Ve­ge­ta­riš­ką Ve­ly­kų sta­lą puoš džio­vin­tais ba­ra­vy­kais įda­ry­ti kiau­ši­niai (14)

Al­ma ir Sta­sys Barš­če­vi­čiai
Alma ir Stasys mėgstą maistą gausiai paskanintą džiovintais prieskoniniais žalumynais, kajeno pipirais. As­me­ni­nės nuotr.
Sta­tis­ti­ka to­kia, kad vis dau­giau žmo­nių ren­ka­si ve­ge­ta­riš­kus pa­tie­ka­lus. Jie tei­gia, kad ve­ge­ta­riš­kas mais­tas, ypač sa­lo­tos, yra tik­ras gė­ris žar­ny­nui, ge­rai sa­vi­jau­tai. Bet dau­gu­ma vi­sa­val­gių net įsi­vaiz­duo­ti ne­ga­li Ve­ly­kų sta­lo be kep­to kum­pio ar žą­sies keps­nių, šal­tie­nos kal­nų, ne­tik­ro zui­kio ir ki­to mė­siš­ko gė­rio. Aly­tiš­kiai Al­ma ir Sta­sys Barš­če­vi­čiai jau de­šimt me­tų gy­ve­na, kaip pa­tys sa­ko, pu­siau svei­kai.

Tiek me­tų ant jų šei­mos sta­lo nė­ra mė­siš­kų pa­tie­ka­lų. Daug jiems te­ko per­skai­ty­ti kny­gų, in­ter­ne­te nar­šy­ti, sem­tis pa­tir­ties kon­fe­ren­ci­jo­se, nes ve­ge­ta­riš­ka mi­ty­ba, pa­si­kliau­jant tik sa­vo pa­tir­ti­mi, ga­li ir ža­los pri­da­ry­ti. Su­tuok­ti­niai ti­ki­na, kad jų sa­vi­jau­ta – pui­ki, o mais­to pa­si­rin­ki­mas la­bai spal­vin­gas ir tur­tin­gas bū­ti­nų me­džia­gų, leng­vai virš­ki­na­mas. Kai at­si­sa­kai mė­sos, val­gai dau­giau dar­žo­vių, vai­sių, rie­šu­tų. Tur­būt nė vie­nas mi­ty­bos spe­cia­lis­tas ne­pa­prieš­ta­raus, kad dar­žo­vių var­to­ji­mas nė­ra pa­lan­kus svei­ka­tai.

Apie ve­ge­ta­riš­kus Ve­ly­kų sta­lo pa­tie­ka­lus Al­mą Barš­če­vi­čie­nę kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

 

– Į sa­vo šei­mos mais­to ra­cio­ną jau de­šimt me­tų ne­įtrau­kia­te vi­sų rū­šių mė­sos. Man prieš ke­le­tą me­tų te­ko įsi­ti­kin­ti, jog Jū­sų pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lai, ypač sa­lo­tos, ku­rio­mis vai­ši­no­te, bu­vo es­te­tiš­kos iš­vaiz­dos ir nuo­sta­baus sko­nio. Mai­ti­nan­tis be mė­sos tur­būt il­giau ten­ka pa­try­pi­nė­ti vir­tu­vė­je?

– Taip, mė­sos į sa­vo ra­cio­ną ne­įtrau­kia­me jau 10 me­tų. Ne­ga­lė­čiau teig­ti, kad pa­ga­min­ti pa­tie­ka­lus be mė­sos už­ima dau­giau lai­ko – kai ku­riuos ve­ge­ta­riš­kus pa­tie­ka­lus pa­ga­min­ti ga­li­ma žy­miai grei­čiau nei mė­siš­kus, dar­žo­ves ter­miš­kai ap­do­ro­ti už­ten­ka ke­lių mi­nu­čių.

Be abe­jo, ir de­šim­ties me­tų ve­ge­ta­riš­kas „sta­žas“ jau iš­mo­kė pa­tie­ka­lus pa­ruoš­ti pa­kan­ka­mai grei­tai.

