Sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mo kai­na – be­veik 100 tūkst. eu­rų (19)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Karolis Sta­siu­ky­nas.
„La­bai gai­la, kad po­li­ti­kai dar ne­su­bren­dę pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dų, jiems ge­riau švais­ty­ti mies­to biu­dže­tą teis­mo iš­lai­doms ap­mo­kė­ti ir to­liau min­ti teis­mų slenks­čius“, – sa­kė „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Karolis Sta­siu­ky­nas.
Spa­lio 25-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ne­pa­lan­kų spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis ji Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­tai, de­ga­li­nių veik­la už­si­i­man­čiai ben­dro­vei „Sta­te­ta“ tu­ri su­mo­kė­ti be­veik 100 tūkst. eu­rų. Pi­ni­gai pri­teis­ti už tai, kad sa­vi­val­dy­bė ne­vyk­dė sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mo su­re­mon­tuo­ti šiai ben­dro­vei pri­klau­san­čios aikš­te­lės ir pri­va­žia­vi­mo ke­lių dan­gos prie de­ga­li­nės, esan­čios Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, prie pat mies­to ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos. Ob­jek­tai bu­vo su­ga­din­ti jais nu­krei­pus vi­sų rū­šių au­to­mo­bi­lių trans­por­to eis­mą, kai prieš dve­jus me­tus ki­lo gais­ras pa­dan­gų per­dir­bi­mo įmo­nė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“.

Su sa­vi­val­dy­bės pra­šy­mu su­ti­ko ir li­ko ap­gau­ti

Aly­taus ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nuo­se, prie pat įva­žia­vi­mo į Dzū­ki­jos sos­ti­nę iš Kau­no pu­sės, de­ga­li­nę ir ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą prieš aš­tuo­ne­rius pa­sta­tė mies­te re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „Sta­te­ta“. Taip pat įreng­ta au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė ir pri­va­žia­vi­mo ke­liai iki šių ob­jek­tų. Ir tai tar­na­vo tik de­ga­li­nės lan­ky­to­jams ir dir­ban­tie­siems ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te.

Kai 2019-ųjų ru­de­nį ki­lo gais­ras Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“, „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ka­ro­lio Sta­siu­ky­no tvir­ti­ni­mu, mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio as­me­ni­niu pra­šy­mu dau­giau kaip pu­sę me­tų – eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos dėl gais­ro lai­ko­tar­piu pri­va­taus skly­po aikš­te­lė bu­vo pa­vers­ta vi­so mies­to pa­grin­di­niu iš­va­žia­vi­mu į Kau­ną. Pra­šy­ta leis­ti aikš­te­le ir pri­va­žia­vi­mo ke­liais va­žiuo­ti vi­siems au­to­mo­bi­liams iš Pra­mo­nės ra­jo­no link Kau­no.

Tuoj pat įmo­nė iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ga­vo raš­tą, ku­riuo pa­tvir­tin­ta: nu­sta­čius, kad aikš­te­lės dan­ga eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos me­tu bus su­ga­din­ta, sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ja ją su­re­mon­tuo­ti.

Ka­dan­gi „Sta­te­tos“ aikš­te­le ir pri­va­žia­vi­mo ke­liais ėmė va­žiuo­ti vos ne vi­sas mies­tas, ypač pa­dau­gė­jo va­žiuo­jan­čių sun­kias­vo­rių au­to­mo­bi­lių, įmo­nė sa­vo ini­cia­ty­va su ant­sto­lio, ne­pri­klau­so­mo teis­mo eks­per­to pa­gal­ba ėmė fik­suo­ti de­fek­tus.

Nu­sta­ty­tos vie­to­mis su­trū­ki­nė­ju­sios aikš­te­lės trin­ke­lės, iš­si­klai­pę jos pa­grin­dai, ap­tru­pė­ję bor­diū­rai, įdu­bę ka­na­li­za­ci­jos šu­li­nių dang­čiai.

