flik­tą tarp da­bar­ti­nių mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­sio­je te­ri­to­ri­jo­je, ver­sli­nin­ko su­tar­tį su „Lidl“, ta­po aiš­ku, ko­dėl te­ri­to­ri­ja siū­lo­ma nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Mi­nė­tas pre­ky­bos cen­tras tu­ri min­čių plės­tis Aly­tu­je, tai jo at­sto­vai pa­tvir­ti­no bir­že­lį vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su mies­to va­do­vais. Vis­kas tar­si tei­sė­ta, bet ar tei­sin­ga mies­to at­žvil­giu. Aki­vaiz­du, kad ati­duo­da­me skly­pus pa­si­pel­ny­ti pri­va­tiems as­me­nims, ku­rie, ko ge­ro, bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pa­de­da su­tvar­ky­ti že­mės grą­ži­ni­mo do­ku­men­tus, o pe­rė­mę skly­pus tik­riau­siai su jais at­si­skai­to sim­bo­liš­kai. Dar yra ir ki­tas ke­lias veik­ti bu­vu­sių sa­vi­nin­kų var­du – įgy­ti pri­klau­san­čios grą­žin­ti že­mės nuo­sa­vy­bės iš­va­das ir taip pre­ten­duo­ti į jiems pri­klau­san­čius skly­pus mies­te.“

 Vei­kia­ma per ad­vo­ka­tus

Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­na Vil­niaus ad­vo­ka­tų kon­to­ra yra ga­vu­si sep­ty­nių as­me­nų, sie­kian­čių Aly­tu­je įgy­ti že­mės skly­pus už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę, pa­ve­di­mą už juos tvar­ky­ti tei­si­nius že­mės rei­ka­lus. Tad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš šios ad­vo­ka­tų kon­to­ros ga­vo pra­šy­mą pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie su­for­muo­tus skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, mi­ni­mi skly­pai ir Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių bei San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

Vie­nas iš ad­vo­ka­tų pa­gal­bos pa­pra­šiu­sių as­me­nų, Kau­no mies­to gy­ven­to­jas, yra krei­pę­sis ir į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos, ir į šios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vus dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­per­duo­da­mų že­mės skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je. Ta­čiau ga­vo at­sa­ky­mus apie su­for­muo­tus skly­pus in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai.

Mies­te nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba siū­lo ir ki­tas ko­mer­ci­nes te­ri­to­ri­jas, pa­vyz­džiui, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Kle­vų gat­vė­je, Puns­ko, Ker­na­vės gat­vė­se, bet jie su­si­do­mė­ji­mo ne­su­lau­kia.

Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­ja yra pa­kan­ka­mai ge­ro­je vie­to­je, ja do­mi­si kon­kre­tūs ver­slo sub­jek­tai, už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę įgy­tus skly­pus ga­li­ma ne­pi­giai par­duo­ti, pas­kui juos su­jung­ti, per­par­duo­ti stam­bių ob­jek­tų sta­ty­bai ir taip įgy­ti ne­ma­žas pa­ja­mas.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vei­kė ko­mi­si­ja, ku­ri ver­ti­no Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus veiks­mus dėl skly­pų per­da­vi­mo nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Iš­va­dos jau pa­teik­tos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Ko­kius jis pri­ims spren­di­mus, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti šią sa­vai­tę.

  Komentaras

  Ir įvykdė kgbistinės raudonos Torpedos valią :)
  O anoji jau dabar nustojo ant pastarojo varyti..
  Matyt pasidalino..
  Įdomu, ar Torpeda po sklypų pramušimo sumokės tūkstantines skolas už savo prabangų butą ?

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p.- meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. - Tai kas iš tikro reguliuoja žemės klausimus ir atsiskaito alytiškiams už tai? Kam alytiškiams reikalinga savivalda, jei patys nesugeba išsiaiškint kas per savivaldą iš tikro reguliuoja?

  Komentaras

  Buvęs Seimo narys K. Daukšys?
  Nežinau, kodėl Meras ir Savivaldybės adm. direktorius nenori, negali atleisti nesąžiningo, vagies Matažinsko? Kame reikalas? Ar uošvė įtakinga? Žinom, kad E. Masiulio partijai priklauso ir jo ,,vertybes" puoselėja?
  Atleiskite Matažinską ir pusė problemų išsispręs.

  Komentaras

  Jei advokatai iš svetur reguliuoja žemių skirstymą Alytuj, tai kam alytiškiai renka tarybą? Kur tik 27 tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir likusiai visuomenės daliai pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) punktą. Kur pagal Įst. 16 str., 2., 27) ir,32) punktus tik tarybos išimtinė kompetencija dėl žemės disponavimo klausimų. Direktorius tik pavaldus tarybai, atskaitingas merui ir tarybai. Visuomenę tik informuot gali, bet neatskaitingas. Vadinas galima žemes, kaip ir buvusias įmones ir geras rinkas kitų naudai, ir... atseit demokratija. Kodėl vengiama per tarybą spręst rimtų klausimų ir visuomenę informuojant? Po ko neaiškumų neliktų. Kaip kodėl vieni kitiems už akių per konferencijas žeria,kaip gali ir kartu susėdę išdiskutuot? Pagal rimtus reikalavimus po mero.., ar atsistatydina, ar atsiprašo,,? Ar vėl gal kaip susiginčys vieni kitus..? Esmėj apie rimtą darbč sunku... Nes šiuo atveju valdininkai vykdo kurio nurodymus, tampa blogi kitiems.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.