Dvylika judėjimo „Už Alytų” tarybos narių pareiškė nepasitikėjimą jo pirmininku Tomu Pačėsu

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (16)
2019 Balandis 16
Valius Micevičius ir Sigitas Leonavičius.
Valius Micevičius ir Sigitas Leonavičius neplanuoja dirbti naujos Alytaus miesto savivaldybės tarybos opozicijoje.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Vidaus reikalas, išėjęs į viešumą. Dabar yra proga pasakyti, kad judėjimo taryba nepritarė tam, kas vyko rinkimų politinės kampanijos metu, kad mūsų vertybės yra truputėlį kitokios“, – taip likus dviem dienoms iki naujos Alytaus miesto savivaldybės tarybos kadencijos darbo pradžios paviešintą pareiškimą pristato jį pasirašę du iš penkių judėjimo „Už Alytų“ atstovų būsimoje taryboje – Sigitas Leonavičius ir Valius Micevičius.

„2014 me­tų pa­bai­go­je VO „Už Aly­tų“ bu­vo stei­gia­mas sie­kiant kil­nių ir po­zi­ty­vių tiks­lų su­bur­ti Aly­taus mies­te gy­ve­nan­čius, dir­ban­čius ar ki­taip su Aly­tu­mi su­si­ju­sius as­me­nis mies­to pro­ble­moms  spręs­ti, at­sto­vau­ti mies­tie­čių in­te­re­sams ir juos gin­ti. Na­rių veik­la bu­vo grin­džia­ma pa­gal­ba žmo­nėms, no­ru jiems pa­dė­ti, ne­abe­jin­gu­mu. De­ja, bet po­zi­ty­vio­ji ju­dė­ji­mo ide­o­lo­gi­ja ir kon­cep­ci­ja bu­vo pa­min­ta rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu, kai ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­kas T.Pa­čė­sas or­ga­ni­za­vo ne­etiš­ką po­li­ti­nę vie­ši­ni­mo kam­pa­ni­ją ne tik ki­tų po­li­ti­nių opo­nen­tų, bet ir sa­vo aso­cia­ci­jos na­rių at­žvil­giu, o taip pat ne­už­tik­ri­no tin­ka­mo aso­cia­ci­jos val­dy­mo, su­da­ry­da­mas ga­li­my­bę jos na­riams kan­di­da­tuo­ti ki­tų par­ti­jų są­ra­šuo­se. To­dėl mes, že­miau pa­si­ra­šiu­sie­ji ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­riai, at­si­ri­bo­ja­me nuo ne­etiš­kos po­li­ti­nės re­to­ri­kos, nu­kreip­tos prieš ki­tas po­li­ti­nes par­ti­jas ir rin­ki­mų ko­mi­te­tus rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu, nes tai bu­vo da­ro­ma be ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo. Reiš­kia­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mą T.Pa­čė­su dėl jo au­to­ri­ta­ri­nio, de­mo­kra­tiškumo bei tei­sė­tu­mo prin­ci­pus pa­mi­nan­čio ju­dė­ji­mo val­dy­mo. Siū­lo­me at­si­sta­ty­din­ti ir pa­lik­ti ju­dė­ji­mą, nes jo val­dy­mo me­to­dai ir ide­o­lo­gi­ja prieš­ta­rau­ja ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ kon­cep­ci­jai – bur­ti ir vie­ny­ti. Re­ko­men­duo­ja­me T.Pa­čė­sui steig­ti sa­vo ju­dė­ji­mą, ne­griau­nant po­zi­ty­vios ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ide­o­lo­gi­jos“, – ra­šo­ma pa­reiš­ki­me, ku­rį sa­vo pa­ra­šais pa­tvir­ti­no 12 iš 18 ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių (Ro­ber­tas Kuni­giškis, Giedrius Čereš­kevičius, Adelė Dimšienė, Te­resė Drau­gelienė, Jurgita Liuba­mirs­­kienė, Valius Micevičius, Sigitas Leonavičius, Janis Lauri­naitis, Rosvydas Baublys, And­rius Radvilavičius, Gintaras Norus, Loreta Braukienė).

