Nr. 45 (13275)

2019-04-19

„Alytaus naujienų“ numeryje 45 (13275) skaitykite:

  • Jot­vin­gių gat­vės skve­re­ly­je įsi­kū­rė vo­ve­rės – nau­jas Aly­taus sim­bo­lis
  • Na­cio­na­li­nė Eu­ro­pos die­nos šven­tė ge­gu­žės 10 die­ną vyks Aly­tu­je
  • Tech­no­lo­gi­jų „už” ir „prieš”: leng­vi­na kas­die­ny­bę, bet ke­lia grės­mę svei­ka­tai
  • Re­li­gin­gas žmo­gus sa­vai­me nė­ra ge­res­nis
  • Pra­si­dė­jus va­sa­rai vi­sas ši­lu­mos ūkis jau pri­klau­sys aly­tiš­kiams  
  • At­vers­tas nau­jas Aly­taus ra­jo­no is­to­ri­nis pus­la­pis – dar­bą pra­dė­jo nau­ja ta­ry­ba
  • už ne­ti­kin­tį, bet gy­ven­ti jam ga­li bū­ti ra­miau
Į dis­ku­si­ją apie dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę mū­sų mies­te su­si­rin­ku­sios ne­gau­sios aly­tiš­kių gre­tos tur­būt liu­di­ja ne tai, kad te­ma ne­ak­tu­a­li, bet kad ob­jek­ty­vios in­for­ma­ci­jos...
„Vidaus reikalas, išėjęs į viešumą. Dabar yra proga pasakyti, kad judėjimo taryba nepritarė tam, kas vyko rinkimų politinės kampanijos metu, kad mūsų vertybės yra truputėlį kitokios“, – taip likus...
Su­lau­kiau skai­ty­to­jų prie­kaiš­to esąs ne­de­mok­ra­tiš­kas ir ne­mo­ra­lus, kad pra­ėju­sios sa­vai­tės straips­ne­ly­je („Bal­no­ja­mas se­nas ar­kliu­kas“, „A.N.“ ba­lan­džio 11 d. (Nr. 41)...
Kol pro­fe­sio­na­laus ko­me­di­jos te­at­ro „Do­mi­no“ nuo­ty­kių ir in­tri­gų ku­pi­na ko­me­di­ja „(Ne)tik­ras mi­li­jo­nie­rius“ už­ka­riau­ja Lie­tu­vos žiū­ro­vų sim­pa­ti­jas, šau­nie­ji...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.