Nr. 88 (13318)

2019-08-08

„Alytaus naujienų“ numeryje 88 (13318) skaitykite:

 • Ei­čiū­nai su­kvie­tė kraš­tie­čius į su­si­ti­ki­mą
 • Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos re­no­va­ci­ja: bai­gia­ma at­nau­jin­ti spor­to sa­lė
 • Api­plė­šė švie­siu me­tu prie dau­gia­bu­čio Vidz­gi­ry­je, su­mu­šė Pu­ti­nuo­se ir Ven­ciū­nuo­se
 • Ani­ma­ci­nis ka­ti­nas Le­o­pol­das ar tik kla­si­ki­nis vir­smas?
 • Nie­ka­da ne­per­plauk­si jū­ros, jei tik sė­dė­si ir žiū­rė­si į van­de­nį
 • 10 die­nų tau­rio­sios ty­los
 • Ne­įpras­tas pro­tes­tas: in­do­ne­zie­tis pa­si­ry­žęs at­bu­lo­mis įveik­ti 700 km
 • Ame­ri­kie­tė už val­ka­tau­jan­čių ka­čių šė­ri­mą pa­siųs­ta už gro­tų
 • Ta­tui­ruo­ti as­me­nys prieš gau­da­mi vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą tu­rės at­lik­ti psi­cho­lo­gi­nį tes­tą
 • Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čiui pa­mi­nė­ti – nau­jas LRT sim­bo­lis
 • Ta­vo (ne)pri­va­tu­mas 5G in­ter­ne­to am­žiu­je
 • Kaip ben­drau­si­me su sa­vo vai­kais?
 • Pla­nuo­jan­tiems atos­to­gas – kraš­tai, ku­rie at­si­sklei­džia ru­de­nį
Į Aly­taus tak­si pa­slau­gų rin­ką įsi­lie­jo pui­kiai tarp ki­tų trans­por­to prie­mo­nių nar­dan­tys, sa­lo­no erd­vu­mu ir so­li­du­mu iš­skir­ti­niai au­to­mo­bi­liai, va­di­na­mie­ji bri­tiš­ki...
Jau ke­lio­li­ka me­tų aly­tiš­kės Mo­des­tos Ta­ra­saus­kie­nės šei­ma lai­ko­si ma­žes­nio ir ko­ky­biš­kes­nio var­to­ji­mo prin­ci­pų. Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad gy­ve­nant dar­niai su gam­ta...
Ver­sli­nin­ką, kro­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mo įmo­nės „Ced­rus“ va­do­vą Man­tą Kil­kų dau­ge­lis pa­žįs­ta ir kaip me­džio­to­jų klu­bo „Tra­ko bro­liai“ pre­zi­den­tą bei gam­tos fo­to­gra­fą. Apie...
Nors šiomis dienomis vis garsiau ir garsiau kalbama apie poros seksualinį gyvenimą ir galimas priemones jo gerinimui, kai kurie žmonės vis dar galvoja, jog daugelis sekso žaisliukų yra skirti tik solo...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.