Pa­rei­gin­gos sie­los mo­ters ge­dė­ji­mai (2634)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotrauka
Kružiūniškę Stasę Kuncevičienę aplankė kaimynas Romas Kisleravičius, pirmiausia aptarė bulviasodžio reikalus. Aldonos Kudzienes nuotr.
„Ve­ly­kos – šven­tė lau­kia­ma, bet ji man pri­me­na vi­sas ne­tek­tis. Nors į am­ži­ną­jį gy­ve­ni­mą ar­ti­mus žmo­nes iš­ly­dė­jau įvai­riu me­tų lai­ku, pa­va­sa­ris man sun­kes­nis. Pir­mo­ji ža­lu­ma sie­lą la­bai nos­tal­giš­kai vei­kia“, – at­vi­rai sa­ko Kru­žiū­nų kai­mo gy­ven­to­ja Sta­sė Kun­ce­vi­čie­nė, ar­ti­mų žmo­nių slau­gai sky­ru­si de­vy­nio­li­ka me­tų. Ji, kaip ir vi­si, su­pran­ta, kad mū­sų fi­zi­nio gy­ve­ni­mo baig­tis – mir­tis. Bet net ir ta­da, kai mirš­ta il­gai sir­gęs as­muo, ar­ti­mie­siems pra­si­de­da ne­leng­vas ge­du­lo me­tas. Ne tik pra­ran­da­mas žmo­gus, bet ir iš­si­de­ri­na nu­si­sto­vė­ju­si tvar­ka, gy­ve­ni­mo rit­mas. Tvar­kin­guo­se iš­skir­ti­niuo­se Sta­se­lės, taip ji kai­my­nų va­di­na­ma, na­muo­se kal­bė­jo­mės apie gy­ve­ni­mo vi­su­mą. Juk kiek­vie­no gy­ve­ni­mas taip su­dė­lio­tas, kad ja­me yra vis­ko.

De­vy­nio­li­ka me­tų – ne­to­li mir­ties

Sta­sės so­dy­ba ne­to­li plen­to, ku­riuo zu­ja ir zu­ja trans­por­to prie­mo­nės. Gra­žiai pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai ap­juos­ti me­džių ir krū­mų ža­lu­mos. Il­gas virš šim­to kvad­ra­ti­nių met­rų tu­rin­tis gy­ve­na­ma­sis na­mas švie­čia nau­ju sto­gu, bet tvo­ros – me­di­nės, to­dėl to­kios gra­žios, mat daž­nam pri­me­na vai­kys­tės na­mus. Šei­mi­nin­kė sa­ko, kad na­mui šie­met ly­giai 100 me­tų. Čia anuo­met bu­vo Kru­žiū­nų mo­kyk­la.

Kai Sta­sė iš ne­to­lie­se esan­čio Alek­san­dra­vos kai­mo į šį kie­mą ati­te­kė­jo, mo­kyk­la jau bu­vo iš­kel­ta. Bet di­de­lia­me na­me bu­vo tuo­met va­di­na­mų­jų kvar­ti­ran­tų.

Gra­žių vei­do bruo­žų mo­te­ris sa­ko, kad la­bai jau­na pa­mi­lo sa­vo vy­rą Vy­tau­tą, aš­tuo­nio­li­kos už jo iš­te­kė­jo. Tris­de­šimt de­vy­ne­rių ta­po naš­le, vy­ras mi­rė trū­kus aneu­riz­mai. Po ket­ve­rių me­tų mi­rė ir sū­nus, vos še­šio­li­kos su­lau­kęs.

„Mo­ti­noms skau­džiau­sia sa­vo vai­kus lai­do­ti. Jis sir­go inks­tų ne­pa­kan­ka­mu­mu, ke­le­tą me­tų gy­ve­no su per­so­din­tu inks­tu. Per še­še­rius jo sir­gi­mo me­tus daž­nai li­go­ni­nė­je prie jo man te­ko bu­dė­ti, po ke­tu­ris mė­ne­sius be per­trau­kos. Bu­vo nuo­vo­kus ir pro­tin­gas ber­niu­kas. Tur­būt iki mir­ties ma­no au­sy­se skam­bės jo klau­si­mas: „Ma­my­te, sa­kyk, kiek die­nų aš dar gy­ven­siu?“ Ar ga­li bū­ti mo­ti­nai skau­des­nis klau­si­mas?

