Ne­ti­kė­tos do­va­nos še­šioms Aly­taus kraš­to ma­moms – lai­kas sau ir ga­li­my­bė pa­si­jus­ti mo­te­ri­mis (256)

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
nuotr
Rasa Mickevičiūtė-Galčiuvienė, trijų vaikų mama. Dainos PALAŽIJIENĖS nuotr.
Ma­ma yra žmo­gus, ku­ris sa­vo vai­kus my­li be­są­ly­giš­kai, rū­pi­na­si, kad jie bū­tų lai­min­gi, so­tūs, svei­ki. Ma­ma yra na­mų ši­lu­ma, rams­tis, kai rei­kia pa­guo­dos ar pa­ta­ri­mo. Ma­ma yra svar­biau­sias žmo­gus ką tik pa­sau­lį iš­vy­du­siam kū­di­kiui. Ta­čiau daž­nai pa­mirš­ta­me, kad ma­ma dar yra ir mo­te­ris, ku­riai taip pat rei­kia mei­lės, dė­me­sio, ši­lu­mos ir lai­ko sau bū­ti mo­te­ri­mi. Ar­tė­jan­čios Mo­ti­nos die­nos pro­ga Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne gy­ve­nan­čioms še­šioms dau­gia­vai­kėms, jaut­rių so­cia­li­nių gru­pių ma­moms ga­li­my­bę pa­si­jus­ti tik­ro­mis mo­te­ri­mis su­tei­kė ke­lio­li­ka kil­niam tiks­lui su­si­vie­ni­ju­sių Dzū­ki­jos kraš­to įmo­nių. Pra­ėju­sį pir­ma­die­nį ak­ci­jos ini­cia­to­rės, Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios gro­žio stu­di­jos „An­na“ meist­rės, lyg ge­ro­sios fė­jos, mos­te­lė­ju­sios bur­tų laz­de­le, pen­kias ma­mas pa­ver­tė tik­ro­mis gro­žio ka­ra­lie­nė­mis. Kai ku­rios gro­žio sa­lo­ne lan­kė­si pir­mą kar­tą gy­ve­ni­me, tad to­ji die­na joms at­ro­dė lyg la­bai gra­žus sap­nas ir net iš­si­pil­džiu­si sva­jo­nė.

Prie ini­cia­ty­vos pri­si­jun­gė ke­lio­li­ka įmo­nių

Idė­ja ma­moms pa­do­va­no­ti ku­pi­ną įspū­džių ir gro­žio die­ną ki­lo gro­žio stu­di­jos „An­na“ gro­žio meist­rei Gied­rei Bra­žins­kai­tei-No­rei: „Tie­siog šia idė­ja pa­si­da­li­nau su sa­vo ko­le­gė­mis ir ją pri­ėmė en­tu­zias­tin­gai. Iš pra­džių no­rė­jo­me šven­tę pa­da­ry­ti vie­nai ma­mai, ku­ri vi­są sa­vo lai­ką ir dė­me­sį ski­ria vai­kams, o sa­ve nu­stu­mia į ša­lį, nes ne­ga­li leis­ti pi­ni­gų ir lai­ko sau, gro­žio pro­ce­dū­roms ar ki­tiems ma­lo­nu­mams. Prie mū­sų ak­ci­jos pri­si­jun­gė ir ki­ti mū­sų drau­gai – įmo­nės, to­dėl nu­spren­dė­me to­kią do­va­ną įteik­ti ke­lioms ma­my­tėms.“

So­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ pa­skel­bus apie šią ak­ci­ją ir žmo­nes pa­kvie­tus siū­ly­ti ma­mas, pa­siū­ly­mų ne­sti­go. Ga­liau­siai bu­vo iš­rink­tos še­šios ma­my­tės – au­gi­nan­čios po aš­tuo­nis, de­vy­nis, tris vai­kus, be­si­rū­pi­nan­čios sun­kią ne­ga­lią tu­rin­čio­mis at­ža­lo­mis. Joms at­lik­tos gro­žio pro­ce­dū­ros – ma­ni­kiū­ras, pe­di­kiū­ras, plau­kų kir­pi­mas, mo­de­lia­vi­mas ir da­žy­mas, ma­kia­žas, at­pa­lai­duo­jan­tis ma­sa­žas.

