Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2639)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentaras

  Soția mea cocheta cu un alt bărbat. până când a dispărut, am fost disperată să o recuperez, am pierdut atât de mult timp și bani încercând să o recuperez pe soția mea, am încercat aproape toate posibilitățile să o am înapoi și nimic nu a funcționat. Am devenit singur. Pentru a o face scurtă, am găsit un jucător de vrăji, dr. Ilekhojie. Am văzut mărturiile bune despre minunata sa operă și, după ce am citit Testimoniile, am decis că trebuie să încerc și să fac o ultimă încercare și După vrăji, s-a întâmplat un miracol, soția mea a venit acasă. A fost minunat, oricine are nevoie de ajutor ar trebui să-l trimită prin e-mail: gethelp05@gmail.com WhatsApp / Sunați-l la +2348147400259

  Komentaras

  Numele meu este Jennifer Woodward și sunt din Canada. iată scurta mea mărturie despre cum mi-am recuperat dragostea ... După 5 ani de căsătorie, soțul meu și cu mine ne-am certat până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată liliacul. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerea care mă chinuia inima, inima mea era plină de durere și durere, pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și vreau mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care îi oferea doctorului OGBOKO. mă poate ajuta să-l readuc pe soțul meu cu experiența și îndrumările sale. Am simțit că trebuie să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut și am dus totul. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii și a promis că nu mă va părăsi niciodată copii din nou, atât de minunat !! Așa s-a întors cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala și pentru. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a devenit mai puternică decât înainte, totul datorită doctorului OGBOKO. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea online, încât Dr. OGBOKO este un conjurator real și puternic căruia îi voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-mi ajuta copiii în vremuri de necaz, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat cu o altă femeie, nu mai plânge, întoarce-te la acest bărbat puternic și informează-te
  mai jos - detaliile sale de contact ...
  E-mail: spellcasterogboko@gmail.com

  Komentaras

  Numele meu este Jennifer Woodward și sunt din Canada. iată scurta mea mărturie despre cum mi-am recuperat dragostea ... După 5 ani de căsătorie, soțul meu și cu mine ne-am certat până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată liliacul. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerea care mă chinuia inima, inima mea era plină de durere și durere, pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și vreau mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care îi oferea doctorului OGBOKO. mă poate ajuta să-l readuc pe soțul meu cu experiența și îndrumările sale. Am simțit că trebuie să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut și am dus totul. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii și a promis că nu mă va părăsi niciodată copii din nou, atât de minunat !! Așa s-a întors cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala și pentru. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a devenit mai puternică decât înainte, totul datorită doctorului OGBOKO. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea online, încât Dr. OGBOKO este un conjurator real și puternic căruia îi voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-mi ajuta copiii în vremuri de necaz, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat cu o altă femeie, nu mai plânge, întoarce-te la acest bărbat puternic și informează-te
  mai jos - detaliile sale de contact ...
  E-mail: spellcasterogboko@gmail.com

  Komentaras

  Numele meu este Jennifer Woodward și sunt din Canada. iată scurta mea mărturie despre cum mi-am recuperat dragostea ... După 5 ani de căsătorie, soțul meu și cu mine ne-am certat până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată liliacul. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerea care mă chinuia inima, inima mea era plină de durere și durere, pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și vreau mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care îi oferea doctorului OGBOKO. mă poate ajuta să-l readuc pe soțul meu cu experiența și îndrumările sale. Am simțit că trebuie să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut și am dus totul. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii și a promis că nu mă va părăsi niciodată copii din nou, atât de minunat !! Așa s-a întors cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala și pentru. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a devenit mai puternică decât înainte, totul datorită doctorului OGBOKO. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea online, încât Dr. OGBOKO este un conjurator real și puternic căruia îi voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-mi ajuta copiii în vremuri de necaz, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat cu o altă femeie, nu mai plânge, întoarce-te la acest bărbat puternic și informează-te
  mai jos - detaliile sale de contact ...
  E-mail: spellcasterogboko@gmail.com

