Nr. 124 (13647)

2021-11-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 124 (13647) skaitykite:

 • X tarp­tau­ti­nis te­at­rų fes­ti­va­lis COM•ME­DIA – spal­vin­ga te­at­ri­nė pa­le­tė žiū­ro­vui
 • Ta­ja Tam­ke­vi­čiū­tė: „Kon­sti­tu­ci­ja yra tar­si vals­ty­bės Šven­ta­sis Raš­tas, ją tu­rė­tų iš­ma­ny­ti vi­si pi­lie­čiai”
 • Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je – dė­me­sys STE­AM ug­dy­mui
 • Ma­žiau at­lie­kų – dau­giau žie­dų
 • Val­das Adam­kus: jei ne­bū­čiau pa­si­trau­kęs į Va­ka­rus, grei­čiau­siai bū­čiau pri­si­jun­gęs prie par­ti­za­nų
 • Ko­vi­di­niai pa­cien­tai iš Aly­taus li­go­ni­nės vež­ti į ki­tas gy­dy­mo įstai­gas
 • Šv. Jo­kū­bo ke­ly­je – dau­giau žen­klų
 • Tap­ti krau­jo do­no­ru mo­ty­vuo­ja ne bi­lie­tas į ki­ną
 • La­pų ne­de­gin­ki­te. Kom­pos­tuo­ki­te ar­ba vež­ki­te į at­lie­kų rū­šia­vi­mo cen­trą
 • Ru­dens fi­lo­so­fi­ja rim­tai at­sa­ko į dau­ge­lį sun­kiau­sių gy­ve­ni­mo klau­si­mų, prieš ku­riuos ki­tos fi­lo­so­fi­nės sis­te­mos yra be­jė­gės
 • Tau­to­dai­li­nin­kė Vi­ta Ja­sie­nė: „Kar­py­mas man pa­de­da gy­ven­ti”
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti nu­si­pel­nę ju­bi­lia­tai
 • Svei­kos gy­ven­se­nos kur­sai Dau­gų ben­druo­me­nei
Ne­se­niai vy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me nau­jai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Kęs­tu­tis Ąžuo­las.
Taip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą lop­še­lio-dar­že­lio „Pu­ti­nė­lis“ di­rek­to­riaus kon­kur­są spa­lio 22-ąją lai­mė­ju­si 37-erių Si­mo­na Už­ku­rė...
Va­kar, spa­lio 27-ąją, Aly­taus ko­le­gi­jo­je ati­da­ry­tas STE­AM ar­ba in­te­gralaus ug­dy­mo cen­tras, orien­tuo­tas į kom­plek­siš­ką tik­ro­vės reiš­ki­nių pa­ži­ni­mą, jų pri­tai­ky­mą,...
Spa­lio 25-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ne­pa­lan­kų spren­di­mą, ku­riuo va­do­vau­jan­tis ji Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je...
Dzū­kiš­kas tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­tis Aly­taus kul­tū­ros cen­tro ka­me­ri­nis cho­ras „Var­sa“ kvie­čia į cho­ri­nės mu­zi­kos kon­cer­tus.
Kei­čia­si lai­kai, kei­čia­si ir pa­pro­čiai. Pas­ta­rie­ji dve­ji me­tai ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­kei­tė ir lie­tu­viš­kas lai­do­ji­mo tra­di­ci­jas, ku­rios dar vi­sai ne­se­niai at­ro­dė...
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio su­bur­ta val­dan­čio­ji dau­gu­ma aki­vaiz­džiai pa­de­monst­ra­vo sie­kian­ti tik...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.