Pa­reiš­ki­mas pa­vie­šin­tas va­kar vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Tarp jos ren­gė­jų – ir vie­nas ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ stei­gė­jų Ja­nis Lau­ri­nai­tis, ku­ris mi­nė­jo, kad „pas­ku­ti­niu la­šu į tau­rę“ ta­po so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se dar pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad iš aso­cia­ci­jos pa­ša­lin­ti 45 jos na­riai, taip pat ir jis pats.

V.Mi­ce­vi­čius pa­ste­bi, kad dau­gu­ma jų – tie, ku­rie į aso­cia­ci­ją at­ėjo dar iki T.Pa­čė­so, o masiškas nau­jų na­rių pri­ėmi­mas pra­si­dė­jo prieš pus­me­tį. Ko­kiu tiks­lu – ju­dė­ji­mo ta­ry­bos na­riai ti­ki­si su­ži­no­ti ba­lan­džio 26 die­ną nu­ma­ty­ta­me vi­suo­ti­nia­me ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ na­rių su­si­rin­ki­me.

Ta­čiau ar pa­vie­šin­tas pa­reiš­ki­mas, ku­rį pa­si­ra­šė ir S.Le­o­na­vi­čius bei V.Mi­ce­vi­čius, reiš­kia, kad jie nau­jos ta­ry­bos su­dė­ty­je pla­nuo­ja dirb­ti ki­to­je, o ne ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ frak­ci­jo­je? „Dirb­si­me Aly­tui“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je į šį klau­si­mą  at­sa­kė S.Le­o­na­vi­čius. Da­bar­ti­nis frak­ci­jos se­niū­nas V.Mi­ce­vi­čius ti­ki­no, kad pa­reiš­ki­mas su­si­jęs su aso­cia­ci­jos vi­daus rei­ka­lais, bet ne su dar­bu ta­ry­bo­je. Ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vai ne­pla­nuo­ja dirb­ti opo­zi­ci­jo­je, ta­čiau šiuo me­tu me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio su­bur­to val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je jų taip pat nė­ra. Į nau­ją ta­ry­bą iš­rink­ti pen­ki ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vai. Be jau mi­nė­tų S.Le­o­na­vi­čiaus ir V.Mi­ce­vi­čiaus, taip pat Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, Ge­di­mi­nas Dauk­šys ir ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­kas T.Pa­čė­sas, ku­riam va­kar ta­ry­ba pa­reiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą.

  Komentaras

  Pagarba T.Pačėsai. pagaliau nors vienas kaip priklauso lyderiui pasielgė. Yra dar dalykų, apie kuriuos pratylima. Būt anksčiau tai padaręs, būtų dar daugiau vietų į tarybą laimėjęs. Dabar po ,,Už Alytų" kaip ir taryboje vieni iš techniškesnių.

  Komentaras

  Kiek mums žinoma, Laurinaitis buvo ,,Už Alytų'' rinkiminio štabo vadas!!!. Ir dabar skiedžia
  tokias nesąmones. Čia, matyt, subinę graužia tai, kad iš ,,žymaus'' ketvertuko į tarybą papuolė tik du, o Čereškevičius su Laurinaičiu liko aute.
  Vyrai, žinojote, kad judėjime taip blogai ir tylėjote?
  O jeigu perklausius visu įžeidimus, kuriuos Leonavičius laidė Grigaravičiaus, vicemerų, administracijos direktoriaus adresu adresu tarybos posėdžių metu, tai Pačėsas išvis tylenis.
  Tad įdomu, kas ką turėtų palikti.

  Komentaras

  Jei įvertint visus užkuliusius ypač sumas kiek kas metė finansuot, tai T.P. dėkoja... Kad gavę galimybes televizijoj pasisklaidyt ir čia patys apsijuokė. Todėl regis 45 iš judėjimo ir šalino.... o kaip kuriuos sugebėjo anksčiau kiti iš sieliminuot ir gėdos per tai neprisidaryt. Kovotojai...

  Komentaras

  Štai jei žvilgteltut į oficialią informaciją kas kiek metė pinigų rinkimams Alytuje yra situacijų įdomesnių. grubiai gaunas per visus net apie 1 milijonas eurų mesta. ir kaip kuriems..?

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 1p. - meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. Skirdamas vicemerus su tarybos pritarimu paveda jiems kuruojamas veiklos sritis. Per tai vicemerai pavaldūs merui ir atskaitingi merui ir tarybai. Tad teikdami interpeliaciją garbingai turėjo išvardint priežastis. kas būt ir miesto labui naudinga. o šiuo atveju buvo negebėjimai vykdyt švietimo reformų, esmėj nėra rimtų strategijų ir dėl atliekų tvarkymo - tai ir reikėjo tiesiai merui priekaištus reikšt. Nes gal vicemerai kuriam etape ir galėjo siūlyt merui teisingus sprendimus, bet jei tas jų netvirtina ir į tarybą nepraleidžia -vicemerai ne prie ko. Ir kadencijos pradžioje buvo signalai, kaip vicemerai regis protesto vardan net iš kuruojamų tarybos komitetų atsistatinėjo. Ir tuomet taryba be klausimų tvirtino jų atsistatydinimus. Nors turėjo pasidomėt priežastis -dėl ko. dabar rimčiau, kadangi problemos perėjo ir į naujos kadencijos tarybą - kaip jų sprendimų naudingai alytiškių labui nedomino tada. taip ir dabar tęsiasi. Juolab metines tarybos -mero veiklos ataskaitas ir šie tvirtino. Reiškia švietimo reformos nesugebėta į tarybos lygį net siūlymų iškelt -vieninteliai per Lietuvą nesugebėję. Nesugebėjo pateikt administracijos direktorius kuris ir turi teisę teikt tarybai svarstyt klausimus, galėjo tarybos nariai kur ir turi teisė. Dėl atliekų tvarkymo pasiliko regis pirminė savivaldybės administracijos teikta tvarka. Kuri pasirodo eiliniams alytiškiams pagal pigumą palankesnė nei buvo siūlyta per darbo grupes.... Rinkimų metu praskambėjo, kad dėl pustuščio pramonės parko gal netinka daliai po verslais, kur tik minimumus sugeba mokėti. Reiškia konkurencijos vengia. Dėl aerodromo 100 ha plotų žemės kur gal keli lektuvukai tik - reiškia ir toliau kaip manipuliacijos objektas lieka.. Reiškia po saujele naudai erzelynais suvelta savivalda per besibaigiančią kadenciją... dalim savo tikslus pasiekę. Vienok miesto interesai susilpnėję. Na ir prieš naują kadenciją patys draskytis pradėjo...Tai geriau tarpusavį jie draskosi, nei visą miestą per valdymą įvelia. Beje per vicemerų cirkus įsivėlę su jais nesužibėjo ir socdemai su konservatoriais. Kur dilema ir ateitį - ar nuo jų atsiriboja ir pradeda rimtai miesto labui dirbt. Ar paskui šių prasidėjusius tarpusavio sminga visi žemyn? Praleisdami brangų laiką ir geriems darbams miesto labui padaryti. Tada interpeliacijų vicemerams metu tarybos posėdžio salėje link jų ir tiksliau replikavo... Bet, kadangi jie jau patys -tai ir sėkmės jiems.

  Komentaras

  Štai šių veikėjų veikose matosi ir Alytaus tragedijos priežastys. Nes praktiškai per šių veikėjų elgesį per visą kadenciją tarybą buvo įvelta į erzelynus. Per ką galėję išspręst daug rimtų klausimų neišsprendė. Ir dabar jie vėl? Bet tai kaip pavyzdys, kaip destrukcinė veikla patiria fiasko. Juolab kitose žiniasklaidose jie patys per komentarus spausdinosi savo oficialius rėmėjus per rinkimus. Reiškia šie kaip akcininkai dėjo nemažai lėšų į šią veiklą. Na ir gal vietoj dividendų dar gavo gal primokėt per komiteto narių mokestį, už didelį savo ,,įžvalgumą". Nes sumos lyginant kiek per kadenciją liejo -įspūdingos turėtų būt net grubiai vertinant. Nors per vicemerų cirkus matėsi jų fiasko. Nes pirma tada sklandė, kad bando prieš merą, bet tiesiai nedrįsdami prieš silpnesnį lygį vicemerus pasuko. nes pagal įstatymus tik meras atskaitingas tarybai ir bendruomenei už savo ir savivaldybės veiklą. O vicemerai tik merui atskaitingi už ką meras jiems daryt įpareigojo. ir kur taryboje tvirtinant vicemerus tada vienbalsiai juos tvirtino klausimų neužduodami. Ir jei būt kėlę rimtai problemas, tuomet nesunku ir merui buvo interpeliuot. Bet pasirodo problemos jų nedomina. Jos tos pačios ir kadencijos pabaigoje. Kaip ir naujos pradžioje. O jie tada pagal įstatymus galėję eit į priekį pristatant taryboje naują susiformavusią daugumą su programa ir deleguotais atstovais į interpeliuotų vicemerų vietas ir per tai prisiimdami atsakomybes - jie nėjo. Parodė, nesugeba spręst problemų. Tad kaip po šių šposų dar tęsdami per rinkimus ir dar finansų nemažai prisirenka drįsdami per rinkimus gan arogantiškų stendų prisistatyt save kaip politikais tituluojant kur iki jų jiems toli -- čia tik Alytuje taip gali būti. Vienok ir čia patiria fiasko.

  Komentaras

  Vienok alytiškiams iš šios situacijos džiūgaut nėra ko. Nes čia kaip tipinė situacija. kaip akivaizdžiai rodant nepagarbą reikiamai kokybei valdyme po kaip ne žabotom ambicijom bandyt miesto resursais manipuliuot patiria fiasko. Reiškia ne tik rinkimų metu, bet per visą kadenciją per šiuos ir televiziją buvo gan vienpusiškai manipuiiuojama po politika prisidengus. Kur jų atstovai taryboje kaip kurių elgesys - šiurpina kas žino ir pačio T.P. elgsena pagal tuos - tik lapeliai. nes jiems visos kadencijos metu tiko ta retorika. Ypač kaip vienpusiškai kitų atžvilgiu dėliojo. Ir svarbiausia daug energijos, kaip ir lėšų sunaudota, per ką vargu ar užtenka kur jie patys žiniasklaidoje deklaravo savo oficialius rėmėjus. Ten suma kažkur apie 25 tūkstančiai eurų pagal realybę -labai mažai. Vadinasi ne veltui anie atseit šalino iš judėjimo apie 45 kaip mokesčių nemokančius ir panašiai. Vienok su pinigėliais per visą šią kadenciją, jei miesto biudžete apie 15 milijonų eurų paskolų kaip pagal įstatymus tik investicijoms gali būt, o didieji projektai iš ES paramos pasibaigę ir grįžę refinansuotos lėšos. Alytuje jau problema su lėšų srautu judėjimo kryptim per savivaldą. Kažkur atskiros grupės kaip ir neblogai ateities sąskaita laikosi. Kažkodėl iš besibaigiančios kadencijos tarybos, ir naujo mero nesigirdi pagal tarybos išimtinės kompetencijos sritį kur būt aiškiai alytiškiams paaiškinta apie biudžeto paskolas ir kaip atidavinės. Ar ir toliau imituodami vieni kitų sąskaita vieni kitus ..šalina? Kaip ir straipsnį naudojosi lyderio galimybėm ir už borto..kaip? Kur jau rinkimų metu matant galingus stendus su foto kilo įtarimų, kažin kas bus kaip reikės susimokėt? na ir parodė, kad Alytuj nemažai yra tokių, kur į kaip imitaciją per savivaldą meta gana daug lėšų. Nes ši besibaigianti kadencija tarybos lygyje nuleido labai žemai reiklumo kartelę lyginant, kaip turėtų būt rimto miesto savivaldoje. Reiškia masina ir tuos kurie nesugeba pabandyt bent intrigų būdais prasiveržt per savivaldą prie miesto resursų likučių. Ir šis procesas tęsiasi. Staigmenų žers vieni kitiems...

  Komentaras

  Dar Alytaus istorijoj nebuvo tokių. Kad viena į akis kalba - nuėję už akių prieš varo. Pav. pas dabartinį mero poste buvusį komisarą ir kaip ten bebūtų. Bet už akių vieni kitiems nekrauna. Ten staigiai atsirenka. Nors taryboje tokius šposus per kitus praleidžia. Na ir pas T.P. - ne labai toleruoja tokius. Nes pats T.P. ir daugiau žodžio laikosi..... O kur iš judėjimo šalino - ten yra ir tokių.. Kurių žodžiai nuo realių veiksmų žiauriai skiriasi. Na ir šie straipsnį, jei bent iš už kuliusių nejaustų, kad tinka ir esamam dar merui kuris ... - tokius šposus vargu ar sau leistų? Kaip ir rinkėjams, tai kaip su tokiais dirbt taryboje..? Kaip jie tarpusavį garbingai nesugeba išsiaiškint.

  Komentaras

  Tą Alytuje blogą madą už akių ar vienpusiškas nuomones formuot reikia kultūrint. Išklausyt nuomones ir kitos pusės. Tai lyderio T.P. ir buvusio kandidato į merus G.D.. Kaip pas ir tarybos narį ir lyderį pasiaiškint, ar užteko lėšų susimokėt už galingas rinkimines reklamas stenduose ir televizijos laidas gana vienpusiškas? Kodėl po ,,Už Alytų" besibaigiančioje kadencijoje iš pat pradžių valdančių koalicijoje uoliai balsavę už skyrimus į atsakingus postus kaip vicemerų, po tvirtinant metines mero ir tarybos bei savivaldybės administracijos direktoriaus veiklos ataskaitas jei tvirtino, o gi ten nesugebėta teikt švietimo pertvarkų ką aplink visos savivaldybės sugebėjo, atliekų tvarkymo klausimai kur alytiškiams brangiau nei druskininkiečiams... - tai kam kalbėt. Kad atseit kažką kritikavo kur gal taryboje ir kaip opozicija parašais patvirtinę neprisistatė? Juk jei politikai viena kalba kita daro - čia jau ne kaip rimti politikai. Čia tik silpnumą reiškia kaip kitą prigaut.... Ar ne padarė klaidų, kad iš po ,,Alytaus piliečiai" iš eliminuotus veikėjus arčiau prisileido ir dabar gaudo. Kas ir būsimai valdžiai aktualu ar prisileidžia ir vėl slidinėjasi..? ir vėl erzelynus atkartoja vietoj rimto darbo alytiškių labui. Kur vėl taryba kaip atsiprašant kvailučiai atrodo ginčijasi nesugebėdami rimtų klausimų spręst? O gal kaip kam būtent tai ir naudinga? Kaip ir per tai gera gyvent alytiškių interesų sąskaita.

  Komentaras

  Štai tokį šaršalyną, kad neįveltų visos tarybos rajono meras šios besibaigiančios kadencijos pradžioje labai lengvai sutramdė. Kaip ir Alytaus rajono taryboje panašiai kaip ir šie atskiri pradėjo, iš kart rajono meras išėjo į televizijos laidą. Ir trumpai rinkėjams parodė. Štai šis anas politikas kalba taip ir anaip. Vėl tarybos posėdžio metu elgiasi kitaip. Parodė už balsuotus sprendimus ar teiktus siūlymus geriau ir efektyvumą paanalizavo - po to rajono taryboje nedrįso tęst. Nes žinojo - bus atkirtis. Alytaus miesto taryboje kaip elgėsi, kur tarpais taryboje balsuoja vienaip, vakare per televiziją prieš varo - matyt mero poste esančiam buvusiam komisarui ir dalimi kaip tiko? Kad gal nukreipt dėmesį nuo rimtesnių temų kur gal nenorėjo, kad per tarybą šiuos klausimus gvildentų, ar ir po tuo prisidengt būt galima. Padaryčiau rimčiau, bet trukdo. Tai yra aš geras, bet anie..? Trumpiau Alytuj regis tik gudriausi likę ir per tarybą jų rimčiausi atstovai kaip sugeba - taip ir reklamuojasi... Ir aiškiai parodo, štai kas iš tikros savivaldos likę, kaip viduj jau....? Kad tik kaip nors išgyvent vieni kitų sąskaita. Po ko kaip visa tai toli nuo kaip rimto miesto savivaldos lygio. Per ką čia visai ne kaip miesto lygio politikai. O kur tinka tokia primityvi elgsena, kaip vieni kitus pakišinėti bando ar - tegu patys alytiškiai ir įsivardija. Tik aišku viena -kitur taip sau neleidžia. Nei politikai sau, nei visuomenė to netoleruoja. Net ir ne kiekviena kaimiška savivaldybė sau leidžia tai, ką Alytaus mieste su kaupu skelia.