Taip pat gė­lių sa­lo­nai „Flo­wer Po­wer“ ir „Gė­lės Jums“ pa­do­va­no­jo gė­lių, iš­da­ly­ti in­for­ma­ci­nių rė­mė­jų „Aly­taus nau­jie­nų“ ir „Dai­na­vos žo­džio“ kvie­ti­mai į kon­cer­tus, va­ka­rie­nes šei­moms do­va­no­jo res­to­ra­nai „Se­nas na­mas“ „Car­pe DIEM“ ir „Cen­tro te­ra­sa“, V.V.O.C. Vil­mos Ver­sec­kie­nės odon­to­lo­gi­jos cen­tre ma­moms ne­mo­ka­mai at­lik­tos odon­to­lo­gi­jos pa­slau­gos, ne­mo­ka­mą bur­nos hi­gie­ną at­li­ko bur­nos hi­gie­nis­tė Aud­ra Ja­nov­skie­nė, pa­do­va­no­ti abo­ne­men­tai į spor­to klu­bus „Hard­Co­re“ ir „Šau­lė­Gym “, ma­dos na­mų „Bliss by Vio­le­ta“ sti­lis­tės kon­sul­ta­ci­ja ir įvaiz­džio su­kū­ri­mas, pra­mo­gos nuo­ty­kių par­ke „Tar­za­ni­ja“ ir ap­si­pir­ki­mas Mer­ki­nės sen­daik­čių krau­tu­vė­lė­je.

Kaip ti­ki­no G.Bra­žins­kai­tė-No­rė, ak­ci­jos he­ro­jų ne­rei­kė­jo il­gai įkal­bi­nė­ti da­ly­vau­ti šio­je ini­cia­ty­vo­je, jos leng­vai ry­žo­si iš­vaiz­dos po­ky­čiams, o tarp jų ra­do­si ir to­kių, ku­rios iki šiol nie­ka­da nė­ra bu­vu­sios gro­žio sa­lo­ne ir net pra­si­ta­rė apie tai sva­jo­ju­sios.

At­li­kus vi­sas gro­žio pro­ce­dū­ras, ma­mų dar lau­kė gro­žio stu­di­jos pa­do­va­no­ta fo­to­se­si­ja.

 

Vai­kai ver­čia pa­si­temp­ti ir bū­ti gra­žiai

Vie­na lai­min­gų­jų, ku­riai ati­te­ko ga­li­my­bė da­ly­vau­ti šio­je ak­ci­jo­je, bu­vo Aly­taus ra­jo­ne Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je gy­ve­nan­ti Vai­da Žuk­li­jie­nė. Mo­te­ris au­gi­na 9 vai­kus – še­šias duk­ras ir tris sū­nus. Ke­tu­ri iš jų jau su­au­gę ir gy­ve­na sa­va­ran­kiš­kai. Vy­riau­sia­jai at­ža­lai jau 22 me­tai, jau­niau­sia­jai – 9-eri.

Kir­pyk­lo­je mo­te­ris lan­ko­si re­gu­lia­riai, bent kar­tą per mė­ne­sį, kur jai kir­pė­ja pa­ker­pa plau­kus. Juos da­žo­si pa­ti, na­muo­se, nes tai da­ry­ti gro­žio sa­lo­ne mo­te­riai yra per di­de­lė pra­ban­ga. Ji il­gai sva­jo­jo apie plau­kų da­žy­mą švie­sio­mis sruo­ge­lė­mis, tad gro­žio spe­cia­lis­tė šią sva­jo­nę iš­pil­dė. Mo­te­ris nie­ka­da nė­ra pa­si­da­riu­si ir pro­fe­sio­na­laus ma­kia­žo, o ma­ni­kiū­rą ir pe­di­kiū­rą jai pa­da­ro duk­ra.

„Ma­ne la­bai nu­ste­bi­no, kai ga­vau pa­siū­ly­mą ap­si­lan­ky­ti gro­žio stu­di­jo­je ir ne­mo­ka­mai pa­sig­ra­žin­ti. Da­ly­vau­ti šio­je ak­ci­jo­je ma­ne pa­siū­lė duk­ra. Lai­ko sau tu­riu iš­ties ne­daug, o gro­žio pro­ce­dū­ras at­lie­ku na­muo­se, ir tai tik pra­bėg­da­ma“, – pa­sa­ko­jo V.Žuk­li­jie­nė.

Pa­si­tei­ra­vus, kaip šven­čia Mo­ti­nos die­ną, mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad su­va­žiuo­ja vai­kai ir vi­si kar­tu sė­da prie pie­tų sta­lo. Kar­tais kur nors vi­si kar­tu iš­va­žiuo­ja pa­pra­mo­gau­ti, ap­lan­ky­ti tu­ris­ti­nių ob­jek­tų.