  Komentaras

  Vrajă de dragoste puternică și eficientă pentru a-ți reveni Ex-Lover-ul acum: Verifică-l pe DR ISIKOLO
  Sunt Ana Leandro și tocmai am experimentat minunile doctorului Isikolo, care au fost răspândite pe internet și în întreaga lume. Cum a ajutat minunat oamenii din întreaga lume să-și restabilească căsătoria și să-și recapete iubitorii pierduți și, de asemenea, să ajute la castiga la loterie. L-am contactat după ce am trecut prin atâtea mărturii de la oameni diferiți despre modul în care a ajutat să-l readucă pe fostul meu iubit, i-am povestit despre soțul meu care m-a abandonat acum vreo 8 luni și a plecat de acasă cu tot ce am avut. DR ISIKOLO mi-a spus doar să zâmbesc de 3 ori și să mă odihnesc, se va descurca cu totul în doar 48 de ore. După a doua zi în care M-a sunat Toni, am fost atât de șocat, am apelat și nu mi-am putut crede urechile, el a fost implorându-mă cu adevărat să-l iert și făcând promisiuni la telefon. S-a întors acasă și mi-a luat și o mașină nouă doar pentru ca el să-mi demonstreze dragostea pentru mine. Am fost atât de fericit și l-am sunat pe DR ISIKOLO și i-am mulțumit. Ei bine, dacă aveți nevoie de un aparat de vrăjitor eficient și real pentru orice problemă din viața dvs., îl puteți contacta pe DR ISIKOLO prin e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau puteți, de asemenea, să-l WhatsApp la +2348133261196.

  Komentaras

  Bună tuturor. De curând am văzut o mărturie despre dr. Ayo pe un blog pe care îl vizitez pentru probleme de relație și sfaturi de întâlnire pentru că aveam probleme serioase cu iubitul meu și ne întâlneam de cinci luni, el s-a schimbat brusc, nu mi-ar mai întoarce apelurile , a început să facă capcană. m-a durut în atât de multe moduri încât nu am crezut niciodată că este posibil și am crezut că am început să încerc * poate din disperare de vreun fel * .. și l-am contactat pe Dr. Ayo .. La început totul părea visător și surprinzător, al lui întrebările și soluția au fost puțin ușoare și ciudate și m-am speriat puțin pentru că am auzit și am auzit multe povești despre lansatoare false, escrocherii și nu am crezut niciodată în magie. Am jucat cu puțină speranță și credință și am trimis câteva lucruri până la urmă și a funcționat ca un miracol, totul a mers într-o direcție complet nouă, a fost și este uimitor. .. Cred că toată buna-credință m-a determinat să citesc această postare specială în acea zi fatidică .. Sper că poți ajuta alți oameni așa cum ai făcut-o cu mine ... Am făcut puțin și am primit tot ce mi-am dorit și am dorit * pentru soțul meu , familia mea și viața mea. De asemenea, îi puteți trimite un SMS și îl puteți suna pe whatsAPP: +2347055691377 sau prin e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Căsătoria mea de 19 ani binecuvântată cu trei copii era pe punctul de a se prăbuși pentru că soțul meu iubitor a spus că s-a săturat de unirea noastră și vrea divorț fără motiv, știam că ceva nu este în regulă undeva, așa că am ieșit să caut ajutor, după 4 luni de căutare și mulți dezamăgiți de la alți oameni l-am întâlnit în cele din urmă pe Dr. Ajayi, un om spiritual binecuvântat de zeii săi cu o putere super naturală de a rezolva diferite probleme de viață. I-am explicat situația mea și mi-a pus câteva întrebări la care am răspuns sincer, dr. AJAYI mi-a spus care este problema și mi-a spus că trebuie făcut, i-am urmat toate instrucțiunile și după o săptămână soțul meu a venit acasă după două luni rămânând afară și a rupt hârtia de divorț și astăzi trăim liniștiți acasă. Dacă aveți ceva care vă deranjează viața și doriți soluții rapide și fiabile, contactați doctorul Ajayi și veți avea un motiv să vă împărtășiți mărturia ca mine. Contactați Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Sunt unul dintre acei oameni care au spus că nu voi apela niciodată la un psihic, la un mag sau la orice ”pentru a mă ajuta cu problemele mele - cel mai puțin din toate problemele mele de dragoste, dar am ajuns la punctul în care știam că am nevoie de niște îndrumări și Mă bucur atât de mult că l-am găsit pe acest bărbat numit DR WALE. Când aproape mi-am pierdut soțul într-una din luptele noastre stupide (s-a despărțit de mine), am crezut că am pierdut totul. Plâng toată ziua și cred că nu se va mai întoarce la mine. Am citit atâtea mărturii despre vrăjeala de dragoste a lui DR WALE, despre cum a ajutat-o ​​să-l readucă pe fostul iubit înapoi. Îi trimit rapid un e-mail. și, de asemenea, să-l întorc pe soțul meu cu vraja lui de dragoste. Și când am fost cel mai disperat, el nu a profitat de mine. Ați prestat un serviciu foarte bun pentru o persoană care are o adevărată nevoie. Nu știu cum ați făcut-o sau cum funcționează această magie, dar tot ce știu este că FUNCȚIONEAZĂ !! eu și soțul nostru ne-am bucurat din nou împreună și îi voi fi întotdeauna recunoscător lui DR WALE. pentru orice fel de ajutor este foarte capabil și fiabil pentru ajutor WhatsApp / Viber +2347054019402 SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com

