Ko­kie ir kie­no in­te­re­sai len­da Aly­taus mies­to va­do­vus su­pju­džiu­sia­me že­mės skly­pe?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (27)
2019 Spalis 8
Zemes sklypas
 Anks­čiau no­rė­ta skly­pus, su­for­muo­tus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, par­duo­ti auk­cio­nuo­se ir gau­ti pa­ja­mų į vie­ti­nį biu­dže­tą, o da­bar jie per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Vi­so­je šio­je is­to­ri­jo­je iš­ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas – kas iš tų skly­pų ga­li pra­tur­tė­ti?  Zenono ŠILINSKO nuotr.  
Rug­sė­jo vi­du­ry­je at­šiau­raus vė­jo šuo­ras pra­skrie­jo tarp dvie­jų Aly­taus mies­to va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio. Pas­ta­ra­sis Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos per­da­vė su­for­muo­tų že­mės skly­pų ka­dast­ri­nes by­las, siek­da­mas at­kur­ti nuo­sa­vy­bę. Tuo pa­si­pik­ti­nęs me­ras krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so ir spe­cia­liai šiuo klau­si­mu su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis to­les­nio dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Ta­čiau iki šiol jie to­liau dir­ba kar­tu. Pas­ta­ruo­ju me­tu ima ryš­kė­ti, ko­kie ir kie­no in­te­re­sai len­da mies­to va­do­vus su­pju­džiu­sia­me kon­kre­čia­me skly­pe, esan­čia­me Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, – bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se.

Pa­kan­ka­mas skai­čius skly­pų in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai

Maž­daug še­šių hek­ta­rų lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės skly­pas Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se daržuo­se, už­fik­suo­tas sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­ren­gus šio mik­ro­ra­jo­no de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą.

Šio­je te­ri­to­ri­jo­je maž­daug ke­tu­ri hek­ta­rai nu­ma­ty­ti ko­mer­ci­niams ob­jek­tams ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, o tam su­for­muo­ti aš­tuo­ni skly­pai nuo maž­daug 20 iki 60 arų.

Nors ir to­kios pa­skir­ties že­mės skly­pai ga­li bū­ti grą­žin­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams, ta­čiau pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai šiuo tiks­lu jų ne­per­da­vė Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai. Kaip sa­kė bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, da­bar mies­to ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą Vy­tau­tas Jast­rems­kas, jie bu­vo lai­ko­mi par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo pro­ce­sui sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, nes mi­nė­tai tar­ny­bai pa­teik­tas pa­kan­ka­mas skly­pų skai­čius nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Va­do­vau­jan­tis tei­sės ak­tais, už mies­te tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę su­tei­kia­mi skly­pai iki de­šim­ties arų. Jei bu­vę sa­vi­nin­kai nu­spręs­tų pre­ten­duo­ti į di­des­nius skly­pus, ko­kie yra su­for­muo­ti Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, jiems tek­tų ko­o­pe­ruo­tis ke­liems.

V.Jast­rems­kas pa­brė­žė, kad jo va­do­va­vi­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lai­ko­tar­piu šioms tei­sėms at­kur­ti su­for­muo­ti ir Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­duo­ti skly­pai skir­ti in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai: „Mes iki pat sa­vo ka­den­ci­jos pa­bai­gos lai­kė­mės to­kios po­zi­ci­jos: kam siū­ly­ti ko­mer­ci­nės ar dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pus bu­vu­siems sa­vi­nin­kams, jei už­ten­ka su­for­muo­tų in­di­vi­du­a­lia­jai sta­ty­bai.“

To­kie skly­pai, pa­sak V.Jast­rems­ko, su­for­muo­ti Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Slė­nio, Gluos­nių, Mo­kyk­los gat­vė­se, prie va­di­na­mo­jo Sa­na­to­ri­jos miš­ko esan­čio­se Žir­gų, Vo­ve­rai­čių gat­vė­se, prie Svei­ka­tos ta­ko esan­čio­je Pa­ba­lių gat­vė­je, bu­vu­sio be­to­no maz­go te­ri­to­ri­jo­je – Su­bar­to­nių gat­vė­je. Bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pri­pa­ži­no, kad ši te­ri­to­ri­ja dėl li­ku­sių be­to­no maz­go lie­ka­nų gal­būt ir nė­ra la­bai pa­trauk­li, bet vie­ta pa­trauk­li ki­tu as­pek­tu – yra ne­to­li mies­to cen­tro.

„Vie­ta, dėl ku­rios da­bar iš­ki­lęs kon­flik­tas, tie va­di­na­mie­ji bu­vę mies­tie­čių dar­žai ne­to­li „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cen­tro, daug pra­stes­nė te­ri­to­ri­ja nei ki­tos pa­siū­ly­tos vie­tos nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Ji ap­au­gu­si me­džiais ir krū­mais, ten yra so­do na­me­lių, šu­li­nių ir ki­tų sta­ti­nių, no­rint ją pa­ruoš­ti sta­ty­boms rei­kia ne­ma­žų in­ves­ti­ci­jų. Pra­stes­nė vie­ta – tik bu­vu­sio be­to­no maz­go“, – sa­ko V.Jast­rems­kas.

Jo pa­si­tei­ra­vus, kas kon­kre­čiai sa­vi­val­dy­bė­je nu­spren­dė bu­vu­sių dar­žų te­ri­to­ri­jo­je su­for­muo­tų ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ir dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­boms nu­ma­ty­tų skly­pų ne­per­duo­ti Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai dėl nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo, bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­vi­rai pa­reiš­kė, kad tai bu­vo jo, kaip ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo, jo bu­vu­sios pa­va­duo­to­jos Vi­li­jos Ra­ma­naus­kie­nės bei Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jos Vil­mos Bar­tu­se­vi­čie­nės spren­di­mas: „Pa­si­bai­gus mies­te že­mės grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­sui, Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba šiuos skly­pus bū­tų ga­lė­ju­si par­duo­ti auk­cio­ne, o pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką pu­sė gau­tos su­mos ati­tek­tų vals­ty­bės, pu­sė – sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad tai kal­ba bū­tų apie mi­li­jo­nus.“

 Dau­giau nei prieš me­tus pra­si­dė­jo pra­šy­mai per­duo­ti skly­pus

Kai bu­vęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius jau bu­vo pa­tvir­ti­nęs Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mą, ku­ria­me bu­vo ma­ty­ti su­for­muo­ti ko­mer­ci­nės bei dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je, per­nykš­tį bir­že­lį ga­vo raš­tą iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus ve­dė­jos Ilo­nos Mar­čins­kie­nės. Ja­me pra­šy­ta per­duo­ti šiuos skly­pus nuo­sa­vy­bei at­kur­ti.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai že­mė­tvar­ki­ninkams at­sa­kė, kad to­kiu tiks­lu skly­pai su­for­muo­ti ir for­muo­ja­mi ki­to­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se, o mi­nė­ta vie­ta ga­li bū­ti kaip vie­na iš svars­to­mų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Po mė­ne­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus dar kar­tą su­lau­kė pa­na­šaus raš­to.

Kaip pri­si­me­na V.Jast­rems­kas, ta­da jis bei Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­ja atos­to­ga­vo, tuo­met at­si­ra­do lai­ki­nai jį pa­va­da­vu­sios ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Sil­vi­jos Peš­te­nie­nės raš­tas Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai, ku­rį pa­ren­gė mi­nė­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas, o ja­me jau siū­ly­ta pen­kis skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Ta­čiau toks raš­tas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos ne­pa­sie­kė, jo iš­siun­ti­mas bu­vo su­stab­dy­tas, ap­si­žiū­rė­jus, kad no­rė­ta per­duo­ti pla­nuo­tus auk­cio­nuo­se par­duo­ti že­mės skly­pus.

