Nr. 45 (13275)

2019-04-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 45 (13275) skaitykite:

  • Jot­vin­gių gat­vės skve­re­ly­je įsi­kū­rė vo­ve­rės – nau­jas Aly­taus sim­bo­lis
  • Na­cio­na­li­nė Eu­ro­pos die­nos šven­tė ge­gu­žės 10 die­ną vyks Aly­tu­je
  • Tech­no­lo­gi­jų „už” ir „prieš”: leng­vi­na kas­die­ny­bę, bet ke­lia grės­mę svei­ka­tai
  • Re­li­gin­gas žmo­gus sa­vai­me nė­ra ge­res­nis
  • Pra­si­dė­jus va­sa­rai vi­sas ši­lu­mos ūkis jau pri­klau­sys aly­tiš­kiams  
  • At­vers­tas nau­jas Aly­taus ra­jo­no is­to­ri­nis pus­la­pis – dar­bą pra­dė­jo nau­ja ta­ry­ba
  • už ne­ti­kin­tį, bet gy­ven­ti jam ga­li bū­ti ra­miau
Į dis­ku­si­ją apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę mū­sų mies­te su­si­rin­ku­sios ne­gau­sios aly­tiš­kių gre­tos tur­būt liu­di­ja ne tai, kad te­ma ne­ak­tu­a­li, bet kad ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos...
„Vidaus reikalas, išėjęs į viešumą. Dabar yra proga pasakyti, kad judėjimo taryba nepritarė tam, kas vyko rinkimų politinės kampanijos metu, kad mūsų vertybės yra truputėlį kitokios“, – taip likus...
Su­lau­kiau skai­ty­to­jų prie­kaiš­to esąs ne­de­mok­ra­tiš­kas ir ne­mo­ra­lus, kad pra­ėju­sios sa­vai­tės straips­ne­ly­je („Bal­no­ja­mas se­nas ar­kliu­kas“, „A.N.“ ba­lan­džio 11 d. (Nr. 41)...
Kol pro­fe­sio­na­laus ko­me­di­jos te­at­ro „Do­mi­no“ nuo­ty­kių ir in­tri­gų ku­pi­na ko­me­di­ja „(Ne)tik­ras mi­li­jo­nie­rius“ už­ka­riau­ja Lie­tu­vos žiū­ro­vų sim­pa­ti­jas, šau­nie­ji...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.