„Vai­kai jau ūg­te­lė­ję, to­dėl da­bar vi­si ma­ne le­pi­na. Vy­res­nė­lės duk­ros la­bai grei­tai su­bren­do ir man ne­lei­džia nu­leis­ti ran­kų, ver­čia pa­si­temp­ti, pa­sig­ra­žin­ti“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris ir pri­si­pa­ži­no, kad bū­ti de­vy­nių vai­kų ma­ma nė­ra leng­va, bū­ta vis­ko, ta­čiau džiau­gia­si kiek­vie­na sa­vo at­ža­la.

Tie­sa, mo­te­ris jau 11 me­tų vai­kais rū­pi­na­si vie­na ir pri­si­pa­žįs­ta, kad kiek sun­kiau vie­nai au­gin­ti ir auk­lė­ti sū­nus. Nors mo­te­ris tu­ri dar­bą, ta­čiau vie­nos al­gos iš­ties ma­ža.

 

Iš­šū­kis – vi­siems kar­tu iš­va­žiuo­ti

Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­ja In­ga Čep­kaus­kie­nė taip pat ne­ga­lė­jo at­si­džiaug­ti ga­li­my­be pa­keis­ti sa­vo įvaiz­dį ir pa­ma­ty­ti sa­ve veid­ro­dy­je kiek ki­to­kią nei įpras­tai. Ji – taip pat 9 vai­kų – sep­ty­nių mer­gai­čių ir dvie­jų ber­niu­kų – ma­ma. Ma­žiau­siai at­ža­lai – 8-eri, vy­riau­sia­jai jau grei­tai bus 18.

„Bū­nant 9 vai­kų ma­ma, lai­ko sau tik­rai ne­lie­ka. Apie tai ga­liu tik pa­sva­jo­ti. Pro­fe­sio­na­lų plau­kų da­žy­mą ir ma­kia­žą da­rau­si pir­mą kar­tą. Kir­pyk­lo­je esu bu­vu­si, bet jau la­bai se­niai. Ma­ni­kiū­rą ir pe­di­kiū­rą da­rau­si pa­ti. Vi­sa­da sau gro­žio pro­ce­dū­roms gai­lė­jau pi­ni­gų, to­dėl net ne­dve­jo­jau, kai ga­vau ne­mo­ka­mą pa­siū­ly­mą“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. Ji sva­jo­jo sa­vo juo­dų plau­kų ga­liu­kus nu­da­žy­ti rau­do­na spal­va. Pa­si­ta­rus su plau­kų sti­lis­te, sva­jo­nė įgy­ven­din­ta.

Mo­ti­nos die­nos pro­ga kiek­vie­nais me­tais mo­ters vai­kai vis kaip nors nu­ste­bi­na, įtei­kia gė­lių, ta­čiau, kaip pa­ti sa­kė, jai di­džiau­sia do­va­na yra, kad vi­si jie bū­tų svei­ki.

„Man vi­sai ne­sun­ku bū­ti de­vy­nių vai­kų ma­ma, gal tie­siog esu taip pri­pra­tu­si. Pa­ti už­au­gau ke­tu­rių vai­kų šei­mo­je. Ta­čiau di­džiau­sias iš­šū­kis bū­na, kai vi­siems kar­tu rei­kia kur nors iš­va­žiuo­ti. Ta­da rei­kia ko nors pra­šy­ti, kad pa­vež­tų. Tu­ri­me sa­vo sep­tyn­vie­tį au­to­mo­bi­lį, ta­čiau jo ne­už­ten­ka“, – pa­sa­ko­da­ma šyp­so­jo­si mo­te­ris.

Dar pra­si­ta­rė, kad jų šei­mo­je vy­ras yra tas, ku­ris tars griež­tes­nį žo­dį, o ma­ma yra nuo­lai­des­nė.

 

Sva­jo­nė – jau­nė­lį nu­vež­ti prie jū­ros

Aly­taus ra­jo­ne gy­ve­nan­ti Vir­gi­ni­ja Gu­dai­ty­tė – aš­tuo­nių vai­ku­čių – pen­kių mer­gai­čių ir tri­jų ber­niu­kų – ma­ma. Vie­nas jų tu­ri sun­kią ne­ga­lią, o duk­rai diag­no­zuo­tas cuk­ri­nis dia­be­tas, dar vie­na at­ža­la tu­ri vi­siš­ką klau­sos ne­ga­lią. Vy­riau­sia­jam jau 24-eri, jau­niau­sia­jam – 14 me­tų. Su ma­ma na­muo­se li­ku­sios jau tik ke­tu­rios at­ža­los.