Gy­dy­to­jai yra man sa­kę, kad su to­kia pa­tir­ti­mi vai­kai anks­čiau su­bręs­ta. Tur­būt vi­sas aša­ras iš­ver­kiau, kai ant ma­no ran­kų už­ge­so jo gy­vy­bė“, – at­vi­rau­ja Sta­sė.

Daž­nai jį me­na, į nuo­trau­ką pa­si­žiū­ri, ypač Ka­lė­dų ir Ve­ly­kų die­no­mis pri­si­mi­ni­mai grįž­ta. Jam bū­tų jau per pen­kias­de­šimt, pa­gal­vo­ja ma­ma, kad gal ki­taip jos gy­ve­ni­mas iki šian­dien bū­tų su­si­klos­tęs.

Ly­giai 39-erių, kaip ir ją, jos vien­tur­tę duk­rą Ra­są ir­gi iš­ti­ko naš­lės da­lia. „Tar­si už­prog­ra­muo­ta: aš jau­na ir ji jau­na li­ko­me naš­lė­mis“, – tars­te­li mo­te­ris.

Sta­se­lė – po­ka­rio vai­kas, kaip ir dau­ge­lis gy­ve­no di­de­lė­je šei­mo­je. De­vy­ne­rių bū­da­ma mi­rė jos se­su­tė, li­kęs ket­ver­tas vai­kų už­au­go ir gy­vi iki šian­die­nos.

„Se­niau vai­kai ne­bu­vo dy­ki, ir aš dirb­ti pra­dė­jau nuo dvy­li­kos. Kiek ūg­te­lė­jus jau ma­mą ko­lū­ky­je pa­va­duo­da­vau. Ji jau se­niai mi­ru­si, ir­gi kan­čio­se. Tė­vu­kas Al­fon­sas Bu­ne­vi­čius iš šio pa­sau­lio ma­no vie­nuo­li­ka me­tų slau­gy­tas iš­ke­lia­vo bū­da­mas 97-erių. Nors bu­vo la­bai sun­kus li­go­nis, man nie­ka­da ne­bu­vo ki­lę min­čių ati­duo­ti jį val­diš­kų na­mų slau­gai. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad tik sa­vas žmo­gus ži­no, kaip rei­kia pa­lie­gu­sį žmo­gų žiū­rė­ti, ko­kiu mais­tu mai­tin­ti. Gal tik jo kan­čias pra­tę­si, bet ta­vo są­ži­nė lie­ka ra­mi, kad pa­da­rei vi­sa, kas nuo ta­vęs pri­klau­so“, – tei­gia Sta­sė.

Jos tė­tis bu­vo ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tas, tad vi­siems kai­mo žmo­nėms rei­ka­lin­gas, vi­siems be iš­im­čių sten­gė­si pa­dė­ti, nak­ti­mis kė­lė­si ir į pa­gal­bą sku­bė­jo. Pa­šne­ko­vė ne kar­tą tars­te­lė­jo, kad vi­suo­met bu­vo ir yra ge­rų žmo­nių, tik ir pa­čiam rei­kia bū­ti ge­ram. Kai­mo žmo­nės la­bai pa­dė­jo jai lai­do­jant tė­tį.

Kai Sta­sė prie gu­lin­čio tė­vu­ko iš­ti­sas pa­ras bu­dė­da­vo, su­lauk­da­vo daug pa­guo­dos žo­džių, nors nie­ka­da ne­si­skun­dė, kad sun­ku. At­sa­ky­da­vo, kad sun­ku tam, prie ku­rio 24 va­lan­das šo­ki­nė­ti rei­kia. Jai nie­kuo­met net min­čių ne­ki­lo, kad kaž­kas ki­tas ga­li ją pa­va­duo­ti.

Šį pa­sau­lį jau pa­li­ko ir abu vy­ro tė­vai, li­gos jų į lo­vą ne­pa­gul­dė, il­gai rū­pin­tis jais ne­rei­kė­jo. Jau ne­bė­ra ir sep­ty­nių jų vai­kų, tiek ra­do čia ati­te­kė­ju­si. Ta­čiau jų anū­kai ke­lią į šiuos na­mus ži­no, at­va­žiuo­ja.

