Nr. 88 (13318)

2019-08-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 88 (13318) skaitykite:

 • Ei­čiū­nai su­kvie­tė kraš­tie­čius į su­si­ti­ki­mą
 • Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos re­no­va­ci­ja: bai­gia­ma at­nau­jin­ti spor­to sa­lė
 • Api­plė­šė švie­siu me­tu prie dau­gia­bu­čio Vidz­gi­ry­je, su­mu­šė Pu­ti­nuo­se ir Ven­ciū­nuo­se
 • Ani­ma­ci­nis ka­ti­nas Le­o­pol­das ar tik kla­si­ki­nis vir­smas?
 • Nie­ka­da ne­per­plauk­si jū­ros, jei tik sė­dė­si ir žiū­rė­si į van­de­nį
 • 10 die­nų tau­rio­sios ty­los
 • Ne­įpras­tas pro­tes­tas: in­do­ne­zie­tis pa­si­ry­žęs at­bu­lo­mis įveik­ti 700 km
 • Ame­ri­kie­tė už val­ka­tau­jan­čių ka­čių šė­ri­mą pa­siųs­ta už gro­tų
 • Ta­tui­ruo­ti as­me­nys prieš gau­da­mi vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą tu­rės at­lik­ti psi­cho­lo­gi­nį tes­tą
 • Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čiui pa­mi­nė­ti – nau­jas LRT sim­bo­lis
 • Ta­vo (ne)pri­va­tu­mas 5G in­ter­ne­to am­žiu­je
 • Kaip ben­drau­si­me su sa­vo vai­kais?
 • Pla­nuo­jan­tiems atos­to­gas – kraš­tai, ku­rie at­si­sklei­džia ru­de­nį
Į Aly­taus tak­si pa­slau­gų rin­ką įsi­lie­jo pui­kiai tarp ki­tų trans­por­to prie­mo­nių nar­dan­tys, sa­lo­no erd­vu­mu ir so­li­du­mu iš­skir­ti­niai au­to­mo­bi­liai, va­di­na­mie­ji bri­tiš­ki...
Jau ke­lio­li­ka me­tų aly­tiš­kės Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės šei­ma lai­ko­si ma­žes­nio ir ko­ky­biš­kes­nio var­to­ji­mo prin­ci­pų. Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad gy­ve­nant dar­niai su gam­ta...
Ver­sli­nin­ką, kro­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nės „Ced­rus“ va­do­vą Man­tą Kil­kų dau­ge­lis pa­žįs­ta ir kaip me­džio­to­jų klu­bo „Tra­ko bro­liai“ pre­zi­den­tą bei gam­tos fo­to­gra­fą. Apie...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.