Nr. 115 (13345)

2019-10-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 115 (13345) skaitykite:

 • Pa­si­ra­šius ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su VDU, Dzū­ki­jos sos­ti­nė tam­pa uni­ver­si­te­ti­niu mies­tu
 • Mar­gio gat­vė­je ati­da­ry­tas Aly­taus ra­jo­no psi­cho­so­cia­li­nės pa­gal­bos cen­tras
 • So­cia­li­nio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai no­rė­tų už­si­au­gin­ti dar­žo­vių
 • Dau­gų se­niū­ni­jo­je tvar­ko­mos gat­vės ir ke­liai
 • 6 pa­ta­ri­mai, kaip vai­ruo­ti tvy­rant rū­kui
 • „Re­git­ra”: dau­giau nei dvi­gu­bai ma­žė­ja nu­me­rio žen­klų ir re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mų siun­ti­mo kai­na
 • Lie­tu­vos pa­što sky­riuo­se ne­mo­ka­mai da­li­ja­mi lip­du­kai šu­nų sa­vi­nin­kams
 • Rotušės žinios
 • Virš Alytaus skrieja COM•@ – festivalis vaikams!
 • Lie­tu­viai ne­lin­kę da­ly­tis sa­vo emo­ci­niais sun­ku­mais
 • Sėk­min­gas se­nė­ji­mas. Kur jo ieš­ko­ti?
 • Ko­dėl svar­bu pyk­ti?
 • Ka­len­do­rius pra­ėju­sio am­žiaus Dzū­ki­jai at­min­ti
 • Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je „atgims” Ne­pri­klau­so­my­bės ko­vos
 • But­ri­mo­nių se­niū­ni­jos spor­to są­jū­dis
 • „Žygis – kaifas“ – ir kojoms pamiklinti, ir naujų žinių įgyti
 • Aly­taus ra­jo­no bai­da­ri­nin­kai tre­ni­ruo­sis su nau­jo­mis bai­da­rė­mis
Rug­sė­jo vi­du­ry­je at­šiau­raus vė­jo šuo­ras pra­skrie­jo tarp dvie­jų Aly­taus mies­to va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.