„Bet mes vi­si esam lyg vie­nas kumš­tis, pa­lai­kom vie­nas ki­tą. Mū­sų šū­kis yra: „Vie­nas už vi­sus ir vi­si už vie­ną.“ Ta mū­sų vie­ny­bė jau­čia­si vi­sur. Per­nai per Mo­ti­nos die­ną vai­kai man pa­do­va­no­jo mū­sų vi­sų nuo­trau­kų ko­lia­žą“, – pa­sa­ko­jo V.Gu­dai­ty­tė. 

Kiek­vie­na Mo­ti­nos die­na jai pra­si­de­da anks­ti ry­te, kai su do­va­no­mis, gė­lė­mis su­gu­ža vai­kai ir ją pa­ža­di­na. Tą die­ną vai­kai ma­mą, ga­li­ma sa­ky­ti, ant ran­kų ne­šio­ja ir ne­lei­džia nė prie puo­dų pri­si­lies­ti.

„Vai­kai yra man di­džiau­sia do­va­na. No­riu, kad jie bū­tų svei­ki, kad jiems sek­tų­si, dau­giau nie­ko man ne­rei­kia. Nie­ko gy­ve­ni­me ne­keis­čiau, nė vie­nos aki­mir­kos. Jie yra vi­sas ma­no tur­tas, o jie tu­ri tik ma­ne“, – kal­bė­jo aš­tuo­nių vai­kų ma­ma.

Pa­klau­sus, ko­kia jos di­džiau­sia sva­jo­nė, nė ne­dve­jo­da­ma at­sa­kė, kad nu­vež­ti prie ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­lio pri­kaus­ty­tą sa­vo jau­nė­lį prie jū­ros, ku­rios nė­ra nie­ka­da ma­tęs.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo, kad pa­siū­ly­mas ne­mo­ka­mai pa­sig­ra­žin­ti gro­žio stu­di­jo­je jai bu­vo ne­ti­kė­tas, ta­čiau be ga­lo ma­lo­nus: „Per tiek me­tų, kiek esu ma­ma, to­kią do­va­ną ga­vau pir­mą kar­tą. Ne­pa­ti­kė­jau, kai iš­gir­dau pa­siū­ly­mą, ir tris kar­tus per­klau­siau, ar tik­rai nie­ko ne­su­mai­šė. Pa­ti­kė­jau tik ta­da, kai ga­vau ži­nu­tę apie tiks­lų pro­ce­dū­rų lai­ką.“

Nors mo­te­ris – dau­gia­vai­kė ma­ma, ji vi­suo­met sten­gia­si ne­ap­leis­ti ir sa­vo mo­te­riš­ku­mo, ma­ni­kiū­ro ir pe­di­kiū­ro pa­slau­go­mis nau­do­ja­si nuo­lat. Nors tvir­ti­no, kad vi­sam tam lai­ko at­ras­ti bū­na sun­ku. Kirp­ti, mo­de­liuo­ti ar da­žy­ti plau­kų į kir­pyk­lą nie­kad neida­vo. Vy­res­nės duk­ros pa­si­rū­pi­na ma­mos plau­kais na­muo­se.

Gro­žio stu­di­jo­je meist­rės pa­ryš­ki­no mo­ters plau­kų rau­do­ną spal­vą, šiek tiek pa­kir­po, pa­mo­de­lia­vo. Taip pat jai bu­vo at­lik­tas ma­ni­kiū­ras, ma­kia­žas.

„Po­ky­čiai veid­ro­dy­je ma­ne la­bai džiu­gi­na, jau­čiuo­si gra­ži, mo­te­riš­ka. Vi­sa­da sten­giau­si kaip tik mo­kė­jau to­kia bū­ti, nes vai­kai juk ir­gi no­ri, kad jų ma­ma bū­tų gra­ži ir lai­min­ga“, – džiau­gė­si pa­šne­ko­vė.

 

GEL nagų bazės ne tik silpniems nagams, bet ir geliniams nagų lakams! Svarbu, kad būtų stiprūs nagai ir gražiai atrodytų!

odai, plaukams ir nagams

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai