Nr. 115 (13345)

2019-10-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 115 (13345) skaitykite:

 • Pa­si­ra­šius ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su VDU, Dzū­ki­jos sos­ti­nė tam­pa uni­ver­si­te­ti­niu mies­tu
 • Mar­gio gat­vė­je ati­da­ry­tas Aly­taus ra­jo­no psi­cho­so­cia­li­nės pa­gal­bos cen­tras
 • So­cia­li­nio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai no­rė­tų už­si­au­gin­ti dar­žo­vių
 • Dau­gų se­niū­ni­jo­je tvar­ko­mos gat­vės ir ke­liai
 • 6 pa­ta­ri­mai, kaip vai­ruo­ti tvy­rant rū­kui
 • „Re­git­ra”: dau­giau nei dvi­gu­bai ma­žė­ja nu­me­rio žen­klų ir re­gist­ra­ci­jos liu­di­ji­mų siun­ti­mo kai­na
 • Lie­tu­vos pa­što sky­riuo­se ne­mo­ka­mai da­li­ja­mi lip­du­kai šu­nų sa­vi­nin­kams
 • Rotušės žinios
 • Virš Alytaus skrieja COM•@ – festivalis vaikams!
 • Lie­tu­viai ne­lin­kę da­ly­tis sa­vo emo­ci­niais sun­ku­mais
 • Sėk­min­gas se­nė­ji­mas. Kur jo ieš­ko­ti?
 • Ko­dėl svar­bu pyk­ti?
 • Ka­len­do­rius pra­ėju­sio am­žiaus Dzū­ki­jai at­min­ti
 • Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je „atgims” Ne­pri­klau­so­my­bės ko­vos
 • But­ri­mo­nių se­niū­ni­jos spor­to są­jū­dis
 • „Žygis – kaifas“ – ir kojoms pamiklinti, ir naujų žinių įgyti
 • Aly­taus ra­jo­no bai­da­ri­nin­kai tre­ni­ruo­sis su nau­jo­mis bai­da­rė­mis
Rug­sė­jo vi­du­ry­je at­šiau­raus vė­jo šuo­ras pra­skrie­jo tarp dvie­jų Aly­taus mies­to va­do­vų so­cial­de­mok­ra­tų – me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.