„Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė. Ku­rian­tys til­tus”: ar į ne­įga­lių­jų gy­ve­ni­mus ir­gi bu­vo ban­do­ma nu­ties­ti til­tus? (4)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
nuotr.
Pro­jek­to „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“ kon­cep­ci­ja bu­vo su­si­ju­si su til­tais, tai liu­di­ja ir jo pa­va­di­ni­mas – „Ku­rian­tys til­tus“. Aly­taus mies­to kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas šie­met bu­vo iš­ties ak­ty­vus. Mies­to vi­suo­me­nė sau­sio – rug­pjū­čio mė­ne­siais bu­vo pa­kvies­ta į 1 592 ren­gi­nius (iš jų 77 iš da­lies fi­nan­suo­ti pa­gal LRKM pro­gra­mą „Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė“), juos ren­gė – 8555 da­ly­viai, ren­gi­niuo­se su­lauk­ta 263 tūkst. 63 žiū­ro­vų. Ar į vi­sus po šiuo ti­tu­luo­tu kul­tū­ros skė­čiu vy­ku­sius ren­gi­nius ga­lė­jo pa­tek­ti ir ta ben­druo­me­nės da­lis, ku­ri tu­ri ju­dė­ji­mo pro­ble­mų, gal net ju­da ra­tu­kų pa­gal­ba, bei tie, ku­rie tu­ri re­gos, klau­sos, in­te­lek­to pro­ble­mų? Ar į jų gy­ve­ni­mus ir­gi bu­vo ban­do­ma nu­ties­ti til­tus? Šia te­ma pa­si­do­mė­ti pa­ra­gi­no „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jai.

Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rės pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­ti In­drė Kron­kai­tie­nė (nuotr.):

„Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus šie­met pri­sta­tė 8 ren­gi­nius, ku­riais siek­ta ties­ti, kur­ti til­tus tarp pra­ei­ties ir mū­sų die­nų, tarp mu­zie­ji­nin­kų ir vi­suo­me­nės, tarp skir­tin­gų am­žiaus, so­cia­li­nių gru­pių. Di­de­lė da­lis ren­gi­nių bu­vo pri­ei­na­ma ir mies­to ne­įga­lie­siems. Aly­taus kraš­to­ty­ros cen­tri­nia­me mu­zie­ju­je vei­ku­sių pa­ro­dų „Dzū­kų di­vo­nai“ bei „Kar­tū­no ko­das“ lankymas ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms bu­vo pa­to­gus dėl mu­zie­jaus in­fra­struk­tū­ros – įreng­tų ram­pų ve­ži­mė­liams, lif­to. Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tre iki gruo­džio 5 d. eks­po­nuo­ja­ma pa­ro­da „Mis­ti­ciz­mo ug­nis: Sou­ti­ne ir lit­va­kų dai­lė“ taip pat pui­kiai pa­sie­kia­ma ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms.

De­ja, kol kas ne vi­suo­se mu­zie­jaus fi­lia­luo­se yra ne­įga­lie­siems pri­tai­ky­ta įran­ga: į A.Ma­tu­čio, A.Jo­ny­no, Ar­che­o­lo­gi­jos mu­zie­jus už­su­kus ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms ban­do­me pa­gal ga­li­my­bes jiems pa­dė­ti, eks­po­zi­ci­jas pri­sta­ty­ti ne­tra­di­ciš­kai, tie­siog pri­si­tai­ky­ti prie kon­kre­čios si­tu­a­ci­jos. A. Jo­ny­no mu­zie­jus yra iš da­lies pri­tai­ky­tas re­gos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms.

Tie­sa, da­lis ren­gi­nių, pa­ro­dų ati­da­ry­mų, taip pat kon­fe­ren­ci­ja „Dzū­ko ge­no­mo be­ieš­kant“ tran­sliuo­ta tie­sio­giai mu­zie­jaus „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je (vė­liau bu­vo ga­li­my­bė įra­šus per­žiū­rė­ti pa­to­giu me­tu) – to­kiu bū­du mū­sų lan­ky­to­jai ga­lė­jo da­ly­vau­ti juo­se bū­da­mi na­muo­se ar bet kur ki­tur. Mu­zie­ji­nin­kų su­reng­tas ra­di­jo lai­dų cik­las „Pra­ei­ties dul­kes iš­sklai­džius“ pa­sie­kė klau­sy­to­jus ra­di­jo sto­ties FM99 ete­ry­je. Dvi pa­ro­dos bu­vo eks­po­nuo­ja­mos mies­to vie­šo­sio­se erd­vė­se – „Se­na­mies­čio grin­di­nio pa­slap­tys“ – ša­lia bu­vu­sios au­to­bu­sų sto­ties ir Se­na­mies­čio skve­re bei „Pa­upio ga­le­ri­ja“ – ša­lia Bal­to­sios ro­žės til­to. Taip mu­zie­ji­nin­kų idė­jos, tur­tin­ga mū­sų mies­to is­to­ri­ja ir kul­tū­ra pri­ar­tė­jo dar ar­čiau vi­sų vi­suo­me­nės gru­pių.“

 

Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tro di­rek­to­rė Lo­re­ta Trai­na­vi­čie­nė:

„Plat­for­mos „Mie­gan­tys til­tai“ ren­gi­niai bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mi Aly­taus mies­to lau­ko erd­vė­se, ku­rios yra pri­tai­ky­tos ir ne­įga­lie­siems.

