Sa­vi­val­dy­bei per teis­mus ne­pa­vy­ko ap­si­gin­ti prieš „Glass mar­ket” (14)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Glass mar­ket“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Trei­gys.
„Glass mar­ket“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Trei­gys: „Man svar­biau­sia, kad bū­tų iš­sau­go­ta 65 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie „Jaz­mi­nų tur­gaus“, nes ji rei­ka­lin­ga ne tik tur­gaus pre­kiau­to­jams, bet ir mies­tui.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas pri­ėmė ne­skun­džia­mą nu­tar­tį, ku­ria lie­ka pa­nai­kin­tas 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas. Pas­ta­ruo­ju bu­vo ap­si­spręs­ta pa­nai­kin­ti už Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės tu­rė­ju­sios at­si­ras­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą, ne­ma­ži­nant au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų skai­čiaus ša­lia esan­čia­me Jaz­mi­nų gat­vės skly­pe, ku­ria­me yra Aly­taus ben­dro­vės „Glass mar­ket“ tur­ga­vie­tė „Jaz­mi­nų tur­gus“. Dėl to­kio mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pa­nai­ki­ni­mo įžvel­giant šio tur­gaus pre­kei­vių pa­žeis­tus in­te­re­sus, į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus krei­pė­si „Glass mar­ket“. Mies­to sa­vi­val­dy­bė pri­im­tą jai ne­pa­lan­kų spren­di­mą skun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui, ta­čiau ir čia pra­lai­mė­jo prieš „Jaz­mi­nų tur­gų“ val­dan­čią ben­dro­vę.

Kon­tro­ver­siš­kas pa­si­sa­ky­mas dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų

Be­veik prieš 25 me­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl pa­va­di­ni­mų su­tei­ki­mo gat­vėms, at­si­ra­sian­čioms te­ri­to­ri­jo­je už Jaz­mi­nų gat­vės tur­ga­vie­tės. Tarp jų at­si­ra­do ir Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mas.

To­kios gat­vės re­a­liai nė­ra iki šiol, tik jos pa­va­di­ni­mas, bet ji re­gist­ruo­ta vals­ty­bės įmo­nės Re­gist­rų cen­tro Ad­re­sų re­gist­re.

2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė pa­keis­ti be­veik prieš 25 me­tus pri­im­tą ta­ry­bos spren­di­mą ir pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą. Šios gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­nai­ki­ni­mo tiks­las – te­ri­to­ri­ją per­tvar­ky­ti taip, kad čia bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti že­mės nuo­sa­vy­bės tei­sių at­kū­ri­mo na­tū­ra pro­ce­dū­ras. Mat te­ori­nė gat­vė yra įsi­ter­pu­si tarp tri­jų pri­va­čių že­mės skly­pų, o jie pri­klau­so vie­nam as­me­niui.

Ta­me pa­čia­me 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­ta­me mies­to ta­ry­bos spren­di­me dar bu­vo nu­ro­dy­ta, kad Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mas pa­nai­ki­na­mas, ne­ma­ži­nant au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų ša­lia esan­čia­me Jaz­mi­nų g. 3 skly­pe. O ja­me yra mies­to ben­dro­vės „Glass mar­ket“ „Jaz­mi­nų tur­gus“.

Ben­dro­vė ne­tru­kus krei­pė­si į Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mus, kad bū­tų pa­nai­kin­tas be­veik prieš dve­jus me­tus pri­im­tas mies­to ta­ry­bos spren­di­mas, nes įžvel­gė pa­žeis­tus „Jaz­mi­nų tur­gaus“ pre­kei­vių in­te­re­sus.

Kaip „Glass mar­ket“ nu­ro­dė skun­de teis­mui, Jaz­mi­nų g. 3 pri­va­čia­me jos skly­pe ben­dro­vė dar 2007-ai­siais su­pro­jek­ta­vo, pa­sta­tė ir eks­plo­a­tuo­ja 16 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Mies­to ta­ry­bos pri­im­ta­me spren­di­me kon­tro­ver­siš­kai pa­si­sa­ko­ma dėl šios te­ri­to­ri­jos skly­po, nors ta­ry­ba ne­tu­ri jo­kių ju­ri­di­nių ga­lių da­ry­ti įta­kos dėl pri­va­čios įmo­nės nuo­sa­vy­bės.