„In­ten­sy­vus au­to­mo­bi­lių trans­por­to ju­dė­ji­mas mū­sų te­ri­to­ri­jo­je vy­ko dau­giau kaip pu­sę me­tų, nes eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja dėl gais­ro mies­te bu­vo ne­grei­tai at­šauk­ta. Tik­rai ne­bu­vo net min­čių, kad sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­re­mon­tuo­ti vi­są aikš­te­lę ir pri­va­žia­vi­mo ke­lius, kas su­da­ro apie 9 tūkst. kv. met­rų, o tik tai, kas bu­vo su­ga­din­ta – apie 2 tūkst. 750 kv. met­rų. Bu­vo­me pa­sam­dę tris įmo­nes, ku­rios nu­sta­tė pa­da­ry­tą ža­lą. Sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė­me že­miau­sios kai­nos – 85 tūkst. 300 eu­rų są­ma­tą. Ta­čiau li­ko­me ap­gau­ti. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos sky­riaus spe­cia­lis­tai ne­nu­sta­tė, kad aikš­te­lė ir pri­va­žia­vi­mo ke­liai bū­tų su­ga­din­ti. Be­je, mes į tą ap­žiū­rą ne­bu­vo­me pa­kvies­ti“, – pri­si­mi­nė K.Sta­siu­ky­nas.

Per Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ją, per ku­rią bu­vo ski­ria­mos lė­šos nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sioms įmo­nėms ir fi­zi­niams as­me­nims, sa­vi­val­dy­bei gau­ti pa­ra­mos „Sta­te­tai“ ne­pa­vy­ko. Tad pas­ta­ra­jai be­li­ko vie­nin­te­lis ke­lias – by­li­nė­tis su sa­vi­val­dy­be dėl pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mo.

Teis­mo pra­šė pri­teis­ti sko­lą, pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das

„Sta­te­ta“ krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą su ieš­ki­niu iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­teis­ti 85 tūkst. 300 eu­rų – skolą arba aikš­te­lės ir pri­va­žia­vi­mo ke­lių re­mon­tui rei­ka­lin­gas lė­šas, 5 proc. pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad nag­ri­nė­ja­mo­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je ben­dro­vės pa­reikš­tas rei­ka­la­vi­mas kil­di­na­mas iš sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo kom­pen­suo­ti ne­te­ki­mus, jei­gu jie at­si­ras­tų dėl mies­to eis­mo nu­krei­pi­mo per „Sta­te­tai“ pri­klau­san­čias aikš­te­les.

Teis­mas spren­dė, jog aikš­te­lei pa­da­ry­tą ža­lą vi­siš­kai įro­do abie­jų ša­lių pri­pa­žįs­ta­mas fak­tas apie eis­mo nu­krei­pi­mą per šiai ben­dro­vei pri­klau­san­čią aikš­te­lę dėl eks­tre­ma­lios si­tu­a­ci­jos. Vaiz­do įra­šu pa­tvir­tin­tas in­ten­sy­vus, cha­o­tiš­kas vi­so­kių trans­por­to prie­mo­nių ju­dė­ji­mas aikš­te­lė­je, su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų ir sta­ty­bi­nės veik­los teis­mo eks­per­to Vid­man­to Še­rep­kos pa­reng­ta de­fek­tų ty­ri­mo ata­skai­ta.

Teis­mas pa­žy­mė­jo, jog eks­per­to ty­ri­mo iš­va­dų ir aikš­te­lei pa­da­ry­tų su­ga­di­ni­mų iš­tai­sy­mo iš­lai­dų dy­džio sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­nu­gin­či­jo jo­kiais ly­gia­ver­čiais įro­dy­mais. Tad ji pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są pri­va­lo vyk­dy­ti sa­vo su­tar­ti­nį įsi­pa­rei­go­ji­mą, ku­ris bu­vo įfor­min­tas 2019-ųjų spa­lio 18-osios ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­si­ra­šy­tu raš­tu.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos „Sta­te­tai“ pri­tei­sė 85 tūkst. 300 eu­rų re­mon­to iš­lai­dų ir 5 proc. pa­lū­ka­nų už pri­teis­tą su­mą nuo by­los iš­kė­li­mo teis­me sau­sio vi­du­ry­je iki teis­mo spren­di­mo vi­siš­ko įvyk­dy­mo. Jau da­bar pa­gal pri­im­tą spren­di­mą pa­lū­ka­nos su­da­ro apie 4 tūkst. eu­rų.