  Komentaras

  Štai dar neprasidėjus naujos kadencijos tarybos pirmam posėdžiui jau dilema. Kiek jie vieni ant kitų privarė ir tęsia vieni kitiems už akių, kaip ir rinkimų metu - kaip jie pirmo posėdžio metu bent dalis sugebės ramiai ir žmoniškai vieni kitiems į akis žiūrėt? O dėl rinkėjų, kur jei ir besibaigianti kadencija strategiją pasitvirtino su galimybe gyventojų mažėt daugiau nei dabar - tai jei dabar per kadenciją kažkur gavosi apie 4 tūkstančiai sumažėjo vektorius, per būsimą ir iki 10 tūkstančių nesunkiai pritemps. Nes jau kaip ir pradžia ir...? Ir kažin ar taryboje kas juos ir prisileist arčiau norės?

  Komentaras

  Pagal LR Vietos sav. Įst. 4 str., 5) - savivaldybės tarybos nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruomenei. Vėl pagal politikų garbės Kodekso normas - jų elgsena turėtų būt solidesnė. Reiškia pirma patys tegu savo viduj išsiaiškina ir nėra ko cirkintis prieš visuomenę. Nes jei pagal pasirodžiusią informaciją rinkimų metu oficialiai jie pasirėmė apie 25 tūkstančius eurų, kaip gana agresyvi rinkimų kampanija įskaitant per televiziją laidas ir stendus ten grubiai turėjo kainuot n kartų daugiau. Ir jei ne T.P. - kažin ar ir tiek vietų būtų gavę. Nes jau šioje besibaigiančioje kadencijoje per vicemerų atleidimų-atstatymų cirkus kur jie ir iniciatoriai buvo, galėję eit į priekį pagal LR Vietos sav. įst. 3 str., 18., - tarybos posėdį pristatyt susiformavusią daugumą su deleguojamais atstovais į kritikuojamų vicemerų vietas ir su gerėsnėm programom - tų jų konkrečių kaip tarybos narių siūlymų dėl švietimo reformos ar rimtesnių strategijų -kur užregistruoti pagal Reglamentą savivaldybės duomenų bazėje ir geresni už esamus? Ar dėl atseit geresnės atliekų tvarkymo alytiškiams tvarkos - kur geresni? Kur rinkimų metu Druskininkų meras neišlaikęs analizavo. Kad druskininkiečiams lyginant su alytiškiais pigiau. Bet ten verslams didesnė našta. kaip tuo tarpu alytiškiams, kurių daugiau ir sąvartynas vietoje -brangiau. Už tai Alytuje verslams mažesnė našta iš bendros kainų sumos lyginant. Ir kokie darbo grupės siūlymai prasiskverbė -atseit gali būt teisingiau, bet brangiau alytiškiams. Reiškia verslams dar pigiau alytiškių sąskaita? Trumpiau kaip matydami kas dedasi ir šie tęsia cirkus -kaip tradiciškai suverst ant vieno, nors jei ne ano pastangos būt.. - NEATSAKINGI jie ir juos rinkę. Tad jei per šių metų pirmą ketvirtį kur visuomenės atsakingos net 8 savivaldybės pasiekė pirmą kart gyventojų daugėjimą - Alytuje nelemta. Regis ir besibaigiančioje kadencijoje su jų balsais taryboje patvirtinta strategija su siekiu, ne viršyt gyventojų mažėjimo per metus 4 procentų? Kaip ir esamo mažėjimo 4 procentų per daug - labai NERIMTA. Ar ir 2019 metų miesto biudžetas, kur gyventojų mažėja, o pagal juos pinigai biudžete didėja. Ar trumpiau Alytuje labai greit grįžta. Kiek per intrigas kitiems suskelia -tuoj netrukus ir patiems grįžta. Trumpiau šiems tarsi po kažkuo reikia prisišliet ir per tai bandyt išgyvent. Vaizduojant kaip orius politikus. Bet štai bent kaip kurie klastingume po cinizmu pridengtu - jie gana rimtai pažengę. Kur ir tikslas daugiau per savivaldą - prie savivaldybės įtakų resursų prieit ir manipuliuot naudai. Nes jei ir besibaigiančioje kadencijoje būt žmonėms rimtai dirbę -visai kiti rezultatai Alytuj per savivaldą būtų. O dabar patys susijaukę ir kitiems jaukia kur tik.. prisiliečia per savivaldą. Trumpiau dar naujai kadencijai neprasidėjus - jau prasidėję šaršalynai... Kur ir taip besibaigiančioje kadencijoje praleista daug brangaus laiko, per kurį buvo galima ir daug gerų darbų alytiškių labui padaryt.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.