– Kiau­ši­niai tur­būt yra ve­ge­ta­riš­kas mais­tas, kaip juos ruo­šia­te Ve­ly­koms?

– Kiau­ši­nius mes var­to­ja­me (ne­sa­me ve­ga­nai). Per Ve­ly­kas daž­niau­siai val­go­me tie­siog iš­vir­tus kiau­ši­nius ir val­go­me juos su krie­nais. Mar­gi­na­me kiau­ši­nius tik na­tū­ra­liais bū­dais, tai yra ci­ber­žo­le ar­ba svo­gū­nų lukš­tais.

Kaip šal­tą pa­tie­ka­lą kiau­ši­nius įda­ro­me švie­žiais pie­va­grybiais ar­ba džio­vin­tais gry­bais.

– Bet ve­ge­ta­riš­kų pa­tie­ka­lų są­ra­še te­ko ma­ty­ti ir to­kių pa­va­di­ni­mų: „Ve­ge­ta­riš­kas mė­sai­nis“, „Ve­ge­ta­riš­ki kot­le­tu­kai“. Kas juo­se pa­kei­čia mė­są?

– „Ve­ge­ta­riš­ko mė­sai­nio“ ne­ban­džiau ga­min­ti, bet ma­nau, jog ten nau­do­ja­ma so­jos mė­sa.

O „ve­ge­ta­riš­ki kot­le­tu­kai“ mū­sų mi­ty­bo­je daž­ni. Aš juos ga­mi­nu iš iš­vir­tų ir su­trin­tų (su­blen­de­riuo­tų) per­li­nių ar­ba gri­kių kruo­pų. Iš eko­lo­giš­kų so­jos pu­pe­lių ga­mi­nu „ve­ge­ta­riš­kus šni­ce­lius“.

– Koks Jū­sų šei­mos mėgs­ta­mas Ve­ly­kų pa­tie­ka­las?

– Mėgs­ta­miau­sias Ve­ly­kų pa­tie­ka­las, ži­no­ma, kiau­ši­niai. Per šven­tes daž­niau­siai mė­gau­ja­mės įvai­rių dar­žo­vių ir pie­va­grybių troš­ki­niu če­na­ki­nė­se.

– Pa­ste­bė­jau, kad ve­ge­ta­riš­kų pa­tie­ka­lų są­ra­še ypač daug sal­džių ir pi­kan­tiš­kų pa­tie­ka­lų. O kaip Jū­sų mi­ty­bo­je?

– De­ja, mes ne­ga­li­me at­si­spir­ti sal­du­my­nams. Vi­sa šei­ma esa­me di­de­li sal­du­my­nų mė­gė­jai ir ren­ka­mės ne itin svei­kus sal­du­my­nus: tor­tus, py­ra­gus, sau­sai­nius ir ki­ta.

De­ser­tų pa­ti ga­min­ti ne­la­bai mėgs­tu, to­dėl ren­ka­mės jau pa­ga­min­tus.

Kal­bant apie pi­kan­tiš­kus pa­tie­ka­lus, tai ga­lė­tu­me pa­sa­ky­ti, jog mū­sų be­veik vi­si pa­tie­ka­lai yra pi­kan­tiš­ki, nes nau­do­ja­me daug džio­vin­tų prie­sko­ni­nių ža­lu­my­nų, taip pat la­bai mėgs­ta­me ka­je­no pi­pi­rus.

– Jū­sų vy­ras Sta­sys yra mai­ti­ni­mo pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės sa­vi­nin­kas. Ar sa­vo val­gyk­lė­lė­je ga­mi­na­te ve­ge­ta­riš­kus pa­tie­ka­lus?

– Mū­sų val­gyk­la la­biau skir­ta vi­sa­val­giams žmo­nėms, ta­čiau kar­tais į me­niu įtrau­kia­me ir ve­ge­ta­riš­kus pa­tie­ka­lus – kad pa­tys ne­lik­tu­mė­me al­ka­ni.

Nors daž­nai bū­na taip, kad jų mums ne­be­lie­ka, nes ne­ma­žai žmo­nių ren­ka­si bū­tent ve­ge­ta­riš­ką mais­tą.

– Ži­nau, kad jums pa­tin­ka ga­min­ti. Pa­si­da­ly­ki­te ke­liais sa­vo re­cep­tais Ve­ly­kų sta­lui.

– Mie­lai pa­si­da­ly­siu šei­mos mėgs­ta­mais Ve­ly­kų sta­lo pa­tie­ka­lais.

 

Džio­vin­tais ba­ra­vy­kais įda­ry­ti kiau­ši­niai

Rei­kės: kiau­ši­nių, džio­vin­tų ba­ra­vy­kų, svo­gū­no, ly­dy­to svies­to (ghi), ma­jo­ne­zo, drus­kos, pi­pi­rų ir švie­žių ža­lu­my­nų – kra­pų, svo­gū­no laiš­kų, pet­ra­žo­lių.

Ba­ra­vy­kus už­pi­la­me karš­tu van­de­niu ir iš­mir­ko­me. Kie­tai iš­ver­da­me kiau­ši­nius, at­vė­si­na­me, nu­lu­pa­me ir per­pjau­na­me pu­siau. Try­nius iš­ima­me ir su­tri­na­me ša­ku­te. Ly­dy­ta­me svies­te pa­ke­pi­na­me su­smul­kin­tą svo­gū­ną ir ba­ra­vy­kus, pa­bars­to­me drus­ka bei pi­pi­rais. Kai vis­kas at­vės­ta, su­mai­šo­me su try­niais ir įda­ro­me kiau­ši­nių bal­ty­mų pu­se­les. Pa­puo­šia­me ža­lu­my­nais.

 

Kep­ti cu­ki­ni­jos grie­ži­nė­liai

Rei­kės: cu­ki­ni­jos, džio­vin­tų prie­sko­ni­nių ža­lu­my­nų (aš ren­kuo­si „Ko­ta­nyi“), ka­je­no pi­pi­rų, drus­kos (nau­do­ju Hi­ma­la­jų drus­ką), ly­dy­to svies­to, po­mi­do­rų pa­da­žo ir fer­men­ti­nio sū­rio.

Nu­plau­tą cu­ki­ni­ją su­pjaus­to­me maž­daug 1 cen­ti­met­ro sto­rio grie­ži­nė­liais.

Į įkai­tin­tą kep­tu­vę įde­da­me šiek tiek ly­dy­to svies­to ir de­da­me cu­ki­ni­jos grie­ži­nė­lius. Juos api­bars­to­me drus­ka, prie­sko­ni­niais ža­lu­my­nais bei ka­je­no pi­pi­rais.

Ke­lias mi­nu­tes pa­ke­pi­na­me ir vi­sus grie­ži­nė­lius ap­ver­čia­me.

Ki­tą pu­sę vėl api­bars­to­me vi­sais in­gre­dien­tais.

Pa­ke­pi­na­me dar apie 5 mi­nu­tes ir ant kiek­vie­no grie­ži­nė­lio už­de­da­me šiek tiek po­mi­do­rų pa­da­žo bei rie­ke­lę fer­men­ti­nio sū­rio.

Kad sū­ris grei­čiau iš­si­leis­tų, kep­tu­vę už­den­gia­me dang­čiu.

Pa­tie­kia­me su vir­tais ry­žiais ir švie­žio­mis dar­žo­vė­mis.

Vi­siems šil­tų, so­čių ir svei­kų šv. Ve­ly­kų.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Na, ir vienas puikiausių man vegetarinių valgių: virtos su lupynom bulvės. Aplupi, atkepi ant sviesto (keitėme kiaušinį į pieną) su grietine ar rūgščiu pienu - visi vegetarinių cepelinai ! : ) Skanaus ! Savaitę galima valgyti išvien.

  Komentaras

  Vienoje laidų Znak Kačestva per Zvezda TV rusišką su Gariku Sukačiovu rodė, kaip vaikas būdamas pavertė maistą į riešutus vietoje mėsos, įsigijo bėdų su sveikata, bet valgė riešutus pusę metų, pasiskaitęs apie vegetarizmą. Ten kažkaip yra programos , razvlekatelnyje, puikus vedantysis , ne LTV rūstūs veidai. Įdomybių apie gerus tarybinius laikus įvairiomis temomis. Visko buvo, bet emocinė gyvenimo kokybė tikrai buvo gana puiki, palyginus su šia baudžiavine santvarką. Bet ir Zvezdoj prasidėjo kalbūnų bei politikierių laikas bene pernai, metų pabaigoje, tad pasilikome Znak KACHESTVA ir Legendinės Rungtynes šeštadieniais iš visos savaitės kadais filmų. Kur rasti ? Viks.tv , ten ieškoti Zvezda, o senas programas ZvezdaTv atskirame jau - jų puslapyje

  Komentaras

  Pasidomėkite dar MEZON internetu, irgi patiko, bet buvo su naujametinėm nuolaidomkabina, sėsliai gyvenant miestuose. Kaime dar netraukia ir miškuose. Manau, kad jeigu duodi gyvūnui geras. gyvenimo sąlygas, ne bėda, kad jį ir suvalgai po to. Na, nesvarbu , 10m tai jau gerbtina, deja, vienam nesigaudavo tarp mulkių mongolkatalikių giminių jaunystėje: nu, ne kaP visi Žmonės... Beje ir sportas darbas ir t.t.

  Komentaras

  Jums už šypsenas vietoje grimasų serialą parekomenduosiu: NUOGI IR ĮBAUGINTI . Vyksta veiksmas laukinėse savanose ir džiunglėse. T.p. TV Go3 , kurie ir iškišo serialą. Jeigu dar papigintai, tai tikrai verta įsigyti Go3, netgi ir nepapigintai. Tad va, rėmais rei
  Kės susirasti Serialai>Suaugusiems>Nuogi ir įsiutę. Labai puikiai pasirodė būtent vegetarė, bet, supratau, pilnai vegetarė. Gal ir ne, bet mažiausiai probleminės buvo, daug žinojo augalų. LT miške tikrai numirtum, bet ten džiunglėse daug maisto kartais. Vienas krokodilą net sumedžiojo. Go3 geras produktas. Taip, yra mėsoje šio bei to, tačiau kiaušiniuose dar blogiau. Skonio vergams vietoje majonezo grietinė su česnaku.

  Komentaras

  Galų gale, kaip sąšlavynas pasikėlė pensijas. Ogi prasiilgino darbo amžių nuo 55m iki 70. O kavos pagerbti cunt-orkėje, kad ir laikraščio bomboms vistiek pat, kad vietoje 220eu gauna 6-900 . Jos dirba... Moka mokesčius... Iš valstybės į valstybės kišenę. Gaminu vandenį kaime: iš arbatinio į kibirą atgal. Su vegetarizmu tai reik manyti, kad prabangos galimybė. Beje, nedera su fiziniu darbu niekaip. Pakankamai pabrangsta maistas dėl įvairovės stokos. Asmeninė nuomonė, negalima oficialiai, vegetarizmą sudaro 90proc kiaušinių nevalgomas ir 10 mėsos. Na, gal 80 ir 20. Bet patirties prasme 100proc kiaušinių atsisakymas. Kitokio mąstymo patirties, natūralaus žmogiško

  Komentaras

  Pasveikinti ne ką tik grįžus iš nestalininės vakarų Europos ar , pagal šypseną, gyvenant tenai, palinkėti ne pakeisti Velykų stalo kiaušinius į "KINDERSIURPRIZUS" , ne tik vaikams patiktų 50 kindersiurprizų ant stalo