Taip pat iš mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos šiai de­ga­li­nių tin­klą val­dan­čiai ben­dro­vei pri­teis­ta 10 tūkst. 200 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų. Tad sa­vi­val­dy­bės pri­si­im­to įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­vyk­dy­mo kai­na da­bar yra be­veik 100 tūkst. eu­rų.

„Sma­gu ma­ty­ti, kad tei­sy­bė yra“

„Sma­gu ma­ty­ti, kad tei­sy­bė yra. Liūd­na, kad pra­ran­da­me lai­ką by­li­nė­da­mie­si su sa­vi­val­dy­be, per tą lai­ką be­veik dvi­gu­bai pa­bran­go sta­ty­bi­nės me­džia­gos, sta­ty­bos dar­bai, rei­ka­lin­gi aikš­te­lei ir pri­va­žia­vi­mo ke­liams su­tvar­ky­ti. Tad ga­lė­si­me su­tvar­ky­ti per­pus ma­žes­nį su­ga­din­tą plo­tą. Va­di­na­si, mes jau tu­ri­me nuos­to­lių. Gai­la, kad val­di­nin­kai ne­su­pran­ta, jog mes juos iš­ren­ka­me į val­džią, mes esa­me jų darb­da­viai ir pa­gal tai, kaip po­li­ti­kas lai­ko­si sa­vo duo­to žo­džio, mes jų dar­bus vi­si Aly­taus gy­ven­to­jai ver­ti­na­me. Mū­sų at­ve­ju net ofi­cia­laus ra­šy­ti­nio įsi­pa­rei­go­ji­mo ne­no­ri­ma vyk­dy­ti, mes pri­vers­ti gaiš­ti lai­ką teis­muo­se. La­bai gai­la, kad po­li­ti­kai dar ne­su­bren­dę pri­pa­žin­ti sa­vo klai­dų, jiems ge­riau švais­ty­ti mies­to biu­dže­tą teis­mo iš­lai­doms ap­mo­kė­ti ir to­liau min­ti teis­mų slenks­čius“, – sa­kė „Sta­te­tos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius K.Sta­siu­ky­nas.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mas per 30 die­nų nuo pri­ėmi­mo ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės tei­gi­mu, jis bus skun­džia­mas nu­ma­ty­ta ape­lia­ci­ne tvar­ka.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Savibleda skųs teismo sprendimus ir temos laiką kol kadencija baigsis. O kai pagaliau kiti atėję į valdžią sumokės tai būdami opozicijoje teks kad svaistomos lėšos. Reikėjo isimust rasta kad ta suma kuri bus reikalinga remontui bus sutaupyta mano paties nemokant tam tikrą laiką mokesčių. Kada pagaliau verslas ir žmonės supras kad šitie parazitai iš valdžios išeis tik tada kai jų išlaikymui tauta nemokės mokesciu

  Komentaras

  Marazmas kazkoks... prisieme isipareigojimus, viesai per visa LT skelbe kaip puikiai suvalde gaisro metu kilusia situacija, o pasirodo verslo saskaita viska padare ir dabar i krumus nere...
  Ir dar nori toliau bylinetis uz miesto pinigus. Cia reiketu galvoti apie ponu islaikytiniu asmenine atsakomybe kalbeti. Manyciau teisinga butu kreiptis i teisma del mero ir administracijos darbuotoju nekompetencijos ir isreikalauti is ju kaip fiziniu asmenu zala kuria jie padare miesto biudzetui ir miesto zmonems. kaip susimokes is savo kisenes palukanas ir bylinejimosi islaidas tada gal supras....

  Komentaras

  Tokioms ekstrimalioms situacijom yra direktoriaus rezervas , bet šie pinigai ištaškomi savom reikmėm, o jūs tipo būkite patriotai ir neprašykite mūsų pinigų, mes patys rasime kur šios pinigus padėti

  Komentaras

  Tai vietoje ,,Statetos”, dar indeksuociau tas samatas kurios buvo darytos pries 2 metus dabartinem kainom. Ir dar papildomai prasyciau,kad priteistu kad butu ivertinta siu metu infliacija. Butu gera pamoka uz ssss … malima merui ir adminitracijai. O miesto zmonems kuriu pinigais tadkosi, paduoti i teisma atsakingus administracijos darbuotojus, mera kaip fizinius asmenis kurie del savo neveiksnumo padare miesto biudzetui ir miesto zmonems.

  Komentaras

  O kur Meras? Kur jo komentaras apie savo duotus pazadus ir isipareigojimus?
  Ar tik pamojuoti pries objektyva sugeba neva,, pritraukes” investicijas?)) Geda… kas antro miesto gyventojo paklausti galima ir jis atsakys, kad ,,droze” ta ju aikstele puse metu… nesuprantu, negi negalejo paiimti ir patys sutvarkyti kas buvo sugadinta…?

  Komentaras

  O kas bus jeigu ir apeliacija meras su svita pralos? Palukanu jau dabar 4000, bylinejimasis 10000. Bepigu bilynetis uz musu pinigus… zinant teismu praktika, apeliacija bus pradeta nagrineti po kokiu 6 men. Ir turbut bus nagrinejsma min 3 men. Tai dar prisikaups palukanu ir bylinejimosi islaidu koki 15000. Tai vel reikes is biudzeto moketi? Kazkoks kosmosas… tai tegu bylinejasi ir palukanas Meras su administracijos darbuotojais moka is savo kisenes… nes kaip suprantu jeigu apygarda prieme toki sprendima, tai ne is lempos….

  Komentaras

  Gėda Cesiulio ir Šukevičienės kompanijai. Prisižadėjo ir raštu ir žodžiu atlyginti žalą ir nevykdo savo pažadų. Tokiem ne vieta vadovauti miestui. Pažadukai, aprašytoj situacijoj kaip apgavikai elgiasi. Įdomu kodėl tyli ir neviešina mero pažadų nevykdymo kita Alytaus purvasklaida

  Komentaras

  privati nuosavybe yra nelieciama, pagal Konstitucija LR. Pagalvokim paprastai, jei kaimynas su kokiais sunkvezimiais -Kamazais aikstele trinkeliu prie jusu asmeninio namo maltu trintu 7 menesius,- ismaltu ir sakytu nieko nesugadinau-ko nori? kuriam cia is musu patiktu? bukim biedni, bet teisingi

  Komentaras

  Gėda "merui" ir administracijai. Reikia laikytis duotų įsipareigojimų. Mere esi išrinktas ne vien leisti reprezentacines lėšas, bet dirbi atskaitingai ir atsakingai. Neleisk savo komentatoriams reikšti nuomonės, juodinti verslo kuris tavo miestui moka moka. Geriau parodyk ką tu su savo direktoriais sukūrėte , kokia jūsų darbų pridėtinė vertė.

  Komentaras

  Pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Už šį n fiasko rimtoj visuomenėj pareikalatų atsistatydint merą ir savivaldybės administracijos direktorę. Kaip savo laiku už Rotušės aikštės brokus. Jei su tokiom didelėm politinėm patirtim fiasko po fiasko, na kiek galima per savivaldą murkdytis? Nesimato jokių siūlymų gerint vystymo strategijas ir atlikt pertvarkas, reaguojant į gyventojų skaičiaus mažėjimą, tik skandalai ir pigus šou.

Kiti straipsniai