Al­gir­das VRUB­LIAUS­KAS: ben­dra­dar­bia­vi­mas su mies­tu svar­bu, ta­čiau Aly­taus ra­jo­no žmo­nių in­te­re­sai – SVAR­BIAU­SIA! (11)

A.Vrubliauskas
Aš – sa­vo kraš­to pat­rio­tas. Vi­sa­da sie­kiau ir siek­siu, kad dvie­jų kai­my­ni­nių sa­vi­val­dy­bių ben­dra­dar­bia­vi­mas bū­tų pa­rem­tas abi­pu­se nau­da gy­ven­to­jams, o ne vien­pu­siais skai­čia­vi­mais.

Drą­siai ir už­tik­rin­tai sa­kau, kad ben­dra­dar­bia­vi­mą su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be ga­li­ma tęs­ti ir stip­rin­ti, bet tai tu­ri bū­ti da­ro­ma ne­nu­skriau­džiant ra­jo­no gy­ven­to­jų, ne­men­ki­nant, ne­ver­čiant jų jaus­tis pras­tes­niais, „kai­mie­čiais“.

Ben­dra­dar­bia­vi­mas, su­si­ta­ri­mai ir pla­nai yra įvai­rio­se sri­ty­se: dėl pa­to­ges­nių trans­por­to marš­ru­tų, dėl pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų tin­klo su­jun­gi­mo, dėl ko­ky­biš­kes­nių me­di­ci­nos pa­slau­gų tei­ki­mo ir dėl iki­mo­kyk­li­nio bei prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pri­ei­na­mu­mo di­di­ni­mo mies­to ir ra­jo­no vai­kams.

Tei­kė­me ne vie­ną pa­siū­ly­mą dėl Pra­mo­nės par­ko iš­plė­ti­mo, sie­kia­me su­ta­ri­mo, ta­čiau Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­ti neap­si­spren­džia – no­ri plės­ti pra­mo­nės zo­nas ar ne­no­ri?

Esu įsi­pa­rei­go­jęs gin­ti Aly­taus ra­jo­no žmo­nių tei­sė­tus in­te­re­sus, to­dėl ne­lei­siu Jū­sų už­dirb­tų pi­ni­gų švais­ty­ti: ne­ga­li­ma ra­jo­no biu­dže­to pi­ni­gais Aly­taus mies­to biu­dže­to sky­lių lo­py­ti ar ne­vyk­do­mos švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos spra­gų už­kai­šio­ti.

 

Po­li­ti­nė re­kla­ma. Bus ap­mo­kė­ta iš TS-LKD kan­di­da­tų są­ra­šo Aly­taus ra­jo­no rin­ki­mų apy­gar­do­je PK są­skai­tos.

Užs. Nr. 22-033

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Labai gaila ką išdarinėja konservatoriai 33 metus su Lietuvos žmonėmis.
  Perėmę iš rusų galingą ekonominį potencialą,
  konservai viską ištaškė .Ar mes blogiau dirbame už vokietį ,prancūzą, ispaną ..? Kodėl 33 metai darbo užmokestis ir pensijos 2- 3 kartus mažesnės už Europą?
  Tik dėl konservatorių nusikalstamo vadovavimo. Mažeikių nafta ,Ignalinos elektrinė ,sugriauta ekonomika 2008 m, Snoro bankas, sugriauta prekyba su Kinija – tai nusikalstamo konservatorių susitarus su grybauskaite vadovavimo pasekmės.
  Dabar dar bruka narkotikus ir gėjus.
  Konservatoriai naikina Lietuvos ateitį.
  Tik pirmalaikiai seimo rinkimai padėtų išvyti konservatorius.
  Tauta atsibuskite.

  Komentaras

  Miestas tarybą apvalė nuo milijonierių, kurie. Negebėdami teikt tarybai savalaikių ir kokybiškų klausimų svarstymui, vietoj to skundinėja institucijom ir teisėsaugai. Ir tai vadina save kaip superasmenybėm, kurias per rinkimus alytiškiai urmu nuleido į politinį kanalizacyną. Dabar panašu ir rajonas pakartojo.

  Komentaras

  Esi ne tik runkelis, bet ir protinė bei dvasinė davatka. Jei mokėtum sąmoningai skaityt ir skaičiuot, tai pasiaiškintum, kiek metų, mėnesių ir dienų iš pastarųjų 33-ejų Nepriklausomybės metų šalies valdžioje buvo "landzberginiai", o kiek visokie pseudosocialdemokratai, kolchozo pirmininkų sūneliai su pakrūminiais kelių policininkais ruskyno atsiųsti "svarsčikai" ir panašūs tokių runkelių kaip tu išrinktieji. Akivaizdu, jog dėl pačio impotencijos(ar pačios frigidiškumo) irgi "landzberginiai" kalti

  Komentaras

  Labai vaikiški paaiškinimai dėl pramonės parko. Kaip rajonas gali ir be miesto, savo iniciatyva ruošt teritorijas strateginiam investuotojui už miesto ribų ir pritraukt be miesto. Dėl miesto švietimo reformos, vykdo ar nevykdo, bet jei miestas suteikia paslsugas ir rajono vaikams, tai rajonos turėtų miedtui proporcingai už tai primokėt. O ne bandyt miesto ssaskaita gyvent.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.