Ki­tos 49 „Glass mar­ket“ lė­šo­mis au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos ša­lia „Jaz­mi­nų tur­gaus“ įreng­tos kaip sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta pri­va­lo­ma są­ly­ga sie­kiant gau­ti lei­di­mą sta­ty­ti da­bar­ti­nio „Jaz­mi­nų“ tur­gaus“ pa­sta­tą. Kaip ben­dro­vė nu­ro­dė skun­de teis­mui, pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį su sa­vi­val­dy­be mi­nė­to vie­tų skai­čiaus au­to­mo­bi­lių aikš­te­le įmo­nė ga­li nau­do­tis ne­ter­mi­nuo­tai, ji ne­ga­li bū­ti per­tvar­ko­ma be „Glass mar­ket“ su­ti­ki­mo.

Šios ben­dro­vės įreng­to­mis au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­to­mis nau­do­ja­si ne tik „Jaz­mi­nų tur­gaus“ pre­kei­viai, bet ir at­vy­kę ap­si­pirk­ti į Jaz­mi­nų gat­vė­je esan­čias tur­ga­vie­tes, čia au­to­mo­bi­lius sta­to ir ap­lin­ki­nių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.

Ko­dėl pa­nai­kin­tas mies­to ta­ry­bos spren­di­mas?

Pra­ėju­sių me­tų ko­vo pa­bai­go­je Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mai pa­nai­ki­no „Glass mar­ket“ ap­skųs­tą 2019-ųjų ge­gu­žės pa­bai­go­je pri­im­tą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mą.

Tai iš es­mės pa­da­ry­ta dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių. Prie mi­nė­to ta­ry­bos spren­di­mo pri­dė­ta­me sa­vi­val­dy­bės Pa­va­di­ni­mų gat­vėms, pa­sta­tams, sta­ti­niams ir ki­tiems ob­jek­tams pa­rin­ki­mo ko­mi­si­jos po­sė­džio pro­to­ko­le pa­žy­mė­ta, kad bu­vo svars­to­mas nau­jai for­muo­ja­mos gat­vės tarp Puns­ko ir Rau­don­kal­nio gat­vių pa­va­di­ni­mo su­tei­ki­mas, o ta­ry­bai nu­tar­ta siū­ly­ti pa­nai­kin­ti Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą.

Toks pro­to­ko­las nė­ra įsta­ty­miš­kai rei­ka­lau­ja­mas aiš­ki­na­ma­sis raš­tas prie ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­to, nes jis ne­pa­grin­džia Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­to Pa­va­di­ni­mų gat­vėms, pa­sta­tams, sta­ti­niams ir ki­tiems ob­jek­tams su­tei­ki­mo, kei­ti­mo ir įtrau­ki­mo į ap­skai­tą tvar­kos ap­ra­šo.

Dėl ta­ry­bos spren­di­mo da­lies, ku­rio­je nu­ma­ty­ta pa­nai­ki­nus Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mą ne­ma­žin­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų skai­čiaus ša­lia esan­čia­me Jaz­mi­nų g. 3 skly­pe, teis­mas pa­si­sa­kė, kad tam nė­ra aiš­kaus tei­si­nio ir fak­ti­nio pa­grin­do. Ne­aiš­ku, ar 49 vietų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė yra ar nė­ra nu­ro­dy­to ad­re­so ob­jek­tas.

Ape­lia­ci­nį skun­dą grin­dė tei­si­nių pa­sek­mių ne­su­kė­li­mu „Glass mar­ket“

Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų spren­di­mą Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui skun­dė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, pra­šy­da­ma at­mes­ti „Glass mar­ket“ skun­dą.

Sa­vi­val­dy­bė ape­lia­ci­nia­me skun­de nu­ro­dė, kad Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mas bu­vo pa­nai­kin­tas ne­sant su­for­muo­tos pa­čios gat­vės, o ta­ry­bos spren­di­mas ben­dro­vei „Glass mar­ket“ jo­kių tei­si­nių pa­sek­mių ne­su­kė­lė ir ne­ga­lė­jo su­kel­ti.