 

Gau­na­me naš­tą, ku­rią ge­ba­me pa­neš­ti

„Apie an­trą san­tuo­ką nie­ka­da ne­gal­vo­jau, man tai ne­rū­pė­jo, įvai­rius dar­bus dir­bau ko­lū­ky­je, sten­giau­si dėl duk­ros, kad ją iš­mo­ky­čiau. Ir nie­kas man ne­si­pir­šo, ma­tyt, per­ša­si toms, ku­rios ant­rų­jų pu­sių ieš­ko. Bu­vau ir iš­li­kau pa­rei­gos žmo­gus. Pra­bė­go tiek me­tų, bet džiaugs­mo bū­ta ne tiek daug. Gal­būt lai­min­giau­sia bu­vau, kai duk­ra iš­sva­jo­tus moks­lus stu­di­ja­vo, kai juos bai­gė. Man ne­li­ko lai­ko nei mez­gi­mams, nei au­di­mui“, – pa­sa­ko­ja Sta­sė, vi­są sa­ve ati­da­vu­si ki­tiems, kad jie jaus­tų­si ge­riau.

Ją žmo­nės my­li. Vi­siš­kai sve­ti­miems kvar­ti­ran­tams ap­si­gy­ve­nus jų na­muo­se, už­si­mez­gę nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo ry­šiai iš­li­ko iki šių die­nų. Ma­ma su dviem su­au­gu­sio­mis duk­ro­mis daž­na vieš­nia, ypač per di­dži­ą­sias šven­tes.

Yra kam ją pas dak­ta­rus nu­vež­ti: jei ne­ga­li duk­ra, nu­ve­ža kai­my­nas Ro­mas, pus­se­se­rės vy­ras, te­rei­kia mo­te­riai tik už­si­min­ti. Kur­suo­ja ir au­to­bu­sas, bet šiuo me­tu Sta­sė bai­mi­na­si va­žiuo­ti juo, svei­ka­ta šiek tiek pa­blo­gė­jo. Net svars­to, ar im­sis py­ra­gų ke­pi­mo, abe­jo­ja, ar ras tiek stip­ry­bės jiems iš­min­ky­ti. Bet aiš­ku, kad py­ra­gai šiuo­se na­muo­se Ve­ly­kų die­ną kve­pės, juk kas­met bu­vo ke­pa­mi. Gal net ir gi­ros na­mi­nės ra­sis. Juk sve­čių tik­rai ne­ma­žai su­gu­žės.

Sta­sės pra­šo­me nors trum­pai pri­si­min­ti anuo­me­tes Ve­ly­kas. „Jų lauk­da­vo­me dėl kiau­ši­nia­vi­mo, nes vi­so­kių par­si­neš­da­vo­me. Ve­ly­kos po griež­to pas­nin­ko bu­vo la­bai mie­las lai­kas. Be­veik kiek­vie­nas kie­mas skers­da­vo kiau­lę, mė­siš­kų pa­tie­ka­lų pri­ga­min­da­vo. Vi­si vis­ko tu­rė­jo, par­duo­tu­vė­se pir­ko tik pi­pi­rų, drus­kos, ra­zi­nų py­ra­gui, o mil­tų ir pir­ko, ir sa­vų pa­si­mal­da­vo, gi­ros da­ry­da­vo to­kios, nuo ku­rios gir­tų ne­bū­da­vo. Ga­mi­no ir sil­kių, žu­vies pa­tie­ka­lų“, – me­na Sta­sė.

Ne vi­suo­met jai pa­vyks­ta nu­vyk­ti ir į Pu­nios baž­ny­čią. Bet kad ir ne­nu­ei­na, kaip ma­mos pa­mo­ky­ta, pa­si­mel­džia na­muo­se, mal­da ra­my­bės su­tei­kia. Daž­nai su kai­my­nė­mis su­si­ei­na, ka­va ar ar­ba­ta pa­si­vai­ši­na, aiš­ku, neap­si­ei­na­ma be py­ra­gų, daž­nai kal­ba pra­de­da­ma apie li­gas, nes vi­sos jau gar­baus am­žiaus. Pa­va­sa­riais dau­giau ran­da­si pa­si­kal­bė­ji­mų apie tai, ką jau lai­kas sė­ti. Ba­lan­džio pa­bai­go­je be­veik vi­sa­da bul­ves so­din­da­vo, ar iš šio lai­ko ne­iš­kryps šie­met, sa­ko, dar ne­aiš­ku, Die­vas ži­no, kaip bus su drėg­me. Ežio­se pir­mie­ji su­ki­ša­mi svo­gū­nai, pa­sė­ja­mos mor­kos, kra­pai, špi­na­tai.

„Aš dar pa­si­kar­to­siu, kad ir šian­die­nos kai­muo­se daug ge­rų žmo­nių gy­ve­na. Ma­no kai­my­nas Ro­mas Kis­le­ra­vi­čius žie­mo­mis vi­suo­met ir man ke­lią nu­va­lo be jo­kio at­ly­gio. Jis man že­mę iš­dir­ba, net ne­ma­tau ka­da. Se­niū­nas Gin­tau­tas Lau­kai­tis vi­suo­met pa­da­ro tai, ko pra­šo­mas. Kai per­nai mū­sų so­dy­bą sė­mė, pa­dė­ti se­niū­nas ėmė, ir tą ke­lio ruo­žą, ku­rį nu­plo­vė, at­kū­rė“, – džiau­gia­si kru­žiū­niš­kė.

Sa­ko­ma, kad gy­ve­ni­mas yra gra­žus vien dėl to, kad jis yra žmo­gui duo­da­mas. Bet kar­tais jis žmo­gų mė­to į vi­sas pu­ses. Tų, ku­rių vi­di­nis pa­rei­gos jaus­mas – di­de­lis, ge­ru­mo ir pa­do­ru­mo juo­se nuo to tik di­dė­ja. Ar­ti­mų­jų ne­tek­tys ne­pa­lau­žė, o tik su­stip­ri­no S.Kun­ce­vi­čie­nę, ki­tiems pa­liu­dy­da­mos tie­są, kad Die­vas kiek­vie­nam žmo­gui už­de­da to­kią naš­tą, ko­kią šis ge­ba pa­neš­ti.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  După 3 ani într-o relație cu iubitul meu, iubitul meu a început să iasă cu alte fete și să-mi arate dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte fete, eram total devastat și confuz, până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația lor și problema căsătoriei prin puterile iubirii Vrajile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar a decis să-l dau o încercare, când l-am contactat, mi-a spus tot ce trebuia să fac și am făcut-o și m-a ajutat să exprim o vrăjitoare de reconciliere și în termen de 28 de ore iubitul meu a venit la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să iasă cu fetele și el este cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat.

  Iată contactul lui ..
  CALL / WHATSAPP: (+2348147400259
  E-MAIL: (gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  După 3 ani într-o relație cu iubitul meu, iubitul meu a început să iasă cu alte fete și să-mi arate dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte fete, eram total devastat și confuz, până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația lor și problema căsătoriei prin puterile iubirii Vrajile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar a decis să-l dau o încercare, când l-am contactat, mi-a spus tot ce trebuia să fac și am făcut-o și m-a ajutat să exprim o vrăjitoare de reconciliere și în termen de 28 de ore iubitul meu a venit la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să iasă cu fetele și el este cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat.

  Iată contactul lui ..
  CALL / WHATSAPP: (+2348147400259
  E-MAIL: (gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Eu și iubitul meu am fost împreună timp de 8 luni și au trecut 6 luni de când ne-am separat. Îl iubesc în continuare, dar unii simt că este nedrept. De ce să iubești pe cineva care nu te iubește? M-am rugat și m-am rugat pentru aceste luni și nimic. El este încă cu noua sa iubită (cu care locuiește). Am intrat online cum un jucător de vrăji ajută la reluarea relației cu recuperarea fostului iubit ”, așa că am decis să încerc, pentru că îl iubesc atât de mult pe iubitul meu. așa că l-am contactat pe Dr. Isikolo și i-am spus toată problema mea și mi-a dat 100% garanție că îl voi reveni pe iubitul meu după vraja, așa că am fost înzestrat și norocos că l-am contactat, am făcut tot ce mi-a cerut și spre marea mea surpriză La 2 zile după vrajă, iubitul meu m-a sunat și mi-a cerut scuze pentru ceea ce mi-a făcut și mi-a cerut iertare să mă întorc acasă pentru mine, l-am iertat și s-a întors acasă cu mai multă dragoste și fericire, toate datorită doctorului Isikolo adevăratul vrăjitor de până acum Google a recomandat anul acesta. Dr. Isikolo este un bun jucător de vrăji, așa că sunați-l sau trimiteți-l prin e-mail la adresa sa de e-mail: isikolosolutionhome@gmail.com sau adăugați-l în aplicația WhatsApp: +2348133261196

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, sunt atât de plin de bucurie, mulțumită vrăjitorului dr. Ayo. Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie cu câțiva ani în urmă și am fost foarte devastat pentru că nu i-am făcut niciodată nimic rău, am rămas cu cei doi copii ai mei și cu un loc de muncă care plătește puțin. Aproape că renunțam până când am văzut o mărturie online despre Dr. Ayo și am decis să-l contactez. I-am explicat problema mea și mi-a asigurat că voi vedea un rezultat pozitiv după 24 de ore, în mod surprinzător, soțul meu a revenit la a doua zi după vraja care mă implora să-l iert și mi-a promis că nu voi pleca niciodată. Soțul meu s-a întors de 6 luni acum și nu am avut niciodată probleme, mă bucur că nu m-am îndoit de Dr. Ayo, deoarece sigur poate rezolva orice probleme cu alinare rapidă, îl poți contacta și pentru ajutor acum pe whatsApp +2347055691377 sau prin e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Bună ziua tuturor, sunt atât de plin de bucurie, mulțumită vrăjitorului dr. Ayo. Soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie cu câțiva ani în urmă și am fost foarte devastat pentru că nu i-am făcut niciodată nimic rău, am rămas cu cei doi copii ai mei și cu un loc de muncă care plătește puțin. Aproape că renunțam până când am văzut o mărturie online despre Dr. Ayo și am decis să-l contactez. I-am explicat problema mea și mi-a asigurat că voi vedea un rezultat pozitiv după 24 de ore, în mod surprinzător, soțul meu a revenit la a doua zi după vraja care mă implora să-l iert și mi-a promis că nu voi pleca niciodată. Soțul meu s-a întors de 6 luni acum și nu am avut niciodată probleme, mă bucur că nu m-am îndoit de Dr. Ayo, deoarece sigur poate rezolva orice probleme cu alinare rapidă, îl poți contacta și pentru ajutor acum pe whatsApp +2347055691377 sau prin e-mail: drayo47373@gmail.com

  Komentaras

  Scriu acest articol pentru a-i mulțumi dr. Ilekhojie, puternicul jucător de vrăji care m-a ajutat recent să-mi readuc fostul iubit care m-a lăsat pentru o altă femeie fără niciun motiv în ultimii 8 ani. După ce am văzut o postare pe internet a Jennei din SUA, spunând cum a fost ajutată de Dr. Ilekhojie, am decis, de asemenea, să-l contactez pentru ajutor, pentru că nu aveam de ales, nu îmi doream decât să-mi recapăt iubitul și fericirea. Spre marea mea surpriză, iubitul meu a venit acasă, în genunchi, că ar trebui să găsesc un loc în inima mea să-l iert, am fost cu adevărat uimit și șocat când iubitul meu a îngenuncheat cerșind iertare și să-l accept înapoi. Sunt într-adevăr lipsit de expresii și nu știu cât să vă transmit aprecierea mea Dr. Ilekhojie. Ești un Dumnezeu trimis pentru a restabili o relație ruptă, iar acum sunt o femeie veselă. datele sale de contact sunt; (gethelp05@gmail.com) Număr Whatsapp +2348147400259

  Komentaras

  Cu puțin timp în urmă, eu și prietenul meu ne-am despărțit, am fost devastată, am intrat online și am găsit câteva mărturii despre un drăguț de dragoste Dr Fayosa care a ajutat unii oameni să-și aducă îndrăgostiții la ei, am crezut că este o înșelătorie la început, dar după citind mai multe despre asta, am decis să încerc, l-am contactat pe dr. Fayosa pentru a mă ajuta să-l reunesc pe fostul meu iubit și pe mine și mi-a spus că ar trebui să aștept ca prietenul meu să se întoarcă la mine în 48 de ore după ce vrăjeala a fost făcută , A doua zi, iubitul meu mi-a trimis un mesaj rugându-mă să-l duc înapoi, Acum suntem din nou împreună și suntem fericiți din nou, Dacă nu aș vedea aceste mărturii, n-aș fi știut niciodată că așa ceva este posibil, De aceea am decis să-mi împărtășesc mărturia, astfel încât altcineva care are nevoie de acest lucru să îl poată contacta și fără frică, înșelătorie sau orice altceva, contactați-l prin e-mail: Fayosasolusionhome@gmail.com sau Whatsapp +2348151918774

  Komentaras

  Despărțirea este dureroasă, uneori ne prefacem că suntem grozavi, dar nu suntem, luptând pentru a ne întoarce persoana iubită, luptăm și pentru a ne readuce bucuria și fericirea. Când vechiul meu prieten de patru ani s-a despărțit de mine, abia puteam vorbi fără să plâng. M-am simțit respinsă și deprimată și, de asemenea, nu știam ce să fac. Nu știam dacă îl voi putea întoarce și anxietatea era insuportabilă. Navigam pe internet și, în timp ce citeam articole și site-uri web despre nenumărate vrăji, am dat peste un lord puternic). Am vrut relația noastră înapoi, Dr. Pellar m-a asigurat că prietenul meu va reveni la mine. Am urmat apoi instrucțiunile și planurile pe care Dr.Pellar mi le-a creat și, în decurs de o săptămână, eram din nou împreună și atât de îndrăgostiți! Știu că nu se întâmplă întotdeauna atât de repede, dar Dr. Pellar a spus că vrăjile sunt eficiente și s-a întâmplat! socializează în vrăjile care fac o însoțitoare însărcinată să vindece orice boală sau boală, câștigă la loteria ETC, nu voi uita niciodată cum m-a ajutat. Trimiteți-l prin e-mail la drpellar@gmail.com și procesul vă va convinge

  Komentaras

  Numele meu este Alimot din Albania
  Citiți un divorț dureros sau divorț? Adu-l pe fostul tău prieten, pe fostul tău prieten, pe fostul tău soț, pe fostul tău soț și protejează-o pentru totdeauna. Omul meu m-a părăsit acum 4 luni și de atunci viața mea a fost plină de boli, tristețe și tristețe, așa că aceasta a fost prima mea mângâiere, pe care o străduiesc toată viața. Unul dintre prietenii mei mi-a spus că mai târziu, când a văzut câteva dovezi, vagonul l-a sunat pe Dr.Pellar. ȘI. Îmi lipsește de 4 luni și este deja atât de fierbinte încât nu vrea să vadă Am încercat totul pentru a-l aduce înapoi și tot efortul meu a fost eșuat, îi trimit pe tatăl și mama la el, mi-am trimis toți prietenii la el m-am dus chiar în țara lui să-i implor familia și, spre surprinderea mea, este că unul dintre prietenii pe care i-am cerut să-l implor pentru mine este persoana principală care se întâlnea cu prietenul meu în spatele meu. te rog să nu ai încredere în nimeni în viața asta.
  Unul dintre angajații noștri din birou mă prezintă doctorului Pellar și mi-a spus că el a fost persoana care l-a recuperat pe soțul ei, dar am colectat adresa de e-mail, dar nu cred că o dau doar încercat și îmi place să joc ca drama soțul meu iubitul s-a întors și suntem fericiți acum și ne-am făcut nunta anul trecut și știi ce? Acum am băiețelul meu și soțul meu mi-au cumpărat sportul Rangerover săptămâna trecută. Sunt foarte fericit.
  sfatul meu este că, de fiecare dată când vă confruntați cu orice dificultate în căsătoria dvs. sau cu copiii dvs. sau în biroul dvs., încercați să contactați Dr.Pelar prin e-mailul său; drpellar@gmail.com

  Komentaras

  Sunt din Ghana, numele meu Parle, voi lăsa lumea să știe despre Marele om
  Dr. Sango a făcut-o din nou pentru mine, ceea ce a ajutat-o ​​pe femeie să-și găsească bărbatul înapoi. Vreau să anunț lumea despre dr.Sango, care m-a adus înapoi la fostul meu iubit când am crezut că deja a pierdut speranța. Dr. Sango și-a folosit toate puterile pentru a-mi evoca un zâmbet pe față, așa că a adus-o pe soția lui Micheal în inimă, mi-am zis în sinea mea, așa cum mi s-a părut când soția mea s-a întors la mine și mi-a cerut să îngenunchez și să o întreb . pentru sfârșitul vieții mele am fost iubit mai mult decât am așteptat vreodată și așa că am fost de acord să anunț lumea despre Dr.Sango, așa că acesta este un mare jucător de vrăji. Oricum, ceea ce am făcut a fost să-l trimit prin e-mail și el m-a ajutat și până la 48 de ore am obținut rezultatul, care încă mă uimește. Aveți probleme cu recuperarea? partenerul tău s-a despărțit de tine și tu iubești și vrei mereu? Aveți o problemă cu finanțele? nu aveți nevoie de ajutorul niciunei alte persoane, contactați-o astăzi pe dr.Sango, vă dau o garanție de 100%, vă va ajuta foarte mult, m-a ajutat foarte mult. Adresa de e-mail a doctorului Sango este: spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Numele meu este Dion, îmi place să împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care îmi întorc soțul după despărțire și vreau ca toată femeia să se aplece și să copieze soluția mea, deoarece te va ajuta foarte mult.
  După 5 ani de căsătorie cu soțul meu cu 2 copii, soțul meu a început să se comporte ciudat și să se întâlnească cu alte doamne și mi-a arătat, dragoste rece, în mai multe rânduri risc să divorțez dacă îndrăznesc să aud despre aventura lui cu alte doamne, am fost complet distrus și confuz, până când vechiul meu prieten mi-a povestit despre un magician online pe nume Dr.Sango, care ajută oamenii cu relații de căsătorie prin vrăji de dragoste, inițial m-am îndoit dacă așa ceva chiar exista, dar am decis să încerc când am legat cu el, m-a ajutat să exprim o vrăjeală de dragoste și în 48 de ore soțul meu s-a întors la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să se mai întâlnească cu mine și celelalte doamne cu mine într-un mod real și real. Contactați acest mesaj extraordinar de vrăji de dragoste pentru a vă rezolva problema relației sau căsătoriei astăzi Dr. Sango via; spellspecialistcaster937@gmail.com

  Komentaras

  Vreau să-l apreciez pe Dr. WHITE pentru restaurarea căsătoriei mele cu vrajă, după 1 an de separare cu soția mea, cu ajutorul marelui jucător de vrajă Dr.
  WHITE soția mea se întoarce acasă și acum suntem fericiți împreună pentru totdeauna, încă o dată datorită doctorului WHITE El vindecă tot felul de boli și, de exemplu,
  1 VRAIE DE IUBIRE
  2 CÂȘTIGĂ EX ÎNAPOI
  3 FROTUL MIEREI
  4 VRAJA DE PROMOVARE
  5 VRAJA DE PROTECȚIE
  6 VRAIA DE AFACERI
  7 VRAJA MUNCĂ BUNĂ
  8 HIV SIDA. 9 Inel magic
  VRAJA LOTERIEI ȘI VRAJEA CASEI CURȚII Contactați-l pentru ajutor prin:
  WHATSAPP:
  +17168691327.
  E-mail: wightmagicmaster@gmail.com

  Komentaras

  MULTUMESC DRULUI WALE Am fost în robie de când fostul meu m-a lăsat pentru o altă femeie, a fost cu adevărat iad pentru mine și toată lumea mi-a spus să uit de el, dar nu am putut pentru că îl iubesc atât de mult, lucrurile se înrăutățesc până când prietenul mi-a făcut cunoștință cu acest mare jucător de vrăji DR WALE, care au salvat atâtea vieți și relații și l-am contactat prin WhatsApp / Viber: +2347054019402
  SAU E-mail: drwalespellhome@gmail.com i-am explicat totul și mi-a aruncat o vrajă imediat după 48 de ore, totul s-a întors și prietenul meu s-a întors la mine în genunchi implorând iertare că sunt singura femeie din viața lui acum. Am fost surprins că nu am văzut niciodată un astfel de miracol în viața mea. Îi sunt atât de recunoscător acestui om și îi voi publica pentru totdeauna numele DR WALE

  Komentaras

  Ai mare nevoie de vrajă de dragoste pentru a-ți aduce înapoi fostul iubit sau pentru a-ți reuni căsnicia? E-mail DR ISIKOLO pentru soluție rapidă de 48 de ore. mă numesc Melina Marius și am avut o problemă cu soțul meu în urmă cu un an și șase luni, care ne separă. Când s-a despărțit de mine, eram confuză și nu știam ce să fac pentru a-l readuce înapoi, mă simțeam atât de goală înăuntru. Până când am dat peste DR ISIKOLO pe internet despre cum a ajutat atât de mulți oameni să rezolve diverse probleme acolo. I-am trimis un e-mail și i-am spus problema mea și am făcut ceea ce mi-a cerut să fac pentru ca el să mă ajute, să rezum pe scurt povestea lungă, înainte să o știu, în mai puțin de 48 de ORE, Soțul meu mi-a sunat și s-a întors la mine și mi-a spus că îi pare rău de ceea ce se întâmpla între noi amândoi. În sfârșit, scriu această mărturie pentru a-ți oferi mulțumirile și recunoștința profundă DR ISIKOLO pentru că ți-ai respectat cuvintele și promisiunile făcute în a-l aduce înapoi la mine în doar 24 de ore de la puternica ta vrăjeală, și pentru că ți-ai folosit puterile supradotate și mari pentru adu-l înapoi. Dacă aveți nevoie de ajutorul lui, îl puteți trimite prin e-mail la: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196.

  Komentaras

  În sfârșit am fost ajutat !! Sunt atât de entuziasmat chiar acum, trebuie doar să împărtășesc mărturia mea despre acest forum .. Sentimentul de a fi iubit ne îndepărtează atât de multă povară de pe umeri. Am avut toate acestea, dar am făcut o mare greșeală când mi-am înșelat soția cu o altă femeie și soția mea m-a părăsit timp de peste 4 luni după ce a aflat .. Eram singur, trist și devastat. Din fericire am fost direcționat către dr. Ilekhojie, care m-a ajutat să arunc o vreme de reconciliere în relația noastră și mi-a adus soția înapoi și acum ea mă iubește mult mai mult ca niciodată .. Sunt atât de fericită cu viața acum. Vă mulțumesc mult Dr. Ilekhojie. Vă rugăm să contactați dr. Ilekhojie astăzi și să primiți orice fel de ajutor doriți. Prin e-mail (gethelp05@gmail.com sau Apelați / numărul de telefon WhatsApp +2348147400259

  Komentaras

  Necredibilul tocmai s-a întâmplat în viața mea, soțul meu care m-a părăsit și copilul meu de 2 ani pentru o altă femeie, mi-a revenit. Lucrurile au fost grele pentru că nu am slujbă și îmi cer hrană, așa că mama mea a venit în salvarea mea să mă ducă pe mine și pe bebelușul meu de 2 ani acasă, deși problemele nu au fost rezolvate, dar a fost ceva mai bine pentru mine să caut un loc de muncă în timp ce mama mea mă ajuta cu bebelușul acasă, ea nu lucra, fratele meu era cel care avea grijă de ea, lucrurile nu funcționau pentru mine, întrucât nu am slujbă. În timp ce încă căutam un loc de muncă, am intrat în contact cu o femeie care mi-a spus cum s-a eliberat de o problemă similară prin ajutorul doctorului ISIKOLO. Ea mi-a dat informațiile, iar eu l-am contactat și, după întâlnirea mea cu DR ISIKOLO, mi-a dat informații relevante despre cum mă va ajuta, pe care le-am respectat și, spre surprinderea mea, soțul meu a revenit la mine după 2 zile și a devenit eu atât de uimit. când s-a întors, l-am iertat pentru că îl vreau înapoi, a venit acasă și ne-am stabilit și lucrurile s-au întors așa cum erau sau chiar mai bine. Iată contactul său dacă doriți să încercați: isikolosolutionhome@gmail.com Puteți, de asemenea, să-l WhatsApp pe +2348133261196. Mulțumesc DR ISIKOLO.

  Komentaras

  După 3 ani într-o relație cu iubitul meu, iubitul meu a început să iasă cu alte fete și să-mi arate dragoste rece, în mai multe rânduri el amenință să se despartă de mine dacă îndrăznesc să-l întreb despre relația lui cu alte fete, eram total devastat și confuz, până când un vechi prieten de-al meu mi-a povestit despre un jucător de vrăji pe internet Dr. Ilekhojie care ajută oamenii cu relația lor și problema căsătoriei prin puterile iubirii Vrajile, la început m-am îndoit dacă așa ceva există vreodată, dar a decis să-l dau o încercare, când l-am contactat, mi-a spus tot ce trebuia să fac și am făcut-o și m-a ajutat să exprim o vrăjitoare de reconciliere și în termen de 28 de ore iubitul meu a venit la mine și a început să-și ceară scuze, acum a încetat să iasă cu fetele și el este cu mine pentru totdeauna și pentru adevărat.

  Iată contactul lui ..
  SUNĂ / WHATSAPP: (+2348147400259
  E-MAIL: (gethelp05@gmail.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.