Nr. 54 (13724)

2022-05-13

„Alytaus naujienų“ numeryje 54 (13724) skaitykite:

 • 35-asis dainų ir šokių ansamblio „Tarškutis“ jubiliejus
 • Aly­taus Jau­ni­mo par­ke ati­da­ry­ta iš­skir­ti­nė vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė
 • Aly­tiš­kiai – Len­ki­jos tau­rės pir­mo­jo eta­po nu­ga­lė­to­jai
 • Iš­ko­vo­ti še­ši me­da­liai
 • Kaip au­to­ri­ta­ras au­to­ri­ta­rui…
 • Il­gai slėp­ta įdo­mio­ji, ne­gir­dė­to­ji, in­tri­guo­jan­čio­ji is­to­ri­jos pu­sė – ar vis­ką ži­no­te apie pa­sau­li­nius ka­rus?
 • Aly­taus ra­jo­ne lan­kė­si JAV di­plo­ma­tė Cait­lin Net­tle­ton
 • Vy­ta­ras Ra­dze­vi­čius: „Mū­sų šei­mos spren­di­mas – rink­tis pa­ti­ki­mą elek­tros tie­kė­ją“
 • Siū­ly­ki­te kan­di­da­tus Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti
 • Įtrauk­ties kon­fe­ren­ci­ja Tul­pių dva­re
 • VDU Bo­ta­ni­kos so­de Kau­ne – žy­din­ti tul­pių en­cik­lo­pe­di­ja
 • Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se šian­dien mo­ko­ma­si spręs­ti ir gy­ve­ni­miš­kas pro­ble­masTi­ky­ba ar eti­ka, ką pa­si­rink­ti?
Ma­ma yra žmo­gus, ku­ris sa­vo vai­kus my­li be­są­ly­giš­kai, rū­pi­na­si, kad jie bū­tų lai­min­gi, so­tūs, svei­ki. Ma­ma yra na­mų ši­lu­ma, rams­tis, kai rei­kia pa­guo­dos ar pa­ta­ri­mo. Ma­ma...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.