Ta­čiau Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas šią sa­vai­tę pri­im­ta ne­skun­džia­ma nu­tar­ti­mi sa­vi­val­dy­bės ape­lia­ci­nį skun­dą at­me­tė ir pa­li­ko ne­pa­keis­tą pra­ėju­sių me­tų ko­vo pa­bai­go­je pri­im­tą Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų spren­di­mą.

Su­tik­ta su šio teis­mo pa­da­ry­ta iš­va­da, kad mies­to ta­ry­bos spren­di­mas tu­rė­jo įta­kos „Glass mar­ket“ tei­sėms ir pa­rei­goms, pa­žei­džia tei­sė­tu­mo prin­ci­pą, ne­ati­tin­ka Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų. Kon­sta­tuo­ta, jog ape­lia­ci­nia­me skun­de ne­nu­ro­do­mi jo­kie tei­si­niai pa­grin­dai, dėl ku­rių Sig­na­ta­rų gat­vės pa­va­di­ni­mo pa­nai­ki­ni­mas sie­ja­mas su mi­nė­tai ben­dro­vei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čia­me že­mės skly­pe įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­le.

Kaip sa­kė „Glass mar­ket“ di­rek­to­rius Žil­vi­nas Trei­gys, teis­mo ke­liu pa­vy­ko įro­dy­ti, kad sa­vi­val­dy­bė be jo­kio tei­si­nio pa­grin­do ban­do re­gu­liuo­ti ver­slą: „Man svar­biau­sia, kad bū­tų iš­sau­go­ta 65 vie­tų au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė prie „Jaz­mi­nų tur­gaus“, nes ji rei­ka­lin­ga ne tik tur­gaus pre­kiau­to­jams, bet ir mies­tui. Man at­ro­do, kad mū­sų įmo­nė, ją įreng­da­ma sa­vo lė­šo­mis, pa­da­rė ge­rą dar­bą mies­tui, bet, kaip ma­ty­ti, sa­vi­val­dy­bė ban­do ieš­ko­ti bū­dų, kaip tą aikš­te­lę pa­nai­kin­ti.“

Be­je, te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je yra Sig­na­ta­rų pa­va­di­ni­mo gat­vė, jau na­tū­ra at­kur­tos nuo­sa­vy­bės tei­sės bu­vu­siam že­mės sa­vi­nin­kui. Mies­to ta­ry­bai iš tie­sų su­teik­ta įsta­ty­mi­nė tei­sė nai­kin­ti šios gat­vės pa­va­di­ni­mą ir ją iš­re­gist­ruo­ti iš Re­gist­rų cen­tro Ad­re­sų re­gist­ro, ta­čiau pri­ima­mu spren­di­mu ne­pa­si­sa­kant dėl ša­lia esan­čių pri­va­čių skly­pų.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  شركة مكافحة حمام بالرياض
  شركة مكافحة حشرات بالرياض
  شركة رش مبيدات بالرياض
  شركة مكافحة الحمام بالرياض
  مكافحة النمل الابيض بالرياض
  لا يمكن الحديث عن سعر ثابت لخدمات مكافحة الحشرات، وذلك بالنظر لما تتطلبه كل حالة من علاجات مخصصة تختلف عن غيرها، علاوة على اختلاف الأماكن التي تتم معالجتها من حيث المساحة وطبيعة نشاطها (سكني، تجاري، صناعي ، زراعي)، فضلا عن اختلاف كم ونوع المبيد المستخدم في كل حالة.
  لكن الثابت هو أنه يمكنك الحصول على خدماتنا بسعر اقتصادي في متناول يديك، دون أن يتعارض ذلك مع جودة الخدمة.
  أرقام مجموعة شركات مكافحة حشرات بالرياض

  تتم خدمات مكافحة الحشرات لدينا من خلال منهج مدروس يهدف إلى التخلص من الحشرات في أقل زمن ممكن ، دون التفريط في الشروط الصحية اللازمة للتعامل مع المبيدات، وذلك حرصًا على الأفراد وسلامة البيئة، تعرف على كيفية تنفيذ خدمات مكافحة الحشرات لدينا:

  Komentaras

  tas tregys yra ne kas kitas kaip valstybines žemės pasisavinimo meistras - įspraudžia pastatą į mažiuką sklypelį ir po to prisidengdamas smulkių prekeivių interesais užvaldo dar tokio pat dydžio valstybinę žemę

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.