Dvylika judėjimo „Už Alytų” tarybos narių pareiškė nepasitikėjimą jo pirmininku Tomu Pačėsu (71)

Saulė Pinkevičienė
Valius Micevičius ir Sigitas Leonavičius.
Valius Micevičius ir Sigitas Leonavičius neplanuoja dirbti naujos Alytaus miesto savivaldybės tarybos opozicijoje.  Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Vidaus reikalas, išėjęs į viešumą. Dabar yra proga pasakyti, kad judėjimo taryba nepritarė tam, kas vyko rinkimų politinės kampanijos metu, kad mūsų vertybės yra truputėlį kitokios“, – taip likus dviem dienoms iki naujos Alytaus miesto savivaldybės tarybos kadencijos darbo pradžios paviešintą pareiškimą pristato jį pasirašę du iš penkių judėjimo „Už Alytų“ atstovų būsimoje taryboje – Sigitas Leonavičius ir Valius Micevičius.

„2014 me­tų pa­bai­go­je VO „Už Aly­tų“ bu­vo stei­gia­mas sie­kiant kil­nių ir po­zi­ty­vių tiks­lų su­bur­ti Aly­taus mies­te gy­ve­nan­čius, dir­ban­čius ar ki­taip su Aly­tu­mi su­si­ju­sius as­me­nis mies­to pro­ble­moms  spręs­ti, at­sto­vau­ti mies­tie­čių in­te­re­sams ir juos gin­ti. Na­rių veik­la bu­vo grin­džia­ma pa­gal­ba žmo­nėms, no­ru jiems pa­dė­ti, ne­abe­jin­gu­mu. De­ja, bet po­zi­ty­vio­ji ju­dė­ji­mo ide­o­lo­gi­ja ir kon­cep­ci­ja bu­vo pa­min­ta rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu, kai ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­kas T.Pa­čė­sas or­ga­ni­za­vo ne­etiš­ką po­li­ti­nę vie­ši­ni­mo kam­pa­ni­ją ne tik ki­tų po­li­ti­nių opo­nen­tų, bet ir sa­vo aso­cia­ci­jos na­rių at­žvil­giu, o taip pat ne­už­tik­ri­no tin­ka­mo aso­cia­ci­jos val­dy­mo, su­da­ry­da­mas ga­li­my­bę jos na­riams kan­di­da­tuo­ti ki­tų par­ti­jų są­ra­šuo­se. To­dėl mes, že­miau pa­si­ra­šiu­sie­ji ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­riai, at­si­ri­bo­ja­me nuo ne­etiš­kos po­li­ti­nės re­to­ri­kos, nu­kreip­tos prieš ki­tas po­li­ti­nes par­ti­jas ir rin­ki­mų ko­mi­te­tus rin­ki­mi­niu lai­ko­tar­piu, nes tai bu­vo da­ro­ma be ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių pri­ta­ri­mo. Reiš­kia­me ne­pa­si­ti­kė­ji­mą T.Pa­čė­su dėl jo au­to­ri­ta­ri­nio, de­mo­kra­tiškumo bei tei­sė­tu­mo prin­ci­pus pa­mi­nan­čio ju­dė­ji­mo val­dy­mo. Siū­lo­me at­si­sta­ty­din­ti ir pa­lik­ti ju­dė­ji­mą, nes jo val­dy­mo me­to­dai ir ide­o­lo­gi­ja prieš­ta­rau­ja ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ kon­cep­ci­jai – bur­ti ir vie­ny­ti. Re­ko­men­duo­ja­me T.Pa­čė­sui steig­ti sa­vo ju­dė­ji­mą, ne­griau­nant po­zi­ty­vios ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ide­o­lo­gi­jos“, – ra­šo­ma pa­reiš­ki­me, ku­rį sa­vo pa­ra­šais pa­tvir­ti­no 12 iš 18 ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ ta­ry­bos na­rių (Ro­ber­tas Kuni­giškis, Giedrius Čereš­kevičius, Adelė Dimšienė, Te­resė Drau­gelienė, Jurgita Liuba­mirs­­kienė, Valius Micevičius, Sigitas Leonavičius, Janis Lauri­naitis, Rosvydas Baublys, And­rius Radvilavičius, Gintaras Norus, Loreta Braukienė).

Pa­reiš­ki­mas pa­vie­šin­tas va­kar vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Tarp jos ren­gė­jų – ir vie­nas ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ stei­gė­jų Ja­nis Lau­ri­nai­tis, ku­ris mi­nė­jo, kad „pas­ku­ti­niu la­šu į tau­rę“ ta­po so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se dar pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad iš aso­cia­ci­jos pa­ša­lin­ti 45 jos na­riai, taip pat ir jis pats.

V.Mi­ce­vi­čius pa­ste­bi, kad dau­gu­ma jų – tie, ku­rie į aso­cia­ci­ją at­ėjo dar iki T.Pa­čė­so, o masiškas nau­jų na­rių pri­ėmi­mas pra­si­dė­jo prieš pus­me­tį. Ko­kiu tiks­lu – ju­dė­ji­mo ta­ry­bos na­riai ti­ki­si su­ži­no­ti ba­lan­džio 26 die­ną nu­ma­ty­ta­me vi­suo­ti­nia­me ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ na­rių su­si­rin­ki­me.

Ta­čiau ar pa­vie­šin­tas pa­reiš­ki­mas, ku­rį pa­si­ra­šė ir S.Le­o­na­vi­čius bei V.Mi­ce­vi­čius, reiš­kia, kad jie nau­jos ta­ry­bos su­dė­ty­je pla­nuo­ja dirb­ti ki­to­je, o ne ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ frak­ci­jo­je? „Dirb­si­me Aly­tui“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je į šį klau­si­mą  at­sa­kė S.Le­o­na­vi­čius. Da­bar­ti­nis frak­ci­jos se­niū­nas V.Mi­ce­vi­čius ti­ki­no, kad pa­reiš­ki­mas su­si­jęs su aso­cia­ci­jos vi­daus rei­ka­lais, bet ne su dar­bu ta­ry­bo­je. Ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vai ne­pla­nuo­ja dirb­ti opo­zi­ci­jo­je, ta­čiau šiuo me­tu me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio su­bur­to val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je jų taip pat nė­ra. Į nau­ją ta­ry­bą iš­rink­ti pen­ki ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vai. Be jau mi­nė­tų S.Le­o­na­vi­čiaus ir V.Mi­ce­vi­čiaus, taip pat Da­nu­tė Re­mei­kie­nė, Ge­di­mi­nas Dauk­šys ir ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­kas T.Pa­čė­sas, ku­riam va­kar ta­ry­ba pa­reiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai