Aly­tu­je – iš­skir­ti­niai Lon­do­no ke­bai. Ke­lei­viams siū­lo­mas ir bri­tiš­kas tak­si ser­vi­sas (61)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Tomas Miliauskas: „Ma­no­me, kad aly­tiš­kiams bus įdo­mu iš­si­kvies­ti ke­bą vyks­tant į at­sa­kin­gą ren­gi­nį ar į gi­mi­nių su­si­bū­ri­mą, pa­vė­žė­ti sve­čius, pa­ga­liau juo iš ka­vi­nės par­vež­ti anū­kus, tė­ve­lius, pa­le­pin­ti se­ne­lius, ga­lop ret­kar­čiais nu­va­žiuo­ti į dar­bą.“ Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Į Aly­taus tak­si pa­slau­gų rin­ką įsi­lie­jo pui­kiai tarp ki­tų trans­por­to prie­mo­nių nar­dan­tys, sa­lo­no erd­vu­mu ir so­li­du­mu iš­skir­ti­niai au­to­mo­bi­liai, va­di­na­mie­ji bri­tiš­ki ke­bai. Kol kas du – bal­tas ir juo­das – kom­pa­ni­jos „LTI“ (The Lon­don Ta­xi In­ter­na­tio­nal) pa­ga­min­ti ke­bai iš­di­džiai, ma­nev­rin­gai ju­da net ir siau­riau­sio­mis Aly­taus gat­ve­lė­mis. Eu­ro­pai skir­tus Lon­do­no mies­to sim­bo­lius į Dzū­ki­jos sos­ti­nę at­ve­žė Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ku­rį lai­ką gy­ve­nęs ir dir­bęs aly­tiš­kis To­mas Mi­liaus­kas.

Iš­vaiz­dūs kom­pa­ni­jos „LTI“ lo­go­ti­pu pa­žy­mė­ti au­to­mo­bi­liai skir­ti žmo­nėms vež­ti. Lon­do­ne vie­šė­da­mas ne­ga­li jų ne­pa­ste­bė­ti zu­jan­čių, nar­dan­čių po vi­są mies­tą. Bri­tiš­kus ke­bus ga­mi­no ne vie­na kom­pa­ni­ja, bet skir­da­vo­si tik tech­ni­nės tak­si au­to­mo­bi­lių cha­rak­te­ris­ti­kos, iš­vaiz­da de­šimt­me­čiais iš­li­ko ne­pa­ki­tu­si.

„Gy­ve­nant An­gli­jo­je už­stri­go tai, kad an­glai šias ma­ši­nas, ku­rių ten de­šim­tys tūks­tan­čių ir kiek­vie­nas kas­dien ma­to bei ga­li jo­mis va­ži­nė­ti, dar nuo­mo­ja­si ir šven­tėms, fo­to­se­si­joms, ren­gi­niams. Dau­giau­sia – juo­di ir bal­ti, dar įvai­riau­sių pil­kų at­spal­vių tak­si au­to­mo­bi­liai yra po­pu­lia­rūs, tu­ri sa­vo svo­rį, ge­rą var­dą.

At­si­ra­dus ga­li­my­bei įsi­gy­ti to­kį au­to­mo­bi­lį, ku­rį ga­li­ma nau­do­ti Eu­ro­po­je, nes jo vai­ras – kai­rė­je pu­sė­je, ir ku­rį ga­li­ma už­re­gist­ruo­ti mū­sų ša­ly­je, ne­dve­jo­jau ir įsi­gi­jau“, – pa­sa­ko­ja To­mas.

Jis tu­rė­jo vie­ną pla­ną – au­to­mo­bi­lį nuo­mo­ti šven­tėms ir įvai­riems ren­gi­niams. Ir nuo­mo­jo.