„Šal­tuo­ju me­tų lai­ku į ren­gi­nius ben­druo­me­nė bu­vo kvie­čia­ma į įstai­gas, ku­rių in­fra­stuk­tū­ra taip pat bent jau iš da­lies pri­tai­ky­ta ne­įga­lių­jų po­rei­kiams (Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tras, Šau­lių na­mai, Aly­taus mies­to te­at­ras). Di­džio­ji da­lis „Mie­gan­čių til­tų“ plat­for­mos ren­gi­nių – tai mu­zi­ki­niai kon­cer­tai, to­dėl ap­gai­les­tau­ja­me, kad jie ne­bu­vo pri­tai­ky­ti klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms“.

 

Aly­taus J.Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vi­da Griš­ma­naus­kie­nė:

„Aly­taus Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­ka įsi­lie­jo į „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022 “ me­tus. Su­reng­ta daug gra­žių ren­gi­nių. Bib­lio­te­ka su­da­ro ga­li­my­bes ne­ga­lios pa­lies­tiems žmo­nėms lan­ky­tis įstai­go­je ir pa­da­li­niuo­se. Be­je, bib­lio­te­ko­je vy­ko pa­ty­ri­mi­nis ren­gi­nys „Bib­lio­te­ka vi­siems“, ku­rio me­tu ne­ga­lios pa­lies­ti žmo­nės da­li­jo­si sa­vo pa­tir­ti­mi pro­ble­mo­mis. Į ren­gi­nius bib­lio­te­ka kvie­čia vi­sus lan­ky­to­jus. Iš­skir­ti­nai ne­ak­cen­ta­vo­me ne­ga­lios. Kal­ba­me apie žmo­nes, tie­siog tu­rin­čius ki­to­kias fi­zi­nes ga­li­my­bes, jie yra tarp mū­sų ir su mu­mis. O dia­lo­gas la­bai rei­ka­lin­gas, nes tai su­da­ro prie­lai­das ge­riau pa­žin­ti vie­niems ki­tus ir jaus­tis pa­to­giai bū­nant ša­lia vie­ni ki­tų.“

 

Aly­taus kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė Kris­ti­na Dau­ge­le­vi­čie­nė:

„Bu­vo sten­gia­ma­si su­da­ry­ti vi­sas rei­ka­lin­gas są­ly­gas, kad į Aly­taus kul­tū­ros cen­tro or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius ga­lė­tų pa­tek­ti ne­ga­lią tu­rin­tys as­me­nys. Aly­taus kul­tū­ros cen­tre tu­ri­me ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims spe­cia­liai pri­tai­ky­tas vie­tas sa­lė­je, ku­rias re­ko­men­duo­ja­me siek­da­mi už­tik­rin­ti ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų kom­for­tą ir in­teg­ra­ci­ją. Kai cen­tre or­ga­ni­zuo­ja­me sa­vo mo­ka­mus ren­gi­nius, vi­suo­met ski­ria­me kvie­ti­mų ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms. Taip pat šias so­cia­li­nes gru­pes ra­gi­na­me at­vyk­ti ir į ne­mo­ka­mus ren­gi­nius.

 

Aly­taus jau­ni­mo cen­tro di­rek­to­rė Jū­ra­tė Trei­gie­nė:

„Aly­taus jau­ni­mo cen­tras ku­ra­vo vai­kų ir jau­ni­mo plat­for­mą „Ky­lan­tys til­tai“. Ryš­kiau­si šios plat­for­mos ren­gi­niai – po­eto A.Sau­ly­no teks­tų dai­nų fes­ti­va­lis-at­si­mi­ni­mų va­ka­ras „Su gai­via ban­ge­le...“, dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Tarš­ku­tis“ 35-erių me­tų ju­bi­lie­jus, par­kū­ro ir gat­vės spor­to fes­ti­va­lis „Whi­te Ro­se 2022“, jau­ni­mo folk fes­ti­va­lis „Vie­ci­nis“ ir kt.

Ren­gi­niai vy­ko vi­siems mies­to gy­ven­to­jams pri­tai­ky­to­se erd­vė­se: Aly­taus mies­to te­at­re, Aly­taus kul­tū­ros cen­tre, Aly­taus jau­ni­mo cen­tre, Jau­ni­mo par­ke. Aly­taus jau­ni­mo cen­tras ska­ti­na įtrauk­tį ir pri­ei­na­mu­mą, sie­kia, kad or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai bū­tų pa­trauk­lūs įvai­riems žmo­nėms, ne­pri­klau­so­mai nei nuo am­žiaus, nei nuo ypa­tin­gų­jų po­rei­kių. Nors „Ky­lan­čių til­tų“ plat­for­ma bu­vo orien­tuo­ta į vai­kus ir jau­ni­mą, jos ren­gi­niuo­se ak­ty­viai da­ly­va­vo ir sen­jo­rai, bran­dūs žmo­nės, rin­ko­si ne tik aly­tiš­kiai, bet ir mies­to sve­čiai.“

 

Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė:

„Dau­ge­lis ren­gi­nių bu­vo pri­ei­na­mi vi­siems kul­tū­ros ren­gi­nių lan­ky­to­jams. Kai ku­riuo­se žiū­ro­vams su klau­sos ne­ga­lia bu­vo pa­kvies­ti ges­tų kal­bos ver­tė­jai. Prieš mies­to šven­tę bu­vo ben­drau­ta ir kon­sul­tuo­ta­si su Žmo­nių su ne­ga­lia tei­sių ste­bė­se­nos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ne­įga­lių­jų rei­ka­lų ko­mi­si­jos na­re Kris­ti­na Dū­do­ny­te, kaip iš­spręs­ti pri­va­žia­vi­mo į Dai­nų slė­nį klau­si­mą, kaip įreng­ti pa­to­ges­nes vie­tas ne­įga­lie­siems, su­da­rant jiems ga­li­my­bę pa­to­giau ste­bė­ti kai ku­riuos šven­tės ren­gi­nius.

Rei­kia pa­mi­nė­ti, kad vie­na iš šven­tės su­de­da­mų­jų da­lių bu­vo Lie­tu­vos spe­cia­lio­sios kū­ry­bos drau­gi­jos „Gu­bo­ja“ są­skry­dis „Už mies­tą tau ir man“, ku­ria­me ypa­tin­gas dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­jai į šven­tės veik­las, – jie ne tik da­ly­va­vo kon­cer­ti­nė­je pro­gra­mo­je, bet ir  pre­kia­vo šven­ti­nė­je mu­gė­je sa­vo su­kur­tais ga­mi­niais, vyk­dė edu­ka­ci­nes veik­las. 

Gra­žus ben­dra­dar­bia­vi­mas vyks­ta su Lie­tu­vos au­tiz­mo aso­cia­ci­ja „Lie­taus vai­kai“, ku­rie pui­kiai in­teg­ra­vo­si į įvai­rias kul­tū­ros sos­ti­nės veik­las – da­ly­va­vo „Aly­taus di­zai­no sa­vai­tė­je“, „Ža­lio­jo­je va­ka­rie­nė­je“, Py­ra­gų die­no­je.

Aly­taus mies­to te­at­ras vi­sai ne­se­niai pri­sta­tė spek­tak­lio prem­je­rą „Ty­lė­ja“, kal­ban­tį apie tai, kaip mū­sų vi­suo­me­nei se­ka­si pri­im­ti neu­ro­lo­gi­nius rai­dos, ge­ne­ti­nius su­tri­ki­mus tu­rin­čius vai­kus ir ne­nu­stum­ti jų į pa­raš­tes. Vos prieš sa­vai­tę mū­sų te­at­re lan­kė­si „Lie­taus vai­kų“ ma­žie­ji na­riai – vy­ko pir­mo­ji pa­žin­tis, at­sar­giai pri­sta­tan­ti sce­nos me­ną ir jos at­sto­vus – ak­to­rius, re­ži­sie­rius, spek­tak­lių kū­ry­bi­nę gru­pę.“

 

Aly­taus tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Le­na Va­len­tai­tė-Gu­dzi­ne­vi­čie­nė:

„Ren­gi­niai bu­vo pri­ei­na­mi vi­siems lan­ky­to­jams, nes di­džio­ji da­lis jų vy­ko at­vi­ro­se erd­vė­se. Di­die­ji ren­gi­niai: ren­gi­nių cik­las „Ma­žie­ji Ry­tų kul­tū­ros ste­buk­lai“, is­to­ri­nės ka­ry­bos fes­ti­va­lis „Jot­vos var­tai“, tarp­tau­ti­nis me­džio skulp­to­rių sim­po­ziu­mas An­zel­mo Ma­tu­čio par­ke.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.