  Komentaras

  Căsătoria mea de 19 ani binecuvântată cu trei copii era pe punctul de a se prăbuși pentru că soțul meu iubitor a spus că s-a săturat de unirea noastră și vrea divorț fără motiv, știam că ceva nu este în regulă undeva, așa că am ieșit să caut ajutor, după 4 luni de căutare și mulți dezamăgiți de la alți oameni l-am întâlnit în cele din urmă pe Dr. Ajayi, un om spiritual binecuvântat de zeii săi cu o putere super naturală de a rezolva diferite probleme de viață. I-am explicat situația mea și mi-a pus câteva întrebări la care am răspuns sincer, dr. AJAYI mi-a spus care este problema și mi-a spus că trebuie făcut, i-am urmat toate instrucțiunile și după o săptămână soțul meu a venit acasă după două luni rămânând afară și a rupt hârtia de divorț și astăzi trăim liniștiți acasă. Dacă aveți ceva care vă deranjează viața și doriți soluții rapide și fiabile, contactați doctorul Ajayi și veți avea un motiv să vă împărtășiți mărturia ca mine. Contactați Whatsapp: +2347084887094

  Komentaras

  Oare bărbatul tău a spus brusc că vrea să divorțeze și vrei ca tu doi să te întorci când mai există dragoste în familie? Apoi nu mai căutați, deoarece dr. Ajayi, marele jucător de vrăji, este cel pentru dvs. De profesie sunt bancher, când căsătoria mea de 8 ani s-a prăbușit, acest lucru mi-a frânt inima și chiar mi-a afectat slujba, deoarece mă gândeam mereu și nu mă concentram. Îmi iubesc cu adevărat soțul, așa că caut căi pe care să le pot folosi pentru a-l recupera înapoi după ce am trăit separat timp de aproximativ 7 luni. Am dat peste o mărturie despre bărbat care a spus că a reușit să obțină o promovare la locul de muncă cu ajutorul marelui jucător de vrăji Dr Ajayi, așa că i-am luat contactul și l-am contactat, i-am explicat problemele de căsătorie și el m-a asigurat că lucrurile vor merge mai bine pentru mine, dar am spus câteva lucruri care trebuie făcute pentru a-mi atinge scopul, i-am urmat instrucțiunile și astăzi trăiesc din nou fericit cu soțul meu, el este cu adevărat un om minunat și binecuvântat de zeii săi. Contactați medicul Ajayi pentru orice fel de probleme de viață pe numărul său Viber sau WhatsApp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com, nu veți regreta întâlnirea cu el.

  Komentaras

  Oare bărbatul tău a spus brusc că vrea să divorțeze și vrei ca tu doi să te întorci când mai există dragoste în familie? Apoi nu mai căutați, deoarece dr. Ajayi, marele jucător de vrăji, este cel pentru dvs. De profesie sunt bancher, când căsătoria mea de 8 ani s-a prăbușit, acest lucru mi-a frânt inima și chiar mi-a afectat slujba, deoarece mă gândeam mereu și nu mă concentram. Îmi iubesc cu adevărat soțul, așa că caut căi pe care să le pot folosi pentru a-l recupera înapoi după ce am trăit separat timp de aproximativ 7 luni. Am dat peste o mărturie despre bărbat care a spus că a reușit să obțină o promovare la locul de muncă cu ajutorul marelui jucător de vrăji Dr Ajayi, așa că i-am luat contactul și l-am contactat, i-am explicat problemele de căsătorie și el m-a asigurat că lucrurile vor merge mai bine pentru mine, dar am spus câteva lucruri care trebuie făcute pentru a-mi atinge scopul, i-am urmat instrucțiunile și astăzi trăiesc din nou fericit cu soțul meu, el este cu adevărat un om minunat și binecuvântat de zeii săi. Contactați medicul Ajayi pentru orice fel de probleme de viață pe numărul său Viber sau WhatsApp: +2347084887094 sau prin e-mail: drajayi1990@gmail.com, nu veți regreta întâlnirea cu el.

  Komentaras

  Mă simt atât de vesel astăzi datorită ajutorului pe care mi l-a dat DR ISIKOLO pentru că mi-am revenit soțul. Sunt căsătorit de 6 ani și a fost atât de groaznic pentru că soțul meu mă înșela și căuta un divorț. Dar când am dat peste e-mailul DR ISIKOLO (isikolosolutionhome@gmail.com) pe internet postat de o doamnă, am decis să iau legătura cu el și i-am explicat situația și apoi îi cer ajutorul, dar spre cea mai mare surpriză a mea mi-a spus că mă va ajuta cu cazul meu pentru că nu există nicio problemă fără o soluție. mi-a spus ce să fac, ceea ce am făcut și a lucrat pentru mine, iar soțul meu s-a întors la tine după 2 zile așa cum mi-a promis. Aici sărbătoresc pentru că soțul meu s-a întors acasă și mă bucur cu adevărat de căsătoria mea și ce sărbătoare grozavă. Voi continua să depun mărturie pe internet, deoarece DR ISIKOLO este cu adevărat un ajutor pe care Dumnezeu la trimis să ne ajute pe toți. De ce să nu îl contactați acum pe DR ISIKOLO dacă vă confruntați cu orice provocări din viața de relație. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau îl puteți WhatsApp, de asemenea, la +2348133261196

  Komentaras

  Buna prietene,
  Sunt din Germania și mă numesc Yeta
  Dr. Pellar a făcut asta încă o dată ajutându-mă să-mi recuperez soțul. când am crezut că toată speranța s-a pierdut. așa că l-am contactat și am făcut tot ce mi-a spus să fac, iar de fapt am obținut rezultatul în 48 de ore pentru că m-a asigurat. Nu m-am așteptat niciodată, așa că m-am jurat să spun lumii despre Dr. Pellar, deoarece este o persoană grozavă. Aveți probleme în relație? partenerul tău a divorțat de tine și încă iubești și vrei ca el sau ea să se întoarcă? atunci contactați-l pe Dr.Pellar astăzi pentru a vă oferi o garanție de 100% că vă va ajuta în același mod în care m-a ajutat. Dr.Pellar. Adresa de e-mail este: drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Numele meu este Roze Din Franța. Îmi place să împărtășesc experiența mea
  Nu vă pot mulțumi niciodată suficient DR.Sango pentru munca minunată pe care ați făcut-o pentru mine și copiii mei pentru a-mi aduce soțul înapoi. Am avut probleme serioase de relație cu soțul meu și el nu mai era devotat mie și copiilor noștri când l-am întrebat care este problema, mi-a spus că mă iubește din dragoste și vrea un divorț și am fost atât de rănit, am plâns toate zi și noapte așa că s-a mutat în apartamentul prietenului său. Lucrurile s-au înrăutățit și pe măsură ce a început să meargă des la baruri și cluburi de striptease cu prietenul său, îmbătându-se și dormind. Mă amenință întotdeauna la telefon imediat ce îl sun din cauza tuturor sfaturilor proaste pe care i le-a dat prietenul său. Îl iubesc foarte mult și suntem căsătoriți de 10 ani, ceea ce ne-a dat o fiică și un fiu frumoși. De asemenea, pierdusem mulți bani față de terapeuți în timp ce eram cu DR.Sango a fost prezentat de un prieten care l-a ajutat să se căsătorească cu iubitul său din copilărie, ceea ce i-a dat încredere deplină și forță pentru a-l recupera. Am făcut tot ce mi-a cerut DR.Sango, am urmat și eu toate instrucțiunile pe care mi le-a dat DR.Sangoto cea mai mare surpriză a mea. După 48 de ore soțul meu m-a sunat și s-a grăbit acasă cu o mașină nouă maro pentru mine și copiii noștri. Oamenii tocmai s-au schimbat emoțional, eu eram cea mai fericită femeie de pe pământ în acea zi. soțul meu are acum o slujbă bună și a încetat să bea, a încetat să mai păstreze prieteni nesemnificativi. Este un miracol pe care nu l-am crezut niciodată posibil, deoarece mi-am pierdut orice speranță până când l-am găsit pe Dr. Sango îl contactează astăzi și își recapătă dragostea, vă pot asigura că îl contactați prin e-mail. spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Bună prieteni, Numele meu este Nora, este bine că veți citi acest subiect, deoarece se va dovedi a fi o experiență bună de schimbare a vieții pentru dvs. sau cunoștința dvs. Întrebarea este, dacă aveți dificultăți, doriți să dați sens vieții voastre sau aveți vreo boală, aceasta este șansa dvs. de a vă asigura că problemele dvs. sunt rezolvate, contactați marele magician Dr.Pelllar. Mă întâlnesc cu acest doctor când soțul meu divorțează de mine de doi ani și îl vreau înapoi doar pentru că nu există alți bărbați care să poată face dragoste cu mine așa cum o face fostul meu soț, un prieten de-al meu l-a smuls pe soțul meu, iar soțul meu m-a urât și a divorțat de mine, eram ca nebunul pentru că nu vreau să ni se întâmple asta. Îl implor că a refuzat și un prieten de-al meu mi-a luat contactul doctorului Pellar și îl contactez prin e-mailul lui și urmăresc tot ceea ce el mi-a cerut să fac după ce soțul meu s-a întors și eu sunt foarte fericit și până acum soțul meu nu se gândește niciodată la o altă femeie. dacă vă confruntați cu aceeași problemă, contactați acest jucător de vrajă printr-un e-mail: drpellar@gmail.com
  (1) Întoarceți fosta soție sau soțul.
  (2) Vrăji pentru a câștiga mari câștiguri la loterie
  (3) ierburi pentru a rămâne însărcinată
  (4) Vraja de promovare a locurilor de muncă
  (5) Pentru a vindeca orice tip de boală (cancer, boli de rinichi, leziuni la picioare) etc.
  (6) evocarea unui stilou magic pentru examen cu succes
  (7) Probabilitatea examinării
  (8) Vrăji pentru a câștiga orice dosar
  și mai mult, trebuie doar să ne contactați prin e-mail. trimiteți un e-mail la drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Numele meu este Jennifer Woodward și sunt din Canada. iată scurta mea mărturie despre cum mi-am recuperat dragostea ... După 5 ani de căsătorie, soțul meu și cu mine ne-am certat până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu își vor mai vedea niciodată liliacul. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerea care mă chinuia inima, inima mea era plină de durere și durere, pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și vreau mereu să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care îi oferea doctorului OGBOKO. mă poate ajuta să-l readuc pe soțul meu cu experiența și îndrumările sale. Am simțit că trebuie să încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut și am dus totul. 48 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii și a promis că nu mă va părăsi niciodată copii din nou, atât de minunat !! Așa s-a întors cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala și pentru. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a devenit mai puternică decât înainte, totul datorită doctorului OGBOKO. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea online, încât Dr. OGBOKO este un conjurator real și puternic căruia îi voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-mi ajuta copiii în vremuri de necaz, dacă sunteți aici și aveți nevoie de fostul dvs. înapoi sau soțul tău s-a mutat cu o altă femeie, nu mai plânge, întoarce-te la acest bărbat puternic și informează-te
  mai jos - detaliile sale de contact ...
  E-mail: spellcasterogboko@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.