„Ma­tė­me žmo­nių re­ak­ci­jas tarp įpras­ti­nių au­to­mo­bi­lių iš­vy­dus bri­tiš­ką ke­bą. Ne tik jau­ni­mas pri­ei­na, klau­si­nė­ja, do­mi­si, va­žiuo­jant mo­ja, ste­bi­si. Įspū­dis toks, kad no­ri pa­va­žiuo­ti, ver­ti­na iš­skir­ti­nius au­to­mo­bi­lius. Nu­ta­rė­me tu­ri­mus du „įdar­bin­ti“ pa­gal jų pa­skir­tį – teik­ti tak­si pa­slau­gas. Ma­no­me, kad aly­tiš­kiams bus įdo­mu iš­si­kvies­ti ke­bą vyks­tant į at­sa­kin­gą ren­gi­nį ar į gi­mi­nių su­si­bū­ri­mą, pa­vė­žė­ti sve­čius, pa­ga­liau juo iš ka­vi­nės par­vež­ti anū­kus, tė­ve­lius, pa­le­pin­ti se­ne­lius, ga­lop ret­kar­čiais nu­va­žiuo­ti į dar­bą. Tak­si pa­slau­gos kai­nos – stan­dar­ti­nės, jų ne­pla­nuo­ja­me kel­ti, ke­lei­vius ve­ža­me žmo­nėms įpras­tu ta­ri­fu. Klien­tai už tą pa­čią kai­ną ga­li vyk­ti įspū­din­giau, pa­to­giau, bri­tiš­kai“, – tei­gia To­mas. Jis pri­du­ria, kad no­rin­tie­ji ga­li iš­si­nuo­mo­ti vie­ną jų ar­ba dar įspū­din­giau – abu – šven­tėms.

Ne vie­ną Aly­taus gat­vę jau įvei­kę ke­bai – gal kaž­kam iš pa­žiū­ros ir at­ro­do ne­ran­gūs, iš­di­dūs, bet pir­mas įspū­dis ap­gau­lin­gas. Šių au­to­mo­bi­lių va­žiuok­lė su­kur­ta taip, kad ne­rei­kia jiems di­de­lio spin­du­lio ap­si­suk­ti, pa­vyks­ta tai at­lik­ti ant siau­riau­sio ke­lio, ne­rei­kia di­de­lės erd­vės pa­sta­ty­ti, tai pa­pras­ta pa­da­ry­ti bet kur. Aly­tu­je nė­ra nė vie­nos gat­ve­lės, ku­rios jie ne­įveik­tų.

Au­to­mo­bi­liai, ku­riais jau va­žia­vo Kau­no, Vil­niaus ir ki­tų mies­tų įžy­my­bės į šven­tes ir jiems svar­bius su­si­bū­ri­mus, erd­vūs vi­du­je, tel­pa net pen­ki ke­lei­viai ir vai­ruo­to­jas. Pro­ble­mų ne­ky­la ir ne­įga­liems ke­lei­viams. Yra ins­ta­liuo­tos kė­du­tės vai­kams, ma­mos ir jų ve­ži­mė­lius ga­li pa­to­giai įsi­stum­ti, net lanks­ty­ti ne­be­rei­kia.

„Ko­man­dą jau bai­gia­me kur­ti. Ma­ši­nos iš­skir­ti­nės, to­kias vai­ruo­ti no­rin­čių­jų yra. No­ri­si ke­lei­viams už­tik­rin­ti aukš­tos ko­ky­bės, šiek tiek bri­tiš­ką ap­tar­na­vi­mą, ne tik sau­gų, pa­to­gų, bet ir tvar­kin­gą, hi­gie­niš­ką“, – tei­gia T.Mi­liaus­kas, iš gy­ve­ni­mo Lon­do­ne į gim­tą­jį Aly­tų par­si­ve­žęs ir dau­giau idė­jų.

Au­to­mo­bi­lių ži­no­vai sa­ko, kad ke­bai – dar la­bai re­tai su­tin­ka­mi Lie­tu­vos ke­liuo­se, juos ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ko­ne ant vie­nos ran­kos pirš­tų. Ke­bą sa­vo reik­mėms bu­vo įsi­gi­jęs ir Vil­niaus po­li­ti­kas Ar­tū­ras Zuo­kas. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je to­kius au­to­mo­bi­lius vai­ruo­ja bro­liai Mi­liaus­kai.

Šiuos taksi išsikviesti galima tel. +370 667 77 753.

Užs. Nr. 0191

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai