Ei­li­nis laik­raš­čio skai­ty­to­jas mums – ir ypa­tin­gas ne­ei­li­nis (3)

Darius BABIJONAS
 „Alytaus naujienos“ red.
Dabartinis laikraščio „Alytaus naujienos“ redaktorius ir šios bendrovės direktorius Darius Babijonas (viduryje) į redakciją dirbti grįžo beveik po dviejų dešimtmečių.
Spau­da iš­gy­ve­na ne auk­so lai­kus, net ne si­dab­ro ar bron­zos. Ta­čiau spau­di­niai ne­iš­ny­ko – kny­gos, nors ma­rin­tos me­tų me­tus, net pa­kė­lė sa­vo ver­tę. Kny­gos gi­mi­nai­čiai laik­raš­čiai, kaip ir žur­na­lai, gy­vuo­ja, o kai ku­riems pa­vyks­ta au­gin­ti skai­tan­čių­jų ra­tą – tiek di­des­niu pre­nu­me­ruo­ja­mu spau­di­nio ti­ra­žu, tiek ki­to­mis jo for­mo­mis, to­kio­mis, kaip elek­tro­ni­nis lei­di­nys, pa­sie­kia­mas skai­ty­to­jo elek­tro­ni­niu pa­štu ar pan.

Į laik­raš­čio „Alytaus naujienos“ re­dak­ci­ją dirb­ti grį­žau beveik po dviejų de­šimt­me­čių. Per tą lai­ką gir­dė­jau įvai­rių at­si­lie­pi­mų apie vie­tos ži­niask­lai­dą, ta­čiau vie­ną pri­si­me­nu ge­riau­siai. Tai bu­vu­sio va­do­vo, švie­sios at­min­ties Ro­mo Bur­bos pa­sa­ky­mą apie re­gio­ni­nę spau­dą, ku­ri tu­ri bū­ti kaip „sar­gi­nis šuo“. Šian­dien kai ku­ri vie­tos ži­niask­lai­da, de­ja, pri­me­na „ant“ val­diš­ko pa­va­dė­lio pa­si­vė­ru­sį, ei­li­nio ska­nu­ko lau­kian­tį pu­de­liu­ką. Lai­mei, yra ir ne­ma­žai ko­le­gų, ku­riems svar­biau­sias – ne už­sa­ko­vas iš „bokš­to“, o ei­li­nis skai­ty­to­jas. Be­je, kad ei­li­nis laik­raš­čio skai­ty­to­jas mums yra ir ypa­tin­gas ne­ei­li­nis, dar la­biau įsi­ti­ki­nau da­bar, dirb­da­mas re­dak­to­riu­mi ir iš ar­ti pa­ma­tęs, koks Aly­taus mies­to, ra­jo­no gy­ven­to­jams svar­bus sa­vas laik­raš­tis. Jį iš kar­tos į kar­tą daugelis pre­nu­me­ruo­ja dešimtme­čiais. Taip, kar­tos kei­čia­si. Dabar tapo grei­čiau, pa­to­giau nau­jie­nas rasti in­ter­ne­tuo­se, ta­čiau laik­raš­tis telieka sa­vo vie­to­je. Aiš­ku, vie­to­je lenk­ty­nia­vi­mo su grei­to ži­nių mais­to tei­kė­jais var­žy­tis laik­raš­ti­nin­kai tu­rėtų įdo­mu­mu, ko­ky­be ir, ži­no­ma, ne­bū­ti­nai rei­tin­gų, sen­sa­ci­jų, o kiek ki­to­kiu, so­li­des­niu, įvai­res­nio po­žiū­rio kam­pu.  

Šia pro­ga „Aly­taus nau­jie­nos“, iš­lei­du­sios 14-tūks­tan­tą­jį laik­raš­čio nu­me­rį ir mi­nin­čios 35-uo­sius lei­dy­bos me­tus, skel­bia apie nau­jas dar­bo vie­tas. 

____________________________________________________

Į dar­bą „Alytaus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je pri­im­si­me: 

* žur­na­lis­tą;

* tu­ri­nio rin­ko­da­ros, re­kla­mos, pre­nu­me­ra­tos par­da­vi­mų specia­listą.

Daugiau informacijos: redakcija@alytausnaujienos.lt, tel. +370 604 44141


 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytuj nėra rimtos žurnalistikos, kuri nebijotų objektyviai rašyt apie vykstančius įvykius valdyme ir politikoj. Nors rimtų miesto vystymo problemų sočiai, apie jas prabilt nedrysta. Net atskiruose komentaruose parodytos temos, kurių nusirašyt vengia.

  Komentaras

  Pagrindinės priežastys, kad ir Alytaus žiniasklaida nuo pat Nepriklausomybės pradžios net ir nesistengė pakilt aukščiau dvaro žiniasklaidos lygio. Per ką Alytus per saujelės įteisintų turčių interesus virš miesto interesų stagnuoja. Būt ir dabar Alytus kaip kiti didmiesčiai klesti, Alytus stagnuoja. Bijodami įvardint rimtų miesto nykimo priežasčių, kad. Iš pradžių leista saujelės labui primityviais metodais bankrotint daugelį buvusių gerų miesto įmonių ir rinkų, arba prichvatizuot.... Nuo 2017 metų kadencijos tesia, kaip per ekskomisaro rinkiminį sarašą į tarybą atvesti atskiri oligarchai teismo salėse iki alpinėjimo tyčiojas iš už miesto interesus drystančio stot alytiškio, nurodunėdamas teisėjai kaip baust neįtinkančius. O ekskomisaras nusisukę girias, kaip prieš gatvių gaujas kovojo ir apvalė Alytų. Iki šiandien tesias kaip ir esama valdžia bijo prabilt apie strategines miesto problemas. Kodėl pas vienintelius pramonės parke nėr strateginio investuotojo su gerais atlyginimais, kodėl miesto labui neįveiklinti dideli aerodromo ir Medeluno žamių plotai ant valstybės žemių? Kodėl anos kadencijos Etikos komisijai tyrimu Nr.KPPn-16 indentifikuoti oligarcho metodai nužmogėjusiais būdais per teisėsaugos institucijas slopint retus drystančius prabilt apie tai. Neaiškina oligarchas nei Etikos komisijai kaip ir visuomenei. Taip pat ciniškai elgias teisėsaugos institucijos neaiškindamos Etikos komisijai ir visuomenei. Įtvirtindamos pono vergų modelį Alytuj. Ir vaidina demokratiją.

Kiti straipsniai