  Komentaras

  Dar viena fašių gudrybė: jie "šeria" jaunimą svetimomis pajamomis: iki 30m amžiau, aktyviausios politikoje ir maišuose t.p. vyrus maitina uždarbiu, o ne ką-cĄpai po 30 pradeda biednėt ir arba vargti, o kĄ-capas jau link nedulkino darbo, nesusirietusio kur ir pan, į mokslus kažkaip su krŪvom kartu ir ate, bamžĄ. Tarp teisiamųjų dar serbski kažkokie, yra ir be lietuvio budavatikanui nemylimų žmonių, tai rusai , aišku, šviesieji tokie, belarusai (visas lietuvis, tik plaukai juodi) na, ir neteisingai vedusieji, net ir kacapus išsireidina į doMžus ir vėliau bomžus. Nefašiarinis kĄ-capas irgi nereikalingas - išdavikas . kĄ-capas nemėgsta žodžio "lietuvis" labiau "katalikas", "komunistas" , bet pagal gimimo liudijimą rašo visvien. Koks skirtumas , facecontrolas juk visvien. Todėl ir ATEITI reikia , pasirodyti , darbinantis, pašalpų ir kt. T.t.

  Komentaras

  Ką cąpas tai toks teisus ir pavyzdinis, bet negalima viešinti jo 90proc gyvenimo gudrybių, visų pirma, tai kad jis fašistais, o ypač ji. Pavyzdingai visą gyvenimą gauna pajamas - "visą gyvenimą dirbau" - dažniausiai už papus ir kiaurą subinę, kitaip "sistema neleidžia". Paprastas fašiko pasiteisins, nes sistema nėra nei gera nei bloga, ji tokia , kaip yra - teisinga. Pagrindiniai 30m tarpstančios sistemoje fašikės žodžiai ir filosofiją, nesiremiant budistinės jau psichologijos dakteinimis. Fašizmas , tau fašizmas koks skirtumas fašistei. Ne jas, juos gi kariai, daužo policijoje. "Patys kalti, nereikėjo žmogaus teisių reikalauti"

  Komentaras

  Skaudi teisybė, be kųcapai pirmą , 16-17a nušlavė rusus, o vėliau jau , 18-19a išžudė visus lietuvius ar daugumą, kaip 1994m Ruandoje hunai apytikriais dar negrus, filmavimo dar nebuvo. Kųcapas niekaip ir ne rusas, nors taip mėgtų manipuliuoti šią sąvoką. Anei lenkas (lankiai kadais buvo tokia baltų grupuotė) , o patys vadina šūdų ir idiotų, fašistų, narkomanų valstybė LT. 70-80 proc ką-capų, nieko nuostabaus. O turtėt ir lįsti į ministerijas bei spaudą pradėjo 1963-4 m , po Kenedžio nužudymo ir Chruščiovo nušalinimo. Sudraudęs mėšlus buvo Nikita. Visiškas kacapinis blefas, kad kažkokių lietuvių yra 1982-iems metams 82proc gyventojų. Baltų vie ir tai 10-15 proc, su belarusais. gal iki 25-30. Vilniuje lietuvis-lenkas-belarusas(rusas) sudaro iki 15proc. Nežinia. O tarp jų lietuvių irgi 5proc kokie, mat baltų buvo apie 30 tautybių su Prūsais, Jotvingiais, lietuviais, kai kuriais rusais net iki Volgos.... Nema nei lenko , nei lietuvio , nei ruso

  Komentaras

  Esmė tame, kad valgai viską, tik ne kiaušinius. Rezultatai prasideda antrą savaitę, galutinai išsivalome per mėnesį, proto bent metai be kiaušinių peoduktų, t.y. Lietuvos. Per Velykas vėl - prašom. Daug psichologinių potyrių ir kitokio gyvenimo būdo. Sėkmės. Būdistai melagiai, apsukresni net už katalikus... Deja. Sveikinam vegetarus, deja tai tik pakabukas, kitoks medalis

  Komentaras

  Ar tu insivaizduÕji, vegetarai, koks tu idiotas ? Vegetariškas stalas tai visų pirma - be kiaušinių ! Ar Ąišlu ?! Šiukšlės buddhistai elementarūs melagĖluai. Meluoja apie vegetarizmą. Po metų pats man atsaki, per kitas Velykas, kodėl pirmiausiai vegetarizmas , tai kiaušinių nevartojimas. PamėgYk, metus. Ačiū ir kitiems, susigundžiusiems.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.