Iš­siųs­tas ki­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­si­ra­šy­tas raš­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, jog šiuo klau­si­mu tar­ny­bai at­sa­ky­mas jau iš­siųs­tas, – pa­si­lik­ta prie anks­tes­nės nuo­mo­nės, kad nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti per­duo­ti ir bus per­duo­ti skly­pai in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai ki­to­se mies­to te­ri­to­ri­jo­se.

Re­gis, tuo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vų su­si­ra­ši­nė­ji­mas su Na­cio­na­li­ne že­mės tar­ny­ba dėl ko­mer­ci­nės ir dau­gia­bu­čių na­mų sta­ty­bos pa­skir­ties skly­pų bu­vu­siuo­se mies­tie­čių sa­va­va­liš­kai už­im­tuo­se dar­žuo­se per­da­vi­mo nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti ir pa­si­bai­gė.

Šie­me­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je da­bar­ti­nis mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai per­da­vė nau­jai su­for­muo­tus že­mės skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, tarp ku­rių at­si­ra­do ir te­ri­to­ri­ja Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­to­je. Jis taip pa­si­el­gė re­a­guo­da­mas į mi­nė­tos tar­ny­bos raš­tą ir pre­ten­den­tų į skly­pus skun­dus, kad jų ne­ten­ki­na da­bar siū­lo­mi skly­pai, jie nu­ro­dė ir bu­vu­sių dar­žų te­ri­to­ri­ją.

„Aš apie to­kį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nį pra­ne­šiau me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, ta­da jis krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so, su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis ga­li­my­bių to­liau dirb­ti su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Me­ras pa­lai­kė mū­sų ka­den­ci­jos ap­si­spren­di­mą tuos skly­pus par­duo­ti auk­cio­nuo­se, taip pa­pil­dy­ti mies­to biu­dže­tą, o di­rek­to­rius pa­si­el­gė ki­taip“, – tvir­ti­no V.Jast­rems­kas.

Kaip ži­nia, ne­tru­kus spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys, ku­rio­je pa­reiš­kė, kad skly­pus per­duo­da­mas Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai el­gė­si tei­sė­tai.

Net Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai bu­vo skun­džia­mos ap­lin­ky­bės, su­si­ju­sios su anks­tes­nės ka­den­ci­jos va­do­vų veiks­mais for­muo­jant skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, ta­čiau tar­ny­ba, pa­tiks­li­nu­si in­for­ma­ci­ją, at­si­sa­kė pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­nu­sta­ty­tų nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių.

Va­di­na­si, tiek pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vai, Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­per­duo­da­mi vi­sų su­for­muo­tų že­mės skly­pų nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, tiek da­bar ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, juos per­duo­da­mas, ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų ne­pa­žei­dė. Ta­čiau anks­čiau no­rė­ta skly­pus, su­for­muo­tus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, par­duo­ti auk­cio­nuo­se ir gau­ti pa­ja­mų į vie­ti­nį biu­dže­tą, o da­bar jie per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Vi­so­je šio­je is­to­ri­jo­je iš­ky­la vie­nin­te­lis klau­si­mas – kas iš tų skly­pų ga­li pra­tur­tė­ti? Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas, ku­rio lė­šos nau­do­ja­mos vi­sų mies­tie­čių po­rei­kiams ten­kin­ti, ar sa­vi­nin­kai, ku­rie ga­li par­duo­ti su­grą­žin­tus skly­pus?

 Skly­pas pa­do­va­no­tas ir su­da­ry­ta pir­ki­mo–par­da­vi­mo su­tar­tis

Bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, kon­kre­čio­je vie­to­je, Li­kiš­kė­lių gat­vė­je, jau da­bar yra at­kur­ta nuo­sa­vy­bė. Kaip liu­di­ja vals­ty­bės įmo­nės Re­gist­rų cen­tro skel­bia­mi duo­me­nys, tai at­si­ti­ko dau­giau kaip prieš dve­jus me­tus.

Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba nuo­sa­vy­bės tei­ses at­kū­rė ke­liems as­me­nims, o maž­daug po me­tų be­veik 31 aro že­mės skly­pas pa­do­va­no­tas vie­nam Aly­taus ver­sli­nin­kui, už­si­i­man­čiam ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu. Ne­tru­kus, pra­ėju­sių me­tų va­sa­rio pa­bai­go­je, jis su ben­dro­ve „Lidl Lie­tu­va“ su­da­rė skly­po pir­ki­mo–par­da­vi­mo su­tar­tį. Skly­pas kol kas kaip šios ben­dro­vės nuo­sa­vy­bė dar ne­įre­gist­ruo­tas.

Kaip sa­ko bu­vęs mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Jast­rems­kas, prie pat šio skly­po yra su­for­muo­tas 56 arų skly­pas dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­bai, ku­ris ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ir ko­mer­ci­nės pa­skir­ties ob­jek­tams sta­ty­ti, bū­tent dėl šio skly­po jis jau­tė vie­no bu­vu­sio Sei­mo na­rio do­mė­ji­mą­si, ką ren­gia­ma­si ja­me da­ry­ti, ar ke­ti­na­ma per­duo­ti nuo­sa­vy­bės tei­sėms grą­žin­ti: „Nau­jo pre­ky­bos cen­tro sta­ty­bai ne­to­li „Ma­xi­mos“ 31 aro ne­už­ten­ka. Jei sa­vi­nin­kams bū­tų grą­žin­ta dar be­veik 60 arų, pre­ky­bos cen­trą jau ga­li­ma sta­ty­ti. Kai su­ži­no­jau apie at­kur­tą nuo­sa­vy­bę kon­flik­tą tarp da­bar­ti­nių mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lu­sio­je te­ri­to­ri­jo­je, ver­sli­nin­ko su­tar­tį su „Lidl“, ta­po aiš­ku, ko­dėl te­ri­to­ri­ja siū­lo­ma nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Mi­nė­tas pre­ky­bos cen­tras tu­ri min­čių plės­tis Aly­tu­je, tai jo at­sto­vai pa­tvir­ti­no bir­že­lį vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su mies­to va­do­vais. Vis­kas tar­si tei­sė­ta, bet ar tei­sin­ga mies­to at­žvil­giu. Aki­vaiz­du, kad ati­duo­da­me skly­pus pa­si­pel­ny­ti pri­va­tiems as­me­nims, ku­rie, ko ge­ro, bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pa­de­da su­tvar­ky­ti že­mės grą­ži­ni­mo do­ku­men­tus, o pe­rė­mę skly­pus tik­riau­siai su jais at­si­skai­to sim­bo­liš­kai. Dar yra ir ki­tas ke­lias veik­ti bu­vu­sių sa­vi­nin­kų var­du – įgy­ti pri­klau­san­čios grą­žin­ti že­mės nuo­sa­vy­bės iš­va­das ir taip pre­ten­duo­ti į jiems pri­klau­san­čius skly­pus mies­te.“

 Vei­kia­ma per ad­vo­ka­tus

Pas­ta­ruo­ju me­tu vie­na Vil­niaus ad­vo­ka­tų kon­to­ra yra ga­vu­si sep­ty­nių as­me­nų, sie­kian­čių Aly­tu­je įgy­ti že­mės skly­pus už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę, pa­ve­di­mą už juos tvar­ky­ti tei­si­nius že­mės rei­ka­lus. Tad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš šios ad­vo­ka­tų kon­to­ros ga­vo pra­šy­mą pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie su­for­muo­tus skly­pus nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti, mi­ni­mi skly­pai ir Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių bei San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je.

Vie­nas iš ad­vo­ka­tų pa­gal­bos pa­pra­šiu­sių as­me­nų, Kau­no mies­to gy­ven­to­jas, yra krei­pę­sis ir į pra­ėju­sios ka­den­ci­jos, ir į šios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vus dėl Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­per­duo­da­mų že­mės skly­pų Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je. Ta­čiau ga­vo at­sa­ky­mus apie su­for­muo­tus skly­pus in­di­vi­du­a­liai sta­ty­bai.

Mies­te nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba siū­lo ir ki­tas ko­mer­ci­nes te­ri­to­ri­jas, pa­vyz­džiui, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je Kle­vų gat­vė­je, Puns­ko, Ker­na­vės gat­vė­se, bet jie su­si­do­mė­ji­mo ne­su­lau­kia.

Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­ja yra pa­kan­ka­mai ge­ro­je vie­to­je, ja do­mi­si kon­kre­tūs ver­slo sub­jek­tai, už tu­rė­tą nuo­sa­vy­bę įgy­tus skly­pus ga­li­ma ne­pi­giai par­duo­ti, pas­kui juos su­jung­ti, per­par­duo­ti stam­bių ob­jek­tų sta­ty­bai ir taip įgy­ti ne­ma­žas pa­ja­mas.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vei­kė ko­mi­si­ja, ku­ri ver­ti­no Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus veiks­mus dėl skly­pų per­da­vi­mo nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Iš­va­dos jau pa­teik­tos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Ko­kius jis pri­ims spren­di­mus, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti šią sa­vai­tę.

  Komentaras

  Administracija laikosi nuostatos, kad pagal Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 3 punktą nuosavybės teisių atkūrimui mieste turi būti formuojami sklypai individualiai statybai (taip pat daržui, sodui ir panašioms reikmėms). Administracijos (V. Bartusevičienės, V. Ramanauskienės ir mano) nuomone, žemės sklypus, skirtus daugiabučiams namams ir komerciniams objektams statyti, reikia parduoti aukcionuose ir gauti pusę lėšų į savivaldybės biudžetą. Todėl NŽT skirtame atsakyme nurodome, kad nuosavybės teisių atkūrimui planuojame (formuojame) namų valdos sklypus.

  Komentaras

  Aš apie to­kį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus žings­nį pra­ne­šiau me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, ta­da jis krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai pa­žeis­to vie­šo­jo in­te­re­so, su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis ga­li­my­bių to­liau dirb­ti su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. – tvir­ti­no V.Jast­rems­kas.

  Komentaras

  Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vei­kė ko­mi­si­ja, ku­ri ver­ti­no Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus veiks­mus dėl skly­pų per­da­vi­mo nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti. Iš­va­dos jau pa­teik­tos ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui. Ko­kius jis pri­ims spren­di­mus, tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti šią sa­vai­tę.

  Komentaras

  Gali alytiškiai žinot. Kad per savivaldą pagal įstatymus tik 27 tarybos nariai atsakingi. Kur pagal išimtinę tarybos kompetenciją tik jie galutinius sprendimus priima ir už tai atsakingi. Išimtinė kompetencija reiškia už juos niekas kitas negali. Ir jei techniškai dirba, už juos niekas nepareguliuos. O jei yra spragos, todėl ir kiti bando reguliuot, ne savo vietoj meras ir taryba. Tad per kreipimusis į teisėsaugą ar ir įtarimai tarybos nariams, per daug arti teisėsauga.Kur ir situacijose ne vienodai elgias. Kur per gal gali ir manipuliuot. Nors jei nebūt manipuliacijos įtarimų, iki tokių nesamonių neišsivystytų. Per Lietuvą yra Jurbarko savivaldybė kur ir nesuprasi kas ten reguliuoja, Alytaus... Kiti stengias išlaikyt savarankiškumus patys problemad spręsdami kokybiškai. Kur kitiems ir norint įsikišt ir gal situacija pasinaudot, nesigauna. O Alytuj tarsi patys ant šių kabliukų kimba...Kaip peteliškės į ugnį skrenda.

  Komentaras

  Tur būt iki šiol į savivaldybę neprisileidžiami rimtesni su ūkine kompetencija?Kurie tokius reikalus suvoktų. Nes jei savivaldybė techniškai dirba, jokie iš šono advokatai ir panašiai nesureguliuos disponavimo žemėm klausimų. Juolab Alytuj sočiai perteklinių kabinetinių policijos- prokuratūros- teismų sistemoj ir taip nesugebėt miesto intereso apsigint, tik Alytuj taip gali. Ir dabar taryboj nors bandytų aiškintis, tylu. Laukia, kas ką iš užkuliusių sudirbs.

  Komentaras

  Skuodo savivaldybės jau buvęs architektas teisiamas. Teisme ten stt surinkę kiek mokėjo jam papildomai žmonės už paslaugas tvarkant žemes. Alytuj jei blusinėjo buvusį dzūkijos vandenų direktorių, tai ir su žemėm gal jie žino? Kaip gal ir kitur? Tik..? Klausimai už atsakymus įdomesni.

  Komentaras

  Ypač šitos nesamonės anoje kadencijoje užsimezgė. Ir tuo met stt blusinėdama buvusį dzūkijos vandenų vadovą galėjo pastebėt ir didesnes nesamones šioje srityje. Vadinas su jų ...tęsiasi Alytaus alinimas. Tarpais net per kaip susidorojimus su neįtinkančiais, kurie bando kelt problemas.

  Komentaras

  Jei savivalda skaitos patys valdos, Alytus priešingai. Jei Utena išlaikę ir sustiprinę geriausias įmones ir rinkas, Alytuj priešingai. Kitų naudai parsiklupdyt. Kaip ir anoj kadencijoj į savivaldtbės dalį strateginių įmonių vadovų ir valdybose po nepriklausomais atstovai iš svetur. Savi kaip n rūšiai... Kaip ir dėl žemių savus kaip nori gali vedžiot. Vis išoriniai reguliuoja kur riebiausi kasniai. Saviems dėl likučių vienas kitą iš paskutinių... Ir kaip gerai organizuota schema vyksta nuo pat Nepriklausomybės pradžios. Ir iškrypt neįmanoma. Apraizgyti taip, kad..kitaip neįmanoma.

  Komentaras

  Labai įdomi ir buvusio mero pozicija. Kur be mero ir šioj situacijoj tik nepaklausė direktorius ir iš kart aštri reakcija. Reiškia ir anoj kadencijoj be mero būt neįmanoma. Ir kaip sugeba pratylėt, o kiti.. čia fenomenas. Vis iš užkuliusių.Beje patys piliečiai taryboje būdami 3 net frakcijos nesugeba užregistruot. Nors min.3 skaičių turi. O viduj patys susitelkt nesugeba. Reiškia jei ne ano...- tai patys iš savęs taryboj net nekrusteli. Ir jei teisėsauga rimtai..- kažin kaip būtų? Nes normalioj teisinėj valstybei tokie šposai neįmanomi. Čia visų akyse bajeriukai ir kaip bejėgiai. ? Ką po savęs ateinančiom kartom palieka alytiškiai? Įmonių neišlaikė, žemių likučius iš po nosių išvalo..?

  Komentaras

  Kaip samoningai Alytaus miesto valdyme reikalinga ūkinė kompetencija eliminuojama. Reiškia iš mero ir direktoriaus lygių ir komandų nesimato. Tarybos strateginiai plėtros komitetas kaip be vadovo anam atsistatydinus. Ekonomikos komiteto vadovai su mediko ir pedagogo išsilavinimais ir ne į temą. Skaitos jaunus rinkos ir turi.. kol kas jokių šansų progresui. Tik lygiose vietose po nesusipratimais... neprasti deriniai.

  Komentaras

  Merą ir 27 tarybos narius tiesiogiai rinko alytiškių nemaža dalis. Tad jie, matyt, savim didžiuojas tokia būsena per savivaldą Alytaus mieste? Gal dar ir miesto šeimininkais jaučiasi, kad ir žemių likučius kažkas taip pareguliuoja, kad tik neaiškumai...

  Komentaras

  kaltas, kad miesto vadai pusgalviai. Nejaugi niekas iš šimtų savivaldybės klerkų negali patikrinti Matažinsko paruoštų dokumentų? O ant vagių nereikia loti - juos